سیستم اطلاعات سهام‌داران


می‌توانید فایل صوتی «نحوه تهیه گزارشات مالی» را گوش کنید

اطلاعاتي در خصوص سهام و نقل و انتقال آن

طبق مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت دفتر نقل و انتقال سهام (ثبت سهام ) برای شرکتهای سهامی اجباری است که متن مواد ذکر شده به شرح زیر است :

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاء كند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب به ثبت رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ب- ضمانت اجرای نداشتن دفتر نقل و انتقال سهام

۱) از آنجا که قانون تجارت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را در آخر ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت (هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است) لازم دانسته است هر شرکت سهامی دارای دفتر نقل و انتقال سهام(ثبت سهام) باشد تا تضییع حقی از سهامداران و بخصوص خریداران سهام بعمل نیاید.و اهمیت ان تا انجایی است که نقل و انتقالی که دفتر نقل و انتقال سهام ثبت نشده باشد را فاقد اعتبار نسبت به شرکت و اشخاص ثالث دانسته است .

۲) و نیز اداره ثبت شرکتها نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی را در دفتر ثبت شرکتها ثبت نمی نماید و به همین جهت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خا ص الزامیست .

ج- نحوه تنظیم دفتر نقل و انتقال سهام

با توجه به این که در قانون تجارت روش و دفتر خاصی جهت تنظیم دفاترفوق ذکر نشده است ولی خوشبختانه در بازار فقط یک نوع دفتر جهت نقل و انتقال سهام موجود میباشد بهتر است:

۱- ابتدای تاسیس شرکت در صفحه اول دفترکه فقط یک صفحه میباشد ( بدون در نظر گرفتن جداول دفتر ) نوشته شود.

شرکت …………………………………………………………………………. سهامی خاص در تاریخ / / ۱۳ تحت شماره ………………………………… اداره ثبت شرکتهای ….. ثبت شده و سرمایه آن ……………………………….. ریال نقدیست که به ………………… سهم………………… ریالی بانام عادی منقسم شده است و ۳۵ درصد آن نقدا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است . که برگ سهام به شماره سریال…………………………. الی ……………………………… به ان اختصاص یافت و لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام آنها به شرح زیر است:

۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۲) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۳) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۴) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۵) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت

– امضاء رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مدیـر عامل مهر شرکت

۲- جهت نقل و انتقال سهام : در صفحه دوم که شامل دو برگ روبری هم میباشد با در نظر گرفتن جداول دفتر نقل و انتقال سهام نوشته سیستم اطلاعات سهام‌داران شود و به ا مضا خریدار و فروشنده برسد و هیات مدیره نیز ان را امضا و مهر نمایند و سپس در ذیل ان نوشته شود

با توجه به نقل و انتقالات انجام شده لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام انها بشرح ذیل است:

۱)آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۲) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۳) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۴) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۵) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

امضارئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مدیـر عامل مهر شرکت

۳- نقل و انتقالات بعدی نیز در صفحات بعدی به همین صورت انجام خواهد شد

فصل دوم – تهیه و تنظیم برگ سهام در شرکتهای سهامی خاص

الف- تعریف سهام

ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم را چنین تعریف نموده است : سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ب- انواع سهام

طبق ماده فوق سهام به صورت بانام و بی نام میباشد:

سهام بانام : سهامی است که به شخص معینی تعلق داشته و بموجب ان شخص مذبور دارای حقوق و تعهداتی میشود .وحقوق وابسته به سهام عبارتند از : حق حضور در مجامع عمومی شرکت – حق رای – حق استفاده از سود سالیانه و ذخایر قابل تقسیم – حق اولویت در نقل و انتقال سهام ( در موارد پیش بینی شده در اساسنامه – حق اقامه دعوی بر علیه شرکت تحت شرایطی و حق استفاده از دارایی شرکت پس از ختم تصفیه و … .

سهام بی نام :نام دارنده سهام در ان درج نمی گردد و بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده ان مالک ان شناخته میشود مگر انکه خلاف ان ثابت گردد . سهم بی نام به سهولت قابل نقل و انتقال بوده و مالکیت ان با قبض و اقباض صورت میگیرد .

ج – شکل برگ سهام

اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ردیف بوده و سهام فوق باید به امضائ دو نفر از دارندگان امضا مجاز شرکت برسد .

ورقه سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد ( ماده ۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۱- نام شرکت و شماره ثبت ان در دفتر ثبت شرکتها

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده ان

۳- تعیین نوع سهام

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ان به حروف و به اعداد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده ان است

مواد قانون تجارت که مربوط به برگ سهام و دفتر نقل و انتقال سهام می باشد .

ماده ۲۴ – سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ماده ۲۵ – اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.

ماده ۲۶ – درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود –

۱ – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.

۲ – مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.

۳ – تعيين نوع سهم.

۴ – مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.

۵ – تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست.

ماده ۲۷ – تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.

ماده ۲۸ – تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.

ماده ۲۹ – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.

ماده ۳۰ – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است.به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.

ماده ۳۱ – درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بايدرعايت شود.

ماده ۳۲ – مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده ۳۴ – كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.

ماده ۳۵ – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.

ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذكوردر ماده ۳۵حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.

ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.

ماده ۳۹ – سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.

گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ – هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

چه کسانی از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند ؟

اطلاعات حسابداری

قبل از آنکه در مورد استفاده کنندگان از حسابداری صحبت کنیم بهتر بدانیم اصلا حسابداری چیست . به طور کلی حسابداری فن ثبت و نگهداری و جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، خلاصه کردن اطلاعات و رویدادها و عملیات های مالی بوده که تاثیرات مالی و غیر مالی خواهند داشت در دنیای پر پیچ و خم امروز که رویداد های مالی یکی از بزرگترین و مهمترین مسایل در دنیای اقتصاد است حسابداری دیگر یک فن نیست بلکه یک فرایند است که دارای ابتدا و انتهای مشخصی بوده و نتایج معینی هم از آن حاصل می شود .

به عبارت علمی و اکادمیک، حسابداری دانشی است که با استفاده از فنون و روش های تعریف شده در آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه ، شرکت یا بنگاه اقتصادی ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی ، تجمیع و تخلیص و گزارش میشود .

