مراحل تجارت بیت کوین


قیمت بیت کوین در Coinbase به دلار آمریکا ، آگوست 2020. منبع: TradingView

بیشترین بیت کوین در دنیا در اختیار چه کسانی قرار دارد؟

با توجه به بالاگرفتن بحث بیت کوین ونوس ان اتپ رفرا زون ش ی با ینر وزه ای این ارزد یج ی تا لیورم زنگاری شده ، بسیاری ازافراد به دنبال حواشی و موضوعات مرتبط بابیت کوین هستند . بعد تعریف بیت کوین ، از جمله موضوعاتی که ممکن است برای علاقه مندان به این بحث ، موردتوجه باشد ، این است که بیشترین بیت کوین در اختیار چه کسانی می باشدو دارایی آنها چقدر است از آن جا کهتر اکن ش های بیت کوین معمولا به صورت غیرقابل ردیابی میباشند ، به همین دلیل معمولا تازمانی که خودش خص دارنده بیت کوینیا منابع م طلعا زآن ، فاش ننمایند ، معلوم نخواهد شدکه هر شخص چه تعداد بیت کوین در اختیار دارد . در این مطلب قصد داریم با توجه بهمن ابع مختلف ، کسانی راکه بیشترین تعداد بیت کوین را در اختیار دارند معرفی نموده و موجودی حساب آنها تقریب بزنیم تا در این زمینه بتوانیم اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم .

دارندگان بیشترین بیت کوین

به طورکلی در چرخه بیت کوینت ابهام روز حدود ۱۷ میلیون بیت کوین وجود دارد که روزبه روز برتعداد آن افزوده میگردد . در این چرخه بزرگ ، روزانه بیش از ۳۸۰ هزار تراکنش انجام میگردد کهن شانا زت عداد زیاد دارندگان بیت کوین و خریدوفروش آن دارد . با توجه به قیمت کنونی بیت کوین ، اگر فردید ارای ۱۰۰۰ بیت کوین باشد ، دارایی اوبه دلار ، چیزی درحدود ۱۵ میلیون دلار خواهدشد که رقم کمی نبوده ومی توان وی رابه عنوانی کمیلی و نرد رن ظر گرفت . حال آنکه بسیاری ازسرمایه گذاران بیت کوین ، درحال حاضر تعدادی بیش از این ، در اختیار دارندکه سرمایه آنهارا تامیلی اردها دلارا فزایش میدهد . لیستارائه شده در ادامه ، طبق اعلام مجله تا ی م ، دراکتبر سال ۲۰۱۷ تهیه شده است وسعی شده است تا با استفاده از تراکنشها ی موجوددر سیستم مالی بیت کوین ، وبا استفاده از منابع وخود اشخاص ، تعدادی از کسانیکه مالک بیشترین بیت کوین در دنیا هستند ، معرفی گردند .

دوقولو های Winklevoss

برادران Winklevoss که با طرحش کایت از فیس بوک ، شهرتی افتند ، از جمله کسانی هستند که جز و مالکین اصلی و دارندگان بیشترین بیت کوین در دنیا شناخته میشوند . آنها توانستند باپیر و زید رط رح شکایت مراحل تجارت بیت کوین خود ، که بیان میداشت ، مارکز اکر بر گ ، ایده فیس بوک را از آنها سرقت کردهاست ، توانسته مبلغی رابه عنوان غرامت ، از زاکر بر گدری افت کرده وآنرا در بیت کوینس رما ی ه گذاری نمایند . آنهادر سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱ میلیون دلار در تجارت بیت کوین ، سرمایه گذاری نمودند . این درحالی بود که ارزش هربی تکوین درآنزمان حدود ۲۰۰ دلار بود . با این حساب آنهادر آنزمان توانسته اند حدود ۵۰۰۰۰ بیت کوین بدست بیاورند که باارزش حدود ا ۱۵ هزار دلاری هر واحد بیت کوین درامر و ز ، دارایی آنها اکنون تبدیل به ۸۰۰ میلیون دلار شده است .

