ارزش فعلی خالص چیست؟


شرح تابع XNPV

تابع XNPV مقدار ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری را بر اساس نرخ تخفیف و یک سریی جریان نقدی (Cash Flow) و تاریخ های پرداخت یا دریافت محاسبه می کند. نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=XNPV( مجموعه تاریخ ها , مجموعه مقادیر , ارزش فعلی خالص چیست؟ نرخ )

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

نرخ: نرخ تخفیفی در طی یک دوره

مجموعه مقادیر : یک آرایه از مقادیر (بازه ای از سلول ها) است که نشان دهنده سری زمان جریان نقدی (Cash flow) (میزان سرمایه گذاری شده و مقادیر درآمد خالص) که به صورت دوره ای رخ می دهند است.

مجموعه تاریخ ها: یک آرایه (یا بازه ای از سلول ها) است که نشان دهنده تاریخ های پرداخت یا دریافت درآمد ها است.

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع XNPV یک مقدار را که بیانگر ارزش فعلی خالص ارزش فعلی خالص چیست؟ برای یک جریان نقدی است را باز می گرداند.

نکات

 • این تابع از فرمول ریاضی زیر برای محاسبه ارزش فعلی خاصل استفاده می کند:

در فرمول ریاضی بالا، P نشان دهنده پرداخت در دوره i ام، d نشان دهنده تاریخ پرداخت i ام و d1 نشان دهنده اولین تاریخ دوره (روز سرمایه گذاری) است

برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع XNPV

مثال ۱

در اکسل زیر یک جریان نقدی سرمایه گذاری در ستون B نشان داده شده است. سرمایه اولیه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بوده و درآمد بدست آمده بر اساس تاریخ های پرداخت ارائه شده است. با توجه به نرخ بهره ۱۰% ، مقدا ارزش فعلی خالص این سرمایه گذاری محاسبه شده است.

توجه داشته باشید، که درآمدهای بدست آمده در آینده از میزان سرمایه گذاری شده اکنون کم شده است و ارزش فعلی خالص محاسبه شده است).

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

#NUM! : در صورتی که اندازه مجموعه مقادیر و تاریخ ها هم اندازه نباشند یا تاریخ های پرداخت / دریافت از اولین تاریخ سرمایه گذاری عقب تر باشد.

#VALUE! : در صورتی که یکدام از مقادیر تعبیه شده در تابع عدد نباشد (حتی اعدادی که به صورت متن وارد می شوند) یا ورودیی مربوط به تاریخ ها مقادیر تاریخ شناسایی نشوند (تاریخ ها به صورت متن ذخیره شده باشند و اکسل نتواند آنها را شناسایی کند).

بایگانی برچسب برای: نرخ بازده حسابداری

براي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري 4 روش زير وجود دارد:

الف) خالص ارزش فعلي Net Present Value (NPV)

ب) نرخ بازده داخلي (دروني) Internal Rate of return (IRR)

ج) دوره برگشت سرمايه Pay Back Period(PBP)

د) نرخ بازده حسابداري Average Rate of Return(ARR)

دو روش اول ارزش زمانی جریان های نقدی سرمایه گذاری را در طول عمرپروژه درنظر گرفته و دوروش دوم بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول صرفاً به مدت بازگشت ونرخ بازگشت سرمایه گذاری توجه دارند.

الف) روش خالص ارزش فعلي ( NPV )

در اين روش براي ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري «ارزش فعلي خالص جريانات نقدي» محاسبه و بر اساس آن تصميم گيري انجام مي شود. اگر خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح مثبت باشد، طرح پذيرفته مي شود ولي اگر خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح عدد منفي باشد، طرح پذيرفته نخواهد شد. در مواردي كه خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح صفر شود، شركت در پذيرش يا عدم پذيرش آن مختار است.

ب) نرخ بازده داخلي يا دروني ( IRR )

نرخ بازده داخلي يا نرخ بازده دروني عبارت است از آن نرخي كه اگر با آن NPV طرح محاسبه شود، NPV برابر صفر گردد.

شرط پذيرش يك طرح با استفاده از روش نرخ بازده داخلي اين است كه نرخ بازده داخلي طرح از نرخ هزينه سرمايه شركت بيشتر باشد. چنانچه نرخ بازده داخلي طرح از نرخ هزينه سرمايه شركت كمتر باشد، طرح نبايد پذيرفته شود و در صورتيكه نرخ بازده داخلي طرح با نرخ هزينه سرمايه شركت برابر باشد، شركت در پذيرش يا عدم پذيرش طرح مختار است.

