سفارش محدود Stop Loss


بازارها

از سوي سازمان بورس؛ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس تصويب شد

هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران را تصويب کرد. به گزارش ايسنا، اين دستورالعمل در اجراي ماده 5 آئين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پيشنهاد شرکت فرابورس ايران، در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره به تصويب هيأت‌مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. بر اساس اين دستورالعمل، جلسات رسمي معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي در روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 آغاز و در ساعت 12 همان‌روز خاتمه مي‌يابد و انجام معاملات در خارج از جلسه معاملاتي با تصويب هيات‌مديره سازمان و طبق شرايط تعيين شده توسط آن، امکان پذير خواهد بود. البته فرابورس مي‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معاملاتي را در صورت بروز اشکالات فني در سامانه معاملاتي تغيير دهد. همچنين معاملات اوراق بهادار در فرابورس به ترتيب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد و مراحل انجام معاملات در اين بازار به ترتيب شامل پيش گشايش، مرحله گشايش، مرحله حراج پيوسته، مرحله حراج ناپيوسته و مرحله معاملات پاياني است که در معاملات فرابورس حسب مورد از تمام يا تعدادي از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده مي‌شود. هيأت مديرة فرابورس بايد مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاري قبل از اعمال، به اطلاع عموم برساند. در اين دستورالعمل به انواع سفارشات نيز اشاره شده که طبق آن سفارش محدود (Limit order)، سفارش با قيمت باز (Market order)، سفارش باز- محدود (Market to limit order)، سفارش به قيمت گشايش (Market on opening order)، سفارش متوقف به باز (Stop loss order) و سفارش متوقف به محدود (stop limit order) است که اين سفارش ها به صورت سفارش دو طرفه (Cross order، سفارش دو بخشي (Iceberg order)، سفارش انجام و ابطال (fill & kill)، سفارش همه يا هيچ (All or Non) انجام مي شود. بر اساس اين دستورالعمل اعتبار زماني سفارش ها نيز شامل سفارش روز (Day)، سفارش جلسه (Session)، سفارش بدون محدوديت زماني (Good Till Cancel)، سفارش مدت‌دار (Good Till Date) و سفارش زماني (Sliding Validity) است. البته اولويت سفارش‌ها در سامانة معاملات بر حسب نوع سفارش به شرح سفارش با قيمت باز و باز- محدود، سفارش به قيمت گشايش و سفارش محدود خواهد بود. براساس اين دستورالعمل، فرابورس موظف است با اعلام سازمان، نماد معاملاتي ورقه بهادار را در مواردي مانند حداقل يک روز قبل از برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام و قبل از برگزاري جلسة هيأت‌ مديره‌اي ‌که طي آن مقرر است درخصوص اختيارات تفويض ‌شده توسط مجمع عمومي فوق‌العاده در خصوص افزايش سرمايه تصميم‌گيري شود، تغيير با اهميت در اطلاعاتي که قبلاً توسط شرکت يا ناشر اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس ارائه شده است ، عدم اظهار نظر يا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌ها و اطلاعات مالي و حداقل يک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسيد نهايي انواع اوراق مشارکت و گواهي سپرده متوقف کند. نمادهاي معاملاتي که با اعلام سازمان متوقف مي‌شوند صرفاً با اعلام سازمان قابل بازگشايي هستند. البته فرابورس بايد دليل توقف نماد معاملاتي را حداکثر تا پايان روز کاري توقف نماد معاملاتي اطلاع‌رساني کند. همچنين فرابورس مکلف است حداقل 15 دقيقه قبل از بازگشايي نماد معاملاتي مراتب را به اطلاع عموم برسانـد. دامنة نوسان روزانه قيمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس نيز 5 درصد براي اوراق فاقد بازارگردان است که در صورت وجود بازارگردان، دامنة مذکور، طبق قرارداد بازارگرداني تعيين مي‌شود. نمادهاي معاملاتي در بازار سوم مشمول دامن? نوسان روزانه قيمت نيست. از سوي ديگر معاملات عمده در بازاري مجزا که به همين منظور در سامانه معاملاتي ايجاد شده است انجام خواهد شد که در اين معاملات دامنة نوسان قيمت و محدوديت حجمي اعمال نمي‌شود. بر اين اساس، درخواست عرضه سهام يا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمايه پايه نيز حداقل تا ساعت10 صبح روز کاري قبل از عرضه بايد در دبيرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبيق اطلاعية عرضه با مقررات به تشخيص مديرعامل فرابورس، بايدحداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطلاع رساني شود. همچنين فرابورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا يک ساعت پس از شروع جلسه معاملاتي باز کند و در عين حال حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادي است. مدير عامل فرابورس مي‌تواند براساس وضعيت بازار، حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش را براي جلسه معاملاتي بعد تغيير دهد، ليکن بايد قبل از شروع جلسه معاملاتي بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند. از سوي ديگر هر کارگزار تنها مي‌تواند از يک خريدار، سفارش خريد دريافت کند و در رقابت شرکت کند اما در يک معامله عمده نمي‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعال باشد. کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خريد در سامانة معاملاتي با قيمت پايه يا بيشتر از آن قبل از 5 دقيقه پاياني جلسه معاملاتي، اقدام به عرضه کند. