استراتژی های غیر جهت دار


تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

جهت گیری استراتژیک

کمی در مورد چگونگی ابعاد مختلف جهت گیری استراتژیک در تعیین بازارگرایی شناخته شده است. مؤلفان چهار بعد کلیدی از جهت گیری های استراتژیک شرکت را به عنوان سابقه بحرانی در دستیابی به بازارگرایی شناسایی کردند: پرخاشگری شرکت، جهت گیری آینده آن، گسترش رسمی سازی بازاریابی و خوی خطر. اثرات تعدیل دو نیروهای زیست محیطی ، شدت رقابت و تلاطم فن آوری نیز در پرتو، ارتباط خود را با ابعاد استراتژی های غیر جهت دار مختلف جهت گیری استراتژیک و بازارگرایی در نظر گرفته شده است. با استفاده از یک نظرسنجی که با شرکتهایی در عرصه صنایع متعدد، اثرات پیشنهادی با تجزیه و تحلیل طبقاتی پنهان با معیار های مختلف آزمایش شده است. نتایج، بر اساس راه حل دو معیار مطلوب، نشان می دهد که اگر چه بازارگرایی به میزان قابل توجهی توسط این ابعاد جهت گیری استراتژیک نهفته شده، الگوی نفوذ در اعضای یک شرکت در یکی از دو معیار متفاوت است.
واژگان کلیدی : بازارگرایی، پرخاشگری، رسمی سازی بازاریابی، جهت گیری های آینده، تمایل به خطر.
1. مقدمه
بازارگرایی شده است، و بدون شک در ادامه هم، مرکزی به توانایی یک شرکت، برای رقابت و جلب پاداش های برتر در بازارهای کسب و کار و همچنین بازار مصرف ایجاد خواهد شد. این که آیا کاربر به سایر نظرسنجی به عنوان یک فرهنگ متمرکز در درک و ارضای نیازهای مشتری و یا به عنوان مکانیزم حمایتی برای جمع آوری، انتشار و در پاسخ به هوش بازار بر روی نیازهای مشتری مطالعه و درک بازارگرایی شده اند، قابل توجه و گسترده است. تا به امروز، بازارگرایی کانون توجه صدها نفر از مطالعات، فرابررسی عالی و بررسی مقالات که از پیکره هر یک از این آثار یافته های برجسته در حال ظهور می باشند.
ادبیات موجود به اطلاع گسترده در نتیجه بازارگرایی است. اگر چه از برخی اختلاف در مورد نفوذ خود را در موقعیتهای خاص وجود دارد، شواهد حاکی از آن است که بازارگرایی شامل تولید منافع در الگوهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم به عنوان مثال، نوآوری، وفاداری مشتری، کیفیت محصول و در نهایت عملکرد شرکت می باشد. جالب توجه است، ادبیات سابقه بازارگرایی، گر چه همچنان آموزنده است توجعات کمتری به توسعه شده، به عنوان مثال، کمی در مورد چگونگی گردانندگان کلیدی بازارگرایی از جهت گیری گسترده استراتژیک شرکت که شامل عناصری مانند میل خطر، پرخاشگری، جهت گیری های آینده شناخته شده است،در حالی که بازارگرایی است، که خود را به عنوان جهت گیری استراتژیک قالب کرده استراتژی های غیر جهت دار است، و با سایر ابعاد جهت گیری استراتژیک برای درک پیامدهای عملکرد، خود را کنار هم قرار داده است کمی در مورد چگونگیهای مختلف تاثیر ابعاد دیگر جهت گیری های استراتژیک و یا تعیین بازارگرایی شناخته شده است. با توجه به اینکه نتایج مطلوب و مزایای عملکردی اغلب از بازارگرایی مشتق شده است، از جمله شکاف در دانش با توجه به این عوامل تعیین کننده کلیدی مشکل افرین است.
برای تقویت درک و برای رسیدگی به سوالات قانع کننده در خصوص نقش عناصر در جهت گیری استراتژیک یک شرکت در گردانندگان بازارگرایی، ما به ادبیات موجود و شناسایی ابعاد مختلف از فرهنگ استراتژیک به خصوص کلیدی می پردازیم. به طور خاص ، ما استدلال می کنند که 1) پرخاشگری شرکت، هدف استراتژیک خود را با توجه به تسلط و برنده شدن رقابتی می داند 2) جهت گیری آینده ، جهت گیری این شرکت با توجه به تاکید بر ملاحظات استراتژیک بلند مدت به جای نگرانی های فوری و کوتاه مدت فوری، 3) میزان رسمی سازی که با بازاریابی نزدیک شرکت همراه است و 4) خوی خطر شرکت ، تمایل خود را برای جلوگیری از گرفتن خطر و یا درگیرشدن در خطر بیشتری که بازارگرایی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این ، از آنجا که ادبیات نشان می دهد اهمیت محتوای شرکت در زمینه درک بازارگرایی است (کیرکا و همکاران، 2005)، ما به بررسی اثرات تعدیل از شدت رقابتی و تلاطم تکنولوژی بر روابط سایر ابعاد جهت گیری استراتژیک با بازارگرایی می پردازیم.
2. بازارگرایی تعیین کننده دیگری از جهت گیری های استراتژیک
مفهوم(بازارگرایی) به عنوان پیاده سازی مفهوم بازاریابی شامل شناخت و درک مشتریان و رقبا است. آن ترویج رفتارهای است که در ارزش برتر برای مشتریان نتیجه می شود ، بنابراین ، بازارگرایی اساساً بنای برنامه ریزی و اجرای استراتژی که هدف ارائه رضایت مشتری ، و تحقق و حفظ مزیت رقابتی است را فراهم می کند با توجه به حساسیت آن ، درک پیدایش بازارگرایی کلیدی است جالب توجه است ، محققان تلاش نسبتا کمتری را در درک عوامل مؤثر بر آن صرف می کنند. به عنوان مثال ، آن به احتمال زیاد تصادفی نیست که یک متا تجزیه و تحلیل اخیر به طور انحصاری بر روی نتایج عملکرد از بازارگرایی متمرکز باشد از لحاظ تعدادی از اثرات کلی ، یکی دیگر از متا تجزیه و تحلیل تنها 63 سابقه در بر داشت در حالی که 355 برای عواقب ناشی از بازارگرایی گزارش شده است علاوه بر این ، یک مزیت از ادبیات در سابقه بازارگرایی بر ساختار سازمانی ، طراحی ، و یا مسائل روند تمرکز شده است ترک شکاف قابل توجهی در درک ما از عوامل مهم دیگر که افزایش می دهد ، و یا حتی سرکوب بازارگرایی در شرکت است.
یکی از نفوذ قدرتمند به طور بالقوه در بازارگرایی شامل عناصر دیگری از جهت گیری های استراتژیک شرکت است. اگر چه این موضوع از ادبیات نسبتا گسترده ، برخی از تخیلات مفهوم جهت گیری استراتژیک را احاطه کرده است از نظر فشار استراتژیک ، انتخاب ، یا استعداد ، قالب ریزی کرده است .با این وجود ، به طور کلی جهت گیری استراتژیک شامل رئوس مطالب گسترده ای برای اقدام استراتژیک و یا دستورالعمل استراتژیک گرفته شده توسط یک شرکت می باشد جهت گیری استراتژیک شامل فلسفه یا ژست که راهنمای انجام کسب و کار شرکت است. آن از مجموعه ای ارزش ها و باورهای عمیقا ریشه دار است که فعالیت های پشتیبانی و تلاش برای انبار کردن مزیت رقابتی است.
ابعاد مختلف از جهت گیری استراتژیک در ادبیات مورد بحث قرار گرفته است ، گاهی اوقات در رابطه با بازارگرایی به درک نتایج عملکرد توجه شده است. به عنوان مثال ، محققان بازارگرایی را با گرایش کارآفرینی ، جهت گیری فن آوری و نوآوری همراه می دانند. به همین ترتیب ، آن به جهت گیری تولید و فروش ربط داده می شود. در بسیاری از این بحث ، می توان استدلال کرد که ابعاد جهت گیری استراتژیک دامنه خاصی می باشند و یا بر عملکرد سازمانی گسترده ای از قبیل فروش ، تولید ، نوآوری ، مشتریان ، و رقبای تمرکز یافته اند. در حالی که به وضوح انتقادی ، این جهت گیری های استراتژیک پهنای باند استراتژیک را محدود می کند.

