شیوه تعیین دستمزد کارگزار


بیشتر بخوانیم: تامین خواسته چیست و اعتراض به تامین خواسته چگونه است؟

شیوه تعیین دستمزد کارگزار

مرخصی استعلاجی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همه کارگران با آن سر و کار دارند، اما استفاده از آن جزء سوابق کار محسوب می‌شود؟

مدت زمان استفاده از مرخصی استعلاجی جزء سابقه پرداخت حق بیمه کارگران محسوب می‌شود.

مرخصی استعلاجی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همه کارگران با آن سر و کار دارند، اما سوال اینجاست که زمان استفاده از مرخصی استعلاجی جزء سابقه پرداخت حق بیمه کارگران محسوب می‌شود یا خیر؟
باید گفت که مدت مرخصی استعلاجی جزء سابقه پرداخت حق بیمه کارگران محسوب می‌شود.

مرخصی استعلاجی مخصوص ایام بیماری می باشد.

این مرخصی مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه بدون احتساب اضافه کاری معمول کارگر می باشد .

کارگر بعد از پایان مرخصی استعلاجی با مدارک پزشکی خود به تامین اجتماعی رجوع کرده و تامین اجتماعی با بررسی اسناد پزشکی و محاسبه حقوق و دستمزد فرد ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه ان را به عنوان حق استعلاجی پرداخت می کند.

✨ مرخصی استعلاجی چیست؟

ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی می گوید: بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی‌ قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌ دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌ شرایط زیر خواهند داشت:

 • بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته شیوه تعیین دستمزد کارگزار باشد.
 • در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی‌ باشد.

طبق بند یک ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی :

غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

پرداخت حقوق در این ایام به عهده کیست؟

پرداخت غرامت دستمزد (حقوق مرخصی استعلاجی) به عهده کارفرما نیست و فقط به عهده سازمان تامین اجتماعی است، مگر در سازمانهایی که کارفرما خودش داوطلبانه نسبت به پرداخت اقدام نمایید.

این مبلغ به چه کسانی تعلق میگیرد:

این مبلغ به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا حوادث، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.

اگر این افراد به تشخیص پزشک معالج ، قادر به کار نباشند، تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند و سازمان مذکور (بشرط رعایت موارد زیر )مبلغی تحت عنوان غرامت به ایشان پرداخت خواهد کرد:

1-در ایام بیماری، مشغول بکار نباشد

2-در رابطه کارگری و کارفرمایی قبل از شروع ایام مذکور مزد یاحقوق دریافت نکرده باشد.

3-مدت استراحت بیمه شده به تأیید پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی رسیده باشد.

4- پزشک معالج برای بیمه شده گواهی استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی تجویز نماید و بیمه شده گواهی استراحت پزشکی را به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی برساند.

5- در هنگام بیمار شدن و تجویز استراحت پزشکی بیمه شده تحت پوشش بیمه باشد و برای وی مزد مطرح باشد. یعنی بازخرید، اخراج شده و .. . نباشد.

6-بیمه شده در کمسیون های ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی نباشد.

7-در ایام استراحت پزشکی مزد از جانب کارفرما پرداخت نشده باشد.

8-در زمان و تاریخ تجویز استراحت پزشکی یا مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی بوده باشد.

⏳ حداکثر مدت مرخصی استعلاجی:

با توجه به نامشخص بودن نوع بیماری و مدت درمان سقفی برای مرخصی استعلاجی وجود ندارد و تا زمانی که پزشک و یا مراجع ذیصلاح تامین اجتماعی مرخصی استعلاجی را تایید نمایند می تواند ادامه داشته باشد.

مراجع تعیین کننده مرخصی استعلاجی

مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت است:

 1. برای استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمیشود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.
 2. استراحتهای بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.
 3. استراحتهای بیش از ۶۰ روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.

مدارک لازم برای درخواست دستمزد ایام استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی:

1-اصل گواهی صادره از پزشک معالج برای استراحت پزشکی.

2-برگ تایید گواهی استراحت پزشکی توسط پزشک سازمان تامین اجتماعی (معمولا در همان برگه پزشک معالج پاراف می شود.)

3-تکمیل فرم معرفی به کار از جانب کارفرما و یا استعلام وضعیت.

4-اطلاعات گواهی استراحت پزشکی برای مرخصی استعلاجی.

5-عنوان و نام بیماری.

6-مدت بیماری و درج سرپایی و یا بستری شدن بیمار (مدت استراحت پزشکی تجویز شده).

7-مرتبط بودن بیماری با تخصص پزشک معالج.

نحوه محاسبه مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد ایام بیماری:

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است.

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است.

مراحل کار به صورت زیر می باشد:

۱. ارائه گواهی پزشکی خود به شعبه تامین اجتماعی.

۲. تایید گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه.