در تعریف و مفهوم حسابداری هر کلمه ای که مورد استفاده قرار میگرد دارای معانی و مفاهیم متنوع و عمیقی بوده که هر کدام باید به طور جداگانه مورد بررسی و بحث و جدل قرار بگیرند تا درک انها برای کسانی که در این حرفه قدم می گذارند اسانتر و قابل فهم تر بشود . در گذشته نه چندان دور دفترداران را که اطلاعات مالی یا همان دریافت ها و پرداخت ها را ثبت و نگهداری می کردند حسابدار می گفتند اما در دنیای پیچیده امروز که گسترش مسایل مالی بسیار زیاد شده است حسابدران فقط به ایفای این نقش نمی پردازند آنها در واقع بازوان اقتصادی و مالی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و کارفرمایان برای مشورت و تصمیمی گیری های مهم مالی به آنها رجوع می کنند این اشخاص باید فن تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی را بلد بوده و نتایج حاصل از این تجزیه و تحیلیل را به مدیران ارشد ارائه دهند در واقع مهمترین قسمت این حرفه همین تجزیه و تحیلی اطلاعات مالی است چرا که ثبت و نگهداری آنها از عهده هر کسی بدون تحصیلات و با تجربه اندک هم بر می آید ولی تجزیه این اطلاعات و نتیجه گیری در خصوص انها و بکارگیری ان در تصمیمات مالی و مدیریتی یک هنر است که فقط با تجربه و بررسی و داشتن دانش آکادمیک امکان پذیر است .

اینجا است که تفاوت یک حسابدار خبره و یک کارشناس مالی کم تجربه و فاقد قوه تجزیه و تحلیل مشخص میشود . اطلاعات مالی بعد از اینکه تجزیه شدند باید طبقه بندی شده و در نگهداری انها یک سیستم منظم و مرتب و دقیق وجود داشته باشد تا در صورت نیاز به هر نوع اطلاعات امکان دستیابی به آن در کمترین وقت و بیشترین دقت و خطا امکان پذیر باشد . در بخش دیگری کارشناسان این حوزه اطلاعات مالی را تلخیص می کنند و صورت های مالی مربوط به آن را بدست می آورند صورت های مالی نقش بسیار مهمی در فرایند های مالی دارند و بر اساس آنها تصمیمات مالیاتی ، سرمایه گذاری ، توسعه و یا حتی تعطیلی موسسه و یا بنگاه اقتصادی اتخاذ میشود برای هیمن حسابداران باید بتوانند صورت های مالی را بدون خطا و اشتباه تهیه کرده و در اختیار تصمیم گیران مدیریتی و مالی قرار دهند .

حسابداری شامل چه شاخه هایی است ؟

در حرفه و تخصص مالی و حسابداری شاخه ها و گرایش های مختلفی وجود دارد که هر یک وظایف و شرح فعالیت متفاوتی دارند و اغلب همه انها به همه مباحث و تخصص ها احاطه کامل نداشته و از یک یا دو تخصص برخوردار هستند.

حسابداری مالی چیست ؟

سیستم مربوط به موسسات بازرگانی و انتفاعی که در واقع با استفاده از این روش نتایج حاصل از فعالیت بازرگانی موسسات را در قالب صورت های مالی خلاصه و قابل استفاده می نماید را در اصطلاح تخصصی حسابداری مالی می گویند . در این مبحث صحبت از تجارت و بازرگانی بوده و و این شرکت بازرگانی می تواند برای یک شخص یا تک سهامی یا برای اشخاص مختلف و با تعداد بیشتری از صاحبان سرمایه باشد ولی این شرکتها چه برای شخص و یا برای اشخاص به صورت سهامی باشند برای تهیه صورت های مالی انها باید کارشناسان مالی به جزییات مباحث این حرفه مسلط بوده و از آن استفاده نمایند . در واقع حسابداری مالی وظیفه جمع آوری اطلاعات برای افراد خارج از واحد تجاری را بر عهده دارند به عبارت دیگر این کارشناسان به تهیه و ارائه گزارشات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی می پردازند .

حسابداری صنعتی چیست ؟

فعالیت بازرگانی فقط در قالب داد و ستد نمی تواند باشد بلکه تولید و استفاده از مواد اولیه و منابع ، تبدیل آن به کالا و فروش محصولات نیز نیاز به ثبت و نگهداری حساب ها دارد و برای اینکه بتوان اطلاعات مالی حاصله را به درستی خلاصه نمود باید از سیستم حسابداری صنعتی استفاده کرد یعنی در واحد های تولیدی باید قیمت تمام شده محصولات را با در نظر گرفتن هزینه ، مواد مصرف شده ، دستمزد پرداختی برای تبدیل آن به کالا و هزینه ماشین الات مورد استفاده در تولید را با استفاده از سیستم های این چنینی مشخص نمود . که این روش ها در سیستم اطلاعات سهام‌داران تعیین قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده را حسابداری صنعتی می گویند در واقع در این اینجا حرف از کالا و قیمت تمام شده ان است و تمام جزییات مربوط به ان بررسی میشود .

حسابداری مدیریت چیست ؟

در این روش هم اطلاعات واقعی و هم اطلاعات برآوردی را برای کمک به مدیران در عملیات روزانه و برنامه ریزی در عملیات آتی به کار می گیرند و با مسایل خاصی که مدیران واحد تجاری و سطوح مختلف با آن روبرو هستند سروکار دارد. حسابدار مدیریت غالبا وظایفه شناخت راه حل های مختلف و کمک برای انتخاب بهترین آنها را بر عهده دارد . مثلا این نوع کارشناسان با مدیر امور مالی شرکت در زمینه برنامه ریزی برای تامین وجوه مالی مورد نیاز آتی و با مدیران فروش در زمینه تهیه اطلاعات لازم به منظور تعیین قیمت فروش محصولات جدید همکاری می کنند به عبارت دیگر برای تصمیم گیران داخلی یا استفاه کنندگان درون سازمانی اطلاعات فراهم می کنند .

حسابداری دولتی چیست ؟

از زمان های بسیار قدیم نیاز حکومت ها به اطلاعات به ویژه اطلاعات مربوط به مالیات ها و خراج ها وجود داشته بنابریان با وجود گسترش روابط جهانی و بین المللی حکومت ها و گسترش فعالیت های دولتی نیاز دولتها نیز به استفاده از روش های جدید و مدرن و دقیق تر که مطابق با نیازهای حکومتی و اعمال قدرت انها باشد هم توسعه یافته است و امور مالی دولتی در همین راستا شکل گرفته است و جزییات مربوط به ان دارای سیستم پیچیده ای است که شامل درامد ها و مخارج دستگاههای دولتی در قالب برنامه و فعالیت ها ، اطلاعات ، صورت حساب ها و گزارش های لازم برای تصمیم گیری مدیران دولتی ، بررسی و کنترل صحت عمل کارگزاران امور مالی دولت و در نهایت گزارش هایی از وضع اداره امور مالی کشور می باشد که همه این جزییات در نهایت به اتخاذ تصمیمات کلان مالی در کشور منجر میشود که می تواند باعث رکود یا توسعه و یا تورم و یا کنترل ان و غیره شود .

