ارزش سهام در مقابل قیمت


حسابداری

حجم مبنا
به منظور محاسبه قیمت پایانی هر سهم در انتهای ساعت معامله، دو روش وجود دارد.


الف : ميانيگين وزني از معاملات انجام شده
ب : حجم مبنا

حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز بر حسب قیمت مشخصی به ثبت برسد. حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت سهام و براي جلوگيري از رفتار هيجاني سهامداران در سال 1382تصویب شد. براین اساس درابتدای این قانون ودرسال82 اساس براین بود که 15% از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و نعداد روزهای کاری سال250روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0006/0 تعداد کل سهام شرکت می شد. اما از ابتدای سال1383این قانون تغییر کرد و از 15درصد به 20% افزایش یافت و حجم معاملات روزانه به 0008/0 کل سهام شرکت افزایش یافت.

بئین ترتیب حجم مبنا از حاصل تقسیم 20 درصد بر تعداد روزهای کاری ( 250 روز) محاسبه نمود . با مشخص شدن تعداد سهام محاسبه شده به عنوان حجم مبنا، می توان قیمت پایانی هر سهم را بشرح زیر محاسبه نمود:


P2 = P1 + ( Pm – P1) × N/M

P2 : قیمت پایانی روز جاری
P1: قیمت پایانی روز قبل
Pm: میانگین موزون قیمت در روز جاری
N: تعداد سهام معامله شده
M: جحم مبنای شرکت مورد نظر

در صورتی که نسبت N/M بزرگتر یا مساوی 1 باشد، نسبت N/M مساوی 1 در نظر گرفته می شود. اما اگر نسبت مزبور کوچکتر از 1 شود، نسبت بدست آمده عیناً به منظور محاسبه قیمت پایانی استفاده می شود.

فرض کنید سرمایه شرکتی 2میلیارد تومان است.(تعداد سهام این شرکت برابربا20میلیون برگه سهم به ارزش اسمی 100تومان است).در این حالت حجم مبنای این شرکت به شکل زیر محاسبه می شود.

اطلاعات اضافی :
قیمت پایانی روز جاری 2000 ریال
تعداد و قیمت سهام معامله شده در روز جاری :
ساعت9: 4000 برگه به قیمت1990 ریال
ساعت10: 1000 برگه سهم به قیمت2020 ریال
ساعت11: 2000 برگه سهم به قیمت2030 ریال
ساعت12: 3000 برگه سهم به قیمت2040 ریال
با توجه به اطلاعات فوق، میانگین موزون قیمت سهام معادل مبلغ 2016 ریال محاسبه می شود.

حال اگر تعداد برگه مورد معامله به حد نصاب برسد(مساوی یا بیشتراز حجم مبنا باشد) این قیمت به عنوان قیمت پایانی تلقی می شود. با توجه به اینکه در مثال فوق، تعداد برگه سهام مورد معامله ده هزار برگه و حجم مبنای سهم شانزده هزار برگه می باشد ، قیمت پایانی(قیمت بسته شدن در پایان معاملات) می تواند بشرح زیر محاسبه شود:

قیمت پایانی هر سهم = 2000 + ) 2016 - 2000 ( × 16.000//10000 =
2010

در بورس اوراق بهادار ايران حجم مبنا به منظور اطمينان از اين‌كه تغيير قيمت‌ سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس حاصل از معامله حداقل تعداد معيني از سهام شركت مي باشد، تعريف و براي محاسبه آن ضريب هشت درهزار درتعداد سهام تمام شركت‌ها صرف ‌نظر از اندازه آن ها اعمال می گردد. اما با عنايت به اين‌كه در مورد شركت‌هاي بزرگ هدف مذكور با حجم مبناي كمتري نيز حاصل مي‌شود، لذا هيئت مديره شركت بورس تصميم گرفت ضريب محاسبه حجم مبناي شركت‌هايي كه سرمايه آن ها بيشتر از 3000 ميليارد ريال مي‌باشد را از هشت در ده‌ هزار ارزش سهام در مقابل قیمت به چهار در ده‌ هزار كاهش دهد.
بر اين اساس از تاريخ 2/4/86 ضريب محاسبه حجم مبناي 11 شركت زيربه چهار در ده‌هزارتغيير یافت:

فولاد مباركه اصفهان ـ سايپا ـ سرمايه گذاري غدير- ملي صنايع مس ايران ـ ايران خودرو- بانك پارسيان ـ سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ـ سيمان فارس خوزستان ـ گروه بهمن سرمايه گذاري بانك ملي ايران ـ مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران.

بزای اطلاع از میزان حجم مبنای شرکتها می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

