درک الگوهای اصلی شمعدان


آموزش تجارت برای سود: 10 الگوی معکوس سازی شمعدان اولیه

Trading for Profit: 10 Primary Candlestick Reversal Patterns

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.

توضیحات دوره: استراتژی های موثر سودآوری معاملات سهام فارکس را برای کمک به رشد حساب معاملاتی خود با شمعدان های ژاپنی بیاموزید

آنچه خواهید آموخت

بیاموزید که ده سود اصلی شمع معکوس را بخوانید ، شناسایی کنید و از آنها استفاده کنید تا در بازار سود ببرید

جهت ها و روندهای بازار را شناسایی کنید: بازارهای روند صعودی ، بازارهای روند نزولی ، بازارهای جانبی و عقب نشینی

درک شمعدان ها تجزیه و تحلیل فنی پایه و اساس است.

این دوره ضروری است!

دوست دارم سخنرانی های بیشتری در مورد هایکین آشی و رنکو داشته باشم

از لوکا برای اطلاعات دقیق تشکر می کنیم ،

این یک لذت کامل بود.

مقدمه ای بر تجارت: بیاموزید چگونه در بازار سهام معامله کنید Introduction to Trading: Learn How to Trade in the Stock Market

مقدمه Introduction

الگوی معکوس چیست What Is A Reversal Pattern

نحوه خواندن نمودارهای شمعدان ژاپنی How to Read Japanese Candlestick Charts

سیستم بررسی Udemy Udemy's Review System

ورزش: خود را به کلاس معرفی کنید Exercise: Introduce Yourself to the Class

خواندن نمودار معاملات: تنظیمات صحیح (میانگین ، حجم تصادفی و متحرک) Trading Chart Reading: Correct Settings (Volume, Stochastic & Moving Averages)

تنظیم نمودار اولیه Basic Chart Setting

نشانگر حجم Volume Indicator

شاخص تصادفی Stochastics Indicator

50 میانگین متحرک ساده (50 SMA) 50 Simple Moving Average (50 SMA)

200 میانگین متحرک ساده (200 SMA) 200 Simple Moving Average (200 SMA)

8 میانگین متحرک نمایی (8 EMA) 8 Exponential Moving Average (8 EMA)

21 میانگین متحرک ساده (21 SMA) و 34 میانگین متحرک نمایی (34 EMA) 21 Simple Moving Average (21 SMA) and 34 Exponential Moving Average (34 EMA)

مقدمه ای بر الگوهای معکوس معاملات بازار سهام Introduction to Stock Market Trading Reversal Patterns

ده الگوی معکوس سازی شمعدان اولیه Ten Primary Candlestick Reversal Patterns

ما اینجاییم تا کمک کنیم! We Are Here to Help!

BONUS - وبلاگ ما را بخوانید ، درسهای معاملاتی رایگان را تماشا کنید و به مکالمه بپیوندید BONUS - Read Our Blog, watch FREE Trading Lessons and Join the Conversation

الگوهای تجارت Doji Doji Trading Patterns

الگوی شماره 1 - Doji Star Pattern No. 1 - Doji Star

تحقیقات بازرگانی - Doji Star Trading Research - Doji Star

Doji Variation 1.1 - چرخش بالا Doji Variation 1.1 - Spinning Top

تحقیقات بازرگانی - چرخش بالا Trading Research - Spinning Top

Doji Variation 1.2 - سنگ قبر Doji Doji Variation 1.2 - Gravestone Doji

تحقیقات بازرگانی - سنگ قبر Doji Trading Research - Gravestone Doji

Doji Variation 1.3 - Dragonfly Doji Doji Variation 1.3 - Dragonfly Doji

تحقیقات بازرگانی - Dragonfly Doji Trading Research - Dragonfly Doji

الگوهای معاملات چکش Hammer Trading Patterns

الگوی شماره 2 - چکش Pattern No. 2 - Hammer

تحقیقات بازرگانی - چکش Trading Research - Hammer

Hammer Variation 2.1 - Hanging Man Hammer Variation 2.1 - Hanging Man

تحقیقات بازرگانی - مرد آویزان Trading Research - Hanging Man

Hammer Variation 2.2 - چکش معکوس Hammer Variation 2.2 - Inverted Hammer

تحقیقات بازرگانی - چکش معکوس Trading Research - Inverted Hammer

فرو بردن الگوهای معاملاتی Engulfing Trading Patterns

الگوی شماره 3 - الگوی فرو بردن Pattern No. 3 - Engulfing Pattern

بلعیدن صعودی Bullish Engulfing

تحقیقات بازرگانی - بلعیدن صعودی Trading Research - Bullish Engulfing

فرو بردن از خرس Bearish Engulfing

تحقیقات بازرگانی - فرو بردن از خرس Trading Research - Bearish Engulfing

الگوهای معاملاتی حرامی Harami Trading Patterns

الگوی شماره 4 - حرامی Pattern No. 4 - Harami

صعودی حرامی Bullish Harami

تحقیقات بازرگانی - صعودی حرامی Trading Research - Bullish Harami

خرس حرامی Bearish Harami

تحقیقات بازرگانی - Bearish Harami Trading Research - Bearish Harami

الگوهای معاملات Kicker Kicker Trading Patterns

الگوی شماره 5 - Kicker Pattern No. 5 - Kicker

Bullish Kicker Bullish Kicker

تحقیقات بازرگانی - Bullish Kicker Trading Research - Bullish Kicker

Bearish Kicker Bearish Kicker

تحقیقات بازرگانی - Bearish Kicker Trading Research - Bearish Kicker

الگوهای تجارت پیرسینگ Piercing Trading Patterns

الگوی شماره 6 - خط پیرسینگ Pattern No. 6 - Piercing Line

تحقیقات بازرگانی - خط پیرسینگ Trading Research - Piercing Line

الگوی شماره 7 - ابر تاریک Pattern No. 7 - Dark Cloud

تحقیقات بازرگانی - ابر تاریک Trading Research - Dark Cloud

الگوهای معاملات ستاره ای Star Trading Patterns

الگوی شماره 8 - ستاره صبح Pattern No. 8 - Morning Star

تحقیقات بازرگانی - ستاره صبح Trading Research - Morning Star

الگوی شماره 9 - ستاره شب Pattern No. 9 - Evening Star

تحقیقات بازرگانی - Evening Star Trading Research - Evening Star

الگوی شماره 10 - تیراندازی ستاره Pattern No. 10 - Shooting Star

تحقیقات بازرگانی - تیراندازی ستاره Trading Research - Shooting Star

سود ناشی از سقوط در بازار سهام: استراتژی فروش کوتاه Profit from Stock Market Crashes: The Short Selling Strategy