۳.چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز شیوه تعیین دستمزد کارگزار بیشتر نباشد یا در طول سال ١۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١۵ روز در سال و کمتر از ۶٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۴. در صورتی که مدت استراحت بیمه شده از ۶٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

۵. محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری

۶.برای دریافت غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

⚡ زمان واریز غرامت مرخصی استعلاجی:

برای واریز غرامت مدت مرخصی استعلاجی از جانب تامین اجتماعی باید مراحل زیر تکمیل شود :

1تایید استراحت تجویزی از سوی مراجع پزشکی سازمان

2-تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما

3-همچنین ارسال لیست حق بیمه در ماه وقوع بیماری احراز سایر شرایط قانونی

4-افتتاح حساب و یا معرفی حساب بانکی

5-پس از طی مراحل فوق در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بعمل می آید.

⁉ چند بار در سال میتوان از مرخصی استعلاجی استفاده کرد :

برای مدت پرداخت غرامت دستمزدایام بیماری، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده هم شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت آن جزء سابقه , و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می شود

در این مدت ,خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

این مبلغ از چندمین روز قابل پرداخت است :

غرامت دستمزد در ایام مرخصی استعلاجی, به بیمه شده ای که :

۱.بر اثر حادثه در کار , یا بیماری شغلی قادر به کار نباشد

۲. بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود.

۳. بیماری وی در ادامه بیماری قبلی باشد .

۴. بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان شود و سپس بستری شود .

۵. جانبازان انقلاب اسلامی ( در مواردی که بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند).

غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.

در سایر موارد ,غرامت مذکور از روز چهارم به بعد قابل پرداخت خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید بیمه تامین اجتماعی خدمات مختلفی دارد و با ثبت نام در سامانه سوابق و داشتن کد بیمه می‌توان از این خدمات استفاده کرد. با استفاده ازبامن شیوه تعیین دستمزد کارگزار تامین می‌توان از بعضی از خدمات بیمه تامین اجتماعی به‌صورت آنلاین استفاده کرد. همانند:

امکان تعویض و تمدید اینترنتی دفترچه بیمه تامین اجتماعی

همچنین می‌توان صدور آنلاین دفترچه بیمه تامین اجتماعی را با،بامن تامین انجام داد.

نحوه شکایت از کارفرما در صورت عدم تسویه حساب و پرداخت سنوات

کارفرما موظف است بعد از خاتمه کار، تمام حق و حقوق کارگر یا کارمند را بپردازد تا دیگر دینی برگردنش نباشد. تسویه حساب به طریق مختلفی انجام می‌شود. تسویه حساب روی برگه عادی یا تسویه حساب محضری.

تسویه حساب به صورت محضری چگونه است؟

تسویه حساب بین کارگر و کارفرما گاها روی یک برگه عادی صورت می‌گیرد، این اسناد، اسناد عادی نام دارند و در صورت بروز اختتلاف بین کارگر و کارفرما سند محکمی محسوب نمی‌شود. به همین علت کارفرمایان برای جلوگیری از شکایت احتمالی کارگران اقدام به تسویه حساب محضری می‌گیرند و با ارائه سند رسمی، می‌توانند خود را از هرگونه اتهام مبرا کنند. اما باید بدانید که تسویه حساب محضری به تنهایی کافی نیست و نیاز به سند و دلایل دیگری برای مبرا شدن کارفرما خواهد بود.

قانون کار برای تسویه حساب با کارگر چه می‌گوید؟

قانون کار برای تسویه حساب با کارگر ماده و قانون خاصی ندارد و تنها به توافق بین کارفرما و کارگر بستگی دارد. با این حساب اما اگر مدت زمان تسویه حساب طول بکشد، کارگر می‌تواند اقدام به شکایت کند. پس از پایان یا فسخ قرارداد، کارگر (چه ترک کار کرده باشد چه اخراج شده باشد) مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان سنوات خدمت در راستای اجرای قانون کار است.

کارفرما باید در پایان مدت قرارداد، علاوه بر پرداخت دستمزد و مزایای دیگر کارگر، حق سنوات او را نیز پرداخت کند تا درگیر برخی مشکلات حقوقی نشود.

اما آنچه که بیشتر از پرداخت این حق و حقوق اهمیت دارد؛ اینکه کارفرما چگونه این پرداختی‌ها را انجام دهد که شکل قانونی داشته باشد مهم است. اینکه برگه تسویه با کارگر را چگونه تنظیم کند که در صورت احتمال شکایت کارگر، مراجع رسیدگی کننده او را محکوم نکند. همانطور که قبلا گفتیم زمان تسویه حساب با کارگر، زمانی است که قرارداد به پایان می‌رسد.

نکته قابل توجه اینکه حتی اگر کارفرما با کارگر به صورت موقتی قرارداد بسته باشد و پس از به پایان رسیدن آن دوباره تمدید شود، کارفرما باید در اتمام هر قرارداد موقت با کارگر تسویه حساب کند.