اما در کنار جحم مبنا، دامنه نوسان از دیگر محدودیتهای موجود در بورس تلقی می شود. دامنه نوسان به معناى تعيين حداكثر سقف افزايش يا كاهش قيمت‌ها در يك روز معاملاتى است. پيش از بكارگيرى دامنه نوسان، قيمت‌ها به هر ميزان مي‌توانستند در يك روز نوسان كنند اما با وضع اين قانون، نوسان در سقف خاصى محدود شد. دو محدوديت وضع شده توانست نوسان قيمتى سهام را تحت كنترل درآورد، اما تنها با گذشت مدت زمانى كوتاه از به كارگيرى دامنه نوسان و حجم مبنا، ضعف‌هاي متعدد اين دو بروز كرد تا آنجا كه بسيارى از كارشناسان و فعالان بازار سرمايه نسبت به كارآيى و حتى نتيجه‌بخش بودن اين دو محدوديت ابراز ترديد كردند. واقعيت آن بود كه گرچه اين دو محدوديت مانع نوسان سريع قيمت‌ها در زمانى كوتاه مي‌شدند، اما مانع دستيابى قيمت‌ها به سطحى كه بايد برسند، نمي‌شوند. در حقيقت اين دو ابزار تنها سبب مي‌شوند زمان رسيدن قيمت‌ها به سطح مورد انتظار كه عرضه و تقاضا در حالت متعادل قرار گيرند، طولانى‌تر شود و اين كندى حركت قيمت‌ها، هم از هيجان بازار مي‌كاهد و هم هدف بسيار مهم نقدشوندگى دارايى‌ها را دور از دسترس مي‌كند.

فرض كنيد سهمى در قيمتى بالاتر از سطحى است كه بازار آن را براى خريد مناسب ارزيابى مي‌كند. در اين حالت، شدت فروش باعث ايجاد صف در سقف پايينى مجاز قيمت مي‌شود. حال براى اين كه قيمت پايانى در حداكثر مجاز خود باشد، بايد به ميزان حجم مبنا خريد صورت گيرد. طبيعى است كه در حالت تشكيل صف عرضه، خريداران كمى براى سهم وجود دارد و وقتى قيمت فعلى با فاصله زيادى نسبت به قيمت مطلوب ارزيابى شود، هم حجم صف بسيار سنگين مي‌شود و هم حجم خريدها بسيار اندك! به اين ترتيب سهم به اصطلاح در صف فروش قفل مي‌شود و سازوكارهاى تعريف شده توان گشايش گره ايجاد شده در معاملات سهم را ندارند. سهامداران در اين حالت تنها مي‌توانند به اتفاق‌هايي چون: برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه يا اعلام تغيير پيش‌بينى درآمد هر سهم از سوى شركت اميدوار باشند كه در اين دو حالت نماد متوقف شده و در روز بازگشايى امكان تعيين قيمت منصفانه براى بازار وجود دارد.

مطابق قانون، روز بازگشايى سهم پس از اعلام تعديل سود سهم يا برگزارى مجمع عادى، دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نمى‌شود و قيمت مي‌تواند به سطح مطلوب بازار برسد. (سياست‌هايي كه اكنون دستخوش تغيير در جهت محدوديت بيشتر شده‌اند). اما اگر هيچ يك از دو اتفاق گفته شده پيش رو نباشد، تعديل قيمت سهم، گاه ماه‌ها طول مي‌كشد و اين روند فرسايشى هم باعث عدم امكان نقد شدن دارايى سهامداران مي‌شود و هم هيجان معاملات را از سهم مي‌گيرد.

دامنه نوسان و حجم مبنا همواره از سوي برخي از منتقدان، به عنوان عوامل كاهش نقدشوندگي و بازدارنده رشد بازار سرمايه معرفي شده است . بنابراين با نگاه به موضوع از ديد كارشناسان و سهامداران حرفه‌اي بازار سرمايه، انتظار هست که به ‌زودى بورس به سطحى برسد كه مانند بسیاری از بازارهاى سرمايه معتبر، موانع نوسان قيمت‌ها از سر راه برداشته شده و نقدشوندگى سهام افزایش یابد. البته تا آن زمان بايد در جهت تعديل بيشتر دو قانون حجم مبنا و دامنه نوسان حركت كرد و برای جلوگیری از شوک در بازار لازم است حذف حجم مبنا به صورت تدریجی صورت گیرد به طوری که ابتدا حجم مبنای شرکت های بزرگ کاهش یابد و دامنه نوسان نیز کمی بازتر شود.

سهم شناور آزاد، مقدار سهمي است كه انتظار مي رود درآينده نزديك قابل معامله می باشد. بدین ترتیب مفهوم فوق نمی تواند در برگیرنده سهامی باشد که متعلق به دولتیاسهامداران بزرگی بوده که به هیچ وجه حاضربه فروش سهام خود نیستند .
درکشورهند،بهایننوعسهامکهد رمحاسبه سهامشناورآزاد دخالت داده نمی شود،سهاممتعلقبهسهامدارانا ستراتژیک یا سهامداران راهبردی اطلاق می شود.به عنوان مثال اگر فرض شود که70درصد سهام شركتي دراختيار یک شرکت دولتی باشد که در عین حال تمایلی به فروش سهام خود در بازار نیز ندارد، پس اين شركت فقط 30 درصد سهام شناورآزاد دارد که خاصیت قابلیت معامله در بازاررا دارد. براي محاسبه سهام شناورآزاد لازم است تركيب سهامداران بررسي گردیده و سهامداران راهبردي ( سهامدارانی که قصد واگذاری سهام را در کوتاه مدت نداشته و عمدتا با انگیزه اعمال کنترل سرمایه گذاری نموده اند) مشخص گردند.