نمودار خلاصه - ده الگوی شمعدان معکوس اولیه Summary Chart - Ten Primary Reversal Candlestick Patterns

مطالعه ، خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار معاملاتی خود Studying, Reading and Analyzing your Trading Chart

مطالعه نمودار - CYTK Studying the Chart - CYTK

مطالعه نمودار - PES Studying the Chart - PES

مطالعه نمودار - VLO Studying the Chart - VLO

مطالعه نمودار - WLL Studying the Chart - WLL

مطالعه نمودار - VLO (پیگیری) Studying the Chart - VLO (Follow Up)

زمان تمرین مهارتهای معاملاتی شماست! Time to Practice your Trading Skills!

تمرین شماره 1 - مهارت خواندن نمودار Practice #1 - Chart Reading Skills

تمرین شماره 2 - یک حساب معاملاتی باز کنید Practice #2 - Open a Trading Account

تمرین شماره 3: شبیه ساز تجارت Practice #3: Trading Simulator

ورزش: سهمی را که می خواهید در مورد آن نظر دهم انتخاب کنید Exercise: Pick a Stock You Want Me to Comment On

بخش پاداش 1_ مبانی تجارت از طریق پشتیبانی و مقاومت BONUS SECTION 1_ Basics of Trading through Support and Resistance

پشتیبانی و مقاومت Support and Resistance

نحوه ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت How to Draw Lines of Support and Resistance

جمع کردن همه - شمعدان ، پشتیبانی و مقاومت ، میانگین متحرک Putting in all together - Candlesticks, Support and Resistance, Moving Averages

بر درک الگوهای اصلی شمعدان مبانی تجارت از طریق پشتیبانی و مقاومت تسلط داشته باشید Master the Basics of Trading through Support and Resistance

BONUS 2 - الگوهای تجارت و تلفیق و شکست BONUS 2 - Consolidation and Breakout Trading Patterns

سه جهت بازار (یا روند) Three Market Directions (or Trends)

روندهای اولیه ، متوسط و کوتاه مدت Primary, Intermediate and Short Term Trends

مقدمه ای بر الگوهای تلفیق Introduction to Consolidation Patterns

مستطیل (یا بستر) Rectangle (or Platform)

تحقیقات تجارت مستطیل ها (یا سیستم عامل ها) Rectangles (or Platforms) Trading Research

اسرار معلومات تجاری: تجارت با پول هوشمند را بیاموزید Secrets of Trading Revealed: Learn to Trade with Smart Money

بخش پاداش 3_ چه موقع در بازار تجارت کنید و چه چیزهایی را در بازار معامله کنید BONUS SECTION 3_ When to Trade in the Market & What to Trade in the Market

چه موقع تجارت کنیم و چه وقت تجارت نکنیم When to Trade and When Not to Trade

جستجوی سهام خود را از کجا شروع کنید Where to Begin Your Stock Search

تجارت برای سود: چگونه سهام را با موفقیت پیدا و معامله کنیم Trade for Profit: How to Find and Trade Stocks Successfully

BONUS SECTION 4 _ قوانین قدرتمند و موثر در تجارت موفق BONUS SECTION 4 _ Powerful and Effective Rules of Successful Trading

قانون شماره 4. - قبل از ورود به تجارت ، عملکرد بخش و صنعت را بررسی کنید Rule No 4. - Check Sector and Industry Performance Before Entering a Trade

قانون شماره 6 - معاملات را تعقیب نکنید: بازار فردا وجود خواهد داشت Rule No. 6 – Do Not Chase Trades: The Market Will Be There Tomorrow

ده قانون قدرتمند و موثر در تجارت موفق Ten Most Powerful and Effective Rules of Successful Trading

BONUS - دوره ها را دنبال کنید BONUS - Follow Up Courses

BONUS - دوره ها را دنبال کنید BONUS - Follow Up Courses

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Luca Moschini بنیانگذار Sharper Trades ، یک سایت آموزش تجارت آنلاین است که یک برنامه آموزش جامع مبتنی بر تجزیه و تحلیل شمعدان ، تجزیه و تحلیل فنی و استراتژی های گزینه را ارائه می دهد. لوکا یک معامله گر نوسان است و تمرکز اصلی آن بر سهام های خاص و ETF است. او بازارهای ایالات متحده ، عمدتا NASDAQ ، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس شیکاگو و هیئت تجارت شیکاگو (گروه CME) را معامله می کند. گاهی اوقات نیز تجارت طلا ، غلات ، گاز طبیعی و سایر کالاها را انجام می دهد. لوکا خدمات مختلفی را برای کمک به دانش آموزان فراهم می کند تا با روند یادگیری خود سرعت بیشتری بگیرند و به آنها نشان می دهد که چگونه از روش های واقعی در زمان واقعی استفاده کنند. لوکا یک مربی پرشور ، باتجربه و جذاب است. ماموریت او کمک به شما در تبدیل شدن به یک تاجر موفق و سودآور است. "آنچه می بینید تجارت کنید نه آنچه فکر می کنید . " Sharper Trades با بیش از 100000 دانشجو در سراسر جهان ، یک سایت پیشرو در آموزش تجارت آنلاین است. اگر هدف شما این است که به یک معامله گر با اعتماد به نفس ، موفق و سودآور تبدیل شوید ، دوره های Sharper Trades بهترین مکان برای شروع است.

