ساختار ابزار SWOT


گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT
برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی های مناسب برای سازمان را مشخص می‌کند.
روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد. در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود.

ماتريس SWOT

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی
ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند. سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود. با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از معیارهای فوق شناسائی می‌شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته‌بندی خواهند شد. به روش مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی خواهند شد.

گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی
پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته‌بندی آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها، باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ( نوشتاري در همين رابطه فردا در كانال منتشر ميگردد) وزن هریک از شاخص‌های عوامل داخلی و خارجی مشخص می‌شود. بنابراین خروجی تکنیک AHP میتواند میزان اهمیت هر شاخص تصمیم‌گیری استراتژیک را نشان دهد.

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ,برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی‌اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می‌دهیم. در اینصورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. این وزن می تواند با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شود.
- به هریک از این عامل‌ها نمره 1 تا 4 می دهیم. نمره 1 بیانگر ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم،نمره 3 بیانگرنقطه قوت و نمره 4 نشان دهنده قوت بسیار بالای عامل میباشد. برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب کنیم. سپس مجموع نمره های نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی سازمان مشخص شود. اگرمیانگین آنها کمتر از 2.5 باشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین بیشتراز 2.5 باشد سازمان دارای قوت می‌باشد.

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) نیز مانند مانند قبل عمل می‌شود.

گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT
برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی های مناسب برای سازمان را مشخص می‌کند.
روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد. در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود.

استراتژی‌های SO : در اجرای استراتژی‌های SO می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت‌های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود. هر سازمانی علاقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصت‌ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.

استراتژی‌هایWO : هدف از استراتژی‌های WO این است که از مزیتهایی که در فرصت‌ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی‌هایWT : هدف در اجرای استراتژی‌های WT کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم‌گرفت و باید سعی کنیم باانحلال، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

استراتژی‌های‌‌ST : در این نوع استراتژی تلاش می‌گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.
به این ترتیب با استفاده از ماتریس SWOT فهرستی از استراتژی‌های مختلف در چهار گروه متفاوت بدست می‌آید. با استفاده از ماتریس QSPM می توان این تحلیل را پایان داد. علاوه بر ماتریس SWOT و تحلیل QSPM می توان از رویکردهایی مانند AHP-TOPSIS نیز استفاده کرد که در اينده به انها اشاره خواهد شد .
به منظور درک بهتر این روش، مثال زیر ارائه می‌شود. در این چك ليست به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک شرکت سوالاتی مطرح شده‌است:

الف - نقاط قوت بالقوه
* قابلیت تولید
* مهارت‌های بازاریابی خوب
* مهارت‌های مربوط به تحقیق و توسعه
* قابلیت و توانایی سیستم‌های اطلاعاتی
* منابع انسانی
* نام معروف و خوش‌نامی
* ساختار سازمانی مناسب
* توانایی مدیریت بر تغییرات استراتژیک

ب - نقاط ضعف بالقوه
* بالا بودن قیمت تمام شده
* نزول نوآوری
* ضعف بازاریابی
* کافی نبودن سیستم‌های اطلاعاتی
* عدم کفایت منابع انسانی
* عدم خوشنامی
* تعارض بین واحدهای مختلف
* نامناسب بودن ساختار سازمانی

ج - فرصت‌های بالقوه
* نگاه به بازارهای دست نخورده جدید
* توسعه فیزیکی بازار
* کاربرد مهارت‌های تحقیق و توسعه
* ورود به اقلام جدید تولید و بازار

د - تهدیدات بالقوه
* افزایش رقابت داخلی
* افزایش رقابت خارجی
* تغییر سلایق مشتری
* وجود موانع ورود به بازار
* افزایش وجود کالاهای جایگزین

تحلیل SWOT یک روش مفید برای یافتن جایگاه کنونی خودتان در مقایسه با رقیبان می‌باشد. این ابزار یک ابزار تحلیلی ساده و رایج در محیط‌های کسب و کار است که می‌تواند به شما کمک کند که:
‏Strength – نقاط قوت خود را افزایش دهید
‏Weakness – نقاط ضعف خود را به کمترین میزان ممکن برسانید
‏Opportunity – فرصت‌ها را بدست آورید
‏Threat – تهدیدها را بی اثر یا کم اثر کنید.

