بیش‌ خرید چیست ؟


بیع سلف

بیع سلف به معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. به بیع سلف، بیع محاویج، پیش فروش، سلف و سلم نیز گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلی در ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به خریدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.

۲ - حکم بیع سلف

۳ - مورد عقد در بیع سلف

[ویرایش]
آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.

۴ - بیع سلف در پول

[ویرایش]
لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره (درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است.

۵ - ارکان بیع سلف

[ویرایش]
معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه رکن است.
۱)صیغه‌ی عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از فروشنده یا خریدار می‌تواند‌ عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است:
نخست آنکه خریدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.
صورت دوم آن‌که فروشنده بگوید: این کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و خریدار بگوید: قبول کردم.


تذکر: البتّه بنابر قول به صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که خریدار به این قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد.

۲)دو طرف عقد: دو طرف معامله در بیع سلف، همچون سایر عقود، باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و محجور نبودن باشند.
۳)عوضین (کالا و بهای آن).

۶ - شرایط بیع سلف

[ویرایش]
در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق بیع، امور زیر شرط است:

۶.۱ - تعیّن کالا

ازاین‌رو؛
۱)کالایی که با وصف- به حدّی که جهالتش مرتفع گردد و به نایابی آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن صحیح نخواهد بود،

ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است.


۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس، واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود جهالت صحیح نیست.
برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.
برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند.

۶.۲ - پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن


۱) پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر بطلان معامله، ادعای اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و توقف کرده‌اند.


۲) اگر بخشی از بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و خریدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را فسخ کند.

۶.۳ - معلوم بودن مقدار کالا


۱) معلوم بودن مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه در صورت پیمانه‌ای یا وزنی بودن آن. همچنین بهای کالا در صورتی که وزنی یا پیمانه‌ای باشد.

۶.۴ - معلوم بودن زمان تحویل کالا


زمان تحویل کالا باید معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زیاده و نقصان، نوسان داشته باشد معامله باطل است.

۶.۵ - قدرت داشتن بر تحویل کالا در زمان مقرّر


بدین معنا که فروشنده برای تحویل، زمانی را معیّن کند که جنس در آن زمان- برحسب عادت- یافت شود و قابل تحویل باشد.

۶.۶ - معیّن بودن مکان تحویل کالا

۷ - فروش کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل

[ویرایش]
۱) آیا فروختن کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل آن صحیح است؟
بر عدم صحّت، ادّعای اجماع شده است؛ برخی قائل به صحّت شده‌اند. فروش کالای یاد شده پس از رسیدن اجل و پیش از تحویل گرفتن کالا به فروشنده‌ی قبلی جایز است؛ لیکن به دیگری، محلّ اختلاف می‌باشد.


۲) فروختن کالا قبل از تحویل آن- بنابر قول به جواز- مکروه است. برخی، کراهت را به کالایی که طعام باشد و برخی‌ دیگر به کالای وزنی و پیمانه‌ای، اختصاص داده‌اند.

۸ - فقدان صفت ذکر شده در کالای تحویلی

[ویرایش]
اگر کالای تحویلی از سوی فروشنده، فاقد صفت ذکر شده هنگام معامله و یا کمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر خریدار لازم نیست و اگر مطابق با صفت یا از نظر کیفیّت، مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ لیکن اگر به لحاظ کمیت بیشتر باشد، قبول مقدار اضافی واجب نیست. برخی در هر دو صورت قائل به عدم وجوب قبول شده‌اند.

۹ - معیوب بودن کالای تحویلی

[ویرایش]
۱)کالای تحویلی اگر معیوب باشد خریدار می‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و کالای سالم مطالبه کند.


۲)کالایی که زمان تحویل آن فرا رسیده لیکن به جهت پیدایی عارضی- همچون نایاب شدن- امکان تحویل آن نباشد، خریدار بین فسخ معامله و صبر تا زمان فراوانی و فراهم آمدن زمینه‌ی تحویل، مخیر است.