تجارت | سرمایه گذاری | تجارت | دارایی | 90،000+ دانش آموز اختصاص داده شده به آموزش مهارت های تجاری مفید ، عملی و سودآور. Sharper Trades با بیش از 100000 دانشجو در 192 کشور در سراسر جهان ، یکی از برترین مدارس در آموزش تجارت آنلاین است. ما یک برنامه آموزش جامع مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل شمعدان ، تجارت گزینه ها و استراتژی های سرمایه گذاری ارائه می دهیم. دوره های ما عملی ، جذاب و آسان برای پیگیری است. افرادی که در شرکت های بزرگی مانند PayPal ، Lyft و Adidas درک الگوهای اصلی شمعدان کار می کنند آموزش های Sharper Trades را گذرانده اند. مباحث تحت پوشش دوره های ما: 1) تجزیه و تحلیل فنی - الگوهای فنی | شاخص های حجم / قیمت | تجزیه و تحلیل حجم روزانه | نمودارها و الگوهای شمعدان | استراتژی های فنی اساسی ، متوسط و پیشرفته | معاملات روزانه ، معاملات نوسانات و معاملات موقعیت

همه چی دون

استراتژی های برک اوت شکست قیمت، همان سیگنال های تجاری قدرتمندی هستند که اکثر دلیل حرکت های قوی در بازار هستند.

استراتژی های شکست قادر هستند در بازار های پرطرفدار و یا می توانند به عنوان سیگنال های ضد روند به وجود بیایند.

ویژگی اساسی استراتژی شکست قیمت این است که شکست باعث یک حرکت جهت دار قوی یا به سمت بالا یا پایین میشود.

چندین نمونه از استراتژی های شکست قیمت را برسی کنید.درک الگوهای اصلی شمعدان

طرح اکشن قیمت معاملات با ادامه این روند، شکست میخورد.

در جدول نمونه زیر، شاهد ان هستید که قبل از شکل گیری استراتژی معاملاتی جعلی صعودی، یک روند صعودی واضح دارد.

دقت داشته باشید هر زمانی که قیمت به بالای نوار مادری الگوی جعلی یرسد، یک مرتبه دیگر در روند صعودی بالاتر خواهد رفت.

در نتیجه، این مثلی از یک استراتژی شکست جعلی در یک بازار پرطرفدار است که بازی ادامه روند نامگذاری می شوند.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

نمودار سپسین مثالی از استراتژی شکست درون نواری را با بازار پرطرفدار نمایش میدهد.

میله های درونی گویی کلاسیک ترین استراتژی های شکست قیمت هستند، به دلیل آنکه نمایش دهنده انحراف از ترکیب تنظیمات نوار درونی می باشند.

در یک بازه زمانیه پایین تر مثل نمودار یک ساعته، جدول روزانه داخل نوار به به طوره یک منطقه تثبیت، هرز گاهی یک محدوده مثلثی گمان میرود.

در نتیجه وقتی که قیمت از نمودار روزانه درون نوار بیرون می رود، از محدوده معاملاتی کم حجم در بازه های زمانی پایین تر نیز بیرون می رود.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

برسی کنید که نمودار بعدی طریقه استفاده از یک الگوی تقلبی با نوار پین را به عنوان استراتژی شکست نمایش می دهد.

این نمونه الگوی معامله شده را به طریق خطی با حرکت صعودی قوی ارائه می دهد، بدین سبب از این رو می توان ان را یک بازی شکست / ادامه به شمار آورد.

به جهش شدید بالاتر دقیقا قبل از شکل گیریه الگوی میله پین تقلبی صعودی، قادر هستیم با استفاده از نوار پین و شکست کاذب به سمت پایین مطلع شویم که یک شکست احتمالی صعودی در حال انجام است میتواند باعث یک پا بالا تر شود.

متوجه می شوید وقتی قیمت به بالای نوار پین شکست، تنها با شروع شکست صعودی بالاتر می رود.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

هرز گاهی در یک روند قوی چه به سمت بالا یا پایین، یک نوار پین، الگوی نوار داخلی یا حتی یک فرم جعلی در نزدیکی بالاترین یا پایین ترین حرکت های اخیر میتوانید ببینید.

گاهی وقت ها این الگوها می توانند علل ادامه روند خروج قیمت از آنها شوند.

معامله یک الگوی عمل قیمت پس از پایان پایین حرکت نزولی اخیر یا انتهای بالایی صعودی اخیر می تواند مشکل ساز شود.

به سبب ان که معمولا خواهان ان هستیم که اول شاهد برگشت از ارزش حمایت یا مقاومت باشیم.

اما، اکثر، اگر یک جریان بسیار پایدار باشد، مثل جریان نزولی که در جدول پایین، مشاهده می کنیم.

یک سیگنال اقدام قیمت که در نزدیکی پایان حرکت ایجاد می شود، قادر است سبب ادامه حرکت قیمت در جهت روند شود. هر چند اگر عقب گرد کمی موجود باشد رخ داده.

ما یک نمونه واضح از ان را می توانیم در سیگنال فروش پین بار ببینیم که در آن دوره در نزدیکی سطوح پایین حرکت در این بازار ایجاد شده.

دقت داشته باشید با وجود اینک کمترین ردیابی بالاتر موجود بود، زمانی که قیمت به زیر پین بار پایین رسید، آن راه بزرگ دیگری به سمت نزولی.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

شکست الگوی ترکیب قیمت معامله از سطوح کلیدی نمودار

شاید از خود سوال کنید که چطور می توانید «برک اوت» را به عنوان «بازی معکوس» معامله کنید.

اگر یک الگوی عمل قیمت در یک سطح نمودار کلیدی پشتیبان یا مقاومت صورت بگیرد، و بعد قیمت از ان الگو بیرون برود و سطح کلیدی فاصله بگیرد در این حالت شما دارای یک بازی شکست-معکوس هستیم.

در مثل نمودار پایین، یک نوار پین را در الگوی ترکیبی نوار مشاهده میکنیم که در سطح نمودار کلیدی مقاومت ایجاد شده است.