تحلیل SWOT برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (SWOT Analysis)

تحلیل SWOT برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (SWOT Analysis)

پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت، Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است.

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید ساختار ابزار SWOT معمولاً محیطی است.در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

ماتریس swot

قوت ها

قوت های سازمان همان منابع و توانایی هایی است که در اختیار دارد و می تواند از آنها به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کند. موارد زیر می توانند از قوت های شرکت به حساب آیند:

 • اختراعات ثبت شده شرکت
 • نام تجاری و برند شناخته شده
 • شهرت در بین مشتریان
 • مزیت در قیمت تمام شده
 • دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی
 • دسترسی به شبکه های توزیع مناسب
 • نیروی ساختار ابزار SWOT انسانی کارآمد و آموزش دیده

ضعف ها

نبودن بعضی از توانایی های کلیدی در سازمان می تواند به عنوان یک ضعف در سازمان تلقی شود. موارد زیر می توانند از ضعف های شرکت ها باشند:

 • عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات
 • نام تجاری و برند ضعیف
 • ناشناخته بودن در بین مشتریان
 • ساختار پر هزینه در شرکت
 • عدم دسترسی به منابع
 • عدم دسترسی به شبکه های توزیع
 • نیروی انسانی ناکارآمد

نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعف ها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت گردد و به آن لطمه وارد کند.

فرصت ها

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می تواند فرصت های جدیدی را برای مدیران شرکت نمایان سازد و همین فرصت ها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند، فرصت های می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • نیاز برطرف نشده مشتری
 • ظهور تکنولوژی های جدید
 • کم شدن محدودیت های قانونی
 • حذف موانع تجارت جهانی

تهدیدها

تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی می تواند تهدید هایی را برای شرکت در پی داشته باشد. مواردی چون:

 • تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود
 • ظهور محصولات جایگزین پر قدرت
 • افزایش محدودیت های تجاری

ماتریس SWOT

به هر حال شرکت نباید منتظر به وجود آمدن فرصت هایی استثنایی در محیط خارجی باشد، بلکه باید تلاش کند تا با تقویت قوت های درونی اش مزیت رقابتی جدیدی را برای شرکت یا سازمان خلق کند. خلق این مزیت های رقابتی از طریق هماهنگی بین قوت ها و توانایی های درون سازمانی و فرصت های کوچک یا بزرگ خارجی است. حتی در برخی مواقع، اهمیت فرصت خارجی به قدری است که سازمان انگیزه ی لازم برای غلبه بر یک ضعف داخلی را نیز پیدا خواهد کرد.

برای توسعه ی این استراتژی ها، یعنی همان استراتژی هایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصت های محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهره برد. به اعتقاد نگارنده ی این مطلب ماتریس SWOT می تواند ابزاری توانمند در شناسایی و اتخاذ استراتژی های مناسب در انواع کسب و کارها باشد. این متد (روش) در صورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود. شاید حتی بتوان از این ابزار برای تعیین استراتژی های شخصی و زندگی افراد نیز بهره برد.

۲ نکته در تحلیل SWOT

 1. آندرو چارژ، مدیر عامل شرکت Money Crashers در این باره می گوید: اشتباه اکثر مدیران این است که روند چنین تحلیلی را نادیده می گیرند و به یک حساب سرانگشتی و ذهنی راضی می شوند. اما هر کسب و کاری نیازمند دقیق ترین نوع ساختار ابزار SWOT تحلیل SWOT می باشد.
 2. «شاون والش» مدیر و مالک شرکت Paradigm Computer Consulting اعتقاد دارد که تحلیل SWOT باید به صورت تیمی صورت گیرد: بهتر است که علاوه بر رئیس شرکت و مدیران بازاریابی، دیگر کارمندان شرکت نیز درگیر فرآیند تحلیل SWOT باشند و آن ها نیز در شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شرکت، سهمی داشته باشند. به نوعی تحلیل SWOT کسب و کارتان را به صورت تیمی انجام بدهید.

پروفایل SWOT

ابتدا لازم است لیستی از قوتها، ضعفها،تهدیدها و فرصتها را آماده کنیم، به این لیست پروفایل SWOT می گویند.

ماتریس SWOT یا ماتریس TOWS

ماتریس swot

توجه: ماتریس SWOT می تواند شکل های مشابه دیگری نیز داشته باشد که از نظر عملی تفاوتی ندارند.