بررسی نحوۀ محاسبۀ شاخص در کشورهای مختلف بیان گر آن است که پدیدۀ سهام شناورِ آزاد با شدت بیشتری مورد توجه مقامات بازارسرمایه بوده و به طور گسترده تری در محاسبۀ شاخص از آن استفاده می شود .شاخص ها را می توان با استفاده از روش های میانگین گیری متفاوت محاسبه کرد و از همه مهم تر این است که چه سهامی یا چه بخشی از سهام در محاسبۀ شاخص بیاید . به طور کلی در روش محاسبۀ سنتی، شاخص مبتنی بر« کل ارزش » و به روش میانگین موزون قیمت محاسبه می شده است. در صورتی که تعداد سهام محدودی برای معامله وجودداشته باشد، اگر کل سهام را در محاسبه شاخص دخالت دهیم، نتایج می تواند به دست کاری در قیمت منجر شود . شاخص سازان در دنیا شاخص های مختلفی را تولید می کنند و در آن شاخص ها تعاریف مختلفی برای سهم شناورِ آزاد تعریف می کنند.

موسساتی که در سطح جهان اقدام به محاسبه شاخص می نمایند، معمولاً شرکت های بزرگ تحلیل گر مالی نظیر شرکت بین المللی مورگان استانلی، شرکت داووجونز، شرکت استاندارد و پور، شرکت وابسته به روزنامۀ فایننشال تا یمزو شرکتهای بزرگ دیگرمی باشند که اساس محاسبه همه آنها مبتنی برمفهوم سهام شناورِآزاد می با شد. فایدۀ استفاده از ضریب شناورِ آزاد، در مقایسه با استفاده از ضرایب کل ارزش بازار، آن است که سرمایه گذاران تصویر روشن تری از درصد سهام شرکتی به دست می آورند که موضوع معامله است و واقعاً آن مقدار سهام می تواند معامله شود .
همچنين اگر سهمي نسبت سهام شناورآزاد بيشتري داشته باشد، امكان دستكاري قيمت آن كمتر مي شود زيرا حجم منابعي كه براي دستكاري آن لازم است، بسیار زياد بوده و بايد مبلغ بالایی وجه نقد به بازار سرمایه تزريق شود تا قيمت اين سهام دستكاري شود. همچنين براي اين سهام نمي توان شايعه درست كرد، مردم را گيج كرد و توهم ايجاد نمود كه قيمت اين سهم افزايش مي يابد و بعد سهم را فروخت و از بازار بيرون آمد. اما شركتي كه كوچك است و سهم شناورآزاد آن پایین مي باشد، به سادگي دچار دستكاري قيمت مي‏شود. لذا يك توصيه اين است كه اگر كسي از بازار چيزي نمي داند، به سمت شركت هاي بزرگ با سهام شناورآزاد بالا برود.


سازمان بورس اوراق بهادار نيز در راستاي شفاف سازي بازار و همچنين حركت به سوي بازار كارآ در 27/7/83 مصوبات ذيل را مطرح نمود:

سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي متقاضي پذيرش در بورس موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاريخ درج، حداقل 20 درصد سهم خود را به شكل گسترده توزيع نمايند. بگونه اي كه حداقل 20 درصد سهام شناورآزاد داشته باشد. سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي پذيرفته شده موجود مي بايست حداكثر ظرف مدت يكسال از ابلاغ اين مصوبه شرايط خود را منطبق نمايد. به کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مالک بيش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدارعمده يا راهبردي گويند. اين نسبت درتعيين ميزان سهام شناورآزاد و همچنين درصد نقد شوندگي سهام، تاثيرگذار است.

گروه بندی های تعیین ضریب در سیستم سهام شناورِ آزاد برای محاسبۀ شاخص

یکی از اولین شاخص هایی که برمبنای نظا م سهام شناورِ آزاد شکل گرفت، شاخص روزنامۀ تایمز مالی (FTSE) بود . در هنگام طراحی این شاخص جدید، یک نظام گروه بندی نیز معرفی شد. این گروه بندی از آن جا ضروری می شود که چون به طور دائمی میزان سهام آزاد تغییرمی کند، نمی توان هرروز ضرایب سهام آزاد در شاخص ر ا تغییر داد . از این رو، لازم است سهام آزاد در یک دامنۀ معین، ضریب ثابتی به خود بگیرد . براساس گروه بندی FTSE هفت گروه برای حجم سهام ارزش سهام در مقابل قیمت شناورِ آزاد تعیین شد : گروه اول گروه 5 درصد و کم تر بودند؛ گروه دوم بین 5 تا 15 درصد بودند؛ و بر همین اساس گروه بندی ها تا 100 درصد سهام آزاد طبقه بندی شده اند.

ارزش ذاتی چیست؟ روش محاسبه ارزش ذاتی سهم

برای فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام در این بازار باید به یک سری ملاک‌ها و معیارها مجهز باشید. در این بازار تحلیل‌گران همیشه به دنبال کشف فرصت‌ها و ابزارهایی هستند که به راحتی بتوانند بهترین زمان خرید و فروش سهام را بیابند تا به کسب سود حداکثری دست پیدا کنند.

در این فرآیند تحلیل‌گران بنیادی اول از هر چیزی به دنبال این هستند که ارزش ذاتی سهم چیست و چه تفاوت‌هایی با قیمت بازار دارد! در گام بعدی بر اساس این تفاوت‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهند، برای خرید و فروش سهام در بازار اقدام می‌کنند. این عمل بیشتر در بازه زمانی بلندمدت کاربرد دارد و بر این اساس ایده اصلی این است که قیمت هر سهم در نهایت به سمت میانگین ارزش ذاتی آن سهم حرکت خواهد کرد.