 دارندگان بیشترین بیت کوین

BarrySilbert( متخصص پول رمزنگاری شده )

آقای سیلبر تکه یکی از متخصصان درزمینه گروههای ارزد یج ی تا لمی باشد ، درسال ۲۰۱۴ توانست دریک مزایده که ازطرف دولت ایالات متحده برگزارشده بود ، تقریبا ۴۸۰۰۰ بیت کوین خریداری کند . این بیت کوین ها ، توسط دولت امریکا ، از یک یا زب زرگت رین دارندگان وبسایتهای فروش موادمخدر در دارک وب ، کشف شده بود . درآنزمان هریک بیت کوین حدود ۳۵۰ دلار بود که با توجه به قیمت الان هربی تکوین ، دارایی و یا م روز ه حدود ۷۰۰ میلیون دلار می باشد .

 دارندگان بیشترین بیت کوین

بر یسی لبر تیکی دیگراز دارندگان بیشترین بیت کوین در دنیا

TimDraper( سرمایه دار )

تیم دراپر نیزی کیدی گراز سرمایه دارانی است که در سال ۲۰۱۴ توانست ازطریق مزایده های دولت امریکا ، حدود ۳۰۰۰۰ بیت کوین به دست آورد . درزمانی که و یا ق د ام به خریدا ین تعداد بیت کوین نموده بود ، ق ی م تهرو احد بیت کوین حدود ۱۷۰ دلار بود . حالب ا توجه به قیمت ۱۵۰۰۰ دلاری هر واحد بیت کوین ، بایدگفت کهار زش سرمایه گذاری و یا کنون به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است .

 دارندگان بیشترین بیت کوین

آقای بر ی دراپر ازسرمایه داران بیت کوین

CharlieShrem

یکی دیگراز دارندگان بیشترین بیت کوین در دنیا که چندان شناخته شده نیست و آمارد ق ی ق یا زت عداد بیت کوین های اودر اختیار نیست ، آقای Shrem می باشد که یکی از اصلیترین شروع کنندگان سرمایه گذاری در بیت کوین می باشد . بسیاری از مدیران اوبه دلیل جرائم مالی دستگیرشده وخود اونیز حدود دو سال از عمر خود را در زندان به دلیل پولشویی به سربرد . اما پس ازخر و جاز زندان تجارت بیت کوین را از سرگرفته واکنون یکی ازبزرگترین و دارندگان بیشترین بیت کوین در دنیا می باشد .

 دارندگان بیشترین بیت کوین

چارلی ش رما زدیگ رد ارن د گان بیشترین بیت کوین در دنیا

TonyGallippi

آقای گالیپ ینی زاز دیگر دارندگان بیشترین بیت کوین می باشد که آمارد ق ی ق یا زت عداد بیت کوین های اودر اختیار نیست . او رئیس شرکت Bitpay بوده که مستقیما با تجارت بیت کوین کارمیک ند . دارایی اوبه ارزش چند میلیون دلار بیت کوین ، تخمین زده شده است . با این که او آمارد ق ی ق یا زدا رایی بیت کوین خودارائه نداده است ، پیشبینی می شود که اوزمان یکه ق ی م تهرو احد بیت کوین بسیار پایین بوده ، حدود ۲۰ میلیون دلار بیت کوین خریداری نموده باشد .

در اینجا چگونگی تجارت حرفه ای بیت کوین با خیال راحت در حالی که معاملات آن در حدود 40 هزار دلار است ، بیان شده است

سرمایه گذاران تمایل دارند بازار را صعودی یا نزولی توصیف کنند ، اما گاهی اوقات قیمت می تواند برای مدت طولانی در محدوده خاصی باقی بماند.

این نوع حرکت به پهلو لزوماً پایدار نیست زیرا بازارهای ارزهای رمزپایه دارای نوسان زیادی هستند که از طیف وسیعی از عدم اطمینان و چرخه اولیه تصویب ناشی می شود.