در مواردي كه شركت در نظر دارد از بين چند طرح پيشنهادي يكي از آنها را انتخاب كند، بايد طرحي انتخاب شود كه اولاٌ نرخ بازده داخلي آن از نرخ هزينه سرمايه شركت بيشتر باشد و ثانياٌ نرخ بازده داخلي طرح از نرخ بازده داخلي ساير طرحها بزرگتر باشد.

بازده سرمایه

ج) دوره برگشت سرمايه (PBP)

دوره برگشت سرمايه دوره زماني است كه در آن سرمايه گذاري اوليه يك طرح به شركت باز مي گردد. براي مثال اگر سرمايه گذاري به ميزان 1000 واحد پولي، داراي جريان نقدينه خالي ورودي به ميزان 400 واحد پولي در سال باشد، دوره برگشت آن 2.5 سال (2.5 = 400 ÷ 1000 ) خواهد بود. براساس روش دوره برگشت سرمايه، يك طرح تنها هنگامي پذيرفته مي شود كه دوره برگشت سرمايه آن از مدت تعيين شده توسط مديريت شركت کمتر باشد. هنگام مقايسه دو طرح، طرحي كه دوره برگشت سرمايه كوتاه تري دارد و اين دوره كمتر از دوره تعيين شده توسط مديريت شركت مي باشد، پذيرفته مي شود.

دوره برگشت سرمايه داراي 2 اشكال اساسي است:

اول اين كه در اين روش بازده بعد از دوره برگشت در نظر گرفته نمي شود. بطور مثال اگر شركتي دو طرح الف و ب با سرمايه گذاري هركدام 5000 واحد پولي را در دست بررسي داشته باشد كه جريان نقدي ورودي خالص طرح الف طي 6 سال عمر مفيد آن سالانه 2500 واحد پولي و جريان نقدي ورودي خالص طرح ب طي 2 سال عمر مفيد آن سالانه 3100 واحد پولي باشد، بر اساس دوره برگشت سرمايه، بدون توجه به جريانات نقدي سالهاي سوم تا ششم طرح الف، طرح ب پذيرفته مي شود.

مشكل ديگر روش دوره برگشت سرمايه اين است كه الگوي بازده ها در داخل دوره برگشت در نظر گرفته نمي شود يعني ارزش زماني پول مورد توجه قرار نمي گيرد. براي توضيح اين مطلب به مثال بعد توجه كنيد:

د) نرخ بازده حسابداري ( ARR )

نرخ بازده حسابداري عبارت است از متوسط سود سالانه حسابداري بعد از ماليات حاصل از طرح سرمايه گذاري تقسيم بر متوسط ميزان سرمايه گذاري.

روش نرخ بازده حسابداري به دو دليل معياري گمراه كننده براي اندازه گيري مزاياي ناشي از يك دارائي است: اول آنكه سود حسابداري معمولاٌ برابر جريان نقدينه نيست و ثانياٌ در روش نرخ بازده داخلي ارزش زماني پول در نظر گرفته نمي شود.

چند روش اصولی انتخاب پروژه برای مدیران حرفه‌ای پروژه

چند روش اصولی انتخاب پروژه برای مدیران حرفه‌ای پروژه

اندازه‌گیری سود یک تکنیک انتخاب پروژه است که بر اساس ارزش فعلی تخمینی و ارزش فعلی خالص چیست؟ خروجی پول نقد تخمین زده می‌شود. منافع هزینه محاسبه می‌شود و سپس برای تصمیم‌گیری با سایر پروژه‌ها مقایسه می‌شود.

ایلنا؛ هنگامی‌که تعدادی پروژه جالب و چالش‌برانگیز برای انتخاب دارید، اولین قدم در مدیریت مؤثر پروژه انتخاب پروژه‌ای مناسب مجموعه مهارت‌ها، سطح صلاحیت تیم شما و بیشترین شانس موفقیت باشد، است. روش‌های انتخاب پروژه مجموعه‌ای از تکنیک‌های آزمایش شده بر اساس زمان مبتنی بر استدلال منطقی صحیح را برای انتخاب یک پروژه و فیلترکردن پروژه‌های نامطلوب با احتمال موفقیت بسیار کم ارائه می‌دهند.

روش‌های انتخاب پروژه یک مفهوم مهم برای تمرین مدیران و مشتاقان پروژه است که برای آزمون PMP® (بیشتر بخوانید: آزمون PMP چیست؟) به طور یکسان آماده می‌شوند و در این مقاله، ما در مورد روش‌های انتخاب پروژه زیر به طور دقیق بحث خواهیم کرد:

- روش‌های اندازه‌گیری سود

- نسبت سود / هزینه

- جریان نقدی تنزیل شده

- نرخ بازده داخلی

- روش‌های بهینه‌سازی محدود

لازم به ذکر است استفاده از اصول و مبانی مدیریت دانش در طولانی مدت کمک فراوانی به انتخاب پروژه‌های مفید خواهد کرد. در این زمینه بهتر است از مشاوران مدیریت دانش نیز کمک بگیرید.