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتي امکان‌پذير است که از زمان ثبت بهترين سفارش خريد در سامانة معاملاتي حداقل 3 دقيقه گذشته باشد. بنابراين عدم رعايت ضوابط اين ماده از سوي کارگزار خريدار يا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع دهد. در صورتي که تخلفات کارگزار خريدار يا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت يک درصد ارزش معامله به قيمت پايه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در معاملات عمده شرايطي، کارگزار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتي است که معادل 3 درصد ارزش سهام يا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانت‌نامة بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي واريز يا به اين شرکت تحويل دهد و تأييدية شرکت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به فرابورس ارايه کند. اين در حالي است که کارگزار خريدار مکلف است حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به تسويه حصه نقدي معامله از طريق پاياپاي شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اقدام نمايد و مستندات لازم جهت تنظيم سند تسويه خارج از پاياپاي حصه غيرنقدي را حداکثر 8 روز کاري بعد از انجام معامله به فروشنده ارايه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دريافت مستندات لازم جهت تنظيم سند تسوية خارج از پاياپاي و حداکثر 9 روز کاري پس از انجام معامله، نسبت به اراية سند تسويه خارج سفارش محدود Stop Loss از پاياپاي به فرابورس و شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اقدام نمايد. در صورت واريز حصة نقدي و اراية سند تسوية خارج از پاياپاي به شرکت سپرده‌گذاري مرکزي حداکثر 9 روز کاري بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سيستم معاملاتي حداکثر تا پايان روز کاري بعد انجام خواهد شد. معاملات بلوک نيز در اين بازار در نماد معاملاتي بازاري مجزا از نماد معاملاتي بازار عادي در سامانه معاملات انجام مي‌شود که معاملات بلوک به روش حراج ناپيوسته و هر 5 دقيقه يکبار برگزار مي‌شود. قيمت مرجع روزانه براي بازار معاملات بلوک، معادل قيمت مرجع همان روز بازار عادي است. در خصوص عرضه هاي اوليه نيز اين عرضه ها منوط به پذيرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذيرش و افشاي کامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشاي اطلاعات ناشران و ساير مقررات مربوط به فرابورس است. هيأت پذيرش روش عرضه اوليه اوراق بهادار را براساس پيشنهاد فرابورس تعيين مي کند به طوريکه فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد هيأت مديره فرابورس به تصويب هيأت مديره سازمان مي‌رسد. در اين بازار عرضه اوليه به صورت حراج نيز وجود دارد که قبل از عرضه اوليه به روش حراج، هيأت مديره فرابورس به تعيين حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اوليه، حداقل تعداد سهام که عرضه‌کننده بايد به صورت تدريجي پس از عرضة اوليه، عرضه کندو مهلت زماني آن و محدوديت خريد هر ايستگاه کاري و يا هر کد مالکيت اقدام کند. کارگزاران پس از اعلام اطلاعات عرضه عمومي سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خريد از متقاضيان اقدام خواهند کرد که بر اين اساس کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقيقه از زمان گشايش نماد اقدام به عرضة سهام کند. کارگزاران خريدار نيز نبايد بيش از سهميه مجاز خود اقدام به خريد سهام کند در صورت خريد بيش از سهميه مجاز توسط کارگزاران در عرضه اوليه، مدير عامل فرابورس مي‌تواند خريدهاي بيش از سهميه يا کل خريدهاي کارگزاري در عرضه اوليه را ابطال کند. در خصوص معاملات حق تقدم خريد سهام نيز اين دستورالعمل تاکيد کرد دارندة گواهينامة حق‌ تقدم خريد سهام که مايل به فروش حق‌ تقدم خود است در دورة پذيره‌نويسي به شرکت‌هاي کارگزاري مراجعه و نسبت به تکميل درخواست فروش و تحويل گواهينامة حق تقدم خريد سهام به کارگزاري، اقدام مي‌کند. براي خريدار حق تقدم خريد سهام در فرابورس، " گواهينامة نقل و انتقال حق تقدم " صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبناي گواهينامة مذکور انجام مي‌شود. ماده 63 : گواهينامة نقل و انتقال صادره براي خريدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتي که خريدار رأساً نيز داراي حق تقدم خريد سهام جداگانه باشد، نشان‌دهندة کل حق تقدم‌هاي خريدار خواهد بود. در اين حالت، کارگزار پس از دريافت گواهينامة حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحويل گواهينامة نقل و انتقال به خريدار مي‌کند. ناشر همچنين موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاري پس از پايان مهلت پذيره‌نويسي دارندگان حق تقدم، ضمن جمع‌آوري اطلاعات و مبالغ واريزي دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اعلام نمايد. در هر صورت مسئوليت اعلام مشخصات افرادي که از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند و تعيين تعداد آن به عهدة ناشر است. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي نيز تمام حق‌تقدم‌هاي موضوع ماده 66 فوق را به يک کد معاملاتي منتقل مي‌نمايد و تعداد و کد معاملاتي حق‌تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعلام مي‌کند. در ضوابط کلي معامله در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه يکجاي اوراق بهادار، عرضه خرد اوراق بهادار و پذيره‌نويسي اوراق بهادار انجام مي شود. درخواست‌هاي تکميل شده عرضه در "کميتة عرضه" فرابورس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. کميته عرضه مراتب موافقت يا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر 7 روز کاري پس از ارائه درخواست‌هاي تکميل شده به فرابورس، به کارگزار متقاضي عرضه ابلاغ مي‌کند. در عرضه يکجا در بازار سوم ، دامنة نوسان قيمت و محدوديت حجمي در خصوص عرضه يکجا اعمال نمي‌شود بلکه عرضه يکجاي اوراق بهادار به صورت يکجا و از يک کد معاملاتي بوده و يا طبق مقرراتي است که به تصويب هيأت مديره سازمان مي‌رسد. اما در عرضه خرد، متقاضي خريد شخصي است که خريدار حجم معيني از اوراق بهادار مشخص از سوي مالکان آن است. در اين دستورالعمل آمده است : پذيره‌نويسي اوراق بهادار از جمله سهام شرکت‌هاي سهامي عام، اوراق مشارکت و گواهي سپرده براساس مجوز صادره از سازمان و مفاد بيانيه ثبت انجام خواهد شد. همچنين کارگزار عرضه‌کننده مکلف است حداقل 7 روز کاري قبل از زمان عرضه پيشنهادي خود، مدارک و اطلاعات لازم را به فرابورس ارايه کند. دراين دستورالعمل در خصوص شرايط معاملات دست دوم بازار اوراق مشارکت آمده است : در صورت وجود اطلاعات با اهميت تأثيرگذار بر قيمت اوراق بهادار پذيرفته شده در بازار اوراق مشارکت، فرابورس مي‌تواند نماد معاملاتي مربوطه را طبق مقررات متوقف و پس از انتشار اطلاعات نسبت به بازگشايي نماد اقدام کند. دامنة نوسان قيمت در روز بازگشايي نماد اعمال نخواهد شد. در عين حال ، خريدار ملزم است علاوه بر قيمت خريد اوراق مشارکت و هزينه‌هاي معاملاتي، سود انباشته اوراق مزبور (سود بين دو موعد سررسيد که در اميد‌نامة اوراق قيد شده است) را نيز پرداخت کند. ضامن، بازارگردان يا بازار ساز نيز مکلف است در راستاي ايفاي تعهدات خود مبني بر خريد اوراق، به ترتيبي که در بيانية ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش‌هاي خريد سفارش محدود Stop Loss لازم و حفظ آن طي دورة معاملاتي اقدام کند. در صورتي که کل سفارش وارده ضامن، بازارگردان يا بازار ساز معامله گردد نامبرده موظف به ورود سفارش جديد تا حداکثر 5 دقيقه پس از آن است. همچنين در صورتي که شخصي دارندة بيش از 5 درصد از کل اوراق منتشره باشد، بصورت اختياري مي‌تواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرايط و ضوابط معاملات عمده عرضه کند. در اين دستورالعمل در مورد فعاليت کارگزاران و بازارگردان ها آمده است : انجام معاملات توسط کارگزاران در فرابورس، منوط به عضويت ايشان در فرابورس است، عضويت کارگزاران در فرابورس براساس دستورالعملي است که به پيشنهاد هيأت مديره فرابورس به تصويب هيأت مديره سازمان خواهد رسيد. کارگزار موظف است براي دريافت درخواست مشتريان از فرم‌هاي الکترونيکي يا غير الکترونيکي، طبق فرمت ابلاغ شده توسط فرابورس استفاده کند. بنا بر اعلام پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه،همچنين کارگزاران مکلف به دريافت درخواست‌هاي مشتريان و اجراي آن طبق مقررات است. عدم دريافت درخواست مشتريان، ثبت و يا اجراي آن برخلاف مقررات، تخلف محسوب شده و موضوع توسط فرابورس جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات کارگزاران ارجاع خواهد شد. تنها کارگزاراني مجاز به استفاده از کد معاملات گروهي و ثبت سفارش‌هاي گروهي هستند که از دفتر ثبت سفارش مورد تاييد سازمان استفاده نمايند. در اين دفتر بايد استانداردهاي وضع شده توسط سازمان در خصوص ثبت و اجراي درخواست‌هاي مشتريان رعايت شود. بر اساس اين دستورالعمل، بازارگرداني در فرابورس به دو روش بازارگرداني مبتني بر حراج و بازارگرداني مبتني بر مذاکره امکان‌پذير است. بازارگرداني مبتني بر مذاکره صرفاً در بازار دوم و بازار اوراق مشارکت امکان‌پذير است و مقررات آن به تصويب هيأت مديره فرابورس مي‌رسد. در پايان اين دستورالعمل آمده است: نرخ‌هاي خدمات و کارمزدهاي فرابورس و نحوه وصول آن در چارچوب سقف‌هاي مصوب هيأت مديره سازمان ، توسط هيأت مديره فرابورس تصويب و اعمال مي‌شود. انتهاي پيام