ارزش ذاتی سهام چیست؟

(Intrinsic value) به عنوان یکی از اصلاحات رایج بورسی شناخته می‌شود و از آن به عنوان معیاری برای معاملات اوراق بهادار استفاده می‌شود. ارزش ذاتی با استفاده از عوامل دیگر و فرمول‌های مربوطه قابل دستیابی است. به منظور آشنایی بیشتر با ارزش ذاتی سهام ابتدا به این توضیحات دقت نمایید: در گام اول باید تفاوت میان ارزش و قیمت سهم مشخص شود. این دو مفهوم با یکدیگر فرق داشته و برای درک این موضوع به این مثال توجه کنید: در بازار خودرو ارزش واقعی ماشین پراید برای همه مشخص است اما قیمت آن بسیار بالاست! این به این معنی است که ارزش واقعی پراید در بازار خودرو ایران نسبت به قیمت آن بسیار پایین‌تر است.

در بازار بورس قیمت به مبلغی گفته می‌شود که سهم در آن قیمت مورد معامله یا خرید و فروش قرار می‌گیرد. کشف این قیمت با استفاده از عوامل متعددی امکان‌پذیر است برخی از این عوامل نظیر میزان عرضه و تقاضا، هیجانات موجود در بازار، شرایط سیاسی کشور و … است. از طرف دیگر ارزش ذاتی سهم اهمیت و سودمندی آن سهم را نمایش می‌دهد و دو عاملی که روی آن بسیار تاثیرگذارند عبارتند از: عامل سودآوری و چگونگی کسب سود. کارشناسان و تحلیل‌گران بازار به منظور تشخیص قدرت سودآوری یک سهم از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کنند تا قابلیت‌های سهم مدنظر را مشخص کنند. در این میان صورت‌های مالی، شرایط رشد شرکت و امور مالی ارزش سهام در مقابل قیمت مربوط به آن در روند ارزیابی قرار می‌گیرند و با استفاده از آن‌ها مشخص می‌شود که میزان سودآوری شرکت در آینده برچه اساس خواهد بود. به یاد داشته باشید که به منظور به دست آوردن ارزش ذاتی سهم، باید جریان‌ها و صورت‌های مالی شرکت در سال‌های آینده پیش‌بینی شود.

ارزش ذاتی سهم در اصل به فاکتوری گفته می‌شود که در فرآیند تحلیل بنیادی و رویکردهای فاندامنتال در نظر گرفته می‌شود. اگر شما به عنوان یک سرمایه‌گذار قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشته باشید این عامل (ارزش ذاتی سهام) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فرآیند سرمایه‌گذاری شما به حساب خواهد آمد. در ارزیابی‌هایی که از بازار بورس شده است به این اصل رسیده‌ایم که قیمت و ارزش یک سهم لزوما با هم برابر نیستند و اصل داستان بر این اساس است که قیمت سهم در گذر زمان به سمت ارزش سهم در حال حرکت است. برای آشنایی بیشتر در خصوص ارتباط بین ارزش ذاتی سهام و سرمایه‌گذاری به ادامه متن توجه نمایید.

سرمایه‌گذارانی که در بازار بورس با استفاده از ابزار تحلیل بنیادی حرکت می‌کنند و به معاملات نگاه می‌کنند، زمانی که قیمت یک سهم از ارزش ذاتی‌ش کمتر باشد برای خرید آن سهم اقدام می‌کنند در این حالت به اصطلاح ارزش بازاری سهم نسبت به ارزش ذاتی سهم کمتر بوده است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده این سهم در بازار به سمت ارزش ذاتی خود حرکت کرده و در این پروسه سهام‌دار به سودی که در نظر داشته است، خواهد رسید. حال در نقطه مقابل زمانی که قیمت یک سهم نسبت به ارزش ذاتی آن بیشتر باشد، سهام‌داران برای فروش آن سهم اقدام خواهند کرد چرا که در بازار این امکان وجود دارد که قیمت سهم به ارزش واقعی خود برگشته و سهام‌داران فرصت فروش را از دست بدهند.

با این تفاسیر متوجه شدید که تفاوت قیمت و ارزش ذاتی یک سهم چگونه فرصت مناسبی را برای سهام‌داران ایجاد می‌کند که بتوانند در نقطه مناسب برای خرید و فروش سهم مدنظر اقدام کنند. اصطلاح حباب بازار نیز از همین مغایرت قیمت بوجود آمده است. زمانی را تصور کنید که قیمت سهم بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد، در این حالت حباب مثبت بوجود می‌آید و سهام‌داران بهتر است که برای فروش سهم اقدام کنند. برعکس، اگر قیمت سهم از ارزش ذاتی آن کمتر باشد، حباب منفی شکل گرفته و بهتر است که سرمایه‌گذاران برای خرید این سهم اقدام کنند.

نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام چگونه است؟

به دست آوردن ارزش ذاتی یک سهم یک کار پیچیده و تخصصی به شمار می‌آید که کارشناس یا تحلیل‌گر با استفاده از فرمول‌های متعدد به ارزش ذاتی سهم دست پیدا می‌کند. این نکته را در نظر داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان یک فرآیند ارزیابی سهم شناخته می‌شود که هر شخصی توانایی پرداختن به آن را ندارد. در همین راستا شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط بوجود آمده‌اند که با استفاده از ارزیابی و تحلیل‌هایی که به عمل می‌آورند، خدمات مشاوره‌ای را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهند.