 1. پرخاشگری
  مطابق با ادبیات موجود ، پرخاشگری را در شرایط قصد استراتژیک شرکت تصور می کنیم که تا چه حد شرکت در دستیابی به تسلط رقابتی متمرکز است. یک شرکتی مهاجم است که پی در پی تلاش های خود را به راه پیشی گرفتن باقی بگذارد و برای پیروزی در رقابت با تاکید سنگین به دنبال سهم بازار باشد ، و تمایل به یک چالش قوی رقبا برای دستیابی به کارایی. پرخاشگری بدان معنی است که شرکت با توجه به رشد و برتری در بازارهای خود را جاه طلب می پندارد، در واقع اختصاص همه منابع ممکن و مشغول به کار در تمامی راه های ممکن در پیگیری این اهداف است .علاوه بر این ، در جاهایی ممکن است ، تهاجمی استراتژیک شرکت جلب شود و ایجاد منابع و دارایی که بتواند اهرمی به طرف مزیت رقابتی شود

شرکت تهاجمی تر ، راه های بیشتری را پیدا خواهد کرد و از مزیت رقابتی به دست آورده استفاده می کند. یکی از امیدبخش ترین راههای مزیت رقابتی شامل مشتریان و استراتژیکی تهاجمی شرکت به راحتی به رسمیت شناخته شده است. قدرت ، به خوبی در خدمت پایه مشتری است و حق رای دادن مشتری قوی ، دارایی های استراتژیک قدرتمند در مطبوعات برای مزیت رقابتی است علاوه بر این ، درک و دانش عمیق از مشتریان و رقبا که توانایی ارتباط برقرار کردن به طور موثر در رابط بازار را پشتیبانی و در نتیجه در جهت ایجاد مزیت استراتژیک بسیار مهم است. از آنجا که شرکت های تهاجمی هستند که برای نیاز به تسلط رقابتی سوق داده می شوند، آنها نیز احتمالا به افزایش مشاهدات روی آوردند.
و تجزیه و تحلیل اقدامات رقابتی از طریق نهادینه کردن بازارگرایی اقدام می کنند. از سوی دیگر ، یک شرکت است که مهاجم نیست ، می تواند نگرش بی میلی نسبت به بازارگرایی داشته باشند. بنابراین ، فرضیه ما :
فرضیه 1. نتایج پرخاشگری بیشتری در سطوح بیشتری از بازارگرایی.
2 . رسمی سازی بازاریابی
در مقابل رسمی سازی در سطح سازمان ، که شامل جهت گیری به سمت سیاست های نظام مند و تا حدی که قوانین و مقررات بر ساختار سازمان، تسلط می یابند رسمی سازی بازاریابی شامل، حدی که تابع بازاریابی توجه سیستماتیک و صریح و بحث هدفمند در شرکت دریافت می شود . رسمی سازی بازاریابی مشخصه ای است که جهت گیری شرکت را به سوی یک رویکرد عمیق و هدفمند و همچنین به سوی را به استراتژی بازاریابی و فعالیت های بازاریابی هدایت می کند. بنابراین، حتی اگر بازاریابی در شرکت به عنوان منطقه ی عملکردی وجود نداشته باشد، فعالیت های بازاریابی و استراتژی هنوز سیستماتیک و قطعی هستند، و بازاریابی آگاهانه و به عمد در شرکت نزدیک می شوند. در صورت عدم رسمی سازی ، استراتژی های بازاریابی در یک شرکت تمایل به شانس و ه طور اتفاقی نزدیک می شوند. فعالیت های بازاریابی و استراتژی در راههای غیرنظام مند تا آخر ایستادگی می کنند. رسمی سازی بازاریابی با منطق زیر بنای ابعاد تجزیه و تحلیل استراتژیک سازگار است که در آن مستلزم جستجو در فکر و یا حل ژست های مشکل و هم ترازی از منابع در جهت یک هدف خاص می باشد. با این حال ، در مقابل با ابعاد تجزیه و تحلیل کلی تر، رسمی سازی بازاریابی شامل کانون توجه مدیریتی در یک راه هدایت شده می باشد.
هنگامی که یک شرکت جهت گرا به سمت رسمی سازی بازاریابی است حاکی از آن است که یک رویکرد نظام مند به بازاریابی بسیار ارزشمند است. همچنین نشان می دهد که برنامه ریزی بازاریابی در درآمد شرکت در روش علمی، با تمرکز بر معیارهای عملکردی برای اهدافی مانند رضایت مشتری است . در یک شرکت که در آن بازاریابی کمتر رسمی است، تصمیم گیری در مورد مشتریان و رقیبان به احتمال زیاد بیشتر با پایه تک کاره ای و فاقد جریان ساخت نزدیک هستند. این به نوبه خود حاکی از آن است که رسمی سازی بازاریابی به عنوان یک جهت گیری استراتژیک، جهت گیری به سمت مشتریان رضایت بخش که به عنوان شناخت و درک بازار به طور کلی، که به آن، بازارگرایی گفته می شود را تشویق می کند. بنابراین، یک جهت گیری به سمت رسمی سازی بازاریابی تغذیه خواهد شد . بازارگرایی را افزایش خواهد داد.
2. خوی خطر
خوی خطر شامل تمایلات سطح شرکت و امیال پیشین نسبت به خطرپذیری در فعالیت های راهبردی و رویکردها است. خطر مستلزم عدم قطعیت متصل به نتایج بالقوه مثبت و یا به طور بالقوه مخرب از تصمیم گیری ها و یا فعالیت ها است آن دلالت بر فقدان دانش و کنترل و ناتوانی در توسعه انتظارات برای نتایج است. خوی خطر عمومی شرکت شامل یک الگوی پایدار و با ثبات در پذیرش و یا پرهیز از خطر است. بنابراین، با توجه به رفتارهای خطرپذیری، شرکت خوی خطر را با احتمال کلی برای رفتار کردن به طرق خاصی توصیف می کند.در اینجا، به طور خاص، ما تمرکز بر روی میل شرکت برای جلوگیری از خطر که به آن ریسک گریزی می گویند.
جاوورسکی و کوهلی یافتند که هیچ ارتباط بین مدیریت ریسک گریزی بالا و بازارگرایی نیست. با این حال ، چون هر دو، یعنی بازارگرایی و ریسک گریزی سطح شرکت نفوذ شرکت در سطوح متعدد و به خصوص، در رابط بازار ایستادگی می کنند، ما انتظار داریم که این دو نیرو مربوط باشند. به طور خاص، یک جهت گیری استراتژیک ریسک گریز نشان می دهد روش های نسبتا محافظه کار استراتژیک که منجر به ایجاد گرایش روابط قوی قابل اطمینان در بازار موجود را از طریق تعامل قوی با مشتری است. شرکت تماس نزدیک خود را با مشتری پایه به طوری که عدم قطعیت می تواند اجتناب شود ادامه می دهد.پرورش درک قوی از دانش مشتریان و بازار به عنوان بیمه در برابر اشتباهات پر هزینه مشاهده خواهد شد. بر این اساس، تمام این عوامل باید منجر به بازارگرایی قوی تر شود.

