ارزش واقعی دلار


اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری

پس از جنگ جهانی دوم، دلار ارز پایه قرار گرفته و در بازارهای جهانی قیمت بسیاری از کالاها، از جمله نفت، بر حسب دلار تعیین می‌شوند. کاهش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در یک ارتباط منطقی باعث می‌شود تا قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمد ارزی کشورهای نفتی بیشتر شود. این مقاله به تدوین یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری نسبتاً کوچک مقیاس با توجه به ساختار خاص اقتصاد ایران پرداخته است تا به کمک آن اثر تغییرات ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این الگو دارای 24 معادله کوتاه مدت و بلند مدت رفتاری، 11 معادله ارتباطی و 27 معادله تعریفی و اتحادی است. ضرایب معادلات الگو در چارچوب متدولوژی همجمعی و به روش ARDL با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 1342 تا 1391 برآورد شده و مناسب بودن الگو با استناد به آزمون‌های آماری و شبیه‌سازی‌های پویا صورت گرفته به تأیید رسیده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده مؤید آن است که وقتی ارزش دلار تنزل داده شده و قیمت نفت در بازار جهانی افزایش می‌یابد، از یک سو درآمدهای ارزی کشور از محل صاردات نفتی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر وارادات کل نیز فزونی می‌گیرد در عین حال در پی افزایش قیمت جهانی نفت، سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور به دلیل تورم وارداتی افزایش می‌یابد. در مجموع خروجی‌های الگو نشان می‌دهد که در پی افزایش درآمد‌های نفتی که به دلیل کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی رخ می‌دهد، کاهشی در رشد اقتصادی ایران مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Global Changes in the US Dollar Value and Oil Prices on Trade Balance and Economic Growth of the Iranian Economy: A study within a Structural Macro-econometric Model Framework

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Yousef Karami 2

In this paper, a relatively small scale Structural Macro-econometric Model is constructed to study the effect of changes in the US dollar value and the price of oil on trade balance and economic growth of Iran. The model contains 24 long run and short run behavioral equations, 11 connecting equations and 27 definitional equations and identities. Within The methodology of co-integration, all the parameters of the equations in the model are estimated using ARDL technique and time series data for the period 1936 to 2012. The appropriateness of the constructed model is assessed by the related statistical tests and dynamic simulations. The simulation results indicate that when the oil price increase in the world market is due to a US dollar depreciation against other currencies, on one hand, Iran’s dollar revenue increases but on the other hand, imports also increases. Fallowing a jump in the world’s oil prices, yet the general domestic price level tends ارزش واقعی دلار to increase due to the imported inflation. In all, simulation results show that the increase in dollar revenue due to the depreciation of dollar and hence the increase in oil prices, do not reduce the growth rate of the Iranian economy. Thus, even if it is perceived that an increase in income of the oil exporting countries due to an increase in oil prices will reduce their economic growth rate, the results of this study show that when this income increase is achieved through the depreciation of dollar, the economic growth of the Iranian economy will not decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Oil revenue
  • trade balance
  • Economic Growth
  • Structural macro-econometric model
  • Dynamic simulation
  • Co-integration
  • ARDL

مراجع

- ابراهیمی، سجاد (1390)، "اثر شوک‌های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی"، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، 59، 83-105 .

- توکلی، اکبر و محسن سیاح (1389)، "تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور"، فصل نامه پول و اقتصاد، 4.

- مجاورحسینی، فرشید (1382)، "منابع طبیعی و رشد اقتصادی: رابطه معکوس"، ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 72.

- عصاری آرانی، عباس و احمد جعفری صمیمی و میثم رسولی میر، (1389)، "تاثیر تکانه‌های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک"، فصل نامه اقتصاد مقداری، 3، 7، 1 تا 21.

- مزینی، امیر حسین و کاظم یاوری، (1383)،" اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور"، فصل نامه پژوهش‌های اقتصادی.

- مهرآرا، محسن و کامران نیکی اسکویی، (1388)، "تکانه‌های نفتی و اثرات پویایی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی"، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی،40، 1 تا 32.

- نعمت الهی، فاطمه و شراره مجدزاده طباطبایی، (1388)، "تاثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری"، فصل نامه مدل سازی اقتصادی، 4، 151 تا 169.

- نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار (1375). شناخت ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- نوفرستی، محمد و عباس عرب‌مازار. (1373)، " یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران"، مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال دوم شماره 1.

- هوشمند، محمود و رضا فهیمی دوآب، (1389)، "تخمین رابطه بلند مدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا"، مجله دانش و توسعه، 30.

- Auty, R. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The ارزش واقعی دلار Resource Curse Thesis. London. Routledge.

- Baldwin, R. E. (1966). Economic Development and Export Growth: A Study ofNorthern Rhodesia. 1920-1960. Berkeley and Los Angeles. CA: University of California Press.

- Bodin, J. (1962). The Six Books of a Commonwealth [Les six livres de la republique]. trans. Robert Knolles. ed. K. D. McRae. Cambridge: Harvard University Press.

- Burbidge, J. and Harrison, A., "Testing for the Effects of oil - price Rise using vector Autoregressions", International Economic Review.

- Filip Novotný, (2012),THE LINK BETWEEN THE BRENT CRUDE OIL PRICEAND THE US DOLLAR EXCHANGE RATE, PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 2.

- Hamilton, James (1996),"This Is What Happened to the Oil Price Macro Economy Relationship", Journal of Money Economics.

- Hamilton, James D. (1996), "Oil and the Macroeconomic Since Word War II", Journal of police Economy.

- Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven CT: Yale University Press.

- Jimens - Rodriguez, Rebecca. (2002), "Oil Price Shock: A Nonlinear Approach", Working Paper, University of Allocate, Spain, March.

- Joscha Beckmann and ارزش واقعی دلار Robert Czudaj, (2013),Oil prices and effective dollar exchange rates, ELSEVIER.

- Kuper, Gerald H.(2002), "Measuring Oil Price Volatility", Working Paper University of Groningen, Department of Economics, June.

- Mork, K.A., "Oil and the Macroeconomy when prices Goup and Down: An Extension of Hamilton's Result", Journal of political Economy.

- Murat ustaoglu and Seyuhn Digan and Selim Demezca, (2012), Relationship between Real Oil Price and Real Exchange Rate: the case of Turkey, ELSEVIER.

- Murphy, K. M, A. Shleifer & R.W. Vishny. (1989). Industrialization and the Big Push. Journal of Political Economy, 97: 1003-26.

- Murphy, Kevim , Amdrie Shleifer and Robert .W. Vishny. (1989). Industrialization and the Big Push. Journal of Political Economy, 97.

- Prebisch,Raul,(1950), The Economic Development of Latin America and The Primcipal Problems, New York.

- Riadh Aloui, Mohamed Safouane Ben Aïssa, Duc Khuong Nguyen,(2013),Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates: A copula-GARCH approach, ELSEVIER.

- Rosemestim-Rodam, P.W., (1961), Notes an The Theoryof The Big Push , in Ellis, Editor, Economoic Development for Latim America.

- Rosenstein-rodan and P.W., (1943), Problems of Imdnstrialigation of Easterm and South – Easterm Europe, The Economic Journal , vol 53.

- Sachs, J. & A. Warner. (1999). Natural Resource Intensity and Economic Growth. In Mayer Jorg Chambers Brain, and Ayisha Farooq,Eds., Development Policies in Natural Resource Economics, Ch.2.Cheltenham, UK and Northampton Massachusetts: Edward Elgar.

- Seers, D. (1964). The Mechanism of an Open Petroleum Economy. Social and Economic Studies,13, 233-242.

- Singer, Hans, W. (1950), US Foreign Imvestment in Underdeveloped Areas :The Distributiam of Gaims between Imvesting and Borrowing countris, American Economic Review, paper and proccedings, 40 May.

- Ziwei Shao,(2008), Exchange Rate Changes and Trade Balance: An Empirical Study of the Case of Japan, SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY.