مدل گوردون به عنوان یکی از روش‌های محاسبه ارزش ذاتی سهم است. مدلی که ارزش ذاتی سهام را، بر مبنای سود تقسیمی پیش‌بینی‌شده با نرخ ثابت، محاسبه می‌کند. در نظر داشته باشید که برای استفاده از این روش باید چندین شاخص را در فرمول قرار دهید تا بتوانید به ارزش واقعی سهام یک شرکت دست یابید. فرمول مدل گوردون برای به دست آوردن ارزش ذاتی سهم به شکل زیر است:

(Intrinsic value of stock = D÷(k-g

  • D : سود تقسیمی مورد انتظار هر سهم.
  • K : بازه مورد انتظار سرمایه‌گذار.
  • G : نرخ رشد مورد انتظار سود تقسیمی سهام.

نحوه محاسبه ارزش دارایی‌های مالی شرکت

کارشناسان و تحلیل‌گران به منظور به دست آوردن ارزش ذاتی هر سهم، در گام اول باید ارزش داریی‌های مالی آن شرکت را محاسبه نمایند و برای این پروسه رویکردهای متنوعی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

رویکرد ترازنامه‌ای: در این رویکرد معمولا ارزش دارایی‌های شرکت چه از نوع مشهود و چه از نوع غیرمشهود، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در همین راستا یکی از روش‌های رایج در رویکرد ترازنامه‌ای، بررسی و تحلیل ارزش خالص دارایی شرکت مدنظر است. در نظر داشته باشید که از NAV به عنوان یک فاکتور برای تعیین ارزش‌های دارایی‌های یک شرکت استفاده می‌شود که در آن مجموع ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها، سود محقق شده بعد از تاریخ ترازنامه، ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی، ارزش افزوده پرتفوی بورسی و حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت تقسیم می‌شوند.

رویکرد نسبی: در این روش به اصطلاح ارزش واقعی یک شرکت در مقایسه با ارزش سایر شرکت‌های مشابه تعیین می‌شود. در این رویکرد بیشتر از نسبت P/E استفاده می‌شود. برای درک بیشتر در این رویکرد، دو شرکت را درنظر داشته باشید که از لحاظ نرخ رشد، ریسک و … در شرایط یکسانی باشند. در این فرآیند اگر P/E یکی از این شرکت‌ها در مقایسه با دیگری از مقدار کمتری برخوردار باشد، به این معنی است که سهام آن شرکت زیر قیمت و کمتر از ارزش واقعی آن در بازار مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد و این سهم از نظر بنیادی برای سرمایه‌داران جای رشد دارد و به سودآوری منجر خواهد شد. البته P/E تنها فاکتور مدنظر در این رویکرد نیست و بهتر است از سایر فاکتورها در ارزیابی شرکت استفاده شود.

رویکرد تنزیلی: از نظر کارشناسان و تحلیل‌گران بازار سرمایه، این روش به عنوان بهترین و دقیق‌ترین روش برای ارزشگذاری سهام محسوب‌ شده که با در نظر گرفتن جریان‌های نقدی تولیدی شرکت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. همچنین در رویکرد تنزیلی، جریان‌های نقد آتی شرکت با توجه به یک نرخ مشخص، تنزیل می‌شوند و به این ترتیب، ارزش فعلی شرکت به دست می‌آید.

سخن آخر

در بازار سرمایه معیارها و ابزارهای متنوعی به منظور خرید و فروش سهام در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذارانی که با استفاده از علم بنیادی به بررسی و ارزیابی بازار و وضعیت شرکت‌های بورسی می‌پردازند، قادر هستند که با به دست آوردن ارزش ذاتی سهام یک شرکت، نسبت به خرید و فروش آن تصمیم‌گیری نمایند. کارشناسان فعال در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بر این عقیده‌اند که با استفاده از تعیین ارزش ذاتی سهام یک شرکت می‌توان به موقعیت‌های عالی برای خرید و فروش آن اقدام کرد و از این رویکرد به سودآوری بسیاری در جریان سرمایه‌گذاری دست پیدا کرد.

قیمت هر سهم از سهام عدالت چقدر است؟ + جدول

رکنا: نرخ سهام عدالت در سال ۹۹ نسبت به زمان واگذاری بین سال‌های ۸۵ تا ۸۹ رشد چشم گیری داشته و اکنون با آزادسازی سهام عدالت این امکان برای دارندگان آن مهیا خواهد شد تا با فروش آن در بورس مبلغ سهام عدالت را به حساب بانکی خود منتقل کنند.

قیمت هر سهم از سهام عدالت چقدر است؟ + جدول

به گزارش رکنا، قیمت سهام عدالت ۹۹ پس یک دهه از واگذاری چندین برابر شده و افراد با آزادسازی سهام عدالت امکان فروش آن را خواهند یافت.

در خصوص ارزش واقعی و نرخ سهام عدالت ۹۹ اعداد مختلفی مطرح شده که دو مورد بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. یک دسته معتقدند ارزش سهام عدالت طی سال‌های گذشته ده برابر شده و دسته دوم معتقدند ارزش آن ۱۵ برابر شده است.

در فرض اول افرادی که سهام عدالت داشتند اگر ارزش سهامشان ۵۳۰ هزار تومان بوده است اکنون نرخ سهام عدالتشان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است و سهام عدالت کمیته امداد و بهزیستی نیز ۱۰ میلیون تومان می‌ارزد.

اما طبق تحلیل دوم سهام عدالت افراد با رشد ۱۵ برابری به حدود ۸ میلیون تومان رسیده و سهام عدالت بهزیستی و کمیته امداد ۱۵ میلیون تومان شده است که برای این اقشار رقم قابل توجهی است.