آموزش معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوکوین

راه‌های بسیار متنوعی برای شروع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. در صورتی که در این صنعت فعال باشید مطمئنا با اصطلاحاتی مانند معاملات مارجین، اسپات، فیوچرز و مواردی از این دست آشنا هستید. هر یک از این پلتفرم‌های معاملات ویژگی‌ و امکانات خاصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. برخلاف آنچه که اکثر معامله‌گران مبتدی فکر می‌کنند؛ انجام معاملات مارجین و فیوچرز آنچنان هم پیچیده نیست. بازار ارزهای دیجیتال به داشتن نوسانات بسیار شهرت دارد؛ کاهش غیرمنتظره قیمت‌ها سبب شده تا کسب سود‌های سریع برای معامله‌گران دشوار باشد. از همین رو، به واسطه معاملات Margin، فرصت مناسبی برای بدست آوردن سود از طریق نوسانات قیمت فراهم شده است. در ادامه به آموزش مارجین در صرافی کوکوین و اسپات می‌پردازیم.

معامله مارجین چیست؟​

احتمالا درک و انجام معاملات مارجین برای معامله‌گران تازه‌کار کمی گیج‌کننده و دشوار به نظر برسد. پیش از ورود به صنعت ارزهای دیجیتال؛ این مفهوم در بازارهایی با نوسان کم مانند بازار فارکس رایج بوده است. در یک بیان ساده، معاملات مارجین به کاربران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا با گرفتن وام قدرت خرید خود را افزایش دهند.
یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال این امکان را دارد تا با دریافت وام در صرافی کوکوین، از طریق معاملات مارجین دارایی‌های رمزنگاری شده بیشتری را در اختیار داشته باشد.
بنابراین همانطور که ملاحظه کردید معاملات Margin با معاملات معمولی که در آنها معامله‌گر سرمایه خود را برای ترید به حساب صرافی خود واریز می‌کند، متفاوت است.
در معاملات مارجین اغلب با عبارت Leverage یا همان اهرم فشار مواجه می‌شویم. Leverage عاملی است که به واسطه آن معامله‌گر پوزیشن خود را چند برابر می‌کند. به این معنا که سود و زیان پوزیشن به اندازه Leverage مشخص شده؛ زیاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر کاربری یک پوزیشن جدیدی را با اهرم فشار X100 ایجاد کند، سود و زیان معامله نیز در ۱۰۰ ضرب می‌شود.
در نگاه اول، چند برابر شدن سود حاصل از انجام معاملات مارجین بسیار جذاب به نظر می‌رسد؛ اما باید توجه داشته باشید که انجام معاملات مارجین خطر از دست رفتن سرمایه را نیز به همراه دارد. در ادامه به آموزش معاملات مارجین در کوکوین می‌پردازیم:

