رسم نمودار خطی در SPSS


نمونه دیگر:

جغرافیا:عشق به هستی و هر آنچه درآن است

وبلاگ تخصصی جغرافیا،اقلیم شناسی-دانلود،مقاله،پایان نامه-آشنای با استانها،کشورها-طبیعی،انسانی و سیاسی

آمار و استفاده های آن در تحقیق

عنوان کار

شرح موارد

تعیین حجم و نوع نمونه گیری

Data sheet ساخت

Data base ساخت

طراحی data: ایجاد متغیرها، label گذاری، کدگذاری گزینه ها

آمار توصیفی

گزارشات، جداول فراوانی، نمودارهای توصیفی

محاسبه شاخص‌هاي مركزي

ميانگين (حسابي، همساز، هندسي)، ميانه، مد، صدك‌ها

محاسبه شاخص‌های پراكندگی

برد داده‌ها، واريانس، انحراف معيار، كشيدگي، چولگي، فاصله اطمينان

رسم نمودار

دايره‌ای، ميله‌ای، خطی، سطحی، جعبه‌ای، هيستوگرام، پراكنش، ساق و برگ، همبستگی

تحليل داده‌های پرسشنامه‌ای

روايي و پايايي، حجم نمونه، شناسايي سوالات نا مناسب و انجام آزمونهای مناسب هر نوع پرسشنامه‌ (يك طرفه دو طرفه باز يا بسته و . )

آزمون‌های ميانگين

آزمون ميانگين يك جامعه، آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه، آزمون رسم نمودار خطی در SPSS مقايسه زوجی، آزمون مقايسه ميانگن چند جامعه (ANOVA)

آنالیز واریانس

تحليل واريانس يک‌طرفه، چند‌طرفه

آزمونهای آماری پارامتریک

آزمونهای ناپارامتریک

نرمال بودن داده ها، تصادفی بودن رسم نمودار خطی در SPSS داده ها، دوجمله‌ای، علامت، زوج نمونه‌ای، دو يا چند نمونه مستقل، دو يا چند نمونه وابسته، مك نمار، كوكران، من-ويتني، كروسكال-واليس، فريدمن

جداول همبستگی

جداول دو يا چند طرفه، محاسبه درصدها در زير گروه‌ها، محاسبه ضرائب گاما، كندال، كاپا و.

آزمون استقلال دو متغير

آزمون كای دو، آزمون همگونی

آزمون‌ نيكويی برازش

مدل بندی متغیرها

خطی، لگ‌نرمال، غیرخطی

رگرسیون

رگرسيون خطی ساده، رگرسيون سری زمانی، رگرسيون چندگانه، رگرسيون غير خطی، رگرسيون لجستيك

مدلهای لگاريتم خطی

مدلهای لگاريتم خطی عمومی، مدلهای لگاريتم خطي سلسله مراتبی، مدلهای لوجيت

طرح آزمايشها

طرح‌های تك عاملی ساده، بلوكی كاملا تصادفی مربع لاتين و.

سری‌های زمانی

رسم نمودار سری زمانی، رسم نمودارهای ACF و PACF، برازش مدل و انتخاب مدل، بررسی شرايط مدل

تحلیل داده ها

تحلیل عاملی

شاخص KMO و آزمون بارتلت، دسته بندی متغیرها (عوامل)، شاخص سازی

تحلیل مسیر

برای بررسی رابطه بیش از 2 متغیر

مرتب کردن داده ها در spss

یکی از کاربردهای اصلی SPSS تجزیه و تحلیل داده هاس.مرتب کردن داده های یک مجموعه داده باعث میشه تجزیه و تحلیل داده ها سریعتر و بهتر انجام بشه و نتایج مورد انتظار هم راحتتر حاصل بشه.

با استفاده از گزینه ی Sort میتوان موردها را در یک مجموعه داده بر اساس مقادیر یک یا چند متغیر مرتب کرد.رسم نمودار خطی در SPSS داده ها میتوانند به صورت صعودی( Ascending ) یا نزولی( Descending ) مرتب شوند.

برای این منظور از منوی Data گزینه ی Sort Cases رو انتخاب رسم نمودار خطی در SPSS میکنیم.

لیست متغیرهای موجود در Dataset در کادر سمت چپ قابل مشاهده اند.متغیر یا متغیرهای مورد نظر که تمایل دارید موردها بر اساس اونها مرتب بشن رو با کلیک بر روی ► به کادر Sort By منتقل کنید. دقت کنید موردها به ترتیب بر اساس متغیرهای انتخاب شده مرتب میشوند.یعنی اگر چند متغیر رو انتخاب کرده باشید،موردها ابتدا بر اساس متغیر اول مرتب و دسته بندی میشن و بعد داده های موجود در هر دسته بر اساس متغیر بعدی و.