در ادامه جدول نرخ سهام عدالت ۹۹ را در دو سناریویی رشد ۱۰ برابری و ۱۵ برابری می‌آوریم:

سهام عدالت

سهام عدالت

سهام عدالت

چرا مبالغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بر اساس اطلاعات رسیده سهامداران عدالت تاکنون کد بورسی برای 35 میلیون سهامدار عدالت صادر شده، گفت: ارزش شرکت‌های بورسی سهام عدالت به بیش از 490 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حسن قالیباف اصل روز گذشته به همراه رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در نشست خبری ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد گفت: سهام عدالت که از سال 85 به حدود 50 میلیون ایرانی واگذار شده، سهام مربوط به 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی است که امروزه بعد از 14 سال ارزش روز شرکت‌های بورسی این سهام 490 هزار میلیارد تومان شده و به زودی با ورود این شرکت‌ها به بورس این حجم از سرمایه به سهام بورسی قابل معامله و شناور بازار اضافه می‌شود.

وی هم چنین گفت: همه سهامداران عدالت به خاطر 13 شرکت غیر بورسی سرمایه پذیر عدالت سهامدار 30 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ارزش سهام در مقابل قیمت می‌شوند که این شرکت‌ها نیز یک ماه بعد از تعیین تکلیف نحوه آزادسازی سهام عدالت الزاما باید وارد بورس شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر کل کدهای معاملاتی بازار سرمایه 12 میلیون نفر است که با اضافه شدن حدود 50 میلیون سهامدار عدالت بازار سرمایه بسیار فراگیر می‌شود و حجم فعالیت‌های بازار اضافه می‌شود.

مهلت انتخاب شیوه مدیریت سهام تمدید نمی‌شود

همچنین علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در این جلسه گفت: سهام عدالت که از سال 85 بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری در راستای اجرای عدالت و گسترش سهامداری در بین مردم کشور به 6 دهک کم درآمد اختصاص یافت که برای دو دهک مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با 50 درصد تخفیف ارائه شد.

به گفته صالح بعد از 14 سال سهام عدالت یک میلیون تومانی سال 85 برای دو دهک تخفیف‌دار یک میلیون تومان آزاد شد و برای بقیه مردم 492 هزار تومان و 332 هزار تومان آزاد شد که دلیل آن این است که عده‌ای از سهامداران در یک مقطعی سود 40 هزار تومانی دریافت کرده بودند.

به گفته وی از تاریخ ابلاغیه مقام معظم رهبری برای آزاد سازی سهام عدالت مردم به مدت یک ماه فرصت دارند که شیوه مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم سهام عدالت خود را در سامانه سهام عدالت انتخاب کنند که البته از آن تاریخ 10 روز گذشته و تنها 20 روز تا ساعت 24 هشتم خرداد ماه مانده که بعد از آن این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت شد

هم چنین خالصی مسؤول روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تشکیل شده و آقای فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان سخنگوی این ستاد از دیروز انتخاب شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

ارزش سهام عدالت چند برابر شده است؟

ارزش سهام عدالت چند برابر شده است؟

ساعد نیوز: اگر۳۰ درصد سهام عدالت خود را فروخته باشید حتما از خواندن عدد‌های این گزارش عصبانی می‌شوید؛ برگه‌های ۵۰۰ هزار تومانی که سال ۸۵ بخش اعظم مشمولان واگذار شده‌اند الان حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، زندگی خیلی سریع می گذرد؛ آخر خرداد همین امسال یعنی حدود ۴۰، ۵۰ روز پیش باید تصمیم می گرفتید سهام عدالت خود را به روش مستقیم اداره کنید یا همچنان در اختیار کارگزاری های دولتی باشد. چند روز بعد هم اعلام کردند ۳۰ درصد از مجموع کل سهام قابل فروش است. خیلی ها برابر هر دو وسوسه مقاومت کردند و حاضر به آزادسازی یا فروش سهام عدالت خود نشدند. این دسته افراد الان می توانند خوشحال باشند، چون ارزش سهام عدالت از همان لحظه اعلام آزادسازی روز به روز همگام با رشد بازار بورس رشد می کند و افزایش پیدا می کند. شاید باور نکنید، اما سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی سال ۸۵ شما الان حدود ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده و تنها از ششم خرداد تا الان یعنی ظرف مدت ۴۰، ۵۰ روز ۱۰ میلیون ارزش آن افزایش پیدا کرده است.

چرا مردم سهام عدالت خود را می فروشند؟

دولت از روز ۱۰اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه امسال به مالکان سهام عدالت فرصت داد تا در صورتی که به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و می خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بصورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار خود بگیرند با ورود به سامانه samanese.ir نسبت به این امر اقدام کنند. این فرصت با توجه به استقبال مشمولان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا ۱۵خرداد ماه و در نهایت تا ۲۹خردادماه تمدید شد. پس مردم به اندازه کافی فرصت داشته اند تا تصمیم بگیرند سهام عدالت خود را آزاد کنند یا مثل سال های قبل کارگزاری های دولتی برایشان تصمیم بگیرند. دوراهی بزرگ دیگری که سر راه مالکان سهام عدالت قرار گرفت تصمیم گیری درباره فروش یا حفظ سهام عدالت بود.