به عنوان مثال ، سرمایه گذارانی که به این نتیجه رسیدند که بیت کوین (BTC) پس از هفته اول 2021 پایان یافته است ، احتمالاً از این تصمیم پشیمان هستند.

قیمت بیت کوین در Coinbase به دلار آمریکا ، ژانویه 2021. منبع: TradingView

از 8 ژانویه ، قیمت بیت کوین در یک کانال نزولی در محدوده 10,000،26 دلار مراحل تجارت بیت کوین معامله شد. این جنبش XNUMX روز ادامه داشت تا اینکه سرانجام در اوایل فوریه آغاز شد.

قیمت بیت کوین در Coinbase به دلار آمریکا ، آگوست 2020. منبع: TradingView

در آگوست و سپتامبر سال 2020 ، بیت کوین دارای دو دوره مشخص بود. با این حال ، نمی توان آن جنبش ها را به عنوان بازار گاو نر در نظر گرفت. از طرف دیگر ، از آنجا که ته 10,000 هزار دلار چندین بار آزمایش شد ، خرس ها دلایل کمی برای جشن گرفتن داشتند ، اما بازار از آن بازپس گرفت.

آیا قیمت بیت کوین در یک کانال صعودی است؟

اگرچه فراخوانی آن زودرس به نظر می رسد اما این احتمال وجود دارد که بیت کوین با پایان قیمت 40,000 دلار تا پایان ماه ژوئن وارد دامنه مثبتی شده باشد.

قیمت بیت کوین در Coinbase به دلار آمریکا ، فعلی. منبع: TradingView

دامنه موجود نشان دهنده دامنه 37,000 تا 43,000،25 دلار برای XNUMX ژوئن است ، اما با نوسانات شدید رمزنگاری ، سطح پشتیبانی و مقاومت کانال گاهی به شدت آزمایش می شود.

دلیلی وجود دارد که با توجه به 50,000 میلیون دلار جمع آوری شده توسط MicroStrategy و قصد پل تودور جونز برای افزایش موقعیت BTC ، یک فشار کوتاه قریب الوقوع می تواند به سرعت پشتیبانی 500،XNUMX دلاری بیت کوین را بازیابی کند.

از طرف دیگر ، این نگرانی وجود دارد که اظهارات جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در مورد دارایی های دیجیتالی که برای پولشویی و پرداخت های غیرقانونی استفاده می شود و تهدیدی برای قیمت بیت کوین است. علاوه بر این ، گری جنسلر ، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، اخیراً نگرانی های خود را در مورد عدم تنظیم مقررات در مبادلات رمزنگاری ابراز داشت.

معامله گران هوشمند در معاملات محدوده ریسک کمتری می کنند

برای معامله گران گزینه ، بهترین گزینه گاهی شرط بندی در حفظ دامنه فعلی است ، به ویژه برای دوره های کوتاه مدت. آنجاست که درخت کریسمس با استفاده از استراتژی پخش می شود.

شبیه ساز سود و زیان موقعیت ساز Deribit. منبع: Deribit

این استراتژی گزینه به جای شرط بندی در بازار گاو نر یا خرس ، از گزینه های محافظتی استفاده می کند تا سود معامله گران را با موضع خنثی حفظ کند. اگر بیت کوین در تاریخ 37,170 ژوئن بین 44,000 تا 25 دلار باقی بماند ، سرمایه گذار سود کسب خواهد کرد. بنابراین ، از هر دو جهت 8.5٪ در هر دو جهت محافظت می کند.

برای دستیابی به این هدف ، شخص باید 2 دلار BTC از مبلغ 36,000،3.33 دلار خریداری کند ، علاوه بر خرید 40,000 BTC از 1.33،46,000 $ ، 25،XNUMX BTC به ارزش $ XNUMX،XNUMX نیز بفروشد. هر قرارداد در تاریخ XNUMX ژوئن به مراحل تجارت بیت کوین پایان می رسد.