نمونه قرارداد مشارکت فروش کالا چیست و قرارداد شراکت در فروش چه نکاتی دارد؟

قرارداد مشارکت فروش

قرارداد مشارکت فروش یک نوع از قرارداد شراکت و یکی از انواع قرارداد‌های مهم ماده 10 قانون مدنی کشور ایران است.

امروزه برخی اشخاص، محصولات مختلفی را خریداری می‌کنند و با قصد به دست آوردن سودی مناسب، در زمان مناسب، آن‌ها را می‌فروشند.

بند 1 ماده 2 قانون تجارت کشور ایران نیز، این دسته از افراد را تاجر خطاب کرده است و معاملات آنان را، تجاری می‌داند.

البته در بیشتر اوقات و به دلایل مختلف مانند افزایش سرعت فروش یا کسب منفعت بیشتر، فروشندگان کالا‌ها تصمیم می‌گیرند که در فروش شراکت کنند.

مثلاً همواره شاهد هستیم که اشخاص، شراکت در فروش پوشاک انتخاب می‌کنند یا شراکت در فروش اینترنتی کالا را آغاز می‌کنند و قرارداد مشارکت در فروش کالا تنظیم می‌کنند.

در واقع، هر کدام از این دسته اشخاص، می‌دانند که تنظیم نمونه قرارداد مشارکت فروش کامل می‌تواند آینده کسب و کار آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و مطمئن‌تر کند.

همچنین واضح است که قرارداد مشارکت فروش کالا ، در صورتی که با رعایت نکات حقوقی خاصی تنظیم شود، می‌تواند از نظر رعایت قوانین رایج کشور و برخورداری از وصف قانونی، آینده مطلوب هر کسب و کار را تضمین کند.

بنابراین، با وجود این توضیحات، از اهمیت قرارداد مشارکت فروش باخبر هستیم و از ضرورت وجود این قرارداد برای یک شراکت پرسود و دوستانه آگاه می‌باشیم.

البته همانطور که اشاره کردیم این قرارداد، باید از نکات و الزامات مهم حقوقی و قانونی برخوردار باشد تا در آینده برای شراکت و کسب و کار شما مشکلی ایجاد نشود.

در نتیجه، در این مقاله به بررسی مجموعه نکات ناشی از قوانین و علم حقوق می‌پردازیم و در تنظیم یک قرارداد کامل، شما را همراهی می‌کنیم.

کاربرد قرارداد مشارکت فروش

قرارداد مشارکت فروش کالا ، در موضوعات مختلفی تنظیم می‌شود.

از قدیم، کالا‌های گوناگونی وجود داشته که از سوی اشخاص در حوزه‌های متفاوت کاری، خرید و فروش شده است. از زمانی که خرید و فروش به کالا‌هایی همچون گندم، برنج یا سایر اقلام ضروری وابسته بود تا امروز، که حتی شاهد خرید و فروش نرم افزار هستیم به طوری که قرارداد‌هایی همچون قرارداد مشارکت در فروش نرم افزار میان اشخاص تنظیم می‌شود.

در حال حاضر می‌بینیم که اشخاص با توجه به دارایی‌های متفاوتی که دارند قرارداد مشارکت فروش کالا را با شکلی خاص تنظیم می‌کنند.

مثلا ممکن است شخصی تعداد انبوهی لباس خریداری کرده باشد و حالا بخواهد آن‌ها را بفروشد. با این وجود، برای به دست آوردن منفعت بیشتر و افزایش میزان فروش، با شخص دیگری در فروش محصولات خود شریک شود.

شخص مقابل نیز ممکن است از امکاناتی مانند انبار مناسب برای نگهداری محصول یا از اجناس بیشتری برخوردار باشد. همچنین ممکن است از اعتبار بالایی در میان اهل بازار برخوردار باشد و مهارت بالایی برای برقراری ارتباط با دیگران داشته باشد.

این شرایط باعث می‌شود که میان شخص اول و طرف دیگر، شراکت در فروش پوشاک ایجاد شود و در نتیجه، میان آن‌ها، قرارداد مشارکت در فروش لباس تنظیم شود.

همچنین، امکان دارد یکی از طرفین از مهارت جذب مشتری برخوردار باشد یا یک طرف صرفا به خرید محصولات بپردازد و دیگری، ناظر فروش آن‌ها باشد.