بر اساس ساز و کار و دستورالعمل نحوه معاملات سهام عدالت که توسط شورایعالی بورس تعیین شد، آن دسته از مالکان سهام عدالت که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند، از ششم خرداد ماه می توانستند نسبت به فروش ۳۰درصد از سهام عدالت خود اقدام کنند. فروش این بخش از سهام عدالت با مراجعه حضوری به بانک هایی که سهامداران در آن شماره شبا داشتند یا کارگزاری های بورسی امکان پذیر بود. همچنین بانک ها امکاناتی برای ثبت سفارش غیرحضوری ۳۰ درصد از سهام عدالت فراهم کردند تا مالکان تنها با کدملی خود بتوانند سهام عدالت را بفروشند. در این روش قرار بود مالکان سهام عدالت فرم فروش وکالتی ۳۰درصد از سهام خود را پر کنند و یکی دو روز بعد، وجه حاصل از فروش سهام عدالت خود را دریافت کنند.

با گذشت بیش از ۴۰ روز خبر های ضد و نقیضی در این باره به گوش می رسد. مسئولان دولتی و بورسی می گویند بخش اعظم این پول به حساب فروشندگان سهام عدالت واریز شده و تنها ۱۵۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است و دلیل تاخیر در واریز هم اشتباه خود مردم در ثبت شماره موبایل یا شماره شبای بانکی است. با این حال حجم کامنت های منفی زیر خبر های این حوزه نشان می دهد آمار ها احتمالا می تواند بیشتر باشد. ضمن اینکه بعضی از کاربران می گویند از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارند.


در زمان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت، اوضاع آن دسته از مشمولانی که دارای کد معاملاتی هستند بهتر بود. آن ها نیازی به مراجعه به بانک ها ندارند و می توانند از طریق کد بورسی خود جهت فروش ۳۰درصد سهام عدالت خود اقدام کنند. در هر حالت سهام عدالت به قیمت بازار همان روز بفروش می رسد و ذکر این نکته ضروری است که اگر کسی تصمیم می گیرد سهام عدالت خود را بفروشد، حتما به پول آن نیاز مبرم داشته است.

رشد ارزش سهام عدالت از زمان اعلام آزادسازی

سهام عدالت در سه شکل عرضه شده است. دسته اول سهام عدالت یک میلیون تومانی در اختیار دارند که بیشترشان افراد زیر پوشش نهاد های حمایتی هستند. دسته دیگری سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی دارند، اما سهام عدالت اکثر افراد ارزشی معادل ۵۳۲ هزار تومان است. همه این ها ارزش اولیه سهام عدالت در زمان واگذاری سال ۸۵ بوده، ولی پس از گذشت حدود ۱۴ سال سهام عدالت رشد کرده و ارزش بیشتری دارد. اگر شما هم سهام عدالت را نفروخته باشید احتمالا از خواندن عدد های این گزارش خوشحال می شوید.


پرتفوی یا همان ارزش کلی سید سهام عدالت با دارایی ۵۰۰هزار تومان در تاریخ ششم خرداد که نخستین روز از فروش این سهام بود، بالغ بر هفت میلیون و ۸۰۰هزار تومان تخمین زده می شد. از همان روز مسئولان حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید بسیاری برای نگهداری سهام خود داشتند و معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از جمله سهم های با ارزش بازار بورس است که هر روز می توانند به رشدی بیش از روز گذشته دست پیدا کنند. ارزش پرتفوی سهام عدالت در تاریخ ۱۰خرداد ماه در مقایسه با ششم خرداد چیزی حدود ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و به رقمی بیش از هشت میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید.


بعد از آن هم با توجه به روز های پررونق بورس هر روز شاهد رونق و افزایش ارزش پرتفوی سهام عدالت بودیم، به گونه ای که ارزش این سهام از ۱۱ تا ۱۷خردادماه، با یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش به رقمی حدود ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. سهام عدالت از ۱۸خرداد ماه تا ۲۰خرداد بعد از ۱۴روز رشد خیره کننده در مسیر ثبات قیمتی قرار گرفت و در محدوده های ۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان قیمت خورد.


ارزش سهام عدالت بعد از دو روز ثبات قیمت، از ۲۱خرداد تا هفتم تیرماه دوباره وارد فاز صعودی پرشتاب شد و از قیمت ۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان به نرخ ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. ارزش سهام عدالت بعد از حدود دو هفته صعود قیمت، در روز های هشتم و دهم تیر ماه در مسیر نزولی قرار گرفت و تا قیمت ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرد.


ارزش سهام عدالت از روز دهم تیرماه در چند روز متوالی به دلیل رشد غافلگیرکننده بازار سرمایه در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفت به طوری که در روز ۱۷ تیرماه ارزش آن از مرز ۱۶میلیون تومان عبور کرد و به بیش از ۱۶میلیون و ۲۱۳هزار تومان رسید.