 • استراتژی های SO: از نقاط قوت تان برای بهره برداری از فرصت هایتان استفاده کنید.
 • استراتژی های WO: استفاده از فرصت هایی که می تواند در جهت رفع نقاط ضعف تان به کار روند.
 • استراتژی های WT: یک نوع استراتژی دفاعی ست؛ وقتی که به خاطر ضعف هایمان ممکن است از تهدیدها آسیب زیادی ببینیم.
 • استراتژی های ST: در این استراتژی، با استفاده از نقاط قوت تان، تهدیدات تان را خنثی می کنید. ​

آنالیز SWOT می تواند همان طور که اشاره شد، بسیار کارآمد باشد، و علاوه بر تصمیم گیری استراتژیک در بازاریابی نیز موثر باشد. شما می توانید با استفاده از چهار عامل SWOT برای جایگاه یک شرکت کوچک در بازار هم از همین ابزار استفاده کنید.

کیفیت آنالیز SWOT صوت گرفته بسیار وابسته به ورودیهای ماتریس SWOT است؛ لازم است در تعیین عوامل قوت و ضعف، فرصت و تهدید، از جوانب مختلف به محیط داخلی و خارجی سازمان نگریسته شود تا بتوان ورودیهای صحیحی را در ماتریس SWOT و یا آن چیزی که به پروفایل SWOT شناخته می شود داشته باشیم.

هر چند نگارنده معتقد است، تحلیل SWOT ابزاری بسیار مفید خصوصاً برای کسب و کارهای کوچک است و در دنیا نیز بسیار از آن بهره گرفته می شود. اما برخی منتقدان اعتقاد دارند؛ در برخی موارد بیش از اندازه در شناخت محیط با استفاده از این روش ساده انگاری می شود و معتقدند تفسیر جریانات محیط داخلی و خارجی به یکی از عوامل SWOT قدری دور از واقعیت خواهد بود. هر چند اکثر کارشناسان SWOT را با تمام فرض هایش به عنوان روشی کارآمد می شناسند.

نوشته شده توسط سید حمیدرضاعظیمی

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.

تحلیل SWOT صنعت تولید پوشاک

انبوه لباس های مد استاندارد نشده، با سایزهای ناهماهنگ و کیفیت تولیدی پایین یک خطر برای دسترسی به بازارهای جهانی محسوب می شود. چنانچه از تحلیل SWOT برای طراحی لباس های جدید مثل طراحی یک مجموعه خاص استفاده شود، می توان اهمیت ویژه آن را در صنعت تولید پوشاک مشاهده نمود. در این مقاله قصد داریم تا به صورت مفصل به تحلیل SWOT در صنعت پوشاک بپردازیم.

تحلیل SWOT در بخش تولید پوشاک

در طول تحلیل اولیهSWOT تولید ممکن است مشکلات مختلفی به وجود بیاید که می توان آنها را با ابزار POWER SWOT حل کرد:

P = تجربه شخصی

نشان می دهد که تحلیل SWOT براساس تجربه، دانش، مهارت ها، نگرش ها و باورهاست؛ چرا که تمامی مشاهدات و احساسات شخصی بر روی SWOT تاثیر می گذارند.

O = سفارش

مدیران بازاریابی گاهاً ویژگی ها، مزایا، معایب و ریسک ها را اشتباه میگیرند؛ زیرا معمولاً بین این موارد مرزهای بسیار ظریفی وجود دارد.

W = وزن دهی

تخمین برخی از عناصر تحلیل SWOT غالباً بسیار دشوار است. از آنجاییکه برخی از موارد کمتر از موارد دیگر اهمیت دارند، از این رو لازم است که عوامل موثر نسبت بندی شوند.

به عنوان مثال:
عیوب و نقص های درجه 1 = 20%؛ عیوب و نقص های درجه 2 = 70%، و عیوب و نقص های درجه 3 = 10% (جمعاً 100%) هستند.

E = تاکید بر جزئیات

بسیاری از دلایل، جزئیات و توجیهات در تحلیل SWOT حذف شده اند. مثلا فناوری اغلب هم یک مزیت محسوب می شود و هم یک نقیصه.