3. کار میدانی مقدماتی
تحقیقات میدانی اولیه مان در چهار مسائل متمرکز شده است. اول، آن را طراحی و هدایت به منظور بررسی ارتباط سوال و اعتبار خالص منطبق با قانون انجام دادیم. دوم، آن با استفاده از مخبری کلیدی مناسب تایید شد. سوم، اساس آن را بر پایه توسعه اندازه گیری استراتژی های غیر جهت دار فراهم شده از پاکی پرسشنامه کمک گرفته شده است. چهارم، از وسیله ای برای تست قبل پرسشنامه فراهم شده است. به این ترتیب، ما هفت مدیرانی از شرکت های واقع در یک منطقه شهری بزرگ در غرب میانه ایالات متحده مصاحبه کرده ایم. مدیران نشان دادند که آنها با بازارگرایی و عوامل مؤثر بر آن نگران بودند. آنها همچنین نشان داد که ابعاد جهت گیری استراتژیکی که مشخص شده بودند بسیار برجسته و مربوط در شرکت آنها و در رابطه با استراتژی های غیر جهت دار بازارگرایی بود. مصاحبه ها سایر ابعاد استراتژیک در رابطه با بازارگرایی را نمایان ساخت. علاوه بر مصاحبه ها چیزی آشکار شد که مطلع ترین مدیران در مورد فرهنگ استراتژیک و آگاهی بیشتر بر برنامه ریزی استراتژیک مدیران سطح ارشد بودند. سه تا مدیران از تعاریف ساخت و ارائه مطالب ورودی به پالایش از عملیاتی که پس از آن در پرسشنامه گنجانیده شده بود بررسی شد. برای قبل از آزمایش، ما پرسشنامه به چهار پاسخ دهندگان دیگر اجرا کردیم و با اتمام زمان دست اول، موانع احتمالی در جریان پرسشنامه ، و مشکلات درک در عنوانها و یا دستورالعمل را مشاهده کردیم. پس از تکمیل پرسشنامه، ما در توجیه پاسخ دهندگان به اصلاح پرسشنامه بیشتر پرداختیم.
3. طراحی مطالعه و جمع آوری داده ها
برای مطالعه کمی مقطعی، ما با یک قاب نمونه برداری از 800 شرکت هایی که ارائه دهنده لیست های تجاری بودند آغاز کردیم. برای افزایش تعمیم ، نمونه صنایع متعدد از جمله برق و الکترونیک، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات اندازه گیری و کنترل، لاستیک و پلاستیک، رایانه ها و تجهیزات صنعتی، ساخت فلز، استخراج، و با دوام است. با توجه که مدیران سطح ارشد به عنوان مناسب ترین مخبر کلیدی شناسایی شده اند در لیست پستی شامل نام و مشخصات تماس خود را بر این اساس است. بسته های نظر سنجی به تمام مخبران کلیدی فرستاده بودند و همراه نامه شرح پروژه و تضمین محرمانه با یک اسکناس یک دلاری به عنوان انگیزه ای ضمینه کردند، یک نسخه از پرسشنامه و هزینه پستی که پاکت به آدرس خودش برگشت داده می شود. پیگیری که شامل یک بسته بررسی یکسان فرستاده شده سه هفته بعد به غیر، پاسخ دهندگان همراه نامه نیز ارائه گزینه ای برای شرکت در مطالعه از طریق یک وب سایت است.