روش‌های انتخاب پروژه چیست؟

این سناریو را در نظر بگیرید: سازمانی که در آن کار می‌کنید تعدادی قرارداد پروژه به وی تحویل داده شده است. به دلیل محدودیت منابع، سازمان نمی‌تواند همه پروژه‌ها را هم‌زمان کنترل کند، بنابراین آنها باید تصمیم بگیرند کدام پروژه‌ها سودآوری را به حداکثر می‌رسانند.

اینجاست که روش‌های انتخاب پروژه وارد عمل می‌شود. دو روش انتخاب پروژه وجود دارد:

اگرچه زمان‌بر است، اما استفاده از این روش‌ها برای یک برنامه تجاری مؤثر ضروری است. روش‌های مستند متنوعی برای انتخاب پروژه وجود دارد، اما قانون این است: برای پروژه‌های کوچک که خیلی پیچیده نیستند، مدل اندازه‌گیری سود مفید است، در حالی که اگر یک پروژه بزرگ و پیچیده باشد، روش بهینه‌سازی محدود تناسب بهتر بیایید با جزئیات بیشتر نگاهی به هر دو روش بیندازیم.

روش‌های اندازه‌گیری سود

اندازه‌گیری سود یک تکنیک انتخاب پروژه است که بر اساس ارزش فعلی تخمینی و خروجی پول نقد تخمین زده می‌شود. منافع هزینه محاسبه می‌شود و سپس برای تصمیم‌گیری با سایر پروژه‌ها مقایسه می‌شود. تکنیک‌هایی که در اندازه‌گیری سود استفاده می‌شود به شرح زیر است:

نسبت سود / هزینه

نسبت هزینه / سود، همان‌طور که از نامش پیداست، نسبت بین مقدار فعلی جریان ورودی یا هزینه سرمایه‌گذاری شده در یک پروژه به ارزش فعلی جریان خروجی است که ارزش بازدهی از پروژه است. پروژه‌هایی که نسبت Cost-Benefit پایین‌تری دارند به طور کلی نسبت به بقیه انتخاب می‌شوند.

EVA یا ارزش افزوده اقتصادی، معیار عملکردی است که ضمن تعریف بازده سرمایه، ارزش خلق سازمان را محاسبه می‌کند. همچنین به‌عنوان سود خالص پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه تعریف می‌شود. اگر چندین پروژه به مدیر پروژه اختصاص‌داده‌شده باشد، پروژه‌ای که بالاترین ارزش افزوده اقتصادی را داشته باشد انتخاب می‌شود. EVA همیشه به‌صورت عددی بیان می‌شود و نه به‌صورت درصد.

مدل امتیازدهی در مدیریت پروژه

مدل امتیازدهی در مدیریت پروژه یک تکنیک عینی است: کمیته انتخاب پروژه معیارهای مربوطه را لیست می‌کند، آنها را باتوجه‌به اهمیت و اولویت‌های آنها وزن می‌کند، سپس مقادیر وزنی را اضافه می‌کند. پس از اتمام امتیازدهی این پروژه‌ها، پروژه با بالاترین امتیاز انتخاب می‌شود.

ثفل4قث

دوره بازپرداخت

دوره بازپرداخت نسبت کل وجه نقد به متوسط وجه نقد دوره است. زمان لازم برای بازیابی هزینه سرمایه‌گذاری شده در پروژه است. دوره بازپرداخت یک روش اساسی انتخاب پروژه است. همان‌طور که از نام آن مشخص است، در واقع دوره بازپرداخت، دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرد. این بازه زمانی است که برای بازگشت سرمایه لازم است تا هزینه اصلی سرمایه‌گذاری شده را بازپرداخت کند. محاسبه بازپرداخت نسبتاً ساده است:

هنگامی‌که از دوره بازپرداخت به‌عنوان روش انتخاب پروژه استفاده می‌شود، پروژه‌ای که کوتاه‌ترین دوره بازپرداخت را داشته باشد ترجیح داده می‌شود زیرا سازمان می‌تواند سریع‌تر سرمایه اصلی خود را بازیابد. با این وجود، چند محدودیت در این روش وجود دارد:

 • ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرد.
 • منافع حاصل از دوره بازپرداخت در نظر گرفته نمی‌شود. این تمرکز بیشتر بر نقدینگی است درحالی‌که از سودآوری چشم‌پوشی می‌شود.
 • خطرات موجود در پروژه‌های فردی نادیده گرفته می‌شوند.