به عنوان مثال مجموعه داده ی زیر شامل پاسخ هایی است که رسم نمودار خطی در SPSS پاسخ دهندگان در مورد جنسیت،ایالت،تعداد فرزندان،سن و شغل خود داده اند.این داده ها را به ترتیب بر اساس سه متغیر اول(جنسیت،ایالت و تعداد فرزندان) مرتب کرده ایم.همونطور که مشاهده میکنید ابتدا موردها بر اساس جنسیت در دو دسته ی Male و Female مرتب شدند.در مرحله ی بعدی کار مرتب سازی داده ها در هر یک از دو دسته بر اساس متغیر بعدی(ایالت) انجام شده و در هر یک از دو دسته ی Male و Female دسته های کوچکتری با نام ایالتهای مربوطه ایجاد شده و در نهایت در هر یک از دسته های کوچکتر داده های مربوط به سن بصورت صعودی مرتب شدند.

در نهایت بعد از انتخاب متغیرهای مورد نظر،از کادر Sort Order یکی از دو گزینه ی Ascending (صعودی) و یا Descending (نزولی) رو برای تعیین نحوه ی مرتب شدن موردها انتخاب کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS

مقادیر متمایز به صورت نقاط روی محور افقی مشخص شده و سپس از نقاط حاصل، خط هایی عمود بر محور رسم می شود به طوریکه ارتفاع هر یک برابر با فراوانی نسبی مقدار مربوطه باشد.

در این حالت، خطوط جایگزین مستطیل ها می شوند تا بر این موضوع تاکید شود که فراوانی ها واقعا روی فاصله پخش نشده اند.

نکته :

برای اطمینان از صحت و درستی نرمال بودن توزیع فراوانی باید در خروجی spss مقادیر پارامترهای skewenss (چولگی) و kurtosis (کشتاوری) را بررسی کنید:

  • اگر مقدار kurtosis یک عدد مثبت باشد، داده ها دارای یک توزیع نرمال با ارتفاع بالا هستند.
  • اگر مقدار kurtosis یک عدد منفی باشد، داده ها را یک توزیع نرمال با ارتفاع پایین هستند.
  • اگر مقادیر kurtosis و skewenss اختلاف زیادی از عدد ۵ داشته باشند، داده ها دارای توزیع نرمال نیستند

رسم نمودار خطی در spss

graphs/Legacy dialogs سپس line و روی کادر باز شده line charts باز می شود این نمودار به سه شکل زیر می باشد:

۱- نمودار ساده Simple

۲- نمودار چند گانه Multiple : برای نمایش توزیع دو متغییر نسبت به هم استفاده می شود.

۳- نمودار تکه خطی drop-line : که کمیه و بیشینه دو متغییر نسبت به هم نمایش می دهد.

۴- یکی از سه حالت فوق انتخاب کرده سپس define کلیک کرده و کادر مربوط به آن باز می شود

برای مثال : تعداد فرزندان در هر خانوار را ثبت نموده ایم و نمودار خطی رسم نمودار خطی در SPSS حاصل از آن را ترسیم می نماییم.

Graphs> chart builder > ok

و در بخش نمودارها Line را انتخاب می نماییم. و متغیر مورد رسم نمودار خطی در SPSS نظر را کشیده و به بخش پایین می بریم.

OK کرده و نمودار حاصل بدست میاد. در جدول سمت چپ Statistics گزینه های مختلف را میتوان انتخاب کرد. Count فراوانی را در نمودار ترسیم میکند و Percentage فراوانی نسبی را در نمودار می دهد. بعد از انتخاب گزینه مد نظر در Statistic باید گزینه Apply را کلیک کرد.

نمونه دیگر:

منوی Analyze زیر منوی General Linear Model و زیرمنوی Repeated Measures چنین نموداری وجود دارد.

مثلا شما از یک متغیر کمی چندحالته (مثل سطح تحصیلات) ۲ الی ۲۹ نمونه دارید و میخواهید روند آنها را با نمودار خطی در SPSS محاسبه کنید، بنابراین مسیر بالا را طی کرده و در جعبه گفتگوی نمایان شده، تعداد نمونه ها را وارد کرده و Add و Define کنید.

پس از آن همۀ نمونه ها را به بخش Within subject variablesو متغیر کیفی را به بخش Between subject variables انتقال داده و جعبه گفتگوی Plots را انتخاب کنید.

در مرحله باید متغیر Factor1 را به Separate Lines و رسم نمودار خطی در SPSS متغیر کیفی را به Horizontal Axis منتقل کرده، Add و Continue نمایید. درنهایت Ok کنید.