بررسی استراتژی های بازاریابی بین المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود صادرات محصولات در صنایع لبنی(مطالعه موردی شرکت لبنی کاله)

اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 95,200 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی استراتژی های بازاریابی بین المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود صادرات محصولات در صنایع لبنی(مطالعه موردی شرکت لبنی کاله)

چکیده مقاله :

در دهه های اخیر، ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کرده است. تصمیم گیری در خصوص انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی از یک سو به دلیل ماهیت پویا و پیچیده شیوه های ورود و از سوی دیگر به علت تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر آن کاری پیچیده و مشکل است. از این رو ضروری است متغیرهای استراتژیک تعیین کننده استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شوند. هر یک از مطالعات در حوزه انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی، متغیرهای متفاوتی را بررسی کرده و معمولاً به نتایج ناسازگاری دست یافته اند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی در شرکت کاله آمل و نحوه اثر گذاری آن ها بر این انتخاب است. این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، ابتدا مفهوم و انواع استراتژی های ورود به بازارهای خارجی را معرفی و آن ها را به 3 دسته کلی؛ استراتژی های صادراتی، استراتژی های غیر صادراتی و استراتژی های بینابینی تقسیم نموده است. نمونه پژوهش شامل 37 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت لبنی کاله شامل مدیران بخش صادرات و کارشناسان ارشد بخش بازاریابی در هر منطقه(کشور)می باشند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد دهقان و پیرسون در مورد بررسی متغیرهایتأثیرگذار بر انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی چون آزمون فریدمن و آزمون های معناداری و از نرم افزارSPSS18استفاده شد. بررسی ها در سطح 95 درصد اطمینان نشان داد که عدم قطعیت کشور مقصد، عدم قطعیت بازار محصول، عدم قطعیت رقابتی، عدم قطعیت در رفتار رقبای احتمالی، تجربه بین المللی، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه گذاری کل، شدت رقابت صنعت، ماهیت فعالیت و جذابیت مکان عوامل موثری در انتخاب استراتژی صادرات مستقیم (تولید در داخل و توزیع به خارج) کاله جهت ورود به بازارهای بین المللی است.

کلیدواژه ها:

استراتژی های ورود به بازارهای خارجی ، متغیرهای تأثیرگذار بر استراتژی ورود به بازارهای بین المللی ، شرکت کاله آمل ،

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ARTHUMAN01_073 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

خلیلی، کامران و آذین فر، کاوه،1394،بررسی استراتژی های بازاریابی بین المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود صادرات محصولات در صنایع لبنی(مطالعه موردی شرکت لبنی کاله)،اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی،https://civilica.com/doc/431719


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، خلیلی، کامران؛ کاوه آذین فر )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، خلیلی؛ آذین فر )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • حسینی ولی، فرشید(1389)، بررسی تاثیر برنامه های مشوق های صادراتی .
 • دهدشتی شاهرخ، زهره، (1386). عوامل موثر بر عملکرد صادراتی شرکت .
 • نهاوندیان، محمد.(1380) افق‌ها و عبرت‌ها در سیاستگذاری بازرگانی. تهران؛ شرکت .
 • Bani-Hani J. & AlHawary F. (2009) The Impact of Core .
 • Barney, J. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Reading, MA: .
 • Barney, J. (2001): SIs the Re source-based View a useful .
 • Chetty, S. K., & Hamilton, R. T. (1993). Firm-level determinants .
 • Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing S trat .
 • Dhanaraj, C. & Beamish, P.W. 2003.A res ource-baseed approach to .
 • Fiegenbaum, A., Hart, S. and Schendel, D. (1996). "Strategic Reference .
 • Grant, R. (1999): "Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications", Blackwell .
 • Gripsrud, G. & Benito, G.R.G. (2005). International ization in retailing: .
 • Ibeh K. I., & Wheeler . (2005). AResourc e-Centred Interpretation .
 • Javalgi Rajshekhar (Raj) G.et.al (2006). Toward the Development of an .
 • Katsikeas, C., Leonidou, L., & Morgan, N. (2000). Firm-level export .
 • Kaleka, A. 2002. Resources and capabilities driving competitive advantage in .
 • The first Inte rnational Conference _ Innovation and Research in .
 • KimMan M.M.(20 10).The Relationship between Distinctive C ap abi lities .
 • Kim M & Azizi W. (2009). The Relationship between Innovativeness, .
 • Kouznetsov, Alex, (2009), Country conditions in entering markets and their .
 • Leonidou L.C., Katsikeas, C.S. & Samiee, S. 2002. Marketing strategy .
 • LoPez-Duarte, C., & Vidal-Sua Rez., M. M. (2010). External uncertainty .
 • O6Cass Aron Craig Julian (2003). Examining firm and environmentl influences .
 • Powers T.L., & Hahn W. (2004). "Critical competitive methods, generic .
 • Quer, D., Claver, E., & Andreu, R. (2007). Foreign market .
 • Strategy Types, Environment and the Export Performance of Small and .
 • S anchez-P einado, E., & Pla -Barber, J. (2006), A .
 • Xue, Yuehua. Hu, Songhua.And Fan, Xu' ang (2011), entry mode .
 • Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). The effect .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

۱۰ آموزشگاه برتر در زمینه برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

۱۰ آموزشگاه برتر در زمینه برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

در این مقاله سعی شده است بهترین آموزشگاه های کشور در زمینه برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک معرفی گردند. رتبه بندی ذیل حاصل بررسی های فراوان و تحقیقات انجام شده توسط این پایگاه طی ۶ ماه گذشته می باشد. لطفاً در نظر داشته باشید رتبه بندی ذیل لزوماً به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آموزشگاه های فوق نیست. ضمناً لازم به ذکر است فهرست بهترین ها طی ارزیابی های مستمر به تناوب به روز رسانی می گردد.

موسسه آموزش عالی آزاد هادی

موسسه آموزش عالی آزاد هادی از سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را در برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کامپیوتر آغاز نمود و در ادامه از سال ۱۳۸۲ همکاری خود را با دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت (مقطع دار) در مقاطع کاردانی و کارشناسی ادامه داد. درحال حاضر این موسسه با راه اندازی هفت دپارتمان مدیریت، برق، اتوماسیون صنایع ، معماری ، دکوراسیون داخلی استراتژی های غیر جهت دار ، حسابداری و کامپیوتر فعالیت میکند.