بنابراین، در تمامی این شرایط، می‌توان از قرارداد شراکت در فروش استفاده کرد و حتی، در قالب شراکت در فروش اینترنتی ، یک کسب و کار پول‌ساز ایجاد شود.

مواردی که باید پیش از تنظیم قرارداد مشارکت فروش کالا به آن توجه کنید

توجه به برخی از مسائل پیش از تنظیم قرارداد مشارکت فروش کالا ، ضروری است. در اینجا به مهم ترین موارد اشاره می‌کنیم:

1-اختیار طرفین در تنظیم قرارداد

ماده 10 قانون مدنی به هر یک از طرفین اجازه داده است هر آنچه را درنظر دارند ، در متن قرارداد ذکر کنند. البته این ماده تاکید می‌کند که طرفین، باید در این خصوص به مفاد قوانین کشور توجه لازم داشته باشند.

درصورتی که طرفین، مسائلی را در متن قرارداد وارد کنند که مخالف متن قوانین باشد، قرارداد مشارکت در فروش باطل خواهد بود.

2-توجه به قواعد آمره در تنظیم قرارداد شراکت در فروش

قواعد آمره، قواعدی هستند که قانونگذار آن‌ها را برای حفظ نظم عمومی لازم دانسته است و بنابراین، طرفین قرارداد نمی‌توانند برخلاف قوانین فوق، توافق کنند.

برای مثال، در صورتی که طرفین قرارداد مشارکت در فروش کالا ، در قرارداد توافق کنند که کالا‌های قاچاق را نیز به فروش برسانند، چون خرید و فروش کالاهای قاچاق از سوی قانونگذار ممنوع بوده و مخالف با نظم عمومی است، قرارداد فوق باطل خواهد بود.

نکات حقوقی که باید در تنظیم قرارداد مشارکت فروش رعایت شود

پیش از تنظیم هر قراردادی رعایت نکات مهم حقوقی ضرورت دارد.

در این قسمت به مهم‌ترین نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد مشارکت در فروش کالا بیش‌ خرید چیست ؟ لازم است اشاره می‌شود.

1-طرفین قرارداد

مشخصات طرفین قرارداد باید به طور واضح و صریح در متن قرارداد بیان شود.

این مسئله بسیار مهم است. به عنوان مثال، در صورت اختلافات با شریک خود، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی نوشته شده در این قسمت، ارسال می‌شود.

همچنین تمامی اظهارنامه‌های صادره از دادگاه به آدرسی که در قرارداد نوشته شده است، ارسال می‌شود.

2-موضوع قرارداد مشارکت فروش

در تنظیم این نمونه قرارداد حتما به موضوع قرارداد خود توجه کنید.

موضوع قرارداد شما باید متناسب با محتوای شما باشد، بنابراین در مورد قرارداد مربوط به این مقاله، موضوع شما باید مشارکت در فروش باشد. البته لازم است با جزئیات بیشتری در این مورد صحبت کنید. توصیه می‌کنیم موضوع قرارداد را جدی بگیرید زیرا هویت قرارداد شما را مشخص می‌کند.

3-زمان دقیق آغاز و پایان شراکت در فروش

هر قراردادی در موعد زمانی خاصی باطل می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد.

بنابراین حتما تاریخ شروع و پایان مشارکت در فروش را در متن قرارداد ذکر کنید.

این مسئله به‌ویژه در هنگامی که برای اثبات حقانیت ادعاهای خود در دادگاه حاضر می‌شوید، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

4-میزان آورده هر یک از شرکا و سهم آن‌ها از سود و زیان

در قرارداد شما باید میزان آورده یا سرمایه هر یک از طرفین قرارداد نوشته شود.

بنابراین، در صورتی که مثلا شما وب سایت اینترنتی مناسب برای فروش محصولات دارید یا از مهارت جذب مشتری برخوردار هستید، باید در متن قرارداد مشارکت در فروش اینترنتی این آورده‌ها را ذکر کنید.

یا به عنوان مثال، اگر قصد دارید قرارداد مشارکت در فروش نرم افزار تنظیم کنید و در تولید نرم افزار از مهارت بالایی برخوردار هستید، حتما در این قسمت از قرارداد به آن اشاره کنید.