R = رتبه بندی و اولویت بندی

همه حقایق ارائه شده در تحلیل SWOT در این استراتژی تاثیر دارند و به همین دلیل لازم است تا همه موارد طبقه بندی (رتبه بندی) شده و از مهم ترین به کم اهمیت ترین تاثیرات اولویت بندی شوند.

به عنوان مثال:
چنانچه امکانات تولید کننده برای یک مجموعه جدید لباس به صورت زیر باشند:

1- تمایل مشتریان به خلاقیت های جدید = 25%
2- ایجاد امکانات «نمایشگاهی» = 60%
3- معرفی محصولات جدید به بازار = 20%

در این صورت برنامه بازاریابی با توجه به اولویت های افتتاح «نمایشگاه»، خلاقیت های جدید و عرضه محصولات جدید به بازار و غیره تعریف می گردد. برای رتبه بندی و تعیین اولویت ها می توان از Gap Analysis استفاده کرد، یک تحلیل ساده و کارآمد که مدیران بازاریابی را قادر می سازد تا در مورد استراتژی ها و تاکتیک های مناسب تصمیم درستی بگیرند.
در هنگام طراحی یک لباس جدید در صنعت پوشاک می توان در موارد زیر از تحلیل SWOT استفاده کرد:

S = دوام و قدرت

1- طراحی آینده نگرانه
2- تصویر خوب
3- واکنش به روند جدید مد
4- کیفیت پارچه و تولید آن
5- فرم ارگونومیک جدید یک مدل
6- اختصاص یک دوره کوتاه از توسعه یک مدل و یک دوره کوتاه از بقای آن
7- اتوماسیون فرآیندهای تولیدی
8- برپایی دوره های آموزشی صنعتی توسط متخصصین
9- الزامات اکولوژیکی

W = ضعف ها و معایب

1- قیمت های بسیار بالا به دلیل تغییرات سریع
2- سری های تولیدی کوچک با مدل های زیاد (تولید 3 تا 5 قلم کالا در یک سفارش کاری)
3- تولید سه سایز لباس
4- پوشش نامناسب بازارهای خارجی
5- قیمت بالای انرژی
6- تغییر وضعیت تولید و افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل مالیات بر ارزش افزوده
7- زمان کم برای بهینه سازی محصولات

O = فرصت ها

1- تمایل مصرف کنندگان به طرح های جدید
2- بازاریابی محصولات در بازارهای جدید
3- بازار – برپایی نمایشگاه های هدفمند
4- ساخت کاتالوگ ایمیلی – ارزش نیروی کار
5- تولید لباس های سفارش (دست دوز)

T = تهدیدها

1- واردات پوشاک مشابه با قیمت پایین
2- قیمت پایین تر رقبا
3- رقبا شبکه فروش بهتر با مکان های فروش بیشتری دارند
4- منسوخ شدن سریع فناوری ها