استفاده کنندگان از اطلاعات و نتایج حسابداری چه کسانی هستند ؟

بعد از تعاریفی که در مورد این مقوله دادیم در مورد انواع آن صحبت کردیم حالا بهتر است بدانیم استفاده کنندگان از حسابداری چه کسانی هستند به صورت کلی این افراد به دو دسته تقسیم می شوند :

  • الف : استفاده کنندگان درون سازمانی از اطلاعات مالی و حسابداری
  • ب : استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی و حسابداری

استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات حسابداری

هر فرد یا مرجع ذینفع که حق دریافت اطلاعات مالی از یک موسسه را دارد و بر مبنای آن اطلاعات با موسسه داد و ستد کرده و در باره آن موسسه و شرکت یا بنگاه اقتصادی قضاوت یا تصمیم گیری می کند استفاده کنندگان برون سازمانی هستند که به سرمایه گذاران ، اعطاء کنندگان وام و اعتبار ، فروشندگان ، مشتریان ، کارکنان دولت به عنوان استفاده برون سازمانی گفته می شود . هر یک اشخاص حقیقی یا حقوقی که نام بردیم بنا به دلایل و منطور خاصی از این اطلاعات استفاده می کنند که در ذیل شرح می دهیم :

سرمایه گذاران: اشخاصی که به عنوان شریک یا سهام دار می خواهند تصمیم به سرمایه گذاری در صنعت یا موسسه یا بنگاه اقتصادی بگیرند نیاز به اطلاعات مالی در مورد وضعیت موسسه یا بنگاه اقتصادی دارند تا بتوانند تصمیم درست گرفته و کمترین ریسک را متحمل شوند به همین دلیل آنها استفاده کنندگان این اطلاعات محسوب میشوند .

اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایر تسهیلات بانکی : بانک ها موسسات مالی و سیستم اطلاعات سهام‌داران اعتباری جهت پرداخت تسهیلات و وام به موسسات و بنگاههای اقتصادی نیاز به شناخت وضعیت مالی و توان مالی و قدرت بازپرداخت وام توسط آن موسسات را دارند در نتیجه انها هم از استفاده کنندگان این اطلاعات بوده و می توانند قبل از پرداخت هر گونه تسهیلات آنها را درخواست نمایند .

فروشندگان کالا و خدمات : فروشندگان کالا و خدمات نیز جهت معامله و داد و ستد با موسسات برای تصمیم گیری و ارتباط با شرکتها و موسسات طرف حساب خود نیاز به کسب اطلاعات از توانیاییهای مالی و نقدینگی شرکتها دارند در نتیجه این موسسات هم به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری محسوب میشوند .

مشتریان : مشتریان با توجه به اینکه به طور مستمر و مداوم از شرکتها و یا بنگاه های اقتصادی انتفاعی کالا یا خدمات خریداری می نمایند برای تصمیم گیری های خود نیاز به اطلاعات در ارتباط با قیمتها و شرایط فروش آن کالا یا خدمات دارند و آنها هم از استفاده کنندگان اطلاعات مالی محسوب میشوند .

کارکنان : کارکنان و پرسنل هم برای آگاهی و شناخت از توانایی موسسه خود که در آن مشغول به کار هستند و اطلاع از زمان و میزان بهره وری و افزایش تولید و دریافت وام و تسهیلات و سایر مزایا نیاز دارند که اطلاعات مختصری در خصوص وضعیت مالی شرکت داشته باشند تا بتوانند درخواست های خود را با توجه به این اطلاعات و توانایی ها تنظیم نمایند .

دولت : دولتها برای اجرای قوانین و مقررات و اجرای سیاست های مالی و مالیاتی خود و برنامه ریزی های اقتصادی در جهت تعادل و رشد اقتصادی و کسب درآمد از طریق مالیات و عوارض و نظارت بر قیمتها و بسیاری از مباحث دیگر باید از این اطلاعات اگاهی داشته و از انها استفاده نمایند .

استفاده گنندگان درون سازمانی از اطلاعات حسابداری

هیت مدیره ، مدیرعامل ، مدیر اجرایی و سرپرستان و مدیران میانی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی و یا موسسه که در زمینه برنامه ریزی ، کنترل عملیات واحد تجاری و منابع متعلق به آن تصمیم گیری می نمایند استفاده کنندگان درون سازمانی نامیده میشوند این افراد در هر سطح و جایگاهی که هستند به بخشی از این اطلاعات دسترسی پیدا خواهند کرد و همه به یک نسبت نمی توانند از جزییات مطلع شوند . برخی از این اطلاعات محرمانه بوده و فقط باید در اختیار مدیران ارشد قرار بگیرد تا موجودیت سازمان به خطر نیفتد .

به طور کلی همه کسانی که از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند این کار را به جهت تامین اهداف و مافع خود انجام می دهند و برای اینکه سرمایه و منافع آنها در خطر ریسک کمتری قرار بگیرد اقدام به مطالعه این جزییات می نمایند . واحد مالی و حسابداری شرکت ها و بنگاههای اقتصادی وظیفه و مسئولیت مهمی در این خصوص بر عهده دارد بخشی از این مسئولیت در زمینه تهیه و تنظیم و ثبت و نگهداری و تجزیه و تحلیل این اطلاعات بوده که باید در نهایت دقت و صحت و درستکاری انجام شود و بخش دیگر مسئولیت آنها در زمینه طبقه بندی این اطلاعات و ارائه انها به افراد مربوطه است که باید به درستی صورت گیرد و اطلاعات حفظ و نگهداری شده و به خطر نیفتد در این راستا کارفرمایان باید در واحد مالی خود از افراد خیره و باتجربه و دارای تحصیلات و دانش کافی استفاده کرده و نظارت های لازم بر عملکرد آنها را هم داشته باشند تا کمترین اسیب به سازمان و سرمایه آن وارد شود .

سامانه رصد بازار بورس با هوش مصنوعی

سرویس های بر پایه هوش مصنوعی لایو TSEبه شما قدرت رصد بورس مانند بزرگان بازار را می دهد.

نوتیفیکیشن هوشمند

دسترسی سریع به تحرکات عمیق بازار

با استفاده از هوش مصنوعی، خروجی کاربردی ترین و پیچیده ترین فیلترها و استراتژی های بورس با دقت بالا به صورت لحظه ای نشان داده می شود.