همچنین، در این قسمت، به سهم هر یک از طرفین قرارداد شراکت در فروش ، در خصوص میزان سودی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد اشاره می‌شود.

از طرف دیگر، میزان ضرر ناشی از کسب و کار و نحوه پرداخت هزینه‌های ناشی از زیان‌های احتمالی، باید متناسب با درصد سهام هرکدام از شرکا، در متن قرارداد نوشته شود.

5-شرایط و تعهدات هر یک از طرفین قرارداد مشارکت فروش و تعیین ضمانت اجرا

در این قسمت به تعهدات هر یک از طرفین قرارداد اشاره می‌شود.

این تعهدات همانطور که اشاره شد، ناشی از توافق میان طرفین قرارداد است.

مثلاً ممکن است یکی از شرکا در قرارداد شراکت در فروش پوشاک تعهد بدهد که ماهانه، تعداد مشخصی از لباس‌ها را به فروش برساند و در صورت تحقق آن، درصد بیشتری از سود را دریافت کند.

همچنین در برابر تعهدات، بهتر است ضمانت اجرای مناسبی نیز تعیین شود تا هر یک از شرکا نسبت به تعهدات خود پایبند باشند.

ما نیز، در نمونه قرارداد مشارکت فروش ، دو نوع ضمانت برای محرمانگی در نظر گرفته‌ایم. البته هرقرارداد، نیاز به ضمانت اجرای اختصاصی دارد. به کادر قرمز رنگ تصویر زیر توجه کنید:

نمونه قرارداد مشارکت فروش

6-مسئولیت پرداخت هزینه‌های جاری شرکت

هر کسب و کار علاوه بر منافع، هزینه هم دارد که لازم است این هزینه‌ها، به‌موقع پرداخت شوند.

به عنوان مثال، مالیات‌هایی که باید به دولت پرداخت شود، پرداخت قبوض خدماتی، تعمیرات و هزینه‌های مربوط به تجهیزاتی همچون انبار محافظت از محصولات یا حمل و نقل و غیره بخشی از این هزینه‌ها است.

بنابراین لازم است مسئولیت هر یک از طرفین در درباره پرداخت این هزینه‌ها در قرارداد ذکر شود.

7-محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد مشارکت فروش

هر کدام از طرفین قرارداد، باید تا آنجا که ممکن است از افشای اطلاعات کاری و تجاری بیش‌ خرید چیست ؟ کسب و کار، بدون رضایت شرکای دیگر، خودداری کند. همچنین، در هنگام تنظیم نمونه قرارداد شراکت در فروش ، هر یک از شرکا می‌توانند در بخش تعهدات و شرایط، به این نکته اشاره کنند.

البته در صورتی که در هنگام تنظیم قرارداد به این نکته توجه نداشته‌اید و قصد دارید تا از افشای اطلاعات تجارتی خود جلوگیری کنید، می‌توانید یک قرارداد محرمانگی اطلاعات یا قرارداد عدم افشای اطلاعات تهیه کنید و آن را به قرارداد اصلی خود پیوست دهید.

8-امضاء و اثر انگشت و تعداد نسخه‌های نمونه قرارداد شراکت در فروش

حتماً تمام صفحات قرارداد مشارکت فروش کالا را امضاء کنید و اثرانگشت بزنید. این تصور اشتباه است که بخواهیم فقط صفحه آخر بیش‌ خرید چیست ؟ قرارداد را امضا کنیم. اهمیت این موضوع بسیار زیاد است و به شما توصیه می‌کنیم حتما همه صفحات قرارداد امضا شود.

همچنین بهتر است از قرارداد خود سه نسخه تهیه کنید. دو نسخه مربوط به شما و شریک شما و یک نسخه برای زمانی است که برای حل اختلافات احتمالی به دادگاه یا داوری مراجعه می‌کنید. نسخه سوم برای بررسی‌های لازم باید در اختیار مرجع حل اختلاف قرار بگیرد.

سخن آخر نمونه قرارداد مشارکت فروش

مشارکت در زمینه‌های مختلف سال‌هاست که نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان روند رو به رشدی داشته است.