متوجه ان باشید که وقتی که قیمت به پایین تر از نوار پین (که میله مادر دو میله داخلی است) کاهش یافت.

حرکت نزولی بزرگی را شروع کرد که بیشتر از یک ماه ادامه خواهد داشت.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

در این قسمت نمونه دیگری از معامله الگوی عمل قیمت از یک سطح نمودار کلیدی است.

در این نمونه یک سیگنال خرید جعلی صعودی برسی میکنیم که در سطح کلیدی حمایت در بازار ایجاد شده است.

خوب است دقت داشته باشید که چطور زمانی که قیمت به بالای نوار مادر بالای میله داخلی رسید.

(به خاطر داشته باشید که یک اشتباه تقلبی یک شکست کاذب درونی است) دلیل به حرکت جهتی قوی به سمت بالا شد.

زمانی که یک الگوی جعلی مثل این را در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت شاهد.

    امین آبسواران

استراتژی های معکوس عمل قیمت

استراتژی معکوس پرایس اکشن

استراتژی معکوس: یکی از موثرترین راه‌ ها برای به کار بردن استراتژی‌ های معاملاتی قیمت، استفاده از سیگنال‌ های معکوس در بازار جهانی است.

سیگنال‌ های پرایس اکشن اغلب می‌ توانند تریدر را به سمت برگشت (تغییر جهت قیمت) در زمان نزدیک سوق دهند.

این استراتژی‌ های معکوس پرایس اکشن اغلب ورودی‌ های دقیقی را در یک بازار پرطرفدار، بازار محدود به محدوده یا حتی خلاف روند ارائه می‌ دهند، و همچنین اغلب ریسک خوبی برای پاداش بالقوه ارائه می‌ دهند.

در اینجا نمونه ای از سیگنال معکوس پین بار عکس روند و به دنبال آن یک ضد نوار پین (دو پایه) با روند کلی بازار آمده درک الگوهای اصلی شمعدان است.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

در مثال بالا، مشخصا می‌ توانید از سیگنال‌ های معکوس قیمت به عنوان ورودی‌ های معکوس روند، مانند مثال سمت چپ، یا به عنوان ورودی‌ هایی با روند، همانطور که از نوارهای پین در سمت راست تصویر بالا می‌ بینیم، استفاده کنید.

بیشتر معامله‌ گران این اشتباه را مرتکب می‌ شوند که تصور می کنند «سیگنال معکوس» برای خلاف روند است. اما اصلاً اینطور نیست. روندها به سمت سطوح باز می گردند، و وقتی این کار را انجام می دهند، می توانیم به دنبال سیگنال های معکوس پرایس اکشنی باشیم که در این سطوح شکل می گیرد تا مطابق با روند چارت غالب / کلی روزانه / هفتگی معامله کنیم.

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با ترند معامله کنیم

هنگامی که ترند مشخصی در بازار وجود دارد، می‌ توانیم به دنبال سیگنال‌ های معکوس قیمت پس از پس ازپولبک باشیم.

بیشتر، معامله گران یک تغییر عادی در یک ترند را به عنوان تغییر روند اشتباه می گیرند. خوب است به خاطر داشته باشید که ترند ها می‌ توانند برای مدتی طولانی با بازنگری‌ های متعدد «پولبک» یا حمایت/مقاومت، قبل از پایان روند ادامه پیدا کنند. مسیر کلی این است که با روند نمودار روزانه معامله کنید تا زمانی که پرایس اکشن به شما بگوید که بازی پایان یافته است. سعی نکنید قسمت های بالا و پایین را انتخاب کنید، چون این حرکت معمولاً یک بازی بازنده است، به خصوص اگر تازه کار هستید یا نسبتاً تازه کار هستید. درعوض، زمانی که یک بازار روندی را پیش رفت و سپس شروع به بازگشت کرد، برای پیوستن مجدد به ترند از نقطه‌ ای با احتمال بالا، سطوح ساپورت و مقاومت کلیدی را برای استراتژی‌ های معکوس بالقوه قیمت شروع کنید.

در مثال زیر، می‌ بینیم که یک روند صعودی وجود داشت و سپس قیمت به سطح حمایتی پولبک زد، جایی که سیگنال معکوس ترکیبی پین نوار جعلی را تشکیل داد که به ما فرصت خوبی برای ورود مجدد به روند صعودی از "ارزش" یا حمایت داد.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

استراتژی معکوس: نمودار بعدی که به آن نگاه می کنیم، مثالی از معامله یک نوار پین در داخل سیگنال ترکیبی نوار را به عنوان یک نشانه معکوس با روند نشان می دهد.

توجه داشته باشید که قیمت مشخصا در یک روند صعودی بود، سپس به سطح نوسانی از ساپورت در روند بازگشت و به دنبال آن یک نوار پین و دو میله داخلی در آن پین تشکیل شد.

از آنجایی که قیمت از این الگوی پرایس اکشن شروع به بالا رفتن کرد.

پس از کاهش مجدد، آن را سیگنال معکوس می نامیم، زیرا باعث شد قیمت از روند کاهشی به روند صعودی معکوس شود…

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چارت زیر مثالی از استفاده از سیگنال پرایس اکشن میله داخلی را به عنوان سیگنال معکوس با روند نمودار دیلی غالب نشان می دهد.

توجه داشته باشید، روند مشخصا صعودی بود و سپس قیمت به سطح حمایت کوتاه‌ مدت در روند بازگشت و یک نوار درونی تشکیل داد.

که این روند را به سمت پایین‌ تر «معکوس» کرد و یک نیروی بالاتر را در روند افزایشی نمودار روزانه گسترده‌ تر آغاز کرد.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با روند معکوس معامله کنیم

الگوهای معکوس پرایس اکشن را می توان در جهت مخالف حرکت نیز مورد استفاده قرار داد.

در حالی که معامله بر خلاف روند کمی پیشرفته‌ تر است.

چیزهای ساده‌ ای وجود دارد که می‌ توانید هنگام معامله در برابر یک روند، به دنبال آن باشید.