مزایا و ریسک‌ های معاملات مارجین​

فعالیت در پلتفرم معاملات مارجین نسبت به معاملات معمولی ریسک بسیار بیشتری دارد. به همین دلیل انجام معاملات مارجین برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. با این حال لازم است معامله‌گران حرفه‌ای نیز در هنگام ایجاد پوزیشن‌های جدید بسیار با دقت و احتیاط عمل کرده و از استراتژی‌های خاص این فضا استفاده کنند.
با همه اینها این بدان معنا نیست که انجام معاملات مارجین هیچ مزیتی ندارد. در پلتفرم مارجین صرافی کوکوین برای کاربران این امکان فراهم شده تا با ایجاد پوزیشن جدید، سود بسیار زیادی نسبت به یک معامله معمولی بدست آورند. همانطور که در بالا اشاره شد، در معاملات مارجین امکان ۱۰۰ برابر کردن میزان سود حاصل از معامله نیز وجود دارد.
اما به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای معاملاتی سنتی تا حد زیادی غیرقابل کنترل است. این امر بازار ارزهای رمزنگاری شده را در معرض دستکاری قیمت‌ها (به ویژه در معاملات مارجین) قرار می‌دهد.

آموزش گام به گام انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین​

قبل از شروع معامله مارجین در صرافی کوکوین ابتدا لازم است وارد پنل کاربری خود شده و یا اینکه در این صرافی ثبت‌نام کنید. توجه داشته باشید که پس از ثبت در سایت صرافی، تنها در صورت انجام مراحل احراز هویت می‌توانید از خدمات پلتفرم مارجین صرافی کوکوین بهره‌مند شوید. برای شروع مانند مراحل زیر عمل کنید:

مرحله اول: فعال‌سازی پلتفرم معاملات مارجین در صرافی کوکوین​

 • پس از ورود به پنل کاربری صرافی از طریق داشبورد بالای صفحه بر روی گزینه “Trade” کلیک کنید.
 • پس از انتخاب گزینه Trade با کلیک بر روی گزینه‌ “Margin” وارد پلتفرم مارجین کوکوین می‌شوید.
 • پس از ورود به صفحه مارجین، با کلیک بر روی گزینه “Enable” موجود در مرکز صفحه، پلتفرم مارجین را فعال کنید.

مرحله دوم: نحوه انتقال به حساب مارجین​

 • ابتدا مانند تصویر پایین بر روی گزینه “Transfer” موجود در گوشه پایین سمت راست صفحه کلیک کنید.
 • پس از انتخاب این گزینه مانند تصویر پایین یک پنجره کوچک بر روی صفحه به شما نمایش داده می‌شود.
 • در این قسمت ابتدا نوع توکنی که قصد انتقال آن را دارید انتخاب کنید.
 • توجه داشته باشید که فقط امکان انتقال توکنی که در پلتفرم مارجین پشتیبانی می‌شود، وجود دارد.
 • سپس میزان توکن مدنظ
 • ر را در قسمت Amount”” وارد کرده و در آخر بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید.
 • به این ترتیب توکن‌های انتخابی از حساب اصلی شما به حساب مارجین منتقل می‌شوند.

مرحله سوم: قرض گرفتن توکن‌های بیشتر از صرافی​

روش اول:​

در این روش می‌توانید مانند تصویر پایین؛ مستقیما یک جفت معاملاتی را در رابط تریدینگ صرافی انتخاب کنید. توجه داشته باشید که لازم است جفت معاملاتی انتخاب شده شامل توکن‌هایی باشد که قصد وام گرفتن آنها را دارید. پس از انتخاب جفت معاملاتی مدنظر، با کلیک بر روی گزینه “Borrow” موجود در گوشه پایین سمت راست تصویر، می‌توانید به سرعت توکن انتخاب شده را از صرافی وام بگیرید.

روش دوم:​

 • در صفحه اصلی سایت کوکوین از طریق داشبورد موجود در بالای صفحه بر روی گزینه “Earn” و سپس گزینه “Lend” کلیک کنید.
 • پس از انتخاب این گزینه، صفحه جدیدی به شما نمایش داده می‌شود.
 • در گوشه بالا سمت راست صفحه؛ مانند تصویر پایین، بر روی گزینه “Borrow” کلیک کنید.
 • یک پنجره کوچک بر روی صفحه باز می‌شود، در کادر اول حداکثر نرخ بهره روزانه را وارد کنید.
 • نرخ بهره روزانه از طریق Lending Market انتخاب شده و به صورت دلخواه تنظیم نمی‌شود.
 • سپس در کادر مربوط به “Amount” مقدار توکنی که قصد وام گرفتن آن را دارید، وارد کنید.
 • در آخر با کلیک بر روی گزینه “Borrow XXX” توکن مد نظر را وام می‌گیرید.