رصد بازار

تعیین زمان دقیق ورود و خروج به بازار

رصد لحظه ای و تاریخی مجموعه ابزارهایی برای پیش بینی آینده بورس، تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به بازار، نوسانگیری و رصد جریانات نقدینگی است.

رصد صنایع

تعیین صنعت برتر جهت انتخاب سهم

شناسایی صنایع برتر بورس از نظر پول درشت، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی، چربش، هیجان، نمادهای مثبت و منفی، قدرت نسبی حقیقی و سرانه خرید و فروش حقیقی

دیده‌بان

مقایسه و تابلوخوانی نمادها در یک نگاه

امکان مقایسه، مرتب سازی و فیلتر کردن پارامترهای مهم تابلوخوانی سهام که در دیده بان بازار تی اس ای تی ام سی قادر به محاسبه آن نیستیم.

رصد نماد

تابلوخوانی پیشرفته سهم

آنالیز داده های سایت tsetmc و نمایش تاریخی و لحظه ای روند سرانه خریدار و فروشنده حقیقی، ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، تحرکات سهامداران عمده به همراه نمودار تکنیکال

لایو تی اس ای (Live TSE) بستر هوشمند آنالیز اطلاعات بازار بورس است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، تمامی تحرکات بازار بورس را به صورت لحظه ای و با سرعت بالا رصد می کند.

آخرین مطالب از بلاگ

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 12 مهر 1401

1401-07-12 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 11 مهر 1401

1401-07-11 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 10 مهر 1401

1401-07-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 9 مهر 1401

1401-07-09 مسعود اسماعیلی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

گزارشات مالی چیست؟ چگونه تهیه می‌شود و رایج‌ترین انواع آن کدام است؟

گزارشات مالی جزء اسناد مهمی به شمار می‌رود که نشان‌دهنده سلامت یک شرکت در طی یک دوره زمانی خاص است. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد آینده شرکت بسیار مهم است و اطلاعاتی را در مورد سودآوری و ثبات مالی شرکت در اختیار تأمین‌کنندگان سرمایه مانند طلبکاران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

گزارشات مالی چیست؟ چگونه تهیه می‌شود و رایج‌ترین انواع آن کدام است؟

فهرست مطالب

همانگونه که از نام این نوع گزارشات مشخص است، در هر سازمان یا شرکتی بخش مالی و حسابداری وظیفه تهیه آن را برعهده دارد. اگر به اهمیت آن واقف نیستید و یا با روش تهیه آن آشنایی ندارید، بهتر است ادامه این مطلب از سایت محک را از دست ندهید.

گزارشات مالی چیست و چگونه تهیه می‌شود؟

می‌توانید فایل صوتی «نحوه تهیه گزارشات مالی» را گوش کنید

گزارشات مالی چیست و چگونه تهیه می‌شود؟

در یک نگاه کلی، گزارشات و صورت‌های مالی به اسنادی اشاره دارد که جزئیات اطلاعات مالی واحد تجاری شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه‌ها، سهم سهامداران، جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات مربوط به آن را در طول یک بازه زمانی ارائه می‌‍دهد. این موارد معمولاً نیاز به حسابرسی سالانه دارد.

تهیه این نوع گزارشات از مهمترین وظایف حسابداران محسوب می‌شود. با این کار گزارشات مفاهیم مهم و اطلاعات دقیق مالی به اطلاعات آسان و قابل فهم تبدیل می‌شود. گزارش‌های مالی به صورت کلی یا بخش بخش تهیه می‌شود و به مدیران، طلبکاران و بدهکاران یک مجموعه یا سازمان، سهام‌دارن و سرمایه‌گذران ارائه می‌شود.

با این تفاسیر مشخص است که گزارشات مالی جزء مهمترین اسناد در یک سازمان و سیستم حسابداری آن به شمار می‌رود. از آنجایی هم این اسناد در دفاتر قانونی ثبت و ضبط می‌شود، باید در تهیه آن نهایت دقت را به خرج داد. به همین دلیل است که از نرم‌افزارهای مختلفی برای تهیه آن استفاده می‌شود تا درصد خطای انسانی کاهش پیدا کند. پکیج‌های حسابداری شرکتی که توسط سایت محک ارائه می‌شود برای این کار بسیار مفید خواهد بود.

عناصر تشکیل دهنده گزارش های مالی کدام است؟

عناصر تشکیل دهنده گزارش های مالی کدام است؟

  • انواع دارایی از جمله: دارایی‌های ثابت، سیستم اطلاعات سهام‌داران داراهایی‌های نامشهود و در نهایت دارایی‌های جاری
  • میزان بدهی‌های یک مجموعه اعم از بدهی‌های جاری و بدهی‌های غیرجاری یعنی آنهایی که در بازه مالی یک ساله و یا کمتر از آن مطرح هستند.
  • حقوق صاحبان سرمایه
  • میزان درآمد‌های یک مجموعه
  • میزان آورده و ستانده صاحبان سرمایه (سهامداران)

رابطه گزارشات مالی و گزارشات مدیریتی

هدف از تهیه گزارش از بخش‌ها و عملکردهای مختلف سازمان این است که اطلاعات دقیق و درست در خصوص کارهای جاری و داده‌های گذشته جمع‌اوری شود و در اختیار مدیران قرار گیرد تا آن‌ها بتوانند در فرایندهای تصمیم گیری‌ از این اطلاعات کمک بگیرند. این گزارشات امکان ارزیابی و اندازه‌گیری تک تک فعالیت‌ها را ایجاد می‌کنند و در قالب‌های مختلف شفاهی، متنی، اعداد، نمودارها و غیره به دست مدیریت می‌رسند.

گزارشات مالی به مدیران کمک می‌کنند تا نحوه عملکرد، میزان رشد، سود یا زیان کسب و کار را سنجیده و برنامه‌های مالی، استراتژی‌های بازاریابی و فروش و رویکردهای کلی سازمان را تعیین و برای نیل به اهداف اصلی سازمان اقدامات و تمهیدات مناسب اتخاذ کنند.

اهمیت و مزایای تهیه گزارش مالی در چیست؟

همانگونه که اشاره شد در این نوع گزارشات به اطلاعات مالی یک شرکت توجه ویژه می‌شود، از آنجایی هم که با سود و زیان شرکت در ارتباط است بهتر است تا نهایت دقت در تهیه آن به عمل بیاید. اهمیت این نوع گزارشات را به طور خلاصه در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

مشخص کردن وضعیت سهام یک شرکت

یکی از موارد مهمی که تهیه گزارشات مالی برای آن اهمیت زیادی دارد مشخص کردن وضعیت مالی شرکت برای سهامداران است. اگر شرکت در بازار بورس حضور داشته باشد یا سرمایه شرکت متعلق به سهامداران باشد این گزارشات به سهامداران نشان خواهد داد که وضعیت سود و زیان شرکت در چه حالتی است. در صورت نیاز در روند و سیاست‌های مالی شرکت اثر خواهد گذاشت.