تا احتمال را به نفع خود بیشتر کنید…

نقطه اصلی هنگام در نظر گرفتن سیگنال معکوس ترند مخالف این است که در سطح کلیدی مقاومتی یا حمایتی شکل گرفته باشد.

اگر چنین باشد، سیگنال معکوس رد یا بهتر از آن، شکست کاذب بالاتر یا پایین تر از آن سطح باشد.

معمولاً سیگنال ریورس قیمت احتمالا مناسبی هست.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم…

چارت زیر یک نمونه واضح از یک سیگنال ریورس قیمت در خلاف روند را به ما نشان می دهد. این یک سیگنال فروش میله ای با پین ​​نزولی بود که در سطوح اصلی مقاومت شکل گرفت.

این نوع سیگنال‌ ها معکوس هستند، به‌ ویژه آنهایی که در محدوده زمانی چارت روزانه در یک محدوده کلیدی شکل گرفته‌ اند.

و می‌ توانند گاهی اوقات واقعاً یک حرکت قوی در جهت مخالف ایجاد کنند…

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چارت زیر، مثالی از سیگنال فروش معکوس تقلبی در ضد روند را نمایش می‌ دهد که در سطوح مقاومتی شکل گرفته است.

به شباهت‌ های این سیگنال معکوس قیمت و تغییر پین بار قبلی در بالا نگاه کنید.

پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.

همه چی دون

استراتژی های برک اوت شکست قیمت، همان سیگنال های تجاری قدرتمندی هستند که اکثر دلیل حرکت های قوی در بازار هستند.

استراتژی های شکست قادر هستند در بازار های پرطرفدار و یا می توانند به عنوان سیگنال های ضد روند به وجود بیایند.

ویژگی اساسی استراتژی شکست قیمت این است که شکست باعث یک حرکت جهت دار قوی یا به سمت بالا یا پایین میشود.

چندین نمونه از استراتژی های شکست قیمت را برسی کنید.

طرح اکشن قیمت معاملات با ادامه این روند، شکست میخورد.

در جدول نمونه زیر، شاهد ان هستید که قبل از شکل گیری استراتژی معاملاتی جعلی صعودی، یک روند صعودی واضح دارد.

دقت داشته باشید هر زمانی که قیمت به بالای نوار مادری الگوی جعلی یرسد، یک مرتبه دیگر در روند صعودی بالاتر خواهد رفت.

در نتیجه، این مثلی از یک استراتژی شکست جعلی در یک بازار پرطرفدار است که بازی ادامه روند نامگذاری می شوند.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

نمودار سپسین مثالی از استراتژی شکست درون نواری را با بازار پرطرفدار نمایش میدهد.

میله های درونی گویی کلاسیک ترین استراتژی های شکست قیمت هستند، به دلیل آنکه نمایش دهنده انحراف از ترکیب تنظیمات نوار درونی می باشند.

در یک بازه زمانیه پایین تر مثل نمودار یک ساعته، جدول روزانه داخل نوار به به طوره یک منطقه تثبیت، هرز گاهی یک محدوده مثلثی گمان میرود.

در نتیجه وقتی که قیمت از نمودار روزانه درون نوار بیرون می رود، از محدوده معاملاتی کم حجم در بازه های زمانی پایین تر نیز بیرون می رود.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

برسی کنید که نمودار بعدی طریقه استفاده از یک الگوی تقلبی با نوار پین را به عنوان استراتژی شکست نمایش می دهد.

این نمونه الگوی معامله شده را به طریق خطی با حرکت صعودی قوی ارائه می دهد، بدین سبب از این رو می توان ان را یک بازی شکست / ادامه به شمار آورد.

به جهش شدید بالاتر دقیقا قبل از شکل گیریه الگوی میله پین تقلبی صعودی، قادر هستیم با استفاده از نوار پین و شکست کاذب به سمت پایین مطلع شویم که یک شکست احتمالی صعودی در حال انجام است میتواند باعث یک پا بالا تر شود.

متوجه می شوید درک الگوهای اصلی شمعدان وقتی قیمت به بالای نوار پین شکست، تنها با شروع شکست صعودی بالاتر می رود.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

هرز گاهی در یک روند قوی چه به سمت بالا یا پایین، یک نوار پین، الگوی نوار داخلی یا حتی یک فرم جعلی در نزدیکی بالاترین یا پایین ترین حرکت های اخیر میتوانید ببینید.

گاهی وقت ها این الگوها می توانند علل ادامه روند خروج قیمت از آنها شوند.

معامله یک الگوی عمل قیمت پس از پایان پایین حرکت نزولی اخیر یا انتهای بالایی صعودی اخیر می تواند مشکل ساز شود.

به سبب ان که معمولا خواهان ان هستیم که اول شاهد برگشت از ارزش حمایت یا مقاومت باشیم.

اما، اکثر، اگر یک جریان بسیار پایدار باشد، مثل جریان نزولی که در جدول پایین، مشاهده می کنیم.

یک سیگنال اقدام قیمت که در نزدیکی پایان حرکت ایجاد می شود، قادر است سبب ادامه حرکت قیمت در جهت روند شود. هر چند اگر عقب گرد کمی موجود باشد رخ داده.

ما یک نمونه واضح از ان را می توانیم در سیگنال فروش پین بار ببینیم که در آن دوره در نزدیکی سطوح پایین حرکت در این بازار ایجاد شده.

دقت داشته باشید با وجود اینک کمترین ردیابی بالاتر موجود بود، زمانی که قیمت به زیر پین بار پایین رسید، آن راه بزرگ دیگری به سمت نزولی.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

شکست الگوی ترکیب قیمت معامله از سطوح کلیدی نمودار

شاید از خود سوال کنید که چطور می توانید «برک اوت» را به عنوان «بازی معکوس» معامله کنید.

اگر یک الگوی عمل قیمت در یک سطح نمودار کلیدی پشتیبان یا مقاومت صورت بگیرد، و بعد قیمت از ان الگو بیرون برود و سطح کلیدی فاصله بگیرد در این حالت شما دارای یک بازی شکست-معکوس هستیم.