درنتیجه بسیاری از افراد عادی که از مباحث حقوقی و قانونی اطلاعات کافی ندارند، صرفاً با هدف به دست آوردن منفعت شخصی، قرارداد مشارکت مدنی تنظیم می‌کنند.

در نتیجه، مشاهده می‌کنیم که به علت ناآگاهی این دسته از افراد از مسائل حقوقی، نه‌تنها حق هر یک از طرفین شراکت ضایع شده است بلکه زمینه کلاهبرداری برای افراد مختلف به وجود می‌آید.

بنابراین برای تنظیم یک قرارداد مشارکت، فروش بهتر است با یک متخصص حقوقی که از تمامی حقوق شما آگاه است، مشورت کنید.

بدون شک، تجربیاتی که در طول سال‌ها در خصوص تنظیم قرارداد نصیب یک متخصص حقوقی شده است، به آسانی به اشخاص عادی تعلق نخواهد گرفت.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا این قرارداد بسیار کاربردی را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید. ضمن آنکه شما می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی یا درخواست تنظیم قرارداد به صورت اختصاصی ثبت کنید.

تخصصی ترین سایت ملکی برای خرید خانه، خرید آپارتمان، اجاره آپارتمان و خرید ملک در تمام شهرهای ایران

سایت دلتا بعنوان اولین سایت تخصصی ملکی در ایران، بهترین مرجع برای ثبت آگهی فروش و رهن و اجاره ملک می باشد. همچنین متقاضیان خرید و اجاره ملک هم می توانند با جستجو در سایت دلتا ملک مورد نظر خود را بیابند. در ضمن اگر بدنبال ملک خاصی هستید و یا با جستجو در سایت دلتا ملک دلخواهتان را نیافته اید با ثبت درخواست خرید یا اجاره ملک در سایت، مشاوران و آژانس های عضو سایت دلتا شما را یاری خواهند کرد.

دلتا در شبکه های اجتماعی
اپلیکیشن ملکی دلتا (دلتاملک)

ارتباط با سایت ملکی دلتا

دفتر مرکزی: ونک، خیابان پنجم گاندی، پلاک 16 ساختمان دلتا

سایت دلتا مسئولیتی در قبال صحت و سقم اطلاعات موجود در سایت ندارد. خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه محتوای نادرست و غیر متعارف اینجا را کلیک کنید. کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه دلتا می باشد و هرگونه استفاده غیر مجاز از محتوا، قالب و ظاهر سایت پیگرد قانونی دارد.

بیش‌ خرید چیست ؟

عصر خودرو

درج آگهی پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت ممنوع شد

عصر خودرو- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج هر گونه آگهی های پیش فروش خودرو در رسانه‌ها و دیگر محیط های تبلیغاتی، بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ممنوع اعلام کرد.

درج آگهی پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت ممنوع شد

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بیانیه ای با استناد به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید، اعلام کرد که پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است.

در اعلامیه ای که این سازمان برای انتشار این مطلب صادر کرده، خطاب به مردم و کلیه شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خودرو آمده است: هرگونه درج تبلیغات بدون مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

در ادامه این طلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیداً خودداری کنند.

این سازمان همچنین مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان و نظایر اینها را به هیچ عنوان به منزله مجوز معتبر برای پیش فروش خودرو مورد تایید ندانست و شماره تلفن 22058560 را نیز برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه دریافت معرفی کرد. ضمن این که مردم می توانند با شماره تلفن 124 در سراسر ایران گزارشات و شکایات مردمی در این زمینه و دیگر زمینه های حقوق مصرف کننده تماس بگیرند.

دانلود با کیفیت

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

خرید خودروی صفر با ۸۵ میلیون!/ شرایط خرید چیست؟

خودرو

۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ خودروسازان خاک می‌خورد و بسیاری از خریداران، خودروهای پیش‌فروش قبلی را دریافت نکرده‌اند. اما حالا ایران خودرو طرح پیش‌فروش خودرو اسفند ماه را آغاز کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو از امروز سوم اسفند ماه آغاز شده و تا ۵ اسفند ماه ادامه دارد. هشت خودرو در این طرح، پیش‌فروش می‌شود، با موعد تحویل یکساله.