برای ساخت نمودارهای تعاملی کافی است به جای فعال نمودن گزینه ی Simple از گزینه ی Multiple استفاده شود و جهت بررسی اثرات تعاملی متغیرهای مستقل، باید دو متغیر مستقل را به دلخواه یک در جعبه ی Category Axisو دیگری را در جعبه ی Define line by قرارد هید.

رسم نمودار خطی در SPSS

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 1

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 1

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 2

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 2

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 3

آموزش نرم افزار آماری رسم نمودار خطی در SPSS SPSS اس پی اس اس – بخش 3

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 4

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 4

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 5

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس رسم نمودار خطی در SPSS پی اس اس – بخش 5

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 6

آموزش نرم افزار آماری SPSS اس پی اس اس – بخش 6

کوتاه درباره آموزش 365 :
بنیاد آموزش 365 با هدف در اختیار گذاشتن آموزش های تخصصی به صورت رایگان آغاز به کار کرد.
از شروع فعالیتمان تا کنون با صدها دوره آموزشی رایگان با قدرت به کار خود ادامه داده و هر روز دوره های جدیدی به وب سایت اضافه می گردد.

لطفاً با اشتراک گذاری و معرفی این وب سایت به دوستانتان ما را در بهبود و گسترش دوره های آموزشی یاری کنید.

مدیر بازرگانی : 09303807053

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 6

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 5

آموزش طراحی سایت با جوملا joomla – بخش 11

آموزش زبان برنامه نویسی Dart – Flutter

طراحی و ساخت قطعات صنتعی با کامپیوتر CAD / CAM

مبانی داده کاوی ( Data Mining ) – علم داده چیست؟

پاکسازی داده ها ( Data Cleaning ) – معرفی علم داده

هزاران ساعت ویدئو آموزشی تخصصی

تماس با ما

تمامی آثار ارائه شده در این وب سایت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده
و فقط برای استفاده در وب سایت آموزش 365 مجاز می باشد.
هر گونه کپی برداری و استفاده غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.

تمام ویدئو ها رایگان و دسته بندی شده در گوشی شما

رسم نمودار خطی در SPSS

در نمودارهای خطی شاخص آماری به شکل خط در سطوح متغیرهای طبقه ای ارائه می شود. گاهی داده ها به جای اینکه کمیت پیوسته باشند مانند وزن، شمارشی هستند مانند تعداد دندانهای خراب، تعداد فرزندان، تعداد حوادث رانندگی در روز، میزان بارندگی سالهای مختلف. اگر تعداد مقادیر متمایز زیاد نباشد برای ساختن توزیع فراوانی به جای انکه رده ‎ ها را فواصل منظم در نظر بگیریم هر مقدار به عنوان یک رده به کار می ‎ رود.

مزایای نمودار خطی :

در این است که می توان اثرات تعاملی متغیرهای طبقه ای را بر روی متغیرهای وابسته مشاهده کرد و برای متغییر های کمی مناسب است.

نمودارهای خطی فراوانی نسبی :

مقادیر متمایز به صورت نقاط روی محور افقی مشخص شده و سپس از نقاط حاصل، خط هایی عمود بر محور رسم می شود به طوریکه ارتفاع هر یک برابر با فراوانی نسبی مقدار مربوطه باشد.

در این حالت، خطوط جایگزین مستطیل ها می شوند تا بر این موضوع تاکید شود که فراوانی ها واقعا روی فاصله پخش نشده اند.

نکته رسم نمودار خطی در SPSS :

برای اطمینان از صحت و درستی نرمال بودن توزیع فراوانی باید در خروجی spss مقادیر پارامترهای skewenss (چولگی) و kurtosis (کشتاوری) را بررسی کنید:

  • اگر مقدار kurtosis یک عدد مثبت باشد، داده ها دارای یک توزیع نرمال با ارتفاع بالا هستند.
  • اگر مقدار kurtosis یک عدد منفی باشد، داده ها را یک توزیع نرمال با ارتفاع پایین هستند.
  • اگر مقادیر kurtosis و skewenss اختلاف زیادی از عدد ۵ داشته باشند، داده ها دارای توزیع نرمال نیستند

رسم نمودار خطی در spss

graphs/Legacy dialogs سپس line و روی کادر باز شده line charts باز می شود این نمودار به سه شکل زیر می باشد:

۱- نمودار ساده Simple

۲- نمودار چند گانه Multiple : برای نمایش توزیع دو متغییر نسبت به هم استفاده می شود.

۳- نمودار تکه خطی drop-line : که کمیه و بیشینه دو متغییر نسبت به هم نمایش می دهد.

۴- یکی از سه حالت فوق انتخاب کرده سپس define کلیک کرده و کادر مربوط به آن باز می شود

برای مثال : تعداد فرزندان در هر خانوار را ثبت نموده ایم و نمودار خطی حاصل از آن را ترسیم می نماییم.