در مثل نمودار پایین، یک نوار پین را در الگوی ترکیبی نوار مشاهده میکنیم که در سطح نمودار کلیدی مقاومت ایجاد شده است.

متوجه ان باشید که وقتی که قیمت به پایین تر از نوار پین (که میله مادر دو میله داخلی است) کاهش یافت.

حرکت نزولی بزرگی را شروع کرد که بیشتر از یک ماه ادامه خواهد داشت.

استراتژی های برک آوت اقدام قیمت

در این قسمت نمونه دیگری از معامله الگوی عمل قیمت از یک سطح نمودار کلیدی است.

در این نمونه یک سیگنال خرید جعلی صعودی برسی میکنیم که در سطح کلیدی حمایت در بازار ایجاد شده است.

خوب است دقت داشته باشید که چطور زمانی که قیمت به بالای نوار مادر بالای میله داخلی رسید.

(به خاطر داشته باشید که یک اشتباه تقلبی یک شکست کاذب درونی است) دلیل به حرکت جهتی قوی به سمت بالا شد.

زمانی که یک الگوی جعلی مثل این را در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت شاهد.

    امین آبسواران

استراتژی های معکوس عمل قیمت

استراتژی معکوس پرایس اکشن

استراتژی معکوس: یکی از موثرترین راه‌ ها برای به کار بردن استراتژی‌ های معاملاتی قیمت، استفاده از سیگنال‌ های معکوس در بازار جهانی است.

سیگنال‌ های پرایس اکشن اغلب می‌ توانند تریدر را به سمت برگشت (تغییر جهت قیمت) در زمان نزدیک سوق دهند.

این استراتژی‌ های معکوس پرایس اکشن اغلب ورودی‌ های دقیقی را در یک بازار پرطرفدار، بازار محدود به محدوده یا حتی خلاف روند ارائه می‌ دهند، و همچنین اغلب ریسک خوبی برای پاداش بالقوه ارائه می‌ دهند.

در اینجا نمونه ای از سیگنال معکوس پین بار عکس روند و به دنبال آن یک ضد نوار پین (دو پایه) با روند کلی بازار آمده است.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

در مثال بالا، مشخصا می‌ توانید از سیگنال‌ های معکوس قیمت به عنوان ورودی‌ های معکوس روند، مانند مثال سمت چپ، یا به عنوان ورودی‌ هایی با روند، همانطور که از نوارهای پین در سمت راست تصویر بالا می‌ بینیم، استفاده کنید.

بیشتر معامله‌ گران این اشتباه را مرتکب می‌ شوند که تصور می کنند «سیگنال معکوس» برای خلاف روند است. اما اصلاً اینطور نیست. روندها به سمت سطوح باز می گردند، و وقتی این کار را انجام می دهند، می توانیم به دنبال سیگنال های معکوس پرایس اکشنی باشیم که در این سطوح شکل می گیرد تا مطابق با روند چارت غالب / کلی روزانه / هفتگی معامله کنیم.

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با ترند معامله کنیم

هنگامی که ترند مشخصی در بازار وجود دارد، می‌ توانیم به دنبال سیگنال‌ های معکوس قیمت پس از پس ازپولبک باشیم.

بیشتر، معامله گران یک تغییر عادی در یک ترند را به عنوان تغییر روند اشتباه می گیرند. خوب است به خاطر داشته باشید که ترند ها می‌ توانند برای مدتی طولانی با بازنگری‌ های متعدد «پولبک» یا حمایت/مقاومت، قبل از پایان روند ادامه پیدا کنند. مسیر کلی این است که با روند نمودار روزانه معامله کنید تا زمانی که پرایس اکشن به شما بگوید که بازی پایان یافته است. سعی نکنید قسمت های بالا و پایین را انتخاب کنید، چون این حرکت معمولاً یک بازی بازنده است، به خصوص اگر تازه کار هستید یا نسبتاً تازه کار هستید. درعوض، زمانی که یک بازار روندی را پیش رفت و سپس شروع به بازگشت کرد، برای پیوستن مجدد به ترند از نقطه‌ ای با احتمال بالا، سطوح ساپورت و مقاومت کلیدی را برای درک الگوهای اصلی شمعدان استراتژی‌ های معکوس بالقوه قیمت شروع کنید.

در مثال زیر، می‌ بینیم که یک روند صعودی وجود داشت و سپس قیمت به سطح حمایتی پولبک زد، جایی که سیگنال معکوس ترکیبی پین نوار جعلی را تشکیل داد که به ما فرصت خوبی برای ورود مجدد به روند صعودی از "ارزش" یا حمایت داد.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

استراتژی معکوس: نمودار بعدی که به آن نگاه می کنیم، مثالی از معامله یک نوار پین در داخل سیگنال ترکیبی نوار را به عنوان یک نشانه معکوس با روند نشان می دهد.

توجه داشته باشید که قیمت مشخصا در یک روند صعودی بود، سپس به سطح نوسانی از ساپورت در روند بازگشت و به دنبال آن یک نوار پین و دو میله داخلی در آن پین تشکیل شد.

از آنجایی که قیمت از این الگوی پرایس اکشن شروع به بالا رفتن کرد.

پس از کاهش مجدد، آن را سیگنال معکوس می نامیم، زیرا باعث شد قیمت از روند کاهشی به روند صعودی معکوس شود…

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چارت زیر مثالی از استفاده از سیگنال پرایس اکشن میله داخلی را به عنوان سیگنال معکوس با روند نمودار دیلی غالب نشان می دهد.

توجه داشته باشید، روند مشخصا صعودی بود و سپس قیمت به سطح حمایت کوتاه‌ مدت در روند بازگشت و یک نوار درونی تشکیل داد.

که این روند را به سمت پایین‌ تر «معکوس» کرد و یک نیروی بالاتر را در روند افزایشی نمودار روزانه گسترده‌ تر آغاز کرد.

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با روند معکوس معامله کنیم

الگوهای معکوس پرایس اکشن را می توان در جهت مخالف حرکت نیز مورد استفاده قرار داد.

در حالی که معامله بر خلاف روند کمی پیشرفته‌ تر است.