درخت کریسمس که با کاشی پخش می شود یک استراتژی کم خطر است

در حالی که کمتر از 11 روز به انقضا 25 ژوئن باقی مانده است ، منطقی مراحل تجارت بیت کوین است که تصور کنیم احتمال خوب باقی ماندن بازار در این محدوده وجود دارد. با این حال ، این استراتژی در صورت حرکت غافلگیرانه حداکثر 0.062 BTC (2,515 دلار در 40,570،XNUMX دلار) از دست می دهد.

از نظر سودآوری ، این استراتژی می تواند 0.1375 BTC (5,500 دلار) با 40,000 دلار سود کسب کند.

بنابراین ، به نظر می رسد یک انتخاب هوشمندانه برای یک سرمایه گذار است که انتظار دارد روند افزایشی فعلی در روند صعودی ادامه یابد. شایان ذکر است که بیشتر صرافی های مشتق از 0.10 BTC معامله گزینه ها را ارائه می دهند.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است ، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

نحوه دریافت شماره شبا بانک تجارت

نحوه دریافت شماره شبا بانک تجارت

بدون شک برای شما هم اتفاق افتاده است که هنگام نقل و انتقال‌های میان بانکی کلمه شماره شبا را شنیده باشید. اما دلیل اصلی ایجاد شماره شبا چه بوده است و استفاده از آن چه مزیتی دارد؟شماره شبا یک شماره انحصاری برای هر حساب بانکی است که با استفاده از آن دیگر نیازی به چک کردن نام بانک، کد شعبه، نوع حساب، شماره حساب و غیره را ندارید و به راحتی می‌توانید با استفاده از آن از سرویس های نقل و انتقال میان بانکی ساتنا و پایا و حتی تبادل وجه برون مرزی استفاده کنید. زرین پال علاوه بر ارائه درگاه پرداخت سریع و امن، سرویس ها و خدمات متنوعی را نیز ارائه می دهد که یکی از آنها دریاقت شماره شبا است.برای دریافت شماره شبا بانک تجارت، ابتدا وارد صفحه زیر شوید :

دریافت شماره شبا بانک تجارت با شماره کارت

سپس از میان بانک‌های نشان داده شده، بانک تجارت را انتخاب کنید:

دریافت شماره شبا بانک تجارت با کد ملی

بعد از این مرحله و ورود به صفحه اصلی بانک تجارت، ابتدا گزینه «مراحل تجارت بیت کوین تبدیل شماره حساب به شماره شبا» را انتخاب نمایید.

تبدیل شماره کارت به شماره شبا بانک تجارت

حال می توانید با وارد کردن شماره حساب مورد نظر خود در بانک تجارت و کد امنیتی،اطلاعات شماره شبا و صاحب حساب را دریافت نمایید.

شماره شبا بانک تجارت چند رقمیه

همچنین اگر به دنبال دریافت شماره حساب متناظر با شماره شبا هستید، در این بخش می‌توانید ابتدا گزینه «تبدیل شماره شبا به شماره حساب» را انتخاب نمایید.

انتقال وجه با شماره شبا بانک تجارت

سپس شماره شبا خود را وارد کنید تا بعد از تایید کد امنیتی، شماره حساب و نام صاحب حساب به شما نشان داده شود.

تبدیل شماره کارت به شماره شبا رایگان

شماره شبا بانک تجارت چیست؟

در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ به دستور بانک مرکزی و به منظور سرعت بخشیدن در عملیات‌های نقل و انتقال وجه، بر اساس ساختار بین المللی IBAN برای هر حساب بانکی یک شناسه منحصر به ایجاد و اعلام گردید که به آن شناسه حساب بانکی ایرانی (شبا) گفته می‌شود.