تسهیل حسابرسی قانونی

یکی از کاربردهای اصلی گزارشات مالی برای حسابرسی قانونی به ویژه برای رسیدگی برای وضعیت مالیاتی است. از آنجایی که شرکت‌ها هر ساله باید مالیات خود را تسلیم دولت کنند، به همین دلیل گرازشات مالی در محاسبه دقیق مالیات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

ارائه چشم‌انداز مالی برای برنامه‌ریزی دقیق

یکی از مهمترین فاکتورهایی که برای برنامه‌ریزی مالی نیاز است، تهیه گزارشات مالی است. در واقع چون جریان نقدینگی و میزان بستانکاری و بدهی شرکت را مشخص می‌کند، مدیران می‌توانند، سریع‌تر در مورد سیاست‌های مالی خود و یا تغییر آنها تصمیم بگیرند.

در نظر بگیرید که یک شرکت در وضعیت بحرانی است و نیاز به تصمیم‌گیری سریع است، مطالعه این گزارشات به دلیل اینکه اطلاعات دقیق مالی در آن درج شده، امکان تصمیم‌گیری سریع را برای مدیران فراهم خواهد کرد.

آماده کردن مقدمات پیشرفت یک مجموعه

گزارش‌های مالی به یک شرکت و یا سازمان کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. این امر برای پیشرفت یک مجموعه ضروری است. علاوه بر این امکان آن را فراهم می‌کند تا مجموعه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری آماده کند.

در کنار این موارد گزارشات مالی به عموم مردم و سهامداران خرد عرضه می‌شود تا بتوانند عملکرد مدیران و رند مالی یک مجموعه را ارزیابی کنند. همچنین هنگامی که سازمان یا شرکتی قصد برگزاری مزایده یا مناقصه را دارد، ارائه این گزارشات دارای اهمیت بسیار زیادی است.

انواع گزارشهای مالی کدام است؟

انواع گزارشهای مالی کدام است؟

گزارشات و صورتهای مالی را می‌توان به 4 دسته کلی ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع تقسیم کرد که در ادامه هرکدام از آنها را توضیح داده‌ایم.

ترازنامه

ترازنامه به آن دسته از گزارشات مالی گفته می‌شود که در آن وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و البته حقوق مالکان و سهامداران یک شرکت آمده است. ترازنامه‌ها باید به طور حتم به شکلی تنظیم و تهیه شوند که دارایی یک مجموعه با میزان بدهی و حقوق مالکان و صاحبان سهم برابر باشد.

به ترازنامه‌ها گزارش وضعیت مالی نیز گفته می‌شود؛ زیرا ترازنامه‌ها بیان‌کننده میزان دقیق دارایی یک مجموعه هستند و بدهی‌ها را هم مشخص می‌کنند. با این تفاسیر عناصر اصلی که در تنظیم و تهیه ترازنامه به کار می‌روند عبارتند از: دارایی‌هایی که سمت راست ترازنامه درج می‌شود، در سمت چپ نیز میزان بدهی‌ها درج می‌شود و در نهایت حقوق صاحبان سرمایه و سهام که آن هم در سمت چپ یک ترازنامه درج می‌شود.

صورت سود و زیان

یکی دیگر از گزارشات مالی مهم صورت سود و زیان محسوب می‌شود. این گزارشات از آن جهت دارای اهمیت زیادی است که سودآور و زیان‌ده بودن شرکت را مشخص می‌کند. این امر به ویژه در بازار سرمایه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا سرمایه‌گذران در بورس بر اساس این اصل اقدام به خرید سهام یک شرکت می‌کنند.

در واقع صورت سود و زیان نشان دهنده ارزنده بودن یا نبودن سهام یک شرکت است و هرچه میزان سوددهی بیشتر باشد خریداران بیشتری برای سرمایه‌گذاری بر روی آن سهم ترغیب می‌شوند. این گزارش‌ها اغلب در پایان یک سالی مالی ارائه می‌شوند و در صورت حضور یک شرکت در بورس ارائه آن اجباری است.

در اینگونه گرازش‌ها اغلب مواردی چون میزان فروش شرکت، هزینه‌های جاری، دارایی‌ها و مواردی از این دست آورده می‌شود. طبق همین گزارشات هم تحلیل‌گران خبره بورس برای یک سهم میزان سودی را پیش‌بینی می‌کنند که به پی بر ای فوروارد شهرت داشته و ملاک بسیاری برای خرید و فروش در بازار بورس است.

اینگونه صورت‌های مالی شامل اجزای زیر است:

درآمدها: این بخش صورت مالی شامل مواردی چون درآمدهای عملیاتی،غیر عملیاتی و…. می‌شود. در محاسبه آن وجوه نقد، دارایی‌های غیر نقدی چون ماشین‌آلات، تجهیزات، بناها و مواردی از این دست لحاظ می‌شود.

هزینه‌ها: این بخش صورت مالی شامل مواردی سیستم اطلاعات سهام‌داران چون بهای تمام شده کالاها و خدمات فروش رفته یک مجموعه، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های مالی می‌شود.

میزان سود: این بخش صورت مالی شامل سود ناخالص، سود هر سهم، سود ویژه و سود عملیاتی می‌شود.

صورت جریان وجوه نقد

یکی از مهمترین گزارشات مالی که تهیه آن برای هر مجموعه دارای اهمیت زیادی است؛ صورت جریان وجوه نقد نام دارد. این صورت به صورت دقیق نشان‌دنده گردش نقدینگی یک مجموعه در بازه یک ساله است. از مهمترین خصوصیات این صورت‌ها این است که مصارف مختلف وجوه نقد در یک شرکت و منابعی که از آن به دست می‌آید را نشان‌ می‌دهد.

این گزارش مهم بر اساس اطلاعاتی تدوین می‌شود که در صورت‌های سود و زیان و ترازنامه آمده است. از آنجایی که وجه نقد و منابع به دست آوردن آن مانند خون در یک بدن زنده است، تنظیم دقیق آن دارای اهمیت بسیاری زیادی است. به همین خاطر است که باید علاوه بر حسابداران حرفه‌ای از نرم‌افزارهای مهم در این زمینه بهره برد. سایت محک، یکی از این مراجع مهمی است که می‌توانید نرم افزارهای لازم را برای این کار خریداری کنید.