ایباما

ایباما مخفف کلمه بنیاد آموزش مجازی و الکترونیک می باشد. ما را با ایباما٬ باما٬ بنیاد٬ بنیاد آموزش٬ مرکز آموزش مجازی٬ ایرانیان نیز می شناسند. ایباما از سال ۱۳۸۵ یعنی بیش از یک دهه فعالیت مستمر در زمینه دستیابی به ارائه سبک آموزش های نوین و همچنین فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت با کادری مجرب در شهر فرهنگ و هنر اصفهان شروع به فعالیت نمود و امروزه با گسترش فعالیت های خود با استراتژی های غیر جهت دار ایجاد پایگاه های قدرتمند نمایندگی در سراسر کشور و تمامی استان ها و گسترش پایگاه های خود به سایر کشور ها اکنون به جرات بزرگترین شبکه آموزش در کشور می باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد بهـــار فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ با عنوان موسسه پیشروان مدیریت فـردا آغاز کرده و ماموریت اصلی خود را برگـزاری دوره های کاربردی در حوزه مدیـریت تعریـف نمود . این مجموعه در سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز قطعی به شماره ۲۳۴/۲۴ از وزارت علوم، تحقیقات وفنـاوری با عنوان موسـسه آمـوزش عـالی آزاد بهــــار فعالیت تخصصی خود را در زمینه مدیریت ادامـه داده و همکـاری خود را با دانشگاههای خـارجی، داخلی و مراکز صنعتی و تجاری گسترش داد. در طی ۱۶ سال اخیر (از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۷) این موسسه موفق به برگزاری بیش از ۱۶۰ دوره مدیریت MBA برای مدیران به صورت کامـلاً حرفه ای و تخصصی شده است و نیز در حدود ۱۰۰۰ سمیـنار مدیریتی برای سازمان ها و شرکت ها برگزار نموده است. این مجموعه پس از سالها تجربه در پرورش مـدیران موفق، برای اولیـن بـار در ایران اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته Post MBA و دوره عالی مدیریت DBA بصورت حرفه ای و با رویکـرد افزایش توانمندی و مهـارت های مـدیـران نموده است و موفق به اجرای بیش از ۴۶ دوره DBA و Post MBA، تا به امروز گردیده است. از جمله افتخـارات این مرکز آشنا نمودن بیش از ۷۰۰۰ نفر از مدیـران عرصه کسب و کـار با دانـش کاربردی و مهارت های نوین در حوزه مدیریت می باشد. همچنین بهار توانست در سال ۱۳۹۱ لوح افتخار برترین برند آموزش در حوزه مدیریت MBA را از آن خود نماید .

موسسه توسعه و آموزش فصل در سال ۱۳۷۸ (در قالب دپارتمان آموزشی فصل رایانه) و در جهت تأمین نیازها و ارائه خدمات آموزشی به مشتریان این شرکت راه اندازی گردید. پس از ده سال فعالیت، علی الخصوص در زمینه تأمین آموزش های مبتنی بر نرم افزارهای تولیدی فصل رایانه، حیطه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای فصل رایانه در راستای ارائه خدمات به سایر صنایع و در سایر حوزه های دانش مدیریت گسترش یافت و در طول مدت کوتاهی موسسه توسعه و آموزش فصل تشکیل گردید.

آکادمی مجازی ایرانیان

مرکز پژوهشی هدایتگران اندیشه (تاسیس ۱۳۷۶) به عنوان زادگاه آکادمی آموزش مجازی ایرانیان پس از موفقیت در زمینه طراحی، تولید و توسعه پلتفرمهای علم الکترونیکی، در بهار ۱۳۷۷ فعالیت خود را در حوزه آموزش اینترنتی با اجرای موفق دوره های عمومی و تخصصی آغاز نمود. در بهار ۱۳۸۸ یکی از بزرگترین پروژه های آموزش الکترونیکی کشور با مشارکت تعداد زیادی از مراکز بزرگ آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی داخل و خارج کشور آغاز گردید و آکادمی مجازی ایرانیان متولد شد.ماموریت اصلی آکادمی مجازی ایرانیان، آموزش بر روی انواع ابزارهای دیجیتالی در قالب وب،تلفن همراه، تبلت، پخش کننده های صوتی و … با هدف افزایش دسترسی کاربران به انواع آموزشهای کارآمد و بهبود شرایط زندگی انسانها می باشد.

سرآمد

گروه مديريت سرآمد ايرانيان ،‌ ارائه کننده خدمات آموزش حضوری مدیریتی ، آموزش مجازی مدیریت و مشاوره طراحی و استقرار سیستم ها و مدل های مدیریتی می باشد.

هم آموز

تلاش ما در هم آموز راه اندازی یک پلتفرم یادگیری الکترونیکی بر روی وب و موبایل بوده که به صورت کاملا بومی و مطابق با نیازهای آموزشی طراحی و توسعه داده شده است و با همکاری برترین موسسات آموزشی، مجموعه ای غنی از دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. با گذراندن موفقیت آمیز دوره ها در هم آموز می توانید از موسسه برگزار کننده دوره مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایید. رویکرد اصلی هم آموز ارائه آموزش های با کیفیت و معتبر تخصصی در حوزه مدیریت و مهارت های فردی است.

Tehran Business School

سیستم آموزش Tehran Business School، مجموعه ایست از نرم افزارهای آموزشی که در قالب یک سایت به مدیریت آموزش و یادگیری شما می پردازد.

فراگستر

شركت مهندسی پژوهشی فراگستر (سهامی خاص)، از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را با هدف ایجاد بستری مناسب در زمینه ارائه استراتژی های غیر جهت دار راهكارهای یكپارچه فناوری اطلاعات آغاز و پس از ۴ سال فعالیت در این عرصه و همزمان با تولید اولین نگارش نرم افزارهای مالی و اتوماسیون اداری خود، در سال ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۱۸۲۱۸۱ در تهران تاسیس گردید.

اكنون باگذشت دو دهه فعالیت در تولید و ارائه نرم‌افزارهای یکپارچه سازمانی، هزاران سازمان و شرکت از خدمات نرم‌افزاری این شرکت استفاده می‌نمایند.

فراگستر بعنوان یک شرکت دانش بنیان، با در اختیار داشتن رتبه ۱ شواریعالی انفورماتیک، اجرای موفق‎ترین پروژه‎های نرم‎افزاری كشور را در سابقه خود داشته است و مهمترین فعالیت این شرکت ارائه سبد کاملی از نرم‌افزارهای یکپارچه سازمانی در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، اتوماسیون اداری، منابع انسانی و مالی برای سازمان‎هایی با اندازه‎ی متوسط و بزرگ می‎باشد.