ارزش واقعی دلار 10 هزار تومان است/ ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور

علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور است، گفت: قیمت واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس علوی‌راد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه بخشی از نوسانات در بازار ارز مربوط به تحولات و تغییراتی است که روی متغیرهای بنیادی و اصلی کلان اقتصاد اتفاق می‌افتد و بحث بر سر میزان تأثیرگذاری ارزش واقعی دلار آن است، گفت: در بحث متغیرهای کلان یکی از مسائل اصلی این است که نرخ رشد اقتصادی پایینی نسبت به کشور هدف و یا پول بین‌المللی که مدنظر است داشته باشید.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: وقتی رشد اقتصادی پایین داشته باشید نسبت به پولی که برابری آن را در نظر می‌گیرد، در کاهش ارزش پول ملی کشور می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تفاوت در رشد نقدینگی در کاهش ارزش پولی کشور اثرگذار است، اظهار داشت: وقتی در کشور رشد نقدینگی بالایی وجود داشته باشد و با کشوری که پول آن مدنظر است تفاوت نرخ رشد نقدینگی زیاد باشد می‌تواند در کاهش ارزش پولی کشور اثرات خود را بگذارد.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی را تورم بالا اعلام ارزش واقعی دلار کرد و گفت: این مسائل مطرح شده در بحث‌های کلان است اما از تابستان 1397 و آنچه در کشور ما اتفاق افتاده و شاهد تکانه‌ها و شُک‌های ارزی بودیم، بخش زیادی از این افزایش نوسانات تحت تأثیر هیجانات، بحث‌های روانی و انتظارات است.

علوی راد افزود: انتظارات در مبانی اقتصاد جایگاه خود را دارد و وقتی‌که در افق زمان با تحولاتی که اتفاق می‌افتد یک ‌جهت‌گیری خاص داشته باشد باعث می‌شود متغیرهایی مثل نرخ ارز از تأثیراتی که از محیط اقتصاد گرفته می‌شود، فراتر رفته و به کرانه‌هایی برسد که شاید سبب حیرت همگان شود و نرخ ارز در یک فاصله محدود به 32 هزار تومان می‌رسد.

قیمت واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ارزش واقعی دلار را حدود 10 الی 12 هزار تومان اعلام کرد و گفت: برای محاسبه ارزش واقعی دلار روش‌هایی وجود دارد که بتوان آن را انجام داد و فقط بر سر رقم مبناهای اولیه اختلافاتی دارد. ولی در محاسباتی که در کشور و تا اواخر سال 98 صورت گرفته بود و با توجه مجموعه تغییراتی که بر روی متغیرهایی که در محیط کلان اثرگذار است، قیمت اصلی دلار حدود 10 الی 12 هزار تومان بیشتر نیست و نهایتاً بین 13 تا 14 هزار تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه فلسفه نام‌گذاری دو سال اخیر که رونق تولید و جهش تولید بود به این معنا است که تولید می‌تواند در رابطه با مهار مشکلات اقتصادی متعدد به‌ویژه بحث ارز بهبود حاصل کند که هم مبنا و هم تجربه در این مسئله وجود دارد، اذعان داشت: اگر بتوان تولید داخل را افزایش داد قطعاً برای بهبود پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز تلاش صورت گرفته و در این مسئله جایی برای ابهام وجود ندارد.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد با تأکید بر اینکه ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور است، اضافه کرد: به این معنا که اگر به ظرفیت‌های درون تکیه کنید، عوامل برون‌زا نمی‌تواند برنامه شما را برهم بزند اما در طرف مقابل اگر افزایش تولید را به یکسری عوامل خارجی گره بزنیم و محاسبات هم غلط باشد، تمام مسائل را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

علوی راد افزود: مسئله نگاه به درون که رهبر معظم انقلاب به آن تأکیددارند به این دلیل است که اقتصاد را نباید به خارج از کشور گره زد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به انتخابات ارزش واقعی دلار آمریکا و اتفاقاتی که پیرامون آن در مسئله اقتصادی پیش‌آمده، گفت: سیگنالی که در رابطه با تحولات انتخابات آمریکا به ایران داده می‌شود، اگر به آن رنگ و لعاب داده شود و جامعه را بی‌جهت متوجه واقعیت آن کنند، کمتر از دو یا سه ماه متوجه این خواهیم شد که تفاوتی بین افراد در آمریکا نیست و آن زمان است که جامعه وارد سیکل معیوب می‌شود.

وی افزود: در رابطه با این پدیده بهتر است موضع‌گیری‌هایی را داشته باشیم که مقام معظم رهبری داشتند و اصلاً اقتصاد ایران و مشکلاتش را به تحولات خارجی گره نزنیم چون خیلی زود متوجه اشتباه خود در این خصوص خواهیم شد.

قیمت دلار در حال اوج گیری

روز گذشته نرخ دلار غیررسمی در معاملات بازار تهران به سقف یک ماه اخیر خود بازگشت. با کم رنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین .

قیمت دلار در حال اوج گیری

روز گذشته نرخ دلار غیررسمی در معاملات بازار تهران به سقف یک ماه اخیر خود بازگشت. با کم رنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین در روز‌های گذشته قیمت شاخص ارزی در مسیر افزایشی جدیدی قرار گرفت.

مشاهدات به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که صفوف متقاضیان ارز‌های توافقی همچنان بزرگ‌ترین بازیگران بازار به حساب می‌آیند و در کنار این افراد نیز فعالان آزاد و غیررسمی اقدام به نرخ‌دهی می‌کنند. در این میان افزایش نرخ ارز در روز‌های گذشته و عبور نسبتا سریع قیمت دلار از کریدور قیمتی ۳۰ هزار تومانی تاثیر‌ قابل توجهی بر معاملات بازار سکه گذاشته است. روز گذشته هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۵۲۰‌ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۱۴ میلیون ۸۲۰ هزار تومان رسید. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آمریکا نیز در معاملات روز گذشته نسبت به نرخ روز پیشین خود ۵۰۰ تومان افزایش داشت و در سطوح قیمتی ابتدای کانال ۳۱ هزار تومانی ایستاد.

دیروز سه‌شنبه 22 شهریور ماه روند نرخ ارز در معاملات بازار تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در نخستین معاملات صبح روز گذشته با حدود 100 تومان افزایش نسبت به نرخ پایانی روز دوشنبه در رقم 30 هزار و 950 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه روز اما روند افزایشی نرخ دلار سرعت گرفت و قیمت این ارز به سطوح قیمتی کانال 31 هزار تومانی وارد شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم نرخ دلار در معاملات ظهر روز گذشته روی پله سوم کانال 31 هزار تومانی ایستاد و در نهایت قیمت این ارز در عصر روز سه‌شنبه با حدود 500 تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم 31 هزار و 350 ارزش واقعی دلار تومان رسید. این در حالی است که ارقام ارائه شده در معاملات فردایی دلار نیز همچنان در روندی افزایشی و در محدوده قیمتی 31 هزار و 350 تا 31 هزار و 500 تومان ارائه می‌شد.

بر اساس مشاهدات به عمل آمده از روند ارزش واقعی دلار ارزش واقعی دلار نرخ این ارز در روز‌ها و هفته‌های گذشته از روز‌های پایانی دهه دوم مرداد ماه تاکنون این نخستین‌باری است که نرخ دلار در سطوح قیمتی کانال 31 هزار تومانی معامله می‌شود در نتیجه می‌توان دریافت که اسکناس آمریکایی در سقف یک ماهه خود قرار گرفته است. روز گذشته نرخ ارز در معاملات رسمی بازار تهران نیز شاهد افزایش قیمت بود. معاملات توافقی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها به صورت رسمی که از ابتدای تیر ماه به بازار اضافه شده‌اند تاکنون توانسته‌اند بخش قابل توجهی از حجم معاملات بازار ارز تهران را به خود اختصاص دهند. روز گذشته قیمت هر برگ دلار در این‌گونه از معاملات بازار تهران در محدوده قیمتی پله‌های انتهایی کانال 29 هزار تومانی تا سطوح قیمتی ابتدایی کانال 30 هزار تومانی معامله شد.

با افزایش نرخ دلار غیر‌رسمی روند قیمت سکه طلا در بازار تهران افزایشی شد. با عبور نرخ سکه طلا ضرب امامی از سقف قیمتی 14 میلیون تومانی در روز‌های ابتدایی هفته جاری روند افزایشی این کالای سرمایه‌ای سرعت گرفت و پس از حدود 3 روز حضور در کانال 14 میلیون تومانی روی پله هشتم این کانال قرار گرفت./ دنیای اقتصاد

سقف‌سازی جدید قیمت دلار

طبق بررسی‌های به‌عمل آمده از روند قیمت شاخص ارزی، مشاهده می‌شود که رقم 32 هزار و 300 تومان سقف مقاومت مستحکم جدید .

سقف‌سازی جدید قیمت دلار

دنياي اقتصاد : طبق بررسی‌های به‌عمل آمده از روند قیمت شاخص ارزی، مشاهده می‌شود که رقم 32 هزار و 300 تومان سقف مقاومت مستحکم جدید این ارز است. از نیمه دوم تیر ماه تا کنون بازار ارز شاهد تلاش‌های بی‌نتیجه دلار در جهت عبور از سقف جدید خود بوده است.