در نهایت اینکه این صورت مالی برای بستانکاران هم دارای اهمیت بسیار زیادی است، زیرا نشان می‌دهد که قدرت یک مجموعه با بازپرداخت‌ها چقدر است. در واقع با بررسی این گزارش‌های مالی به عبارت قدرت یک مجموعه برای پرداخت دیون و انعطاف‌پذیری یک مجموعه را نشان می‌دهد.

صورت سود و زیان جامع

در نهایت آخرین نوع گزارشات مالی که تهیه آن توسط حسابداران یک مجموعه انجام می‌شود، صورت سود و زیان جامع است. هدف اصلی از تهیه این نوع گزارش و صورت‌های مالی ارائه دقیق درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده در طی یک دوره مالی است. البته تمرکز اصلی این گزارش بر روی درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی است.

نکته دیگر در مورد صورت سود و زیان جامع این است که درآمدها و هزینه‌ها تنها در صورتی در این گزارش درج می‌شوند که به حساب صاحبان سهم منظور نشده باشد. این نوع گزارشات مالی بیشتر برای تعیین عملکرد یک مجموعه و در صورت نیاز اقدام برای اصلاح آن است.

گزارشات مالی را چگونه باید خواند؟

گزارشات مالی را چگونه باید خواند؟

از آنجایی که گزارشات و صورتهای مالی برای نشان دادن وضعیت دارایی یک مجموعه به کار می‌رود، آگاهی از سود زیان و مالی برای سهامداران و صاحبان یک مجموعه دارای اهمیت بسیار زیادی است. به همین دلیل هم گزارشات و صورتهای مالی باید از شفافیت بالایی برخوردار باشند تا همه از پس خواندن آن بر بیایند.

برای همین نباید اعداد و ارقام یک گزارش مالی شما را برای خواندن آن دچار وحشت کند. شما می‌توانید به راحتی میزان وجوه نقد، دارایی‌ها و بدهی‌ها را در ردیف‌های خاصی که در این گزارشات آمده توجه کنید. سود و زیان نیز کاملاً در این صورت‌های مالی مشخص است و برای اطلاع از آن دچار مشکل خاصی نخواهید شد.

البته به دلیل اینکه این نوع گزارشات دارای مفاهیم حسابداری است بهتر است تا به یک دانش مقدماتی برای خواندن آنها داشته باشید. در واقع حسابداران با فرض اینکه شما به صورت کلی با یک سری از این مفاهیم آشنا هستید این گزارشات را تهیه می‌کنند.

همچنین در انتها باید گفت که در مواجهه با این گزارشات ممکن است یک فایل عظیم را پیش روی خود ببینید. برای همین توصیه می‌شود قبل از خواندن گزارشات مالی آنچه که اهمیت بیشتری برای شما دارد را مشخص کنید و دقیقاً به سراغ همان بروید تا دچار سردرگمی نشوید.

سخن پایانی

با توجه به تمام مواردی که در این متن به توضیح آنها پرداختیم، کاملاً مشخص است که گزارشات مالی برای یک مجموعه اعم از هر گونه شرکت یا سازمانی، دارای اهمیت بسیار زیادی است. یه همین دلیل بهتر است حسابداران مجربی برای این کار استخدام شوند. البته شرط استخدام حسابدار مجرب به تنهایی کافی نیست و باید از ابزارهای مختلفی چون نرم افزارهای مالی استفاده شود.

همانگونه هم که در این مطلب اشاره شد، شرکت محک در زمینه ارائه نرم افزارهای حسابداری شرکتی، فروشگاهی و … در کنار شماست. با کمک نرم افزارهای مختلف این سایت و البته مشاوره گرفتن از کارشناسان مجرب، مناسب‌ترین نوع نرم‌افزار را برای اهداف مالی خود اانتخاب کنید. گروه نرم افزاری محک نیز با تکیه بر اصل اعتماد متقابل مشاوره‌های لازم را به شما ارائه می‌دهد تا در پیشبرد اهداف مالی و مدیریتی خود با استفاده از محصولات ما موفق باشید و یک قدم از رقبای خود جلوتر باشید.

گزارشات مالی چیست و چگونه تهیه می ‌شود؟

گزارش مالی

حسابداری یکی از علومی است که از روزگاران قدیم تا کنون در خدمت جامعه بشری بوده است. این دانش همواره با اطلاعاتی سر و کار دارد که نقش مهمی در بهره‌وری زندگی انسان‌ها دارد. دانستن مفاهیم اولیه حسابداری و به کارگیری آن حتما نقش پیش ویژه‌ای در اهداف اقتصادی خواهد داشت.

در نتیجه در ادامه مقاله با نحوه تهیه گزارشات مالی که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در علم حسابداری است آشنا خواهید شد. در واقع می‌توان علم حسابداری را علم بیان محاسبات به زبان حسابداری و تهیه گزارش مالی دانست. قطعا با توجه به این نکته می‌توان به اهمیت گزارشات مالی پی برد.

هدف کلی این مقاله این است که افراد علاقه‌مند به حسابداری با اصول حسابداری و نحوه تهیه گزارشات مالی آشنا شوند و آن را در موئسسات کوچک خود پیاده‌سازی کنند.

گزارش مالی چیست؟

مسئولیت تهیه گزارشات مالی هر شرکت یا موسسه‌ای برعده حسابداری آن سازمان است. این گزارشات که به صورت دوره‌ای تهیه می‌شوند دارای اطلاعات بسیار مهمی است که برای آینده مالی شرکت بسیار مهم و حائز اهمیت است.

واضح است که گزارشات مالی باید شامل دارایی‌ها بدهی‌ها درآمدها، هزینه‌ها، حقوق صاحبان سهام ، میزان جریان وجه نقد در شرکت و.. در یک دوره زمانی مشخص باشد. گزارشات مالی دارای سه نوع بازه زمانی هستند؛ گزارشات مالی سه ماهه نخست سال، گزارشات مالی شش ماهه و گزارشات مالی یک ساله.

همان طور که در ابتدای مطلب ذکر شد تهیه گزارشات مالی یکی از مهم‌ترین وظایف یک حسابدار است؛ زیرا او باید به وسیله این گزارشات کاری کند که اطلاعات مالی شرکت برای عموم آسان و قابل فهم باشد.