قانون کار یک مزد روزانه برای هر روز کارگر تعیین کرده است. جمع مزد 30 یا 31 روزه یا همان مزد ماهانه یک کارگر را حقوق می‌گویند. طبق همین قانون کار، کارگر مستحق دریافت مزایای دیگری از جمله حق مسکن، بن کارگری، حق خواربار و حق اولاد به صورت ماهانه است. همچنین قانون کار در طول سال به طور دقیق میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران و میزان مرخصی استحقاقی که کارگران می‌توانند از آن استفاده کنند را نیز تعیین کرده است.

در نهایت کارفرما با اطلاع از این مواردی که قانون تعیین کرده، موظف است زمانی که قرارداد کار یک کارگر به اتمام می‌رسد تمام حق و حقوق او را پرداخت و با او تسویه حساب کند.

برای شکایت از کارفرما چه اقداماتی باید انجام داد؟

1. در قدم اول شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید. (مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌ با اداره کار و امور اجتماعی دارد) سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.

2. به اداره کار بروید و از واحد ارجاع آن یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید. (دریافت نامه خیلی مهم است)

3. نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از آنجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید و از آنجا سوابق بیمه خود را جمع آوری کنید.

4. سوابق خود را به اداره کار واحد ارجاع ببرید، فرم‌های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما، محل کار و دلایل تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما بابت حقوق را نمایش می‌دهد که شما در پایین آن علت دادخواست یا شرح دادخواست شکایت از کارفرما بابت حقوق را می‌نویسید.

5. اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان نامه سازش می‌دهد و از شما می‌خواهد که آن‌را به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً ۲ هفته زمان می‌برد تا برگزار شود، شرکت کند.

6.جلسه سازش در همان اداره کار انجام می‌شود و هر دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ارائه می‌کنند و اگر به نتیجه برسند، دامنه شکایت از کارفرما بابت حقوق به پایان می‌رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه تشخیص و شکایت از کارفرما بابت حقوق می‌رسد.

7. جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می‌گیرد، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می‌شود. در جلسه تشخیص رای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به ۲ طرف ابلاغ می‌شود، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند، به جلسه حل اختلاف پرونده ارجاع می‌شود.

8. جلسه حل اختلاف آخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می‌کنند. سپس رای نهایی صادر می‌شود.

مراحل تسویه حساب با کارگر چیست؟

سندی شامل تمام حقوق و مزایای کارگر تهیه شده و برای تسویه حساب در اختیار کارگر قرار می‌گیرد تا در صورت درست بودن مواد آن، موافقت خود را اعلام کند. مبلغ پرداختی در تسویه حساب باید به حساب کارگر واریز شود و به هیچ وجه نقدی پرداخت نشود.

مراحل تسویه حساب به صورت زیر است:

1. تسویه اداری

تسویه حساب اداری اولین مرحله است. زمانی که کارگری در کارگاه یا شرکتی مشغول به کار می‌شود به اقتضای نوع فعالیتش ممکن است ابزار کار بگیرد یا وسایل حفاظتی و ایمنی کار کارگاه را در اختیار داشته یا ممکن است این کارگر از مزایایی شرکت مانند صندوق امانات استفاده کرده باشد و چیزی را به امانت گرفته باشد؛ یا از فروشگاه کارگاه خرید کرده و حساب و کتاب ناتمام داشته باشد. بنابراین پیش از هرچیزی کارفرما باید اقدام به تسویه اداری با کارگر کند.

2. تسویه حساب مالی

پس از تسویه اداری، نوبت به تسویه مالی کارگر می‌رسد. در این مرحله کارگر باید به بخش اداری کارگاه یا شرکت مراجعه کند و وضعیت کلی و دقیق میزان روزهای فعالیت شیوه تعیین دستمزد کارگزار و خدمت و حضور در کارگاه، میزان مرخصی‌های استفاده شده و نشده و انواع آن و حتی غیبت‌های خود را تایید کند. در نهایت به واحد حسابداری مراجعه کند و مطالبات حقوقی خود را مشخص کند. کارفرما در بخش حسابداری، تمام مطالبات حقوقی، مزایا و میزان بدهکاری و بستانکاری کارگر را مشخص می‌کند و بعد از آن وارد مزایای پایان کار می‌شود.

مزایای پایان کار نیز طبق قانون به این صورت محاسبه می‌شود:

برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال یا قرارداد به استناد مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی معادل دو ماه دستمزد و برای خدمت کمتر از یک سال، به ازای هر ماه خدمت معادل پنج روز دستمزد مبنا یا ثابت عیدی و پاداش به کارگر تعلق می‌گیرد.

هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخیره 9 روز از مرخصی خود می باشد و مرخصی‌های استفاده نشده، سوخت شده تلقی می‌شود، مگر اینکه توافقی با کارفرما شده باشد که بهای روزهای مرخصی استفاده نشده را دریافت کند. گاهی هم در کارگاه‌ها مرسوم است تمام مرخصی استفاده نشده به صورت ذخیره محاسبه و تسویه حساب می‌شود. مبنای محاسبه هر روز ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، یک سی ام مزایای دریافتی در ماه می‌باشد.

1. تعیین وضعیت بیمه بیکاری اگر فرد پس از اتمام همکاری به وضعیت بیکاری تغییر حالت دهد اما بیکاری او از نوع غیر ارادی باشد و همچنین بدون قرارداد باشد، طبق قانون بیمه بیکاری اگر دارای شش ماه خدمت در یک کار دائمی باشد، می‌تواند مستمری بیمه را دریافت کند.

در صورتی که نوع کار فرد دائمی باشد می‌تواند با شکایت از کارفرما، بیمه بیکاری دریافت کند. اما اگر قرارداد کار امضا کرده باشد، در این حالت وضعیت دیگری رخ می‌دهد. یعنی می‌تواند با یک نسخه از آن قرارداد و همچنین برگه تسویه حسابی که در اختیار دارد از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه معرفی نامه دریافت کند و مستمری بیمه بیکاری دریافت کند.

2. اعلام رضایت از کارگر قطعا سندی که بر رضایت‌مندی یک کارفرما از کارگر دلالت داشته باشد می‌تواند به پیدا کردن کار مناسب در آینده کارگر موثر باشد. معمولا آخرین مرحله از تسویه حساب کارفرما با کارگر، دریافت رضایت نامه است.

طبق ماده 187 قانون کار، كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به‌درخواست كارگر، گواهی انجام كار با قيد مدت‌، زمان شروع و پايان‌ و نوع كار انجام شده را به وی تسليم کنند.

هر آنچه در رابطه با حق و حقوق کارگر از کارفرما باید بدانید

هر آنچه در رابطه با حق و حقوق کارگر از کارفرما باید بدانید

قراردادهاکیفری

کارگران قشر زحمت کش هستند که مطابق با زحمات خود چندان دستمزد بالایی نگرفته و حق و حقوقی هم دارند. بسیاری از کارفرمایان معتقدند که کارگر حق بسیاری نداشته و باید حداقل حق و حقوق آن را رعایت کرد و نیاز این قشر را برطرف ساخت.

در این مطلب قصد داریم شما را با حق و حقوق کارگر در مقابل کارفرما آشنا سازیم. بنابراین سعی می‌کنیم به چندین نکته پیرامون آن بپردازیم.

تعهدات کارفرما در قبال کارگر چیست؟

همانطور که می‌دانید کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند، تعهداتی را پذیرفته که باید بر آن باقی بماند. در غیر این صورت حق و حقوق کارگر پایمال شده محسوب گشته و باید به سرعت پیگیری شود.

هر کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند تعهدی داشته و نباید آن را زیرپا بگذارد. در غیر این صورت متوجه احکام قضایی خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مطابق به تعهداتی که هنگام قرارداد استخدام قبول کرده، عمل کند.

در واقع اگر بخواهیم بگوییم وظیفه کارفرما چیست؟ چنین بوده که باید به تعهدات مندرج در قرارداد عمل کند، تکالیف فصل دوم قانون کار را اجرا کند، مقررات مربوط به شرایط کار را رعایت کند، مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار را رعایت کند، کارگر را بیمه نماید، نسبت به کارگران کارآموز متعهد باشد، در زمینه خدمات رفاهی کارگر وظایفی دارد، آزادی شغلی برای کارگر تعیین کند، گواهی انجام کاری ارائه دهد و برخی دیگر.

بنابراین اگر کارفرما موارد فوق را انجام ندهد و طبق آن عمل نکند، کارگر می‌تواند برعلیه کارفرما شکایت کرده و حق خود را به سادگی دریافت کند، زیرا مستحق آن است. با این حساب باید بیان داشت که کارفرما در برابر کارگر، تعهداتی دارد که باید انجام دهد.

تعهدات کارفرما در قبال کارگر چیست؟

بیشتر بدانیم: ضرورت وجود وکیل قرارداد در تنظیم قرارداد چیست؟

قرارداد کار شامل چه مواردی است؟

قرارداد کار بندهای خاص خود را داشته و مواردی را دربرمی گیرد. قرارداد کار در دو نسخه تهیه می‌شود که یکی از آن‌ها نزد کارمند و دیگری نزد کارفرما قرار می‌گیرد. در قرارداد کار مواردی چون طرفین قرارداد کار، روز آغاز کار، دائمی یا موقتی بودن، زمان کار آزمایشی، محل انجام کار، وظایف کاری، حقوق و پرداخت، ساعت زمان کار، مرخصی سالیانه و حقوق تعطیلات، مهلت کناره گیری از کار و قرارداد کاری و اشتغال به کار را دربرمی‌گیرد.