چیزهای ساده‌ ای وجود دارد که می‌ توانید هنگام معامله در برابر یک روند، به دنبال آن باشید.

تا احتمال را به نفع خود بیشتر کنید…

نقطه اصلی هنگام در نظر گرفتن سیگنال معکوس ترند مخالف این است که در سطح کلیدی مقاومتی یا حمایتی شکل گرفته باشد.

اگر چنین باشد، سیگنال معکوس رد یا بهتر از آن، شکست کاذب بالاتر یا پایین تر از آن سطح باشد.

معمولاً سیگنال ریورس قیمت احتمالا مناسبی هست.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم…

چارت زیر یک نمونه واضح از یک سیگنال ریورس قیمت در خلاف روند را به ما نشان می دهد. این یک سیگنال فروش میله ای با پین ​​نزولی بود که در سطوح اصلی مقاومت شکل گرفت.

این نوع سیگنال‌ ها معکوس هستند، به‌ ویژه آنهایی که در محدوده زمانی چارت روزانه در یک محدوده کلیدی شکل گرفته‌ اند.

و می‌ توانند گاهی اوقات واقعاً یک حرکت قوی در جهت مخالف ایجاد کنند…

استراتژی های معکوس عمل قیمت

چارت زیر، مثالی از سیگنال فروش معکوس تقلبی در ضد روند را نمایش می‌ دهد که در سطوح مقاومتی شکل گرفته است.

به شباهت‌ های این سیگنال معکوس قیمت و تغییر پین بار قبلی در بالا نگاه کنید.

پیش بینی قیمت بیت کوین: آنچه باید قبل از معامله بدانید

چه چیزهایی بر قیمت بیت کوین تاثیر دارد؟

از آنجا که این فناوری مبتنی بر فناوری جدید است و تقریباً بدون نظارت و بدون مرز است ، بسیار ناپایدار است و دارای نوسانات لحظه ای در قدرت خرید آن است ، که می تواند به طور متناوب در مدت زمان کوتاهی اتفاق بیفتد.

بی ثباتی دلیل اصلی است که سرمایه گذاران فصلی در بازارهای سنتی نسبت به بیت کوین احتیاط می کنند. همچنین به همین دلیل سایر سرمایه گذاران از آن استقبال می کنند به دلیل توانایی آن در ضرب سود در حاشیه تا 200٪ و سود از قیمت بیت کوین.

بیت کوین ارز رمزپایه پیشرو است و الگوی بازار آن به بیشتر سکه های دیگر بازار رمز ارز سرریز می کند. تا مارس 12 پنج شنبه سیاه از 2020 ، بیت کوین به عنوان یک دارایی ناهمبسته فرض شده که BTC سقوط کرد و بقیه بازار رمزنگاری است.

حتی با وجود بحران اقتصادی جهانی و شیوع ویروس کرونا ، تحلیلگران رمزنگاری استدلال می کنند که قیمت بیت کوین بیت کوین در ماه مارس به بدترین حالت ممکن سقوط کند و تنها راه پیش رو است. ماه آوریل شاهد بهبود جمعی در بازار رمزنگاری ها بوده و پیش بینی می شود سال 2021 سال خوبی برای بیت کوین و آلت کوین ها باشد.

هیچ ابزار مشخصی برای پیش بینی هیچ بازاری وجود ندارد زیرا رفتار انسان غیر منطقی است. بیت کوین دقیقاً از روند مرسوم بازار پیروی نمی کند ، اما در اینجا چند شاخص اصلی برای موفقیت شما به عنوان یک سرمایه گذار در بازار رمزنگاری آورده شده است.

1. تحلیل قیمت بیت کوین

بهترین چیز در مورد رمزنگاری در دسترس بودن اطلاعات تجارت است. علاقه مندان و معامله گران بیت کوین همیشه مشتاق گسترش فناوری بلاکچین هستند . شما می توانید به راحتی سایت های اختصاصی برای نحوه حرکت قیمت بیت کوین و چرایی حرکت آن پیدا کنید.

ریسک سیستماتیک در بورس

فارکس چیست

دو سایت بزرگ تجزیه و تحلیل قیمت CoinMarketCap و Coinbase360 هستند که دارای جزئیاتی مانند سرمایه بازار ، حجم معاملات 24 ساعته ، عرضه در گردش و درصد سود و زیان در بازه های زمانی کوتاه و طولانی هستند.

تجزیه و تحلیل قیمت ها و رفتار گذشته و فعلی درک احساس دیگران در مورد بیت کوین در آن زمان خاص است. تا زمانی که افراد بیشتری به استفاده از بیت کوین ادامه دهند ، قیمت آن همچنان در حال افزایش است. در این حالت ، شما می توانید تصمیم بگیرید که Hodling را اجرا کنید ، اصطلاحی که سرمایه گذاران رمزنگاری از آن برای خرید و نگهداری بیت کوین استفاده می کنند و منتظر می مانند تا قیمت ها هنگام درک الگوهای اصلی شمعدان انجام آن قدردانی و فروش شوند.

بدانید که بیت کوین پول نیست بلکه یک شبکه نظیر الکترونیکی پول نقد است. این یک توکن شبکه است که دارای ارزش است زیرا مردم توافق کرده اند که یک دارای با ارزش است. هرچه تعداد افراد در شبکه بیشتر باشد ، قیمت بیت کوین افزایش می یابد و امنیت شبکه بیشتر می شود.

2. نمودارهای معاملاتی

نمودارهای معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی را نشان می دهند. معامله گران از آنها برای خواندن فعالیت رمزنگاری در مبادلات ارزهای رمزپایه استفاده می کنند ، اما آنها فقط یک ابزار در بین بسیاری هستند. تکیه بر نمودارهای معاملاتی عاقلانه نیست ، خصوصاً اینکه بیت کوین و بازار رمزنگاری دارای بسیاری از عوامل تأثیرگذار منحصر به فرد هستند که به روندهای سنتی بازار ارتباطی ندارند .