راهکار متحول کننده شرکت Simplifyber در زمینه نساجی

استفاده از سلول های فرآوری زیستی در صنعت مد

اکثر مصرف کنندگان مد خواهان برچسب های زیست محیطی بر روی لباس هستند

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جذابترین مطالب نساجی

وظایف و مسئولیت های بازارپرداز ارشد پوشاک

لباس های بازتابنده یا منعکس کننده نور

وارد شدن نوآوری های پایدار به صنعت نساجی

تولید لباس شنا با بطری های پلاستیکی بازیافتی

ساختار شکنی آینده صنعت مد با حرکت از فضای فیزیکی به دیجیتال

ضایعات در صنعت مد

طراحی بدون ضایعات

ماسک پارچه ای و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

3 روند هوش مصنوعی و فناوری که صنعت مد را متحول خواهند کرد

نساجی دات کام [Nasaji.com] به عنوان مرجع تخصصی صنعت نساجی با هدف فعال کردن کسب و کارهای مرتبط با صنعت نساجی به منظور ارتقای سطح دانش و بروز نگه داشتن خود در این صنعت با الهام از نمونه های موفق صنعت نساجی و پیشرفته های گسترده علمی در این حوزه راه اندازی شده است. نساجی دات کام، یک مجله آنلاین نساجی و با نگاهی وسیع و عمیق به طور پیوسته در حال رصد کردن تحولات این بخش از بازار در سراسر جهان می باشد. تیم نساجی دات کام با تجربه گسترده و دانش فنی بالا در این حوزه در صدد رشد و تعالی صنعت نساجی در کشور همگام با بزرگان این صنعت در جهان و به دست آوردن سهم بیشتری از این بازار بزرگ جهانی است. ما متعهد هستیم که به شما کمک کنیم تا به طور کامل از فرصت‌های ارائه‌شده توسط بازار بهره‌مند شوید. نساجی دات کام به دنبال کنندگان خود این امکان را می‌دهد که با ارائه تحلیل عمیق از بازار و رقبای آن‌ها از طریق اخبار صنعت نساجی، آگاهی از فناوری های جدید و مقالات تخصصی تصمیمات آگاهانه و اصولی بگیرند. ما همچنین چالش‌های موجود در استراتژی های فروش را شناسایی کرده و کمک می‌کنیم تا به بهترین شیوه ممکن به مخاطبان هدف خود دست یابند.

تمامی حقوق این وب‌سایت برای نساجی دات کام [ NASAJI.com ] محفوظ است. استفاده از مطالب تنها در صورت ذکر نام “نساجی دات کام” و لینک به منبع بلامانع است.

سوآت یا SWOT چیست؟

سوآت یا SWOT چیست؟

SWOT در واقع یکی از ده ابزار کلیدی مدیریت میباشد که در فارسی با نام تحلیل “سوآت یا سوات” هم شناخته می‌شود. این ابزار برنامه ریزی استراتژیک، برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می شود.

SWOT در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شود. در واقع تحلیل SWOT را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT، در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

این تکنیک اولین بار همانطور که از محتوای آن مشخص است در سیستم های نظامی و سپس در مدیریت صنایع و کارخانه ها بکار برده شد و کم کم در دهه های اخیر مخصوصا از سال ۱۹۹۰ وارد سیستم های مدیریتی و برنامه ریزی شد .

[irp posts=”716″ name=”Up-selling Down-selling Cross-selling”]

مهمترین ویژگی سوآت این است که می توان بدون نیاز به تحلیل های کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل داده ها و تدوین استراتژی پرداخت درحالیکه سایر روشها و تحلیلها نیاز به آمار و اطلاعات کمّی و همچنین فرمولهای پیچیده ریاضی دارند . این تکنیک به سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکان استفاده از یافته ها و اطلاعات را فراهم می سازد.

برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‌شوند که بر مبنای آنها و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌گردند.

هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخص می‌سازد. شناسایی ذینفع‌های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می‌نماید. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه‌هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه گذاری آنها نیز انجام شود.

راهبرد S – (قوت Strength)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) آن را ارزیابی می‌کند.این راهبرد می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند. (گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد.)

راهبرد W – (ضعف Weakness)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط منفی (ضعفهای) آن را ارزیابی می‌کند.هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند.

راهبرد O – (اهداف Objectives)

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط مثبت (فرصتهای) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند.این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

راهبرد T – (تهدید Threat)

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی (تهدیدات پیش روی) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند. هدف این راهبرد، کاهش تهدیدات تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند.

ماتریس SWOT و جایگاه آن در استراتژی بازاریابی دیجیتال

ماتریس SWOT و جایگاه آن در استراتژی بازاریابی دیجیتال

وقتی فعالیت کسب و کارها در دنیای دیجیتال را در نظر می گیریم، اغلب شاهد این امر خواهیم بود که کسب و کارها برای طراحی و تدوین استراتژی های بازاریابی دیجیتال دچار سردرگمی هستند. ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT برای نظم دادن به آشفتگی های ناشی از این سردرگمی ها، ابزاری مفید خواهد بود، در این مقاله به معرفی جایگاه آنالیز ماتریس SWOT در تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال پرداخته ایم و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

استراتژی چیست؟

طراحی و تدوین استراتژی که اغلب به آن برنامه ریزی آینده نگر استراتژیک نیز گفته می شود، عبارت است از طراحی ماموریت، اهداف و سیاست های شرکت. در فرآیند برنامه ریزی آینده نگر استراتژیک، طراحی و تدوین استراتژی با تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می شود.