آریانا

گروه پژوهشی صنعتی آریانا مجموعه ای یکپارچه شامل شرکت ها و واحدهای کسب وکار مستقل است که تمرکز همه آنها بر ارائه خدمات آموزش مدیریت و کسب و کار، مشاوره مدیریت و کسب و کار و انتشار کتاب های مدیریتی است. آریانا کار خود را در سال ۱۳۸۰ با مشارکت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف آغاز نموده و با توسعه آن در حال حاضر با جمع بزرگی از برترین مدرسان، مشاوران و محققان مدیریت همکاری و مشارکت دارد.

بهترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال؛ لیست ۱۱ صرافی DEX برای ایرانی ها

بهترین صرافی های غیر متمرکز

همه ما می‌دانیم که صنعت کریپتو بدون حضور صرافی دیجیتال به جایگاه امروزی خود نمی‌رسید. این پلتفرم‌های معاملاتی یکی از مهم‌ترین ارکان دنیای کریپتوکارنسی هستند. اما نباید فراموش استراتژی های غیر جهت دار کنیم که ویژگی اصلی رمزارزها، تمرکززدایی و ناشناس بودن تراکنش‌های آنهاست که این مهم حین استفاده از صرافی‌های متمرکز تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بنابراین توسعه‌دهندگان دنیای کریپتو چاره‌ای برای این مساله اندیشیدند که آن خلق صرافی های غیر‌متمرکز بود. این پلتفرم‌‌ها که امکان انجام معاملاتی بدون واسطه و ناشناس را فراهم می‌کنند، در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی نزد کاربران این حوزه کسب کرده‌اند.

در این مقاله علاوه‌بر نگاهی اجمالی به ویژگی این پلتفرم‌ها، فهرستی از بهترین صرافی های غیر‌متمرکز ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

صرافی غیر‌متمرکز (DEX)چیست؟

صرافی های غیر‌متمرکز (Decentralized Exchange) که آنها را با نام اختصاری DEX می‌شناسیم، بستری برای خرید، فروش و معامله ارزهای دیجیتال هستند که توسط هیچ شخص یا نهادی کنترل نمی‌شوند. این پلتفرم‌ها یک پروژه‌ی کدنویسی شده مبتنی بر بلاکچین هستند که میزان امنیت و کیفیت آنها بستگی به تیم توسعه‌دهنده و کدنویسی آنها دارد.

این صرافی‌ها بدون نیاز به ثبت‌نام و احراز هویت تنها از طریق اتصال کیف پول دیجیتال کاربران به آن‌ها قابل سرویس‌دهی هستند و در آنها احتیاجی به انتقال دارایی به کیف پول صرافی نیست. بنابراین در این سیستم‌ها، خبری از هک شدن حساب صرافی یا بلوکه شدن دارایی کاربر نیست. همچنین این پلتفرم‌ها به‌دلیل اینکه خارج از نظارت یک نهاد واحد هستند، صرفاً از ویژگی‌های بلاک چین برای کنترل پلتفرم خود بهره می‌برند و ملزم به پیروی از قوانین یک کشور یا دولت خاص نیستند.

نحوه کار صرافی های غیر‌متمرکز

نحوه کار صرافی غیر متمرکز

همانطور که گفته شد صرافی غیر‌متمرکز ارز دیجیتال بر بستر بلاکچین فعال است و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر اساس قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. این سیستم از ویژگی‌های بلاکچین بهره برده و به‌صورت غیر‌متمرکز و بدون حضور سرور و کنترل کننده‌ی مرکزی فعالیت می‌کند.

قرارداد هوشمند دستوراتی کدنویسی شده در بستر بلاکچین‌ است که در صورت فراهم شدن شرایط آن، به‌طور خودکار اجرا شده و قابل بازگشت و توقف نیست.

در این پلتفرم‌ها کاربر پس از اتصال کیف پول خود به صرافی، یک سفارش خرید یا فروش ثبت می‌کند. سپس در صورت ثبت سفارشی مطابق با او از سوی کاربر دیگر؛ تراکنش مربوطه توسط یک قرارداد هوشمند (بدون نیاز به واسطه) انجام می‌شود.

ویژگی‌های معامله در بهترین صرافی های غیر متمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز مزایا و کاربردهای بسیاری برای کاربران خود به‌دنبال دارند. خصوصا درفضای تکنولوژی که رقبا همیشه سعی دارند از هم پیشی بگیرند، آنها نیز به دنبال ارائه بهترین‌ها هستند.

 • هزینه‌ یا کارمزد معامله پایین
 • ناشناسی معاملات
 • عدم نیاز به انتقال دارایی به کیف پول صرافی
 • محدود بودن تعداد رمزارزهای قابل معامله در این سیستم‌ها در مقایسه با صرافی های متمرکز
 • بالا بودن زمان تطبیق سفارش‌ها به‌دلیل پایین بودن حجم معاملات

نکته: برخی صرافی‌های غیر‌متمرکز در کنار ترید، قابلیت دیگری برای کسب سود کاربران خود فراهم کرده‌اند که استخر نقدینگی نام دارد. این ویژگی به کاربران امکان کسب درآمد از طریق تامین نقدینگی را می‌دهد. آنها با واریز توکن مورد نیاز برای اجرای یک قرارداد هوشمند به انجام سریع‌تر آن کمک می‌کنند و در ازای این کمک‌رسانی از توکن‌های موجود در استخر پاداش دریافت می‌کنند.

بهترین صرافی های غیر‌متمرکز برای ایرانی ها

همانطور که مطلعید امروزه صرافی‌های متمرکز زیادی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. اما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مربوط تایید هویت، عملاً معامله در چنین پلتفرم‌هایی برای کاربران ایران با ریسک زیادی همراه است. بنابراین یک گزینه مناسب برای معاملات رمزارزها روی آوردن به صرافی‌های غیر‌متمرکز است. در ادامه لیستی از انواع صرافی‌های غیر متمرکز ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

‌صرافی بایننس دکس (Binance DEX)

صرافی غیرمتمرکز بایننس دکس

صرافی نام‌آشنای بایننس در فوریه ۲۰۱۹ سیستم غیر‌متمرکز خود را راه‌اندازی کرد. بایننس دکس از هسته‌ی پردازشی صرافی بایننس یا همان زنجیره بایننس برای انجام معاملات خود بهره می‌برد؛ بنابراین سرعت و قدرت انجام تراکنش‌ها در آن تفاوتی با صرافی متمرکز بایننس ندارد. (کارمزد بایننس ۰.۱ درصد است).

در صورتی که از توکن اختصاصی بلاکچین بایننس یا همان بایننس کوین (BNB) برای تبادل رمزارزها استفاده شود، میزان کارمزد کم‌تر خواهد شد. صرافی غیر‌متمرکز بایننس از اکثر کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پشتیبانی می‌کند. امنیت بالا و رابط کاربری ساده از دیگر ویژگی‌های Binance DEX است.