مرحله چهارم: معامله در پلتفرم مارجین​

در این مرحله جفت معاملاتی را که قصد معامله آن را دارید انتخاب کرده و سپس توکن وام گرفته شده را با یک توکن دیگر مبادله کنید.
برای مثال، فرض کنیدUSDT وام گرفته‌ و پس از مدتی به این نتیجه می‌رسید که ارزش BTC بالا خواهد رفت.
در این صورت به راحتی می‌توانید USDT را با BTC مبادله کنید. جفت معاملاتی BTC/USDT را انتخاب کرده و سپس از طریق USDT وام گرفته شده، BTC خریداری کنید.

مرحله پنجم: بستن پوزیشن ایجاد شده​

در معاملات مارجین صرافی Kucoin، این امکان وجود دارد که با توکن‌های وام گرفته شده مجددا معامله کنید. برای مثال، فرض کنید از طریق USDT وام گرفته شده، بیت‌کوین خریداری کرده‌اید. برای بستن پوزیشن تنها کافی‌ست مجدد BTC را فروخته و آن را با USDT مبادله کنید.

مرحله ششم: بازپرداخت وام​

ابتدا در رابط تریدینگ جفت معاملاتی مدنظر را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که جفت معاملاتی انتخاب شده باید شامل توکنی باشد که قصد بازپرداخت آن را دارید.
⦁ پس از انتخاب جفت معاملاتی، در گوشه پایین سمت راست صفحه بر روی گزینه “Repay” کلیک کنید.

آموزش خرید و فروش در صرافی رابین‌ کش

01 scaled

خرید و فروش رمز‌ارز در صرافی رابین‌کش با سه بازار پوشش داده می‌شود، یعنی شما کاربران گرامی می توانید در بازار برخط ، بازار مستقیم و خرید و فروش اکسپرس ارز خود را معامله کنید.

ما در مقاله پیشین آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی رابین کش را باهم مرور کردیم.

جهت ثبت نام در صرافی رابین کش کلیک کنید.

بازار مستقیم

ساده ترین روش برای خرید و فروش این صرافی در بازار مستقیم شکل می‌گیرد. این بازار قابلیت خرید و فروش بیش از ۲۹ رمز‌ارز بر پایه تومان را دارد و کاربرانی احراز‌هویت نشده اند، نیز می‌توانند از قسمت فروش این بازار استفاده کنند و محدودیتی از این بابت نخواهند داشت .

قسمت خرید و فروش مستقیم دوبخش دارد. بخش اول، جدول تاریخچه ی سفارشات شماست. بخش دوم، مربوط به بخش سفارشات جدید است.

کاربران پس از انتخاب ارز مدنظرشان جهت خرید و یا فروش طی ۴ مرحله می‌توانند سفارش خود را ثبت کنند.

rabincash-tokenbaz

بازار اکسپرس

در خرید و فروش اکسپرس نیز می‌توانید به صورت لحظه ای و سریع رمزارز‌های موجود در کیف‌پول ارز دیجیتال رابین‌کش تان را معامله کنید. با انتخاب ارز مبدا و ارز مقصد شما تنها با کلیک می توانید معامله خود را به صورت آنی انجام دهید.

rabincash-tokenbaz

بازار برخط

این صرافی برای کاربرانی که علاقه به نوسان گیری دارند و تریدینگ حرفه ای انجام می‌دهند نیز بازاری مجزا با عنوان «بازار برخط» دارد.

rabincash-tokenbaz

از ویژگی های مثبت این بازار می توان به داشتن کیف پول مرتبط با آن، پوشش دادن بیش از ۱۹ جفت ارز متنوع، دارای اوردر بوک و ثبت سفارش لحظه‌ای، ثبت سفارش به ۳ طریق «سفارش با قیمت مشخص»، «سفارش یا بهترین پیشنهاد» و «سفارش محدود»، ثبت جزییات گزارشات بازار و نمایش نمودار نوسانات بازار بر اساس بازار داخلی و جهانی اشاره کرد .

در لیست جفت ارزها که شامل بازارهای مرتبط با کیف پول رابین کش است، شما با کلیک کردن بر روی هریک از این جفت ارزها وارد صفحه ی بازار مربوطه می‌شود و قادر خواهید بود تا معاملات مربوط به جفت ارز خود را در بستر رابین کش انجام دهید. جدول جفت ارزها شامل اطلاعاتی مانند قیمت ارز بر اساس ارز پایه، درصد تغییرات قیمت بازارها در روز و همچنین بخش جستجو می باشد .

rabincash-tokenbaz

بازارها

برای انجام معاملات خود در این بازار شما پس از انتخاب بازار مربوطه در لیست جفت ارزها می‌توانید در باکس خرید و فروش با توجه به نوع سفارش درخواستی تان (سفارش با قیمت مشخص، سفارش با بهترین پیشنهاد، سفارش محدود) معامله خود را در بستر رابین‌کش انجام دهید.