افزایش ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی روز بعد هم ادامه پیدا کرد و در این روز کسانی که صاحب سهام ۵۳۲ هزار تومانی بودند، ۳۶۵ هزار تومان دیگر سود کردند تا ارزش کل سهامشان به ۱۶ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان برسد. امروز ۲۳ خرداد ماه هم ارزش سهام عدالت پس از فراز و نشیب های فراوان تغییر کرده است؛ اطلاعات سامانه سهام عدالت نشان می دهد اگر کسی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را حفظ کرده و ۳۰ درصد آن را نفروخته الان مالک یک سبد سهام به ارزش کلی ۱۷ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان است. البته با توجه به اینکه در پایان معاملات روز یک شنبه ۲۲تیر ارزش سهام عدالت این افراد به ۱۷میلیون و ۸۰۹هزار و ۳۰ تومان می رسید می توان گفت حداقل برای یک روز دارایی افراد در سهام عدالت تغییری نکرده، اما اگر معاملا روز شنبه را ملاک و معیار مقایسه در نظر بگیریم متوجه می شویم در روز ۲۱ تیرماه ارزش سبد سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ۱۷میلیون و ۱۸هزار و ۲۰۴تومان گزارش شده بوده که بر این اساس در عرض ۲۴ ساعت افراد ۷۹۰هزار تومان سود کرده اند. اگر از روز اول یعنی ششم خرداد حساب کنیم مالکان سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی حدود ۱۰ میلیون تومان سود کرده اند.


سامانه سهام عدالت معمولا به طور روزانه و در پایان معاملات بازار بروزرسانی می شود و مشمولان می توانند با مراجعه به این سامانه در آدرس sahamedalat.ir از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز تهیه می شود اطلاع کسب کنند. البته کاملا واضح است که تنها کسانی می توانند به این کار اقدام کنند که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند.

ارزش سهام تسلا از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت

شرکت خودروسازی الکتریکی ایلان ماسک به‌سرعت در حال رشد است و در تازه‌ترین جهش، ارزش سهام تسلا روز دوشنبه به مرز ۱ تریلیون دلار رسید و از آن فراتر رفت. موضوعی که یک نقطه عطف در تاریخ این شرکت محسوب می‌شود.

تاکنون تنها ۱۱ شرکت به چنین ارزشی دست یافته‌اند و این موفقیت، تسلا را در ردیف غول‌های فناوری مانند اپل، آمازون، فیس‌بوک و گوگل قرار می‌دهد.

ارزش سهام تسلا در میانه‌ی روز دوشنبه (دوشنبه شب به وقت تهران) با رسیدن هر سهم به ۹۹۸.۲۲ دلار به مرز ۱ تریلیون دلار نزدیک شد. ارزش سهام این شرکت اندکی زیر این میزان باقی ماند و سپس ناگهان با رشدی قابل توجه، ارزش هر سهم تسلا به ۱۰۲۴٫۸۶ دلار رسید و در ۱۲٫۶۶ درصد بسته شد. این نخستین باری است که ارزش هر سهم تسلا از مرز هزار دلار عبور می‌کند.

افزایش ارزش هر سهم تسلا به دلیل چند خبر مهم مرتبط با این شرکت صورت گرفت. از جمله غول اجاره خودرو، «هرتز» (Hertz) که به‌تازگی از ورشکستگی خارج شده، با خرید ۱۰۰ هزار خودروی الکتریکی از این خودروساز موافقت کرد. این قرارداد شمار خودروهای الکتریکی هرتز را به ۲۰ درصد کل ناوگان این شرکت افزایش خواهد داد و تسلا مدل ۳ از ماه آینده به‌عنوان گزینه‌های موجود برای کرایه در آمریکا و برخی شهرهای اروپا دردسترس خواهد بود.

خبرهای دیگری هم به رشد سهام تسلا کمک کردند، از جمله تحلیل «آدام جوناس» (Adam Jonas) تحلیل‌گر «مورگان استنلی» (Morgan Stanley) که اعلام کرد ارزش هر سهم تسلا در حال دستیابی به هدف هزار و ۲۰۰ دلاری و تکرار رتبه‌ی بالای خود در میان دیگر خودروسازان است.

همچنین گزارش دیگری از سوی «ارزش سهام در مقابل قیمت جاتو داینامیکس» (JATO Dynamics) اعلام کرد که تسلا مدل ۳ پرفروش‌ترین خودروی اروپا در ماه گذشته بوده است و طبق گزارش رویترز، تسلا را به نخستین خودروی الکتریکی با فروش بیش از خودروهای موتور درون‌سوز تبدیل کرده دارد.

افزایش ارزش سهام تسلا به هفته‌ی گذشته هم مرتبط است که تسلا از سود ۱٫۶۲ میلیارد دلاری خود در سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ خبر داد. میزانی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۳۱ میلیون دلار، رشد ۳ برابری را نشان می‌دهد.

این سود زیاد، به لطف فروش بی‌سابقه‌ی تسلا با وجود کمبود جهانی تراشه و محدودیت‌های زنجیره‌ی تأمین که صنعت را تحت تاثیر قرار داده، به‌دست آمده است.

گفتنی است تسلا در حالی به این رکورد دار درآمد خالص دست یافته که بیشتر فروش آن حاصل از مدل‌های ارزان‌تر Y و X است.

این شرکت همچنین در سه ماهه‌ی سوم ۱۳٫۷۶ میلیارد دلار درآمد کسب کرد که نسبت به ۸٫۷۷ میلیارد دلار سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این درآمد همچنین ۱۵ درصد بیشتر از ۱۱٫۹۶ میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ است.

سهام تسلا تا کنون سابقه‌ی نوسان زیادی داشته است که گاهی از توییت‌های ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت هم تأثیر می‌گیرد. اما در چند وقت گذشته، با وجود چند افت شدید، ارزش تسلا همواره در حال افزایش بوده است به طوری که ارزش هر سهم آن از ۴۲۰ دلار سال گذشته حدود ۳ برابر شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.