ارزش خالص فعلی

خالص ارزش فعلی تفاوت بین ارزش فعلی جریان وجه نقد پروژه و ارزش جاری جریان وجه نقد است. NPV همیشه باید مثبت باشد. هنگام انتخاب پروژه، پروژه با NPV بالاتر ترجیح داده می‌شود. مزیت درنظرگرفتن NPV نسبت به دوره بازپرداخت این است که ارزش آینده پول را در نظر می‌گیرد. بااین‌حال، محدودیت‌های NPV نیز وجود دارد:

هیچ روش کلی پذیرفته شده‌ای برای استخراج مقدار تخفیف برای محاسبه ارزش فعلی وجود ندارد.

NPV هیچ تصویری از سود یا زیان ارائه نمی‌دهد که سازمان می‌تواند با شروع یک پروژه خاص ایجاد کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد NPV و نحوه استفاده از NPV به‌عنوان ابزاری برای فیلترکردن پروژه‌ها، در اینجا یک مقاله بینشی در مورد محاسبه هزینه فرصت برای پروژه‌ها آورده شده است.

تخفیف جریان نقدی

معروف است که ارزش آینده پول مانند امروز نخواهد بود. به‌عنوان‌مثال، 20 هزار دلار از ده سال دیگر به همین ارزش نخواهند داشت؛ بنابراین، در هنگام محاسبه سرمایه‌گذاری هزینه و بازگشت سرمایه، حتماً مفهوم جریان نقدی با تخفیف را در نظر بگیرید.

نرخ داخلی بازگشت

نرخ بازده داخلی نرخ بهره‌ای است که ارزش خالص فعلی آن صفر است - وقتی ارزش فعلی جریان خروجی برابر باارزش فعلی جریان ورودی باشد، به دست می‌آید. نرخ بازده داخلی به‌عنوان "نرخ بازده مرکب سالانه" یا "نرخ تنزیل که ارزش فعلی خالص کلیه جریان‌های نقدی (مثبت و منفی) را از یک سرمایه‌گذاری خاص برابر با سفر می‌کند" تعریف می‌شود. از IRR برای انتخاب پروژه با بهترین سودآوری استفاده می‌شود. هنگام انتخاب یک پروژه، پروژه‌ای با IRR بالاتر انتخاب می‌شود.

هنگام استفاده از IRR به‌عنوان معیار انتخاب پروژه، سازمان‌ها باید خاطر بسپارند که این مورد را منحصراً برای قضاوت در ارزش فعلی خالص چیست؟ ارزش فعلی خالص چیست؟ مورد ارزش یک پروژه استفاده نکنند. پروژه‌ای با IRR کمتر ممکن است NPV بالاتری داشته باشد و با فرض محدودیت سرمایه، پروژه با NPV بالاتر باید انتخاب شود زیرا این باعث افزایش سود سهام‌داران می‌شود.

ثقبثس

هزینه فرصت

هزینه فرصت هزینه‌ای است که هنگام انتخاب پروژه دیگری صرف می‌شود. در هنگام انتخاب پروژه، پروژه‌ای انتخاب می‌شود که هزینه فرصت کمتری داشته باشد.

روش‌های بهینه‌سازی محدود

روش‌های بهینه‌سازی محدود که به‌عنوان مدل ریاضی انتخاب پروژه نیز شناخته می‌شود، برای پروژه‌های بزرگ‌تر که به محاسبات ریاضی پیچیده و جامع نیاز دارند، استفاده می‌شود. تکنیک‌هایی که در روش‌های بهینه‌سازی محدود استفاده می‌شود به شرح زیر است:

نتیجه

همان‌طور که اکنون می‌دانید، انتخاب پروژه ممکن است به روش‌های مختلفی انجام شود. بهتر است یک سازمان روش‌های مختلفی را امتحان کند و طیف گسترده‌ای از عوامل را قبل از انتخاب پروژه در نظر بگیرد تا آنجا که ممکن است اطمینان حاصل شود که بهترین تصمیم برای شرکت گرفته شده است.

pmpiran چندین دوره آموزشی مدیریت پروژه و مسیرهای یادگیری ارائه می‌دهد که می‌تواند به مدیران پروژه مشتاق کمک کند تا آموزش موردنیاز خود را بگیرند - نه تنها در امتحانات صدور گواهینامه مانند PMP بلکه در دانش واقعی که برای هر حرفه مدیریت پروژه مفید است و به پیشرفت شغلی مدیران کمک میکند.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان (Income Statement) میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود و زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. نام دیگر صورت سود و زیان، صورت درآمد و هزینه است. صورت سود وزیان، یکی از صورت‌های مالی حسابداری است؛ اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد انواع صورت‌های مالی حسابداری به دست بیاورید مقاله صورت های مالی را از دست ندهید.