هر یک از این موارد شرح خاص خود را دارد و باید در یک قرارداد این موارد مطرح شود تا به درستی کارمند به انجام فعالیت برای کارفرما بپردازد. زیرا اگر هر یک از موارد ذکر شده در قرارداد مطرح نشود، باید آن را ناقص دانست و هر چه قرارداد کامل‌تر باشد، پیگیری حقوقی کارمند به شکل بهتر و با نتیجه موثر انجام خواهد گرفت.

انواع اختلاف بین کارگر و کارفرما

به طور کلی اختلاف بین کارگر و کارفرما در دو دسته تقسیم می‌شود.

 • اختلافات فردی و اختلافات جمعی
 • اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی

در نوع اول اختلافات یک کارگر با یک کارفرما اختلافی فردی و خصوصی است در حالی که اختلاف کارگران یا سازمان‌های کارگری با کارفرما یا سازمان های کارفرمایی اختلافی جمعی است. البته اختلافات جمعی وقتی صورت گروهی واقعی به خود می‌گیرد که تشکل‌های کارگری قوی بوده و از کارگران طرف اختلاف با کارفرما حمایت کنند و اگر نه چه بسا اختلاف کارفرما با کارگران متعدد اما متفرق خود که جمع واحد و متشکلی را تشکیل نمی‌دهند، چند اختلاف فردی محسوب شود نه یک اختلاف جمعی. پس در جمعی شناخته شدن اختلاف، اتفاق و اتحاد بویژه تشکل کارگران طرف اختلاف با کارفرما بسیار ضروری و موثر است.

در نوع دوم اختلاف حقوقی شیوه تعیین دستمزد کارگزار به اختلاف در تفسیر یا اجرای قوانین، مقررات و قرار دادهای فردی یا جمعی کار گفته می‌شود و اختلاف صنفی عبارت است از اختلاف گروهی و جمعی کارگران با کارفرما یا کارفرمایان در شرایط و مفاد پیمان جمعی کار که مربوط به حقوق و منافع جمعی و گروهی کارگران می‌باشد. در مورد طبقه بندی‌های بالا باید دو نکته را متذکر شویم: یکی اینکه این دو نوع تقسیم بندی در موارد زیادی، با هم انطباق و هماهنگی دارند به این ترتیب که در بیشتر موارد اختلافات فردی کارگر و کارفرما اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای قانون یا قرارداد کار است و جنبه حقوقی دارد در حالی که در مذاکرات جمعی و گروهی، نمایندگان کارگران بر سر کسب امتیازات اقتصادی جدید و شرایط کاری بهتر برای همتایان خود با کارفرما یا کارفرمایان اختلاف پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانیم: تامین خواسته چیست و اعتراض به تامین خواسته چگونه است؟

مرجع رسیدگی به شکایت کارگر از کارفرما

همانطور که می‌دانید بین کارگر و کارفرما هم ممکن است اختلافی به وجود بیاید از این رو مرجعی برای رسیدگی چنین اختلافی وجود دارد. یکی از آن‌ها در هیات تشخیص طبق ماده ۱۵۷ قانون کار است. البته زمانی این مرجع به اختلاف میان کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند که شرایط زیر را دارا باشند:

 • ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.
 • بین طرفین سازشی به وجود نیاید.

اگر طرفین در زمینه کار یعنی کارگر و کارفرما شرایط فوق را دارا نباشند نمی‌توانند اختلافات کاری خود را در هیات تشخیص رسیدگی و برطرف کنند. به نوعی رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل اختلاف می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر‌مجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند.

وکیل شکایت از کارفرما چه ویژگی هایی دارد؟

گذشته از موارد فوق که به آن اشاره کردیم، مورد دیگر ویژگی‌هایی است که یک وکیل حقوقی شاکی از کارفرما باید داشته باشد.

فرم‌هایی ویژه توسط اداره کار و امور اجتماعی تهیه شده که در ستون‌های مختلف کلیه حق و حقوق کارگر که از طریق کارفرما می‌بایست داده شود. به صورت مرجع و عدم طولانی شدن متن شکایت شخص کارگر با ضربدر در ستون مربوطه هر نوع حقی که از وی تضییع گشته است علامت بگذارد و در این گونه موارد در ابتدا شکایت به هیئت تشخیص ارائه می‌گردد که با عنایت به اسناد و یا اعزام بازرس به محل نسبت به درستی ادعای وی رسیدگی و سپس رأی داده شود. اما در صورتی که بیمه داشته باشید در بدو امر از طریق شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را بیابید.

یافتن شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی

 1. مراجعه به اداره کار مربوطه و دریافت نامه از واحد ارجاع ان برای شعبه بیمه گذار
 2. نامه را به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی ببرید و سوابق خود را جمع آوری کنید
 3. همراه داشتن سوابق هنگام رفتن به اداره کار، دریافت فرم های دادخواست

اداره کارنامه ای را با عنایت به دادخواست شما به عنوان نامه سازش می‌دهد و از شما درخواست می‌کند که آن را به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که به طور معمول 2 هفته زمان به طول می‌انجامد تا برگزار گردد، بدهید تا آن‌ها در جریان کار قرار بگیرند.