Graphs> chart builder > ok

و در بخش نمودارها Line را انتخاب می نماییم. و متغیر مورد نظر را کشیده و به بخش پایین می بریم.

رسم نمودار خطی در SPSS

OK کرده و نمودار حاصل بدست میاد. در جدول سمت چپ Statistics گزینه های مختلف را میتوان انتخاب کرد. Count فراوانی را در نمودار ترسیم میکند و Percentage فراوانی نسبی را در نمودار می دهد. بعد از انتخاب گزینه مد نظر در Statistic باید گزینه Apply را کلیک کرد.

رسم نمودار خطی در SPSS نمونه دیگر رسم نمودار خطی در SPSS :

منوی Analyze زیر منوی General Linear Model و زیرمنوی Repeated Measures چنین نموداری وجود دارد.

رسم نمودار خطی در SPSS

مثلا شما از یک متغیر کمی چندحالته (مثل سطح تحصیلات) ۲ الی ۲۹ نمونه دارید و میخواهید روند آنها را با نمودار خطی در SPSS محاسبه کنید، بنابراین مسیر بالا را طی کرده و در جعبه گفتگوی نمایان شده، تعداد نمونه ها را وارد کرده و Add و Define کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS

پس از آن همۀ نمونه ها را به بخش Within subject variablesو متغیر کیفی را به بخش Between subject variables انتقال داده و جعبه گفتگوی Plots را انتخاب کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS

در مرحله باید متغیر Factor1 را به Separate Lines و متغیر کیفی را به Horizontal Axis منتقل کرده، Add و Continue نمایید. درنهایت Ok کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS رسم نمودار خطی در SPSS

نمودارهای تعاملی :

برای ساخت نمودارهای تعاملی کافی است به جای فعال نمودن گزینه ی Simple از گزینه رسم نمودار خطی در SPSS ی Multiple استفاده شود و جهت بررسی اثرات تعاملی متغیرهای مستقل، باید دو متغیر مستقل را به دلخواه یک در جعبه ی Category Axisو دیگری را در جعبه ی Define line by قرارد هید.

تحلیل آماری و انجام پروژهای اس پی اس اس

انجام پروژه به وسیله نرم افزار اس پی اس اس (09399861113) وب سایت اصلی ما: www.spssv21.ir

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در spss

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل hourlywage که شامل چهار متغیر محل کار (position)، سن (agerange)، میزان تجربه بر حسب سال (yrsscale) و حقوق (hourwage) است. محل کار به دو قسمت بیمارستان (hospital) و کلینیک (office) تقسیم شده است.
فرض کنید رسم نمودار خطی در SPSS می خواهیم رابطه میان حقوق و تجربه پرستاران شهر را به دست آوریم؛ یک راه مناسب برای درک سریع و شهودی مساله استفاده از نمودار است. برای مثال فوق اگر نمودار میانگین حقوق را برحسب تجربه رسم کنیم شکل زیر به دست می آید، که حکایت از افزایش میزان حقوق بر حسب تجربه دارد.

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در نرم افزار spss

برای به دست آوردن این نمودار از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.


و در کادر گفتگوی Bar charts شکل زیر گزینه simple را و در قسمت Data in charts Area گزینه Summaries for groups of cases را انتخاب و بر دکمه Define کلیک می کنیم.

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در نرم افزار spss

کادر گفتگوی Define simple charts: Summaries for groups of cases شکل زیر باز می شود. در قسمت Bars Represent گزینه other statistic را انتخاب می کنیم. در این حالت به صورت پیش فرض نمودار بر حسب میانگین رسم می شود اگر قصد تغیر شاخص آماری را داشته باشیم برروی گزینه Change statistics کلیک کرده و شاخص مورد نظر را انتخاب می کنیم.

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در نرم افزار spss

متغیر وابسته hourwage حقوق را در قسمت Variable وارد می کنیم.
و در قسمت Category Axis متغیر مستقل years experiance تجربه را وارد کرده و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
همانطور که در بالا گفته شد اگر قصد داشته باشیم نمودار را بر حسب شاخص آماری به غیر از میانگین به عنوان مثال انحراف معیار رسم کنیم لازم است برروی گزینه Change statistics کلیک کنیم تا شکل زیر باز شود

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در نرم افزار spss

و با انتخاب شاخص مورد نظر در اینجا انحراف معیار نمودار جدید را به دست آوریم.

رسم نمودار برای مقایسه گروه ها در نرم افزار spss

در هر جاي ايران (تهران يا ساير شهرها) و يا هر نقطه از دنيا كه هستيد و براي پايان نامه و يا تحقيق (پروژه) خويش به تحليلگر نرم افزار SPSS و يا تجزيه و تحليل داده هاي آماري با ساير نرم افزارهاي آماري نياز داريد، مي توانيد با ما تماس بگيريد. 09399861113اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.