در این طرح پیش‌فروش حداقل مبلغ واریزی برای ثبت‌نام خودرو ۸۵ میلیون تومان است. یعنی ایران خودرو به مردم وعده داده که با ۸۵ میلیون تومان می‌توانند مالک یک خوروی صفر باشند و باقی مبلغ را سال آینده پرداخت کنند. البته اگر خودرو به موقع تحویل داده شود.

نکته دیگر اختلاف حداقل ۱۰۰ میلیونی قیمت خودروهای پیش‌فروش شده با بازار است. اختلاف قیمتی که سبب شده خودروسازان سالانه چندین هزار میلیارد تومان یارانه خودرو را بین عده خاصی تقسیم کنند.

لیست خودروهای پیش‌فروش ایران خودرو

اما کدام خودروها در طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو عرضه می‌شود و قیمت هر کدام چقدر است؟ طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو ۸ محصول دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا اتوماتیک، سورن پلاس، دناپلاس توربو دستی، رانا پلاس، تارا دستی و پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای عرضه می‌شود. خودروهایی که به خودروهای ستاره‌دار و محبوب ایران خودرو معروف هستند.

متقاضیان برای پیش‌خرید این خودروها چقدر باید پرداخت کنند؟

مبلغ پیش‌پرداخت برای خرید دناپلاس توربو شارژر اتوماتیک، ۱۵۹ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۳۹۷ میلیون تومان است. اما قیمت دناپلاس امروز سوم اسفند ماه در بازار خودرو ۴۸۵ میلیون تومان است.

مبلغ پیش‌پرداخت تارا در طرح جدید ایران خودرو ۱۶۶ میلیون تومان است. قیمت تارا در کارخانه ۴۱۵ میلیون تومان است. اما قیمت تارا در بازار آزاد ۵۴۰ میلیون است.

یکی دیگر از خودروهایی که در طرح پیش‌فروش ایران خودرو عرضه می‌شود، سورن پلاس است. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۹۷ میلیون تومان است. قیمت بازار سورن پلاس ۳۰۸ میلیون تومان است. اما قیمت کارخانه این خودرو ۲۴۲ میلیون تومان است.

خریداران دنا پلاس توربوشارژ دستی باید ۱۴۴ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند. قیمت بازار دناپلاس در اسفند ۱۴۰۰ ۴۷۳ میلیون تومان است. اما قیمت کارخانه این خودرو ۳۵۹ میلیون تومان است.

خرید راناپلاس با ۹۱ میلیون تومان!

اختلاف قیمت راناپلاس هم مانند دیگر خودروهای این طرح، زیاد است. قیمت راناپلاس در کارخانه ۲۱۴ میلیون تومان است. اما قیمت بازار آزاد آن ۲۶۷ میلیون تومان است. اکنون خریداران باید برای پیش‌خرید رانا پلاس ۸۵ میلیون تومان به حساب ایران خودرو واریز کنند.

علاوه بر راناپلاس، راناپلاس سقف شیشه‌ای هم در این طرح عرضه می‌شود. مبلغ پیش‌پرداخت راناپلاس سقف شیشه‌ای در این طرح ۹۱ میلیون تومان است. قیمت مصوب راناپلاس سقف شیشه‌ای ۲۲۷ میلیون تومان است. اما قیمت بازار آزاد آن ۳۰۴ میلیون تومان است.

یکی دیگر از خودروهایی که هنگام ثبت نام در پیش فروش ایران خودرو در فهرست قرار دارد، تارا دستی است. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۱۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت کارخانه‌ای تارا دستی، ۲۹۳ میلیون تومان است و این خودرو در بازار، ۴۰۳ میلیون تومان قیمت دارد.

متقاضیان همچنین در هنگام ثبت‌نام یارانه ایران خودرو، از امکان خرید پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای نیز برخوردارند. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۹۴ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای ۲۵ میلیون تومان است. اما خریداران بازار آزاد برای خرید این ماشین باید ۳۶۳ میلیون تومان هزینه کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.