جلسه سازش در همان اداره کار صورت می‌پذیرد و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می‌نمایند و در صورتی که به نتیجه برسند، دامنه شکایت به پایان می‌رسد و اما در صورتی که به هر دلیلی به عنوان مثال کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه تشخیص می‌رسد.

جلسه تشخیص به طور معمول به فاصله دو هفته پس از جلسه سازش انجام می‌پذیرد، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می‌گردد. در جلسه تشخیص رای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به 2 طرف ابلاغ می‌گردد، در صورتی که یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و با یک دیگر توافق نکنند، به جلسه حل اختلاف پرونده برگردانده می‌شود.

جلسه حل اختلاف اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می‌نمایند.

نکاتی که در مورد کارگزاری املاک باید بدانیم

کارگزاری املاک

امروزه با رونق بازار ملک افراد زیادی تمایل دارند تا اطلاعات بیشتری راجع به این حوزه داشته باشند. در این میان تعاریف و اطلاعات گسترده‌ای وجود دارد که افراد به دانستن آن‌ها تمایل نشان می‌دهند. در این مقاله قصد داریم راجع به کارگزاری املاک صحبت کنیم و نقش یک کارگزار را بیان کنیم. علاوه بر آن تفاوت یک مشاور املاک با کارگزار را بیان کرده و وظایف یک کارگزار را مرور می‌کنیم.

تفاوت مشاور املاک با کارگزار املاک در چیست؟

کارگزار املاک اغلب دارای تجربه و سواد بیشتری در حوزه خرید و فروش املاک می‌باشد. یک کارگزار ممکن است دوره‌های مرتبط با شغل را گذرانده باشد و از این رو دارای دانش بیشتری باشد. یک کارگزار املاک می‌تواند یک بنگاه املاک را تاسیس کند و آن را مدیریت کند. علاوه بر آن می‌تواند چندین مشاور املاک را برای همکاری در بنگاه املاک خود استخدام کند. البته یک کارگزار املاک می‌تواند به صورت مستقل نیز کار کند. گاهی لفظ مشاور املاک و کارگزار املاک به جای یکدیگر نیز به کار برده می‌شود.

اصولا کارگزاران املاک به ۴ دسته تقسیم می‌شوند :

مشاوران فروش : این دسته از افراد درواقع نمایندگان فروش برای افرادی هستند که می‌خواهند ملک یا زمین خود را بفروشند و یا اجاره دهند. مشاوران فروش همواره تعداد زیادی ملک یا زمین فروشی و اجاره‌ای در شیوه تعیین دستمزد کارگزار مجموعه مدارک خود دارند.

مشاوران خرید : مشاوران خرید در کارگزاری املاک به خریداران برای خرید ملک یا زمین کمک می‌کنند. وظیفه این دسته از افراد توضیح جزئیات یک زمین و ملک و تاثیری که ویژگی‌های مختلف ملک روی قیمت آن دارد، به مشتری می‌باشد.

مشاوران دو طرفه : در این گونه مواقع مشاور مورد نظر در یک معامله می‌بایست به هر دو طرف مشاوره داده تا معامله منصفانه رقم بخورد. قوانین مختلفی در کشور‌های جهان برای این نوع مشاوره بیان شده است که از حوصله این مقاله خارج است. مثالی از مشاوره دو طرفه برای زمانی می‌باشد که یک مشاور از یک کارگزاری ملکی را برای فروش معرفی کند و مشاور دیگری از همان کارگزاری خریداری را که تمایل به خرید آن دارد را معرفی کند. در این گونه مواقع می‌توان گفت نمایندگی دو طرفه در یک کارگزاری اتفاق افتاده است.

کارگزاران معاملات : معمولا این دسته از افراد تعهدات محرمانه‌ای به شخصی ندارند و نماینده خریدار یا فروشنده نیستند. اما هم به خریدار و هم به فروشنده برای داشتن یک معامله منصفانه و سود آور در کارگزاری املاک کمک می‌کنند. کارگزاران املاک اسناد قانونی را تنظیم و صحت آن را بررسی می‌کنند تا توافقنامه‌ای که بین خریدار و فروشنده نوشته می‌شود قانونی باشد و شخصی در این میان متضرر نشود