حد ضرر

در سفارش با قیمت مشخص تنها کافیست شما حجم و قیمت موردنظرتان را وارد کنید تا سفارش شما تکمیل گردد. در سفارش با بهترین پیشنهاد نیز پس از وارد کردن حجم ارز، خرید و فروش شما با آخرین قیمت لحظه ای بازار ثبت میگردد .

در سفارش محدود یا همان stop limit نیز شما با تعیین حد ضرر و قیمت نهایی و حجم ارز می‌توانید معامله خود را انجام دهید. توجه کنید که در سفارش حد ضرر، الزاماً سفارش شما در قیمت مشخص شده تکمیل نخواهد شد و صرفا در هنگام رسیدن قیمت بازار به «حد ضرر» سفارش شما فعال می گردد.

rabincash-tokenbaz

صفحه ی خرید فروش در صرافی رابین‌کش

صف سفارشات

در قسمت «اوردر بوک» یا «صف سفارشات» لیست سفارشات باز بازار، قیمت و حجم سفارش ثبت شده توسط کاربران رابین کش به صورت لحظه ای فھرست می‌شود.

این سفارشات شامل اطلاعاتی مانند قیمت سفارش محدود Stop Loss و حجم درخواستی برای معامله است که به دو قسمت خرید در پایین لیست و فروش در بالای لیست تقسیم می شوند. در میانه ی این لیست نیز قیمت آخرین معامله‌ی صورت گرفته نمایش داده خواھد شد.

شما می توانید با کلیک کردن بر روی ھریک از سفارشات، از اطلاعات آن سفارش برای ثبت سفارشات خودتان نیز استفاده کنید. این جدول شامل بخش دیگری نیز هست که کمک میکند تا کاربران بتوانند اندازه ی گروه ھای تجمیع سفارشی را هم تغییر دهند.

علاوه بر این، کاربران گرامی با انتخاب گزینه ی نمایش حجمی می‌توانند نحوه ی اندازه گذاری رنگ‌ھای پشت ھر سفارش را تغییر دھند.

در بخش نمایش حجمی، اندازه رنگ پشت ھر سفارش، متناسب است با جمع کل سفارشات موجود در آن قیمت و بالاتر از آن. این در صورتی است که در نمایش غیرحجمی اندازه‌ی رنگ ها با حجم سفارشاتی که دقیقاً در همان بازه ی قیمتی قرار دارند، متناسب خواهد بود.

rabincash-tokenbaz

خرید فروش در صرافی رابین‌کش

صفحه گزارشات

کاربران با رجوع به قسمت گزارشات وبسایت، تمام ریز جزئیات مربوط به سوابق تراکنش‌های خود را می‌توانند مشاهده و ضبط کنند. این اطلاعات شامل سفارشات کاربران در بازار برخط و اکسپرس، برداشت و واریز رمزرازهای، برداشت و واریز تومانی در کیف پول و اطلاعات مربوط به خرید و فروش در بازار مستقیم است.

این جدول، قابلیت جستجو بر سه اساس نوع سفارش ، نوع جفت ارز و تاریخ انجام سفارشات را نیز دارد.

انواع سفارشات خرید و فروش سهم در بورس

انواع سفارشات خرید و فروش سهم در بورس

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می توان ساده ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست. در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می شود، بالاتر یا پایین تر از چیزی باشد که فکر می کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می گیرد (Bid Price).

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می شود. سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین تر برسد معامله انجام می شود. و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا تر برسد معامله انجام می شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله گر تصمیم می گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می شود و فقط زمانی سفارش ارسال می شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می توان استفاده کرد، می توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می شود. معامله گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان ها استفاده می کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می شود. یک معامله گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار سفارش محدود Stop Loss یا پایین تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می شود اما سفارش فقط می تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله گر می تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش ارسال می شود اما به دلیل اینکه Limit مشخص شده است، قیمت خرید فقط می تواند تا 50.78 دلار باشد.

به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید در پایین تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت آن وارد معامله شود، در حالت معلق باقی می ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است. یک سفارش خرید Market If Touched پایین تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می کند. اگر قیمت به 355 یا پایین تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین تر از آن انجام می شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می شود.

خلاصه

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می شود.