همان طور که قبلا گفته شد، استفاده از شماره شبا به طرز چشمگیری زمان نقل و انتقالات بانکی را کم کرده و دقت آن را نیز افزایش می دهد. زیرا برای مثال اگر مشتری اشتباهی در وارد کردن شماره شبا حساب مقصد داشته باشد، سیستم یکپارچه بانک مرکزی از انجام نقل و انتقال جلوگیری کرده و یا متصدی باجه این مورد را به مشتری سریعا گزارش می‌دهد.
به شماره شبای اختصاص داده شده به هر شماره مراحل تجارت بیت کوین مراحل تجارت بیت کوین حساب موجود در بانک تجارت، شماره شبا بانک تجارت می‌گویند، که مشتریان بانک تجارت و همچنین افرادی که قصد واریز وجه به حساب‌های موجود در سیستم بانکی بانک تجارت دارند، می‌توانند با استفاده از آن از سرویس های پایا و ساتنا به راحتی استفاده کنند. ساختار شماره شبا بانک تجارت در قسمت های بعد به طور کامل توضیح داده شده است.

شماره شبا بانک تجارت چند رقمی است؟

شماره شبا، بر طبق استانداردهای سیستم IBAN یا همان سیستم بین المللی نقل و انتقال وجه International Bank Account Number ، یک شماره یکتای ۲۴ کاراکتری است که ساختار آن از مقررات زیر پیروی می‌کند:

طریقه دریافت شماره شبا بانک تجارت

کد کشور: اولین و دومین کاراکتر از سمت چپ، کد کشور صادر کننده است.

ارقام کنترلی: دو کاراکتر بعدی ارقامی هستند که به گونه ای تعیین می‌شوند تا الگوریتم اعتبار سنجی کد شبا به درستی صورت گیرد. برای درک بهتر این ارقام نگاهی به مراحل زیر داشته باشید:

الگوریتم اعتبار سنجی کد شبا

برای درک بهتر این الگوریتم ابتدا یک شماره شبا را در نظر بگیرید.

برای مثال IR062960000000100324200001

مرحله اول:

۴ کاراکتر اول (کد کشور و ارقام کنترلی) یعنی IR06 را از ابتدای کاراکترها جدا کنید و به انتهای آن وصل کنید: 2960000000100324200001IR06

مرحله دوم:

باید عدد ۱۸ را به جای حرف I و عدد ۲۷ را به جای عدد R قرار دهیم که می‌شود: 2960000000100324200001182706

مرحله سوم:

حالا شماره ۲۸ رقمی به دست آمده را بر عدد ۹۷ تقسیم کنید.

مرحله چهارم:

اگر باقی‌مانده این تقسیم برابر با عدد ۱ شد شماره شبا یا کد IBAN مورد نظر صحیح است و در غیر این صورت ساختار شماره شبا به درستی تعریف نشده است.

کد بانک: کد بانک صادر کننده شماره حساب در این بخش درج می‌شود. طبق قراردادهای بانک مرکزی، کد بانک متعلق به حساب های بانک تجارت، ۰۱۸ می‌باشد.

شماره حساب: شماره حساب متناظر با شما شبا به صورت ۱۸ عددی در این قسمت قرار می‌گیرد.

سقف انتقال وجه با شماره شبا بانک تجارت

سقف انتقال وجه با شماره شبا بانک تجارت با استفاده از ساتنا:

در نظر داشته باشید سرویس ساتنا برای نقل و انتقال مبالغ بالا، دفعات کم و فوری طراحی شده است و حداقل تراکنش با این سرویس ۱۵ میلیون تومان است. با این شرایط سقف انتقال وجه با استفاده از شماره شبا بانک تجارت و سرویس ساتنا به شرح زیر است:

– مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک تجارت، بدون محدودیت

– سقف ۵۰ میلیون تومان برای انتقال وجه با اینترنت بانک

سقف مراحل تجارت بیت کوین انتقال وجه با شماره شبا بانک تجارت با استفاده از پایا:

عمده نقل و انتقال های وجوه بانکی، از سرویس پایا انجام می‌شود و برخلاف سیستم ساتنا، مبلغ انتقال یافته در حساب بانکی مقصد، با توجه به چرخه‌های سیکل پایا واریز می‌شود. با این شرایط سقف انتقال وجه با استفاده از شماره شبا بانک تجارت و سرویس پایا به شرح زیر است:

-مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک تجارت، بدون محدودیت

– سقف ۶۰ میلیون تومان برای انتقال وجه با اینترنت بانک (در چهار تراکنش ۱۵ میلیون تومانی)

کمیسیون اوراق بهادار آمریکا نسخه بیت کوین را پیچید

کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا با صدور یک اطلاعیه و زیر سوال بردن پلت فرم های تجارت ارز رمزنگار موجبات سقوط این ارز دیجیتال را مهیا کرد.

کمیسیون اوراق بهادار آمریکا نسخه بیت کوین را پیچید

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، قیمت بیت کوین به دلیل هشدار کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن احتمالی پلت فورم تجارت ارزهای رمزنگار به کمترین رقم در ۱۰ روز اخیر سقوط کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا در اطلاعیه ای اعلام کرد که اگر یک پلت فرم به دنبال عرضه دارایی دیجیتال و انجام داد و ستد آن است، باید این روند توسط یک رگولاتور به عنوان مرجع ملی ارواق بهادر ثبت شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا اعلام کرد که بسیاری از پلت فرم های عنوان داد و ستد ارز رمزنگار را به خود نسبت می دهند که این موضوع می تواند منجر به سوء تعبیر برای سرمایه گذارانی که به دنبال مراحل تجارت بیت کوین مراحل تجارت بیت کوین استانداردهای رگولاتوری بورس ملی هستند، شود.

ضمن اینکه بعضی از این پلت فرم ها ادعا می کنند که از یکسری استانداردهای سختگیرانه استفاده می کنند تا به کسب و کار خود رونق بیشتری دهند و کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا این استانداردها را تایید نمی کند.

بر پایه این گزارش، بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته با ۷.۵۳ درصد کاهش به ۹ هزار و ۹۲۴ دلار در هر واحد رسیده است که علت اصلی آن صدور این اطلاعیه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا است؛ ضمن اینکه در ساعات اولیه روز چهارشنبه به ۹ هزار و ۴۵۰ دلار در هر واحد هم رسیده بود. همچنین قیمت سایر ارزهای رمزنگار از قبیل بیت کوین کش، لیت کوین و اتریوم هم روند نزولی به خود گرفته است.

قوانینی برای تجارت بیت کوین

5 قانون مهم قبل از انجام معامله در Olymp Trade برای تجارت برنده

5 قانون مهم قبل از انجام معامله در Olymp Trade برای تجارت برنده

این چک لیست ویژه ابزاری مناسب برای ارزیابی میزان امنیت تجارت است. اکنون از آن استفاده کنید و تعجب خواهید کرد که چقدر آسان است که از خطر اضافی جلوگیری کنید. قبل از انجام معامله فقط این 5 قانون را بخاطر بسپارید:

Olymp Trade

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

Download Olymp Trade App Google Play Android Download Olymp Trade App Store iOS

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه تماس با پشتیبانی Olymp Trade

نحوه تماس با پشتیبانی Olymp Trade

یک راهنمای کامل برای KYC برای نیجریه با Olymp Trade

یک راهنمای کامل برای KYC برای نیجریه با Olymp Trade

نحوه تکمیل KYC در Olymp Trade

نحوه تکمیل KYC در Olymp Trade

آخرین خبرها

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Olymp Trade

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Olymp Trade

نحوه افتتاح حساب نمایشی در Olymp Trade

نحوه افتتاح حساب نمایشی در Olymp Trade

نحوه ثبت نام و راه اندازی MetaTrader 4 (MT4) برای Olymp Trade

نحوه ثبت نام و راه اندازی MetaTrader 4 (MT4) برای Olymp Trade

DMCA.com Protection Status

این مراحل تجارت بیت کوین نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه مراحل تجارت بیت کوین گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.