ببینید ویدیو آموزشی اسم خودم یا مستعار

داشتن چه دانش‌هایی برای یک کارگزار املاک ضروری می‌باشد؟

  • داشتن دانش بازاریابی و شیوه تعیین دستمزد کارگزار فروش برای هر کارگزار ضروری می‌باشد. امروزه فنون بازاریابی در هر شغلی بسیار کارساز می‌باشد. یک کارگزار املاک می‌بایست اصول و روش‌های متفاوتی را برای معرفی و ترویج خدمات و محصولات به کار بگیرد و روی شیوه‌های فروش و سیستم‌های کنترل فروش نیز مسلط باشد.
  • یک کارگزار املاک باید بتواند به خوبی نیاز‌های مشتری خود را شناخته و ارزیابی کند و با توجه به نیازهایی که مشتری دارد به او موارد مناسبی را پیشنهاد دهد همچنین می‌بایست استانداردهای کیفیت را در ارائه خدمات و ارزیابی رضایت مشتری در برنامه کار خود داشته باشد.
  • تسلط کامل به زبان فارسی برای اداره امور یک کارگزاری املاک از واجبات این شغل می‌باشد. از این رو یک کارگزار املاک می‌بایست ساختار و محتوای زبان فارسی، معانی کلمات مختلف، املا صحیح واژگان و قواعد و ترکیب و دستور زبان فارسی به خوبی بشناسد.
  • نظارت و مدیریت اصولی یکی دیگر از ویژگی‌های یک کارگزار املاک می‌باشد. داشتن دانش کسب و کار، فنون رهبری، مدیریت مطابق با اصول و برنامه ریزی صحیح از واجبات این شغل می‌باشد. کارگزاران می‌بایست بتوانند از علم مدیریت خود در جهت اداره صحیح منابع انسانی و تخصیص منابع استفاده کنند و میان افراد و منابع به خوبی هماهنگی برقرار کنند.
  • اداره صحیح و اصولی امور دفتری از دیگر ویژگی‌های یک کارگزار خوب می‌باشد. برای تسلط به امور دفتری می‌بایست سیستم‌های اداری و مدیریتی را به خوبی شناخت و بتوان با آن‌ها به خوبی کار کرد. برای مثال یک فرد باید تسلط نسبی روی نرم افزار‌های واژه پردازی، تند نویسی و نسخه برداری، طراحی فرمول‌ها داشته باشد و همچنین آشنایی کاربردی با پرونده‌ها و سوابق و با ادبیات اداری داشته باشد

  مهارت‌های لازم برای یک کارگزار املاک

   • بدیهی است که در شغل کارگزاری املاک مهارت سخن‌وری بسیار مهم می‌باشد. در این شغل اطلاعات بسیاری وجود دارد که باید بین خریدار و فروشنده و هم چنین کارگزار رد و بدل شود . از این رو داشتن مهارت سخن‌وری یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها بوده که به کارگزار کمک می‌کند. تا بتوانند اطلاعات را با شیوه صحیح‌تر و با لحن بهتری منتقل کند، تا هم خریدار و هم فروشنده بتوانند معامله‌ای دقیقا منطبق با نیاز خود را انجام دهند و طرفین راضی باشند
   • داشتن مهارت متقاعدسازی در این حرفه یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها می‌باشد. این مهارت از آن جنبه مهم است که گاهی طرفین یک معامله در موضوعی دچار مشکل می‌شوند که لازم است شخصی با داشتن مهارت کافی آن‌ها را متقاعد کند تا فرد رفتار و یا دیدگاهش را عوض کند. اصولا کارگزاران املاک با داشتن این ویژگی معاملات بهتری را به سرانجام می‌رسانند.
   • اصولا در کارگزاری‌های املاک گزارش‌های بسیار زیادی متناسب با این شغل نوشته می‌شود که درک جملات و پاراگراف‌های نوشته شده در آن می‌تواند یک کارگزار را در امور کارگزاری املاک متبحر ساخته و به داشتن یک معامله خوب و جلب رضایت مشتری کمک کند.
   • همه ما بارها این موضوع را شنیده ایم که گوش دادن یک هنر می‌باشد. البته که این جمله صحیح بوده ولی گوش دادن فعالانه همواره در هر بحثی مورد توجه و تاکید بوده است. گوش دادن فعالانه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد به طور کامل به حرف‌های گوینده گوش دهد و حرف شخص را بی دلیل و در زمان نامناسب قطع نکند. علاوه بر آن می‌بایست در هنگام بحث سوالات مربوطه را از فرد گوینده در زمان مناسبی بپرسد تا احساس توجه و احترام را به گوینده القا کند. یک کارگزار خوب با داشتن این ویژگی به راحتی می‌تواند نیاز‌های مشتری خود را شناخته و در جهت رفع آن بر آید. علاوه بر آن احساس احترام و توجه را به مشتری القا می‌کند و از این رو مشتری بیشتر به سمت او جذب می‌شود.

   نحوه نوشتن قرارداد کارگزاری ملک

   نحوه نوشتن قرارداد کارگزاری ملک

   تا اینجا مطالبی را راجع به کارگزاری املاک آموختیم اما لازم است راجع به قرارداد کارگزاری ملک نیز سخنانی را یادآور شویم.