گزارشات مالی تهیه شده در هر موسسه‌ای باید در دفاتر قانونی ثبت شوند؛ به همین دلیل از مهم‌ترین اسناد هر شرکتی گزارشات مالی آن شرکت است و باید در تهیه آن دقت زیادی به خرج داد.

مفاهیمی که باید در گزارشات مالی ذکر شوند؟

به همه منابع اقتصادی که با استفاده از آن فعالیت­های اقتصادی را به انجام می‌رسانند دارایی می‌گویند. منابعی که در اثر معاملات و فعالیت های مالی، ایجاد و شناسایی شده‌اند و قابلیت تبدیل شدن به پول را دارند دارایی گفته می‌شوند.

به تعهداتی که برای موسسه ایجاد شده است؛ چه در قبال پول نقد یا دریافت کالا و خدمات، به صورت غیر نقدی که هزینه آن باید با پرداخت پول و انتقال دارایی انجام ­شود بدهی گفته می­شود.

حقوق سهامداران حقوق افرادی است که در مجموعه سرمایه گذاری کرده‌اند. حقوق این افراد از جمع دارایی‌ها و بدهی‌ها به دست خواهد آمد.

منافع مالی که در نتیجه فروش یا خدمات مجموعه اقتصادی به دست خواهد آمد درآمد نامیده می‌شود. نکته مهم در مورد درآمد‌های یک مجموعه این است که آورده سرمایه گذاران جزئی از دارایی یک مجموعه محسوب نمی‌شود.

در برخی موارد سهامداران به دلیل سرمایه گذاری بلند مدت در یک مجموعه صاحب سود می‌شوند. میزان سودی که سهامدارن از این سرمایه گذاری به دست می‌آورند را آورده سرمایه گذاران می‌گویند.

در برخی مواقع شرکت به دلیل بازپرداخت بدهی‌ها یا برخی دلایل دیگر متحمل ضرر می‌شود. این ضرر در نهایت منجر به کاهش میزان سرمایه سهامدارن خواهد شد؛ به این روند ستانده سرمایه گذاران گفته می‌شود.

مزایای تهیه گزارشات مالی دوره ‌ای

تهیه گزارشات مالی

مورد مهمی که در نتیجه تهیه گزارشات مالی از نرم افزار حسابداری به وجود می‌آید مشخص شدن میزان ارزش هر سهم شرکت است. به این معنا که وضعیت مالی شرکت برای سهامداران آن به وسیله گزارشات مالی مشخص خواهد شد.

کسانی که آشنایی با حسابداری و اصول آن ندارند اما در بازار بورس فعالیت می‌کنند با این مزیت تهیه گزارشات مالی به خوبی آشنایی دارند.

مهم ترین کاربرد گزارشات مالی این است که این گزارشات به مراجع قانونی ارائه می‌شود. آسان سازی حسابرسی قانونی و بحث مالیاتی سازمان‌ها نتیجه تهیه این گزارشات است. به همین دلیل ضرورت وجود گزارشات مالی برای پرداخت مالیات بر کسی پوشیده نیست.

  • ارائه نقشه مالی برای برنامه ریزی ‌های دقیق

گزارشات مالی به دلیل این که میزان بدهکاری و بستانکاری مجموعه را مشخص می‌کنند برای برنامه‌ریزی موسسات از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ در واقع بدون تدوین گزارشات مالی برنامه‌ریزی برای آینده مجموعه بسیار دشوار است و تا حد زیادی ممکن نیست زیرا به وسیله تدوین گزارشات مالی است که مدیران یک مجموعه می‌توانند سیاست‌های مالی و پولی مجموعه را تغیردهند و تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنند.

  • هموار سازی راه برای پیشرفت یک مجموعه

یکی ازمزایای مهم دیگر تدوین گزارشات مالی این است که به یک سازمان کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسند. این جریان خود برای پیشرفت یک مجموعه امری ضروری است. تهیه این گزارشات قطعا به مجموعه کمک خواهد کرد که برای جذب سرمایه گذار آماده باشد.

  • اهمیت بالای گزارشات مالی برای مزایده

علاه‌بر اهمیت بالایی که انتشار گزارشات مالی برای سهامدارن خرد و مدیران دارد تا عملکرد مالی یک مجموعه را ارزیابی کنند گزارشات مالی اهمیت بالایی برای برگزاری مناقصه و مزایده‌های یک شرکت دارد.

انواع گزارشات مالی

انواع گزارشات مالی

به دسته‌ای از گزارشات مالی ترازنامه گفته می‌شود که وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامداران یک مجموعه در آن آمده باشد. به تراز نامه گزارش وضعیت مالی نیز گفته می‌شود. به طور کلی صورت وضعیت مالی به شکلی تنظیم می‌شود که دارایی‌های مجموعه با مقدار بدهی و حقوق سهامداران برابر باشد.

به ترازنامه‌ها به این دلیل گزارش وضعیت مالی گفته می‌شود که ترازنامه‌ حاوی اطلاعات دقیقی از میزان بدهی و دارایی یک مجموعه خواهد بود.

نمای کلی تدوین ترازنامه به این صورت است که در سمت راست ترازنامه دارایی‌های مجموعه ذکر خواهد شد؛ همچنین در سمت چپ ترازنامه میزان بدهی‌ها ذکر خواهد شد. در نهایت در انتهای یک ترازنامه میزان حقوق سهامداران مجموعه ذکر خواهد شد.

یکی دیگر از صورت‌های مالی که تدوین آن برای یک مجموعه لازم است صورت سود و زیان جامع است. بر اساس این صورت مالی میزان دقیق درآمدها و هزینه‌ها در طی یک دوره مالی مشخص خواهد شد.

صورت مالی سود و زیان جامع درآمدها و هزینه‌های عملیاتی یک موجموعه است نه هزینه‌های غیر عملیاتی. در نتیجه تهیه این صورت مالی زمانی انجام می‌شود که سودی به حساب صاحبان سهام واریز نشده باشد. تدوین صورت سود و زیان جامع زمانی کاربرد دارد که نیاز به اصلاح یک مجموعه باشد.

علاوه‌بر ترازنامه یکی دیگر از انواع گزارشات مالی مهم صورت سود و زیان نام دارد. دلیل اهمیت تدوین این گزارش مالی از این جهت است که میزان سودآوری یا زیان‌ده بودن یک مجموعه را مشخص خواهد کرد.

برای شرکت‌های موجود در بازار سرمایه این ترازنامه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا بر اساس مشاهد همین ترازنامه و بررسی سودآوری یا زیان‌ده بودن آن سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در یک مجموعه خواهند کرد.