در این نمودارها از شمعدان برای کمک به شما در تحلیل یا پیش بینی قیمت بیت کوین از نظر الگوهای صعودی و نزولی استفاده می شود . هر دو الگو از شمع های مختلف به عنوان رفتار نشانگر جهت گیری بازار استفاده می کنند.

  • صعودی: روند دارای پنج الگوهای که نشانگر شروع آن، سه سرباز سفید، صعودی شمعی شمع، صعودی چکش، و پر سر و صدا خط. همه اینها شاخص های مناسبی هستند که مناطق مقاومت در برابر قیمت را نشان می دهند.
  • روند Bearish را می توان با استفاده از شاخص های خاصی مانند Tweezer Top ، Three Black Crows ، Three Inside Down ، Bearish Breakaway و Bearish Advance Block نیز ردیابی کرد. باز هم ، این شاخص ها تنها در صورت درک ویژگی های شمعدان می توانند به شما کمک کنند.

به عنوان یک سرمایه گذار ، دستیابی به مهارت های اساسی معاملات شمع عاقلانه است زیرا آنها می توانند در یک نگاه به شما بگویند که چگونه سایر معامله گران در بازار سرمایه گذاری می کنند و پاسخ آن به تغییرات فوری یا طولانی مدت قیمت بیت کوین است.

صرافی های بزرگ مانند Binance و Coinbase از ارائه کلاس های رایگان به معامله گران خوشحال هستند و این مکان عالی برای جلب توجه خواهد بود زیرا تجارت کور راهی عالی برای از دست دادن کل پول خود در تجارت رمزنگاری است.

3. تأثیر نهنگ های رمزنگاری بر قیمت بیت کوین

نهنگ های رمزنگاری “هودلر” هستند که مقدار زیادی بیت کوین یا ارزهای رمزپایه دیگر در آدرس ها یا مبادلات خصوصی دارند. آنها توانایی دستکاری قیمت بیت کوین و دیگر ارزها و دید بازار ارزهای رمزپایه را دارند که معمولاً از آن به عنوان طرح پمپ و تخلیه یاد می شود .

به عنوان مثال ، یک نهنگ رمزنگاری ممکن است با یک سکه مبادله ای را طی کند و تصمیم بگیرد ارزهای رمزپایه را با استفاده از آدرس های مختلف بفروشد. این توهم عرضه بیش از تقاضا را ایجاد می کند و قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهد. هنگامی که قیمت ها شروع به کاهش میکنند ، سایر معامله گران برای جلوگیری از ضرر بیشتر ، برای فروش عجله می کنند. سپس نهنگ ها در شیب خرید می کنند و با هزینه چنین بازرگانانی سود می برند.

از طرف دیگر ، یک تاجر ممکن است با خرید همزمان ارزهای رمزپایه شده ، قیمت بیت کوین و دیگر ارزها را تحت تأثیر قرار دهد و توهم تقاضای زیاد را ایجاد کند. این امر امیدوار است که قیمت ها افزایش یابد و سرمایه گذاران را به خرید سوق دهد.

نهنگ های رمزنگاری شده پس از آن دوباره به فروش بالایی دست می زنند و بازار را غرقاب می کنند و برخی از بازرگانان را با دارایی های بیش از حد قیمت بیت کوین در می آورند. این یک اتفاق نادر در بازار سنتی است اما در بازارهای رمزنگاری بسیار رایج است و نهنگ ها به دلیل تنظیم ناچیز یا عدم تنظیم ارز رمزنگاری می توانند از پس این مشکل برآیند .

برخی از بزرگترین نهنگ ها افراد ، صندوق های تامینی ، گروهی از سرمایه گذاران و مبادلات خود هستند. توجه به آنچه نهنگ های رمزنگاری انجام می دهند روش خوبی برای عبور از آینه های سیگار کشیدن در تجارت رمزنگاری است .

یکی از بهترین سایت ها برای به روز ماندن در مورد نهنگ های رمزنگاری ، Whale Alert است که همچنین هنگامی که بلاک چین ها رمزهای بیشتری را ضرب می کنند یا مبالغ زیادی از بودجه را از خزانه خود به بورس ها یا آدرس های خصوصی منتقل می کنند ، هشدار می دهد.

4. نصف شدن بیت کوین

مه 2020 یک سال قابل توجه برای استخراج کنندگان و سرمایه گذاران بیت کوین است زیرا این شبکه سومین رویداد نصف شدن خود را برگزار می کند ، که به طور سنتی قبل و بعد از رویداد قیمت ها را افزایش می دهد.

کارگران معدن در حال آماده شدن هستند و مردم در حال خرید برای نگهداری هستند و منتظر هستند تا قیمت بیت کوین بعد از نصف شدن بالا برود. قیمت بیت کوین در حال افزایش است و هش ریت های بالاتر با حضور افراد بیشتر در شبکه ثبت شده است.

دوره دو برابر شدن قیمت بیت کوین برای درک الگوهای اصلی شمعدان بسیاری از سرمایه گذاران همیشه یک نقطه ورود خوب است و در گذشته بسیار سودآور بوده است . بسیاری از سرمایه گذاران یا برای مدت طولانی معامله خواهند کرد یا در اوج نفوذ به نصف می فروشند.

نتیجه

قیمت بیت کوین !. اصطلاح غیرمتمرکز اغلب هنگام صحبت در مورد رمزنگاری مطرح می شود ، اما اکثر مردم نمی دانند که مبادلات اصلی رمزنگاری متمرکز هستند ، دقیقاً مانند بازارهای سنتی. توسعه دهندگان در حال کار بر روی زیرساخت مبادلات غیرمتمرکز ( DEX ) هستند ، اما تصویب هنوز خیلی بدست آمده است.

DEX ممکن است حداقل یک مشکل را با کاهش قدرت نهنگ های رمزنگاری در مبادلات حل کند زیرا معاملات بدون دخالت شخص ثالث مستقیم خواهد بود. با این حال ، آینده بازار رمزنگاری بیشتر تحت تأثیر درک مردم از ارزهای رمزپایه و چارچوب نظارتی مورد نیاز در بازار خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.