   قیمت کاشت ابرو چگونه تعیین می شود

   گرانی و ارزانی یک محصول، راه منصفانه ای برای مقایسه نیست. زیرا قیمت‎ها‎ براساس کیفیت، کارایی، دوام و مواردی از این دست، مشخص می‎شوند. هزینه کاشت ابرو نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. از سوی دیگر، گران بودن کاشت ابرو در یک کلینیک، دال بر کیفیت بالای آن نیست. همچنین نباید بدون بررسی و تحقیقات اولیه، ارزان بودن کاشت ابرو در یک کلینیک را دلیلی برای انجام این کار دانست. گاهی پزشک به شرایط اقتصادی بیماران توجه دارد و از اینرو قیمت را کمتر محاسبه می‎نماید.

   از نظر بسیاری، کاشت مو هزینه زیادی دارد. این در حالی است که باید تمامی جوانب را سنجید. هزینه‎ها‎ی دوره نقاهت، داروهایی که پزشک تجویز می‎کند، دستگاه‎ها‎یی که برای پیوند مو استفاده می‎شود و . همگی در تعیین هزینه کاشت مو موثر هستند. در زیر به بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت کاشت ابرو می‎پردازیم.

   هزینه کاشت و پیوند ابرو

   اگر هزینه محاسبه شده برای کل مراحل پیوند و کاشت ابرو محاسبه شود، شامل دستمزد جراح، هزینه تجهیزات، داروی بیهوشی، هزینه‎ها‎ی مرتبط با مراقبت‎ها‎ی در حین کاشت و پس از کاشت می‎باشد. در کاشت با روش FUE، پزشک بر اساس تعداد گرافت هزینه را محاسبه می‎کند که هزینه آن بیشتر می‎شود. علاوه بر این، کاشت و پیوند مو بسته به میزان موهایی است که کاشته می‎شود. از آنجا که این فرایند، برای زیبایی انجام می‎شود و در سلامت جسمی تاثیر زیادی ندارد، لذا بیمه، هزینه‎ها‎ی آن را تقبل نمی کند و شخص باید خود برای پرداخت آنها اقدام نماید.

   عوامل تاثیرگذار بر کاشت ابرو عبارتند از میزان و حجم موهای برداشته شده ، که هر چه این میزان بیشتر باشند، هزینه کاشت ابرو و پیوند ابرو نیز افزایش می‎یابد. گاهی نیز، کاشت مو با جلسات مقدماتی همراه است. این جلسات به منظور تحلیل پوست سر تشکیل و تعداد گرافت‎ها‎ تعیین می شود. اما بصورت رایگان بوده و هزینه ای برای آنها در نظر گرفته نمی شود و تنها زمانی که عمل پیوند صورت می‎گیرد، هزینه آن نیز دریافت می‎شود. از سوی دیگر نمی توان از نقش تجهیزات پزشکی برای پیوند مو غافل شد. در حالی که برخی از کلینیک‎ها‎ از تجهیزات مدرن استفاده می‎کنند، هزینه بالاتری نیز اخذ می‎نمایند. در این کلینیک‎ها‎ به دلیل استفاده از تکنولوژی روز دنیا و پرداخت‎ها‎یی که جهت خرید این تجهیزات صورت می گیرد، هزینه کاشت مو افزایش می‎یابد.

   تعیین هزینه کاشت ابرو بر اساس تعداد گرافت‎ها‎

   بزرگی و کوچکی محلی که برای کاشت مو در نظر گرفته می‎شود، تاثیر زیادی بر هزینه فرایند کاشت دارد. همچنین نوع گرافت‎ها‎یی که برای آن انتخاب می‎شوند، باید ظاهر طبیعی و واقعی داشته باشند. به همین دلیل، طبیعی بودن گرافت‎ها‎ می‎تواند در تعیین هزینه کاشت ابرو تاثیر گذار باشد. یک توصیه مهم، خودداری از کاهش کاشت گرافت است. چرا که برخی از مراجعین قصد دارند تا هزینه کمتری برای کاشت مو پرداخت کنند و درخواست کاشت گرافت‎ها‎ی کمتری می‎کنند. این امر موجب می‎شود تا موهای کمتری کاشته شود و نتیجه کار مطلوب نباشد.

   تخصص و تجربه پزشک در کاشت ابرو

   در هر کار، عامل و کارگزار نقش مهمی را ایفا می‎کنند. در فرایند کاشت مو به هر میزان که پزشک به عنوان شیوه تعیین دستمزد کارگزار کارگزار، تخصص و تجربه بیشتری داشته باشد، پیوند و کاشت ابرو نیز بهتر انجام می‎شود. گاهی شهرت پزشکان موجب افزایش قیمت کاشت مو می‎شود. اما این امر تنها یک پارامتر عرفی بوده که در جامعه متداول شده است. در واقع در کنار شهرت، توانایی، تجربه و تخصص پزشک نقش مهمتری را در تعیین قیمت کاشت ابرو ایفا می‎کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.