استراتژی بازاریابی دیجیتال طرح کلی چگونگی دستیابی شرکت به اهداف کمی بازاریابی است. در این مرحله بررسی مزیت های رقابتی از طریق تحلیل ماتریسSWOT امر حیاتی است. تبلیغاتی موثر است که در ایجاد ارتباط با مشتریان هدف اثربخش ‏تر باشد. بنابراین، در گسترده ‏ترین معنا، استراتژی بازاریابی اشاره به این دارد که شرکت روابط خود را با مشتریان به چه شیوه‏ای مدیریت خواهد کرد تا به آن مزیتی نسبت به رقبا ‏ببخشد.

چگونگی پیدایش و تحول ماتریس SWOT

در سال 1969 به وسیله دانشگاه هاروارد تحلیل SWOT ابداع گردید.در دهه 1970 به دلیل مفروضات بدیهی و موجه شهرت یافت. بدین صورت که مدیران می توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی، منابع داخلی خود را برنامه ریزی کنند.

ماتریس SWOT چیست؟

تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از پیدا کردن یک استراتژی یا موازنه استراتژیک بین فرصت ها(بیرونی) و نقاط قوت(درونی) با توجه به تهدید ها(بیرونی) و نقاط ضعف(درونی)، در جهت رفع و حل آنها.

برای یافتن بهترین مسیر در استراتژی های بازاریابی دییجتال از ماتریس SWOT می توان استفاده نمود. این آنالیز ابزاری کارآمد و بهینه برای شناسائی محیط های بیرونی سازمانی و توانایی ها و ارزش های افزوده درون سازمان است.

ماهیت های قوت و ضعف از عوامل و توانایی های درونی سازمان و ماهیتهای فرصت و تهدیدها و به عوامل محیطی و بیرونی سازمانی بر میگردد که در تدوین استراتژی های بازارایابی بسیار موثر است.

عواملی که در نقاط قوت یک سازمان قید می شوند عبارتند از :

 • نیروی انسانی مثمر ثمر
 • قیمت تمام شده کالا و خدمات
 • نام تجاری معتبر و شناخته شده
 • منابع مالی و سخت افزارهای مورد استفاده
 • در دسترس بودن خدمات و کالاها و ..

عواملی که نقاط ضعف یک سازمان به حساب می آیند:

 • نیروی انسانی ضعیف
 • قیمت بالای خدمات و کالاها
 • ناشناخته بودن
 • ساختار هزینه بر
 • عدم حضور در مکان و زمان مناسب در کنار دسترس بودن

عواملی که به عنوان فرصت ها در SWOT بیان می شوند عموما به عوامل بیرونی از سازمان مربوط بوده و عبارتند از:

 • رویکرد بازار بر خدمت یا کالای خاص (رشد تقاضا)
 • ارتقا استفاده از ابزارهای پرتابلی(موبایل)
 • جهانی شدن و کم شدن محدودیت های قانونی
 • نیازمندی های جدید و روبه رشد مشتریان

عواملی که به عنوان تهدید در این آنالیز مربوط می شوند تماما از خارج از سازمان به مجموعه وارد می شوند که عبارتند از:

 • تغییر سلیقه های مشتریان
 • عوامل تحریمی یا قانونی منع تجارت
 • تغییرات دولت ها و استراتژی ها و اولویتها
 • جایگزینی فرصت ها یا محصول جدید با محصول های قدیمی

جایگاه SWOT در طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. شناسائی ضعف ها و قوت های درونی باعث می شود که بتوانیم مسیر درستی در استراتژی های بازاریابی دیجیتال درون سازمان خود داشته باشیم.

شناسائی فرصتها نیز می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب می باشد، را بهبود بخشد. همچنین با شناسائی تهدیدها که به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت کسب و کارها قرار دارد، می توان با دید بازتری با موانع دست و پنجه نرم کرد.

از این رو همواره بخاطر داشته باشید که از طریق ماتریس SWOT می توان نقاط ضعف را تحت کنترل قرار داد تا تبدیل به نقاط قوت شوند و نقاط قوت خود را با فرصت های بیرونی همسو نمود. همچنین می توان به راحتی تهدید ها را به فرصتهای طلائی تبدیل کرد.

همواره ماتریس SWOT منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود. در جدول ذیل استراتژی های 4گانه نشان داده شده است.

استراتژی هایی که
بر مبنای قدرت سازمان
و فرصت هایی که در
جامعه وجود دارد
تهیه می شود.

شناسائی روشهای
درون سازمان که
باعث می شود
تهدیدهای بیرون
خنثی شوند یا
اثر کمی را بر روی
سازمان داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.