به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران از جمله دلایل نا‌موفق ماندن تلاش‌های دلار برای عبور از نرخ مذکور می‌تواند 2 عامل «افزایش حجم عرضه در بازار توسط بانک مرکزی» و «عدم وجود کشش در سطوح قیمتی بالاتر» باشد.

در همین راستا روز گذشته قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات غیر‌رسمی با بازگشت از سطوح قیمتی پایه کانال 32 هزار تومانی به رقم 31هزار و 950 تومان رسید. کامران سلطانی‌زاده، دبیر‌کل کانون صرافان کشور نیز روز گذشته از شرایط آرام بازار تهران سخن گفت و نسبت به تداوم تزریق ارز به شبکه صرافی‌های کشور اظهار امیدواری کرد. قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید نیز در روز دوم هفته به رقم 14 میلیون و 930 هزار تومان رسید.

دیروز یکشنبه 2 مرداد بازار ارز تهران شاهد عقبگرد نرخ دلار آزاد به کانال قیمتی 31هزار تومانی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات روز گذشته با حدود 80تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در سطح قیمتی 32 هزار تومانی فعالیت خود را آغاز کرد. در حوالی ظهر دیروز بود که نرخ این ارز مجددا کاهش یافت و معاملات نقدی فروش دلار در پله نهایی کانال 31هزار تومانی صورت گرفت. در نهایت و در معاملات عصر یکشنبه نرخ هر برگ اسکناس دلار آزاد با حدود 130 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 31 هزار و 950 تومان ثبت شد. با بررسی روند قیمت این ارز از ابتدای نیمه دوم تیر ماه تا کنون مشاهده می‌شود که دلار تلاش‌های بی‌نتیجه دیگری نیز در جهت عبور از سقف قیمت 32 هزار و 300 تومانی از خود به نمایش گذاشته است. کارشناسان ارزی از دو عامل مهم «افزایش حجم عرضه در بازار توسط بانک مرکزی» و «عدم وجود کشش در سطوح قیمتی بالاتر» به عنوان دلایل بی‌نتیجه ماندن تحرکات افزایشی نرخ دلار سخن می‌گویند. به عقیده این افراد افزایش حجم تزریق ارز به شبکه صرافی‌های کشور توسط نهاد بانک مرکزی بخش قابل توجهی از حجم تقاضا‌های موجود در بازار را برطرف کرده و مانع از افزایش بی‌رویه متقاضیان دلار در معاملات غیر‌رسمی می‌شود که این امر نیز می‌تواند سبب طولانی‌تر شدن ارزش واقعی دلار حضور نرخ دلار زیر سقف قیمت مذکور شود.

از سوی دیگر این افراد بر این باورند که با توجه به حضور نرخ‌های توافقی خرید و فروش دلار در کانال قیمتی 30 هزار تومانی قیمت این ارز کشش لازم جهت افزایش قیمت را نداشته و پس از تحرکات افزایشی به ناچار به کانال قیمتی 31 هزار تومانی عقبگرد می‌کند.

از جمله دیگر اخبار قابل توجه بازار ارز در روز گذشته نیز می‌توان به سخنان کامران سلطانی‌زاده، دبیر‌کل شورای کانون صرافان کشور اشاره کرد. سلطانی‌زاده ضمن اشاره به شرایط آرام بازار ارز در روز‌های اخیر گفت: بازار ارز شرایط آرامی را تجربه می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در ادامه این روند با توجه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و امکان عرضه اسکناس به شبکه صرافی‌ها، تداوم داشته باشد. او همچنین در زمینه حجم معاملات توافقی افزود: پیش از ظهر روز یکشنبه، بیش از ۸۶ میلیون دلار در بازار توافقی با قیمت ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان عرضه شد، درحالی‌که تنها برای حدود ۴۵ هزار دلار مشتری وجود داشت و بقیه دلارهای عرضه شده، بدون مشتری ماند.