ارائه این گزارشات معمولا در پایان یک سالی مالی خواهد بود و برای ارائه آن اجباری در کار نیست؛ اما اگر مجموعه در بازار بورس سهام عرضه کرده باشد ارائه آن اجباری خواهد بود. در گزارشات سود و زیان میزان فروش شرکت، دارایی‌ها، هزینه‌های جاری و مواردی از این دست ذکر خواهد شد.

بر اساس این گزارشات مالی است که تحلیلگران میزان سودآوری یک مجموعه را پیش‌بینی خواهند کرد و در نتیجه تحلیل این تحلیل‌گران بسیاری از افراد اقدام به خرید یا فروش سهام یک شرکت خواهند کرد. در صورت مالی سود و زیان مواردی همچون درآمد‌ها، هزینه‌ها و میزان سود یک مجموعه ذکر خواهد شد.

صورت مالی گردش وجوه نقد یکی از مهم‌ترین صورت‌های مالی است که نشان‌دهنده میزان گردش وجوه نقد یک مجموعه در بازه زمانی یک سال است. مبنای تهیه این صورت مالی اطلاعاتی است که در صورت مالی سود و زیان ذکر می‌شود.

فعالیت‌ها و منابعی که از طریق آن برای یک مجموعه وجه نقد به وجود می‌آید برای یک مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین مانند قلب برای انسان، پیدا کردن این منابع برای یک مجموعه مهم و ضروری است. در نهایت این صورت مالی منابعی که از طریق آن وجوه نقد به وجود می‌آید و منابعی که از طریق آن وجوه نقد از بین می‌رود را نشان می‌دهد.

برای تدوین دقیق این صورت مالی علاوه بر استفاده از یک حسابدار حرفه‌ای باید از نرم‌افزار‌های مفید در این حوزه نیز استفاده کرد. بررسی این صورت مالی برای بستانکاران یک مجموعه بسیار حائز اهمیت است زیرا بر اساس گزارش مالی گردش وجوه نقد می‌توانند مشاهد کنند که توانایی یک مجموعه برای پرداخت بازپرداخت‌ها چقدر است.

در نهایت این صورت مالی میزان انعطاف‌پذیری یک مجموعه و قدرت یک مجموعه برای بازپرداخت قرض‌ها را نشان می‌دهد.

اگر هدف شما از مطالعه این مقاله تدوین گزارشات مالی نیست بلکه می‌خواهید نحوه خواندن و فهم گزارشات مالی را بیاموزید با ادامه مقاله همراه باشید.

نحوه خواندن گزارشات مالی

مالی

برای تهیه‌کنندگان گزارشات صورت‌های مالی این نکته بسیار مهم است که این گزارشات از شفافیت بالایی برخوردار باشند و عموم افراد به راحتی بتوانند آن را بخوانند؛ علاوه‌بر آن بتوانند از وضعیت دارایی و میزان سود و زیان مالی که سهامداران یک مجموعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد آگاهی یابند.

به همین دلیل نباید خواندن اعداد و ارقام موجود در یک گزارش مالی کسانی که در مورد آن آگهی ندارند را دچار مشکل کند. برای خواندن گزارشات مالی باید توجه کنید که میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها به صورت واضح در ستون‌هایی از گزارش مالی ذکر شده است.

نکته واضحی که در صورت‌های مالی وجود دارد میزان سود و زیان یک مجموعه است در نتیجه برای اطلاع از آن نیز دچار مشکل نخواهید شد. اما در نهایت همه گزارشات مالی دارای مفاهیم حسابداری هستند در نتیجه برای فهم آن به دانش مقدماتی از حسابداری نیاز دارید.

که به راحتی این دانش را با خواندن قسمت ابتدایی این مقاله کسب خواهید کرد. در نهایت برای آن که حجم عظیمی از یک گزارش مالی شما را سردرگم نکند مفهوم خاصی را که به دنبال آن هستید مشخص کنید و با دقت به دنبال آن در گزارش بگردید.

گزارشات مالی مورد استفاده چه کسانی است؟

به دلیل این که در تهیه گزارشات عملکرد مالی و وضعیت اقتصادی یک مجموعه مشخص می‌شود؛ این گزارشات و اطلاعات آن برای افراد متعدد سازمان از جمله سهامدارن یا صاحبان مجموعه، مدیران ارشد مجموعه، اداره دارایی و سازمان مالیاتی کشور مهم است و هر کدام به بخشی از اطلاعات طبقه‎ بندی شده در این گزارشات مالی نیاز دارند. در نتیجه گزارشات مالی مورد استفاده افراد زیر است:

سهامداران و سرمایه گذاران یک مجموعه برای آن که بدانند به سرمایه گذاری خود ادامه دهند یا خیر به مطالعه صورت‌های مالی نیاز دارند.

به این معنا که صورت‌های مالی این دیدگاه را به سرمایه گذاران می‌دهد که سرمایه گذاری در موجموعه برای سال بعدی چگونه باشد آیا اقدام به تزریق سرمایه کنند یا نواقص مجموعه را برطرف کنند.

بانک و دیگر اعطاکنندگان تسهلات مالی با مطالعه صورت‌های مالی تصمیم به اعطای تسهیلات به مجموعه درخواست‌دهنده خواهند گرفت.

در صورتی که یک مجموعه زیان‌ده تلقی شود بانک می‌تواند از اعطای تسهیلات به آن خودداری کند؛ اما اگر یک مجموعه بر اساس صورت‌های مالی سودده طلقی شود این موضوع می‌تواند منجر به گرفتن تسهیلات شود.

اشخاص یا مجموعه‌هایی که مواد اولیه یا خدمات مجموعه را تامین می‌کنند؛ ممکن است پس از مطالعه صورت‌های مالی یک مجموعه به همکاری خود با مجموعه ادامه ندهند؛ زیرا ممکن است تصور کنند که مجموعه از عهده پرداخت تعهدات خود برنخواهد آمد.

بخشی از مخاطبان صورت‌های مالی کارکنان حاضر در مجموعه هستند. به این معنا که شرکت با ارائه ترازنامه مثبت از مجموعه خود باعث افزایش روحیه و بازدهی در کارکنان خود خواهد شد.

سخن پایانی

مطالعه صورت‌های مالی یک مجموعه برای سرمایه گذاران بسیار مفید خواهد بود؛ اما تمامی فعالیت‌های یک مجموعه در این گزارشات منعکس نخواهد شد.

این اطلاعات به دست اعضای هیت مدیره و برخی از سهامدان نهادی خواهد رسید؛ بنابراین عده‌ای از سهامداران از آگاهی بیشتری برخورداراند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی همواره پس از مطالعه گزارشات مالی برای سهامداران وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.