توجه کنید این صرافی به‌طور رسمی اعلام کرده کشورهایی که در لیست سیاه بایننس قرار دارند، از سیستم غیر‌متمرکز آن نمی‌توانند استفاده کنند. بنابراین در حالت عادی استفاده از این پلتفرم برای کاربران ایرانی ممکن نیست و شما باید توسط سرویس‌های وی پی ان، آی‌پی خود را تغییر دهید.

صرافی یونی سواپ (Uniswap)

صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ

صرافی غیر‌متمرکز یونی‌سواپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ بر پایه‌ی بلاکچین اتریوم شروع به فعالیت استراتژی های غیر جهت دار کرد. کارمزد تراکنش‌ها در این پلتفرم ۰.۳ درصد است که از طریق توکن‌های مبتنی بر شبکه اتریوم (ERC-20) قابل پرداخت است. حجم معاملات در بستر یونی سواپ به‌طور مداوم در حال افزایش است و این صرافی در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین و بهترین صرافی های غیر‌متمرکز ارز دیجیتال به‌شمار می‌رود.

صرافی َUniswap دارای بخش‌هایی به نام استخر نقدینگی است که در آن مجموعه‌ای از توکن‌ها در قالب قراردادهای هوشمند قرار می‌گیرند. کاربران می‌توانند در ازای تامین نقدینگی این استخرها، کسب درآمد کنند. این پروژه به دلیل کاربردی که در تسهیل معاملات خودکار دارد بسیار معروف است. یونی سواپ تمام مشکلات نقدینگی در معاملات را به‌طور خودکار حل می‌کند و قصد دارد با افزایش بهره‌وری این معاملات، شیوه سنتی معامله را کمرنگ کند.

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ

پنکیک سواپ یکی از برجسته‌ترین پروتکل‌های بازارساز خودکار بر بستر زنجیره هوشمند بایننس است. این صرافی دیجیتال در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد قابل توجهی در حجم معاملات و بهای توکن حکمیتی خود به نام CAKE بود. در حال حاضر پنکیک سواپ به کاربران خود امکان معامله توکن‌های BEP-20 را می‌دهد. همچنین شما می‌توانند با تأمین نقدینگی، شرکت در قرعه‌کشی توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT)، فروش توکن و غیره، درآمدی غیرفعال (منفعل) کسب کنید.

صرافی IDEX

صرافی غیرمتمرکز IDEX

صرافی غیر‌متمرکز IDEX که بر پایه‌ی بلاکچین اتریوم بنا شده یکی از جدیدترین صرافی های غیر متمرکز است. این پلتفرم محلی برای انجام تراکنش‌های همتا به همتای (P2P) توکن‌های ERC-20 است. شاید به همین دلیل باشد که به آن صرافی دارایی‌های غیر‌متمرکز اتریوم می‌گویند. IDEX، شباهت زیادی به صرافی‌های متمرکز دارد و از معدود پلتفرم‌‌های غیر‌متمرکز ارز دیجیتال است که قابلیت ذخیره‌ی دارایی داخل سیستم را برای کاربران خود فراهم کرده است. همچنین امکان لغو سفارش‌های خرید/ فروش و مبادله قبل از تکمیل فرایند، از دیگر مواردیست که این سیستم را به اکسچنج‌های متمرکز شبیه کرده است.

رابط کاربری ساده، امکان معاملات هم‌زمان (ثبت هم‌زمان چند سفارش)، کارمزدهای پایین، دسترسی به ابزارهای تحلیلی، کلیدهای خصوصی رمزنگاری شده و سیستم پشتیبانی از دیگر ویژگی‌های این پلتفرم غیر‌متمرکز است.

صرافی برگر سواپ (Burger Swap)

صرافی غیرمتمرکز برگر سواپ

صرافی برگر سواپ (Burger Swap) ، یک پلتفرم غیرمتمرکز در بستر زنجیره هوشمند بایننس (BSC) است که برای کاربران امکان معامله ارزهای دیجیتال را توسط بازارساز خودکار (AMM) فراهم می‌کند. AMM توسط مجموعه نقدینگی خود پشتیبانی می‌شود که در آن کاربران می‌توانند در ازای تامین نقدینگی، توکن برگر پاداش بگیرند. هدف اصلی این پلتفرم، رفع مشکل معاملات مبتنی بر اتریوم است که اخیرا با هزینه گس بالا، لغزش قیمت و کندی سرعت مواجه شده‌اند. همچنین کاربران در برگر سواپ قادرند از طریق پل بین زنجیره‌ای ETH-BSC، به راحتی توکن‌های خود را از شبکه ERC-20 به BSC (و بالعکس) منتقل کنند.

صرافی وان اینچ (۱inch)

صرافی غیرمتمرکز وان اینچ

وان اینچ را می‌توان بهترین پلتفرم تجمیع‌گر DEX نامید. این سیستم از چندین صرافی تشکیل شده و امکان ثبت سفارش نامحدود را به کاربران خود می‌دهد. این سفارش‌ها در بستر صرافی‌هایی که در ۱inch قرار دارند منتشر و با بهترین قیمت تکمیل می‌شوند. نحوه‌ی محاسبه‌ی کارمزد در این پلتفرم بستگی به هر صرافی که سفارش در بستر آن تکمیل می‌شود دارد.

وان اینچ علاوه بر امکان کسب سود از طریق ترید رمزارزها، امکان شرکت در استخرهای نقدینگی و فرایندهای اعطای وام‌ جهت کسب سود و درآمد بیشتر را هم فراهم کرده است. توکن بومی این صرافی ۱inch نام دارد.

صرافی کایبر سواپ (Kyber Swap)

صرافی غیرمتمرکز کایبر سواپ

صرافی کایبر‌ سواپ یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتیست که بر بستر بلاکچین اتریوم کدنویسی شده است. این صرافی توسط یک تیم توسعه‌دهنده‌ی سنگاپوری در دو نسخه‌ی وب و موبایل راه‌اندازی شد و در حال حاضر یکی از بهترین صرافی های غیر متمرکز ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌رود. کایبر سواپ همچنین از یک توکن اختصاصی با نام KNC بهره می‌برد.