ارزش واقعی دیجی کالا

ارزش دیجی کالا

این روزها صحبت سر ارزش برند دیجی کالا می باشد. این فروشگاه ساز قدرتمند با عملکردی عالی در بازار کسب و کار اینترنتی ایران وارد شد. اما آیا دیجی کالا 150 میلیون دلار ارزش دارد؟ مدتی قبل نشریه economist خبر جالبی را منتشر کرد که ذهن بسیاری از مخاطبین را درگیر نمود. این نشریه اعلام کرد برترین شرکت اینترنتی در ایران، دیجی کالا می باشد که به ارزش 150 میلیون دلار است و همچنین دومین شرکت اینترنتی ایران را با ارزش 8 میلیون دلار، کافه بازار معرفی نمود.

ارزش دیجی کالا

ارزش شرکت دیجی کالا در سال 2014 توسط نشریه Economist حدود 150 میلیون دلار ارزش گذاری شد. اما در حال حاضر این ارزش به چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

برای یک شرکت تجارت الکترونیکی به ندرت اتفاق می افتد که چنین ارزشی داشته باشد؛ مخصوصا در ایران و با وجود تمامی مشکلا، رسیدن به ارزش 500 میلیون دلاری سخت و به دور از ذهن است. اما دیجی کالا با ارائه راهکارهای متفاوت در فروش و همچنین جذب بیشترین فروشنده های سطح کشور، توانست نمونه کوچکی از آمازون را در ایران پدید بیاورد.

در ایران شرکت ها و مجموعه های زیادی هستند که به محاسبه ارزش شرکت ها می پردازند و این شرکت ها بیشتر حول محور مادیات مانند محل ساختمان، میزان امکانات و . می پردازند و زیاد به محاسبه ارزش های غیرمادی این شرکت ها نمی پردازند. به عنوان مثال اگر شما سایت و یا کسب و کاری در فضای مجازی را برای محاسبه ارزش به این شرکت ها معرفی کنید، شاید ارزش واقعی سایت را برای شما محاسبه نکنند و کمتر از آنچه ارزش دارد، اعلام نمایند.

به گفته حمید محمدی، گروه اینترنتی دیجی کالا در صورتی که به سودآوری مناسب و قابل قبولی برسد، می‌تواند بدون هیچ مشکل خاصی به عنوان یکی از شرکت‌های سودآور و بزرگ اینترنتی وارد بورس شود.

بیشتر بخوانید: طراح سایت دیجی کالا کیست؟

ارزش دیجی کالا

آیا ارزش برند دیجی کالا به 500 میلیون دلار رسیده است؟

در کتاب " عملکرد یکصد روزه دولت دوازدهم" به این موضوع اشاره شده است که دیجی کالا با فروش 21 درصد از سهم خود به یک شرکت خارجی، سودی حدود 100 میلیون دلار بدست آورده است.

با توجه به آنچه در کتاب گفته شده است، این سود از سمت شرکت هلندی International Internet Investment Coöperatief U.A به دیجی کالا رسیده است. اما آیا واقعا دیجی کالا 500 میلیون دلار ارزش دارد؟ محسن ملایری بینانگذار مرکز استارت آپ های ایران، اعتقاد دارد ارزش 500 میلیون دلاری دیجی کالا دور از واقعیت نیست.

امکانات جدید دیجی کالا مانند مارکت پلیس و مرکز پردازش کالای عظیم، تاثیر زیادی بر سود شرکت داشته است. اما برخی اعتقاد دارند این سود و درآمد برخی شرکت های بزرگ همچون دیجی کالا و آمازون تنها یک حباب است.

ملایری می گوید: شرکت وال مارت که سابقه و درآمد بیشتری نسبت به آمازون دارد، نتوانسته ارزشی مانند آمازون را بدست بیاورد، چراکه تکنولوژی را به خوبی آمازون در فروش خود به کار نگرفته است. در ایران هم این مقایسه را می توان میان دیجی کالا و هایپر های بزرگ دیگر انجام داد.

بنیانگذار استارت آپ های ایران این اعتقاد را دارد که روز به روز فروش اینترنتی و خرید آنلاین افزایش میابد و همین مسئله در ارزش سهام دیجی کالا تاثیر زیادی دارد. او می گوید در گذشته سال ها طول می کشید تا شرکتی به ارزش میلیاردی برسد، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری رسیدن به این ارزش برای شرکت های بزرگ دور از واقعیت نیست!