سفارش‌ OCO چیست ؟ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش‌ OCO چیست ؟ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

گاهی وقت ها معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال حتی از یک خرید و فروش ساده هم پیچده تر است. یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش برای اینکه به هدفی که مد نظرش است برسد، روشهای مختلفی وجود دارد. در نتیجه یک تریدر برای اینکه از حداکثر مزیت‌های معامله بهره ی لازم را ببرد ، باید با انواع مختلف سفارش ها و همچنین نحوه‌ی استفاده کردن از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میشود پیش از مطالعه‌ی این نوشته درزمینه ی سفارش‌ OCO ، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه نمایید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد تا اینکه دو سفارش محدود و حدضرر را به طور همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیب شده از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، به شکلی که تنها یکی از این دو سفارش گفته شده امکان اجرا شدن را دارد.
یا به عبارتی دیگر وقتی که یکی از این دو سفارش فعال بشود وسپس در لیست سفارشات قرار گرفته شود، دستور و یا سفارش دیگر لغو خواهد گردید.

سفارش‌ OCO

بر همین اساس معامله‌گران قادر خواهند بود تا در زمان خرید، بنا به شرایطی که امکان دارد به وجود بیاید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید انجام دهند. به همین شکل در زمان فروش نیز، امکان تنظیم کردن دو سفارش فروش که یکی در قیمتی پایین تر و دیگری در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی فعال می‌گردد، وجود دارد.

تعداد کمی از صرافی‌های ارز دیجیتال همچون بایننس برای معامله‌گران این امکان را به وجود آورده اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم کردن دو سفارش محدود به صورت همزمان، فرصت اینکه سود به دست آورند را به همراه جلوگیری کردن از ضررهای احتمالی داشته باشند. در بازار معامله گران باتجربه برای پایین سفارش محدود Stop Loss آوردن ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها قادر خواهند بود تا از سفارش OCO برای شکست سطوح (Breakout) و همچنین معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر این قصد را داشته باشد تا دریک سطح حمایتی به سمت پایین و یا شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا وارد معامله بشود یا به اصلاح سفارشی را تنظیم کند، به سادگی میتواند از یک سفارش OCO که از یک Sell Stop وBuy Stop تشکیل گردیده است، استفاده نماید.

مثلا اگر قیمت بیت کوین هم اکنون 8,000 دلار باشد و معامله‌گر تشخیص داده باشد که سطح مقاومتی 10,000 دلار است، قادر خواهد بود با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به 10,000 دلار، آن را بفروش برساند. از سمت دیگر اگر تشخیص داده باشد که حمایت 7,500 دلار است که با شکستن آن احتمال ریزش بالاتری وجود دارد، میتواند با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت از ضرر زیادتر جلوگیری نماید.

در نتیجه با شکسته شدن یکی از سطوح گفته شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو خواهد گردید.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) هم نیز قابل استفاده میباشد. به این شکل که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین هم اکنون 8,000 دلار است و قصد خریدمان در قیمت 7,000 دلار را است، سفارش محدود خود را در قیمت7,000 دلار ثبت می‌نمایم. از سمتی اگر بر فرض مقاومتی در قیمت 8,500 دلار وجود داشته باشد که در صورت عبورکردن قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد فراتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت خود را بر روی 8,500 تنظیم می‌کنیم که از سودی که احتمال به وجود می آید جا نمانیم.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

قسمت های گوناگون پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت هستند از:

 • لیمیت (Limit)
 • قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌گردد. بعد از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام گرفته میشود.
 • استاپ لیمیت
 • توقف (Stop): هنگام رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد گردید.
 • لیمیت (Limit): سفارش بعد از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد گردید.
 • مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای نمونه 5BNB)
 • مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را که زدیم با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که مبلغ 7490 دلار قرار داده شده است، به طور معمول در سفارشات فروش کمی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا اطمینان حاصل بشود که این سفارش پر شده است ؛ به این خاطر که معولا حد ضرر در حمایت‌های مهم تنظیم می‌ گردد که با شکستن آن‌ها یک ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و این امکان وجود دارد که سفارش محدود پر نشود.

علاوه بر این نیز برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

در این مثال هم نیز قیمت لیمیت (8510 دلار) در قسمت استاپ لیمیت، کمی زیادتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن بعد از فعال شدن استاپ، مطمئن بشود.

سفارشات OCO ابزاری ساده ولی در عین حال قدرتمند میباشند که به کابران این اجازه را می‌دهد در محیطی با امنیت به معامله بپردازند. این سفارش مخصوصا برای محدود کردن ریسک ، حفظ نمودن سود و حتی در ورود و خروج از موقعیتها در بازار می‌تواند استفاده بشود. در هر صورت برای شناخت پیدا کردن از ساز و کار این سفارش ها بهتر است اول با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانگونه که در اول مقاله به آنها اشاره گردید، آشنا شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.