این پلتفرم علاوه‌بر ویژگی استخر نقدینگی به کاربران امکان ذخیره‌ی پویا یا دخیره‌ی دینامیک دارایی‌ها را می‌دهد. این ویژگی برای کاربران این امکان را فراهم می‌کند که با سپرده‌گذاری دارایی خود در بستر این صرافی‌ غیر‌متمرکز، از تمامی امکانات و خدمات آن با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر بهره ببرند. اما اصلی‌ترین ویژگی این صرافی تایید آنی تراکنش‌های ارز دیجیتال است.

صرافی Waves

صرافی غیرمتمرکز Waves

پلتفرم Waves در اصل یک بلاکچین است که از آن می‌توان برای ایجاد توکن‌های جدید استفاده کرد. این شبکه در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد و از یک رمزارز با همین نام هم بهره می‌برد که از آن می‌توان برای تراکنش‌‌های درون شبکه‌ای استفاده کرد. همچنین این صرافی ویژگی توکنیزه کردن تمامی دارایی‌ها را دارد. به این معنا که در آن امکان معامله هر نوع دارایی استراتژی های غیر جهت دار به شکل توکن امکان‌پذیر است.

در کنار این ویژگی‌ها، Waves یک صرافی غیرمتمرکز هم راه‌اندازی کرد. کارمزد تراکنش‌های خرید/فروش و معامله در این پلتفرم حدوداً ۰.۰۱ دلار است. همچنین پشتیبانی از درگاه‌های دلار، یورو بیت کوین، اتریوم و چندین ارز دیجیتال دیگر از ویژگی‌های Waves DEX است. توجه داشته باشید که برای استفاده از درگاه ارز فیات این سیستم نیاز به انجام عملیات تایید هویت (KYC) است.

‌صرافی بیسکو (Bisq)

صرافی غیرمتمرکز بیسکو

صرافی بیسکو، پلتفرم دیگریست که در سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از قدیمی‌ترین سیستم‌های DEX محسوب می‌شود. در این پلتفرم می‌توان با برخی ارزهای فیات مانند دلار و یورو نیز تراکنش انجام داد. نکته‌ی منفی Bisq، سرعت پایین انجام تراکنش‌ها و زمان انتظار طولانی برای تکمیل سفارشات است. این موضوع سبب شده با این‌که بیسکو از DEXهای قدیمی و مطرح به‌شمار می‌رود، همچنان حجم معاملات در بستر آن نسبت به رقبا کم‌تر باشد.

‌صرافی بالانسر (Balancer)

صرافی غیرمتمکز بالانسر

صرافی بالانسر در مارس سال ۲۰۲۰ بر بستر بلاکچین اتریوم آغاز به کار کرد. این اکسچنج دارای یک توکن بومی به نام BAL است که به منظور تورم‌زدایی در نهایت ۱۰۰ میلیون از آن توزیع خواهد شد. یکی از ویژگی‌های خاص بالانسر قابلیت ایجاد استخر نقدینگی شخصی و همچنین ایجاد استخر با ۲ تا ۸ توکن است. (این در حالیست که برای ایجاد استخر نقدینگی در صرافی یونی سواپ باید نسبت ۵۰٪ به ۵۰٪ توکن‌ها حفظ شود).

در حال حاضر حجم معاملات بالانسر حدود ۱۰ میلیون دلار است که در مقایسه با سایر صرافی های غیر‌ متمرکز ارز دیجیتال، رقمی قابل قبول محسوب می‌شود.

صرافی کرو فایننس (Curve finance)

صرافی غیرمتمرکز کرو فایننس

کرو فایننس با ۱۹.۹۱۱ میلیارد دلار دارایی قفل‌شده (TVL)، یکی از بزرگ‌ترین صرافی های غیر متمرکز است. این پلتفرم در بستر شبکه اتریوم فعالیت دارد و برای تبادل استیبل کوین‌ها طراحی شده است. کرو را می‌توان معادل یونی سواپ برای استیبل کوین‌ها در نظر گرفت. این پروژه به کاربران خود امکان استفاده از استیبل کوین‌ها با هزینه و خطای بسیار کم را می‌دهد. همچنین کاربرانی که بیت کوین دارند، به‌راحتی می‌توانند از طریق کرو فایننس دارایی خود را به یک استیبل کوین تبدیل کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند.

صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز؟ مساله این است

توجه داشته باشید که ایده‌ی استفاده از صرافی های غیر‌ متمرکز ارز دیجیتال در کلام بسیار جذاب است، اما مسلماً سیستم‌های غیر‌متمرکز مبتنی بر بلاکچین و قرارداد هوشمند در حال حاضر ۱۰۰٪ ایمن و قابل اطمینان نیستند. همان‌طور که اشاره کردیم، این سیستم‌ها پروژه‌های کدنویسی شده توسط برنامه‌نویسان هستند و بروز کوچک‌ترین خطا در روند کدنویسی، می‌تواند به یک باگ امنیتی بزرگ تبدیل شود که گاهی اوقات این باگ‌ها تا مدت‌ها شناسایی نخواهند شد. با‌ توجه به عدم حضور مجموعه‌ی مدیریتی و پشتیبانی متمرکز، بروز هر مشکلی به‌واسطه‌ی این باگ‌ها (یا حتی خطاهای شخصی کاربران) تحت هیچ شرایطی قابل پیگیری نخواهد بود.

همچنین باید به محدودیت‌‌های آی‌پی کاربران ایرانی برای برقراری ارتباط با سرورهای خارج از کشور توجه داشته باشید و هنگام انتخاب یک صرافی غیرمتمرکز برای انجام معاملات خود، تمام جوانب کار را به‌طور دقیق بسنجید.

در پایان نظر شما درخصوص لیست صرافی های غیر متمرکز معرفی شده در این مقاله چیست؟ و اینکه آیا شما برای معاملات خود صرافی‌های متمرکز را ترجیح می‌دهید یا غیر متمرکز؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

در حقیقت صرافی‌های غیر‌متمرکز هدف ایدئولوژیک اقتصاد رمزارزها را برآورده می‌کنند، یعنی افزایش آزادی مالی از طریق کاهش وابستگی از طریق تمرکززدایی.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ ارز دیجیتال در بازار وجود دارد و صرافی‌های غیر متمرکز بسترهای مختلفی را برای معاملات خود ارایه می‌دهند.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

 • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
 • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

 • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
 • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
 • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

 • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
 • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
 • در استراتژی های غیر جهت دار استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
 • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد استراتژی های غیر جهت دار تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

 • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
 • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

 1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
 2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
 3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
 4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
 5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.