طراحی سایت مشابه دیجی کالا

هزینه ساخت فروشگاه وردپرسی

با طراحی سایتی مشابه دیجی کالا می توانید کسب و کاری مشابه آن را راه اندازی کرده و به کسب درآمد مشغول شوید. جهت اطلاع از امکانات و قیمت پکیج های مختلف فروشگاه ساز، به لینک زیر مشاهده کنید.

1.900.000 تومان

مقایسه دیجی کالا با بازارهای مشابه

این خبر باعث واکنش خیلی از کاربران و مخاطبین شد، مخصوصا در شبکه های مجازی این مسئله بیشتر به چشم می خورد. می خواهیم دیجی کالا را با کسب و کارهای اینترنتی نوپا در کشورهای دیگر مقایسه کنیم. منظور از کسب و کارهای اینترنتی نوپا در کشورهای دیگر، کسب و کار اینترنتی در کشور های هند، برزیل، روسیه و ترکیه می باشد. کسب و کار اینترنتی در این کشورها دارای شاخص های خوبی جهت مقایسه ارزش startup شبیه به ایران دارند.

در بین این کشور ها می خواهیم کشور ترکیه را عنوان مثال با ایران مقایسه کنیم، زیرا ترکیه از جنبه های زیادی (میزان جمعیت، سطح تحصیلات و فرهنگ، میزان نفوذ اینترنت و موبایل در قسمت پهنای باند کاملا متفاوت هستند) شبیه به ایران می باشد.

ارزش واقعی فروشگاه دیجی کالا

در ترکیه شرکت تجارت الکترونیک برتر، هیسی بوراردا می باشد که دارای فروش دو برابر دیجی کالا است. مثلا در سال 2011 تقریبا 260 میلیون دلار فروش داشته است. در همان سال این شرکت تجارت الکترونیک ارزشگذاری شد و ارزش آن یک میلیارد دلار، یعنی 7 برابر ارزش فعلی دیجی کالا اعلام شد.

کمتر بودن ارزش دیجی کالا در برابر شرکت هپسی بورادا، مطمئنا به خاطر تفاوت میزان خرید اینترنتی مردم این دو کشور است.

بیشتر بخوانید: بررسی رقبای اصلی فروشگاه دیجی کالا

کمبود آمار دقیق و واضح

متاسفانه باید اعلام کنیم این اعداد و ارقام کاملا دقیق نمی باشد، زیرا خبرهای سرمایه گذاری ها و ارزش شرکت ها بصورت کامل واضح نیست و این مسائل ارزش واقعی دلار باعث شک تمامی مخاطبین و کاربران شده است که می تواند مانع رشد بازار های الکترونیکی در ایران شود.

گرچه محافظه کاری سازمان ها و صندوق های سرمایه گذاری در کشور که از جو فرهنگی و کسب و کاری کشور نشئت می گیرد، قابل قبول است؛ اما باید تمامی افراد این حوزه با قبول فرصت هایی که وجود آمار و اخبار می تواند به همراه بیاورد، فضای کشور را برای منتشر کردن آنها آماده نمایند.

بازار تجارت الکترونیکی ایران، ظرفیت داشتن شرکت های اینترنتی با ارزش های خیلی بیشتر از شرکت های اینترنتی مانند کافه بازار و شبکه تبلیغات است را دارد، اما جالب است بدانید این شرکت های اینترنتی تا زمانی که قرار نباشد مورد بحث برای معامله قرار گیرند، ارزش واقعیشان محاسبه و افشا نمی شود.

بیشتر بخوانید: رازهای موفقیت دیجی کالا

شروع انقلاب کسب و کار های اینترنتی در ایران

کسب و کار اینترنتی در ایران بگونه ای است که می توان گفت قدم های اولیه را برمی دارد و نسبت به بقیه کشور ها خیلی از این نظر عقب تر می ارزش واقعی دلار باشد. در بین 50 کشور مورد بررسی، ایران رتبه 38 ام را دارد و باید ذکر کرد که این رتبه ی کم را هم نیز مدیون دیجی کالا می باشد. در نتیجه ایران به شرکت های کسب و کار زیادی مانند دیجی کالا نیاز دارد تا به رتبه های بالاتری صعود کند.

همانطور که گفتیم ایران ظرفیت داشتن خیلی از شرکت های تجارت الکترونیکی مانند دیجی کالا را دارد، پس اگر به فکر طراحی سایت مشابه دیجی کالا هستید به صفحه تماس با وب پویا مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.