صورت حساب سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند، به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند، خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی.

همچنین در محاسبه سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

صورت سود و زیان

صورتحساب سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت سود وزیان خود را منتشر و با گزارش سود و زیان، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است. حالا که می‌دانید صورت سود و زیان چیست، باید در مورد این گزارش و نحوه محاسبه فرمول سود و زیان اطلاعات کسب کنید.

مراحل تهیه گزارش سود و زیان چیست؟

گزارش و تهیه صورت سود و زیان به دو روش یک و دومرحله‌ای تهیه می‌شود.

 • در صورت سود و زیان یک مرحله ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود.
 • در صورت سود و زیان چند مرحله ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی در زیر آن‌ها آورده می‌شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می‌آید. در مرحله بعد درآمدهای ارزش فعلی خالص چیست؟ غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم.

فرمول سود و زیان چیست؟

در محاسبه سود و زیان در حسابداری، ابتدا درآمدها محاسبه می‌شود و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد.

⌈هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی⌉

در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.

⌈درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی⌉

با در نظر گرفتن این فرمول می‌توانید به پاسخ پرسش با کسر هزینه ها از درامد چه چیزی به دست می اید برسید؛ در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است. بعد از آشنایی با نحوه محاسبه سود و زیان، به بحث انواع سود حسابداری می‌پردازیم.

صورت سود و زیان ساده

معرفی انواع سود حسابداری+سود حسابداری چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی ارزش فعلی خالص چیست؟ باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین انواع سود در صورت سود و زیان به سه دسته تقسیم می‌شود:

1- سود ناخالص در صورت سود و زیان: برای رسیدن به پاسخ پرسش سود ناخالص در صورت سود و زیان بیانگر چیست، باید فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. سود ناخالص در صورت سود و زیان، از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:

⌈سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا⌉

2- سود عملیاتی: سود عملیاتی در حسابداری یا سود قبل از کسر مالیات، از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. فرمول سود عملیاتی به‌صورت زیر است.

⌈سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص⌉

3- سود خالص چیست: محاسبه سود خالص با کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید. فرمول سود خالص به صورت زیر است:

⌈سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی⌉

مهم‌ترین بخش حساب سود و زیان قسمت پایانی آن، یعنی محاسبه سود شرکت یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان ده.

اقلام صورت سود و زیان چیست؟

در ادامه شما را با اقلام و اجزای صورت سود و زیان آشنا می‌کنیم:

1- درآمد یا میزان فروش در جدول صورت سود و زیان

درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می‌شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود.

درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود زیان نوشته می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

2- بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش

هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده، و یا خدمات ارائه‌شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی ارزش فعلی خالص چیست؟ در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان دهنده، هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.

همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می‌شود. این بخش از جدول صورت سود و زیان خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند هزینه استهلاک در صورت سود و زیان است.در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

هزینه استهلاک در صورت سود و زیان

3- سایر درآمدها در جدول سود و زیان

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه، به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی.

نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

4- هزینه‌های توزیع و فروش در صورت سودوزیان

هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول. اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

5- هزینه‌های اداری

هزینه‌های اداری به‌طور کلی از هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط موسسه نیست. مانند هزینه‌های مربوط به مدیریت و پشتیبانی. هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه‌های بخش فروش، خدمات عمومی و بخش اداری است. این بخش از هزینه ها دربرگیرنده تمام هزینه‌های غیرمستقیم دیگر مرتبط با اداره کسب و کار است. اصلی ترین بخش‌های آن شامل حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی، هزینه‌های جاری اعم از بیمه و هزینه‌های ماموریت و… است. هزینه استهلاک نیز گاهی در این بخش لحاظ می‌شود اما بسته به تصمیمات شرکت متفاوت است.

نمونه‌هایی از هزینه‌های اداری در صورتحساب سود و زیان در حسابداری عبارت‌اند از:

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

6- سایر هزینه‌ها

شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی‌شود.کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

7- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

8- مالیات بر درآمد

هزینه مالیات بردرآمد شناسایی‌شده در طول دوره به‌طور کلی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • مالیات برآوردی دوره فعلی
 • مالیات دوره قبل
 • هزینه مالیات معوق

9- هزینه استهلاک در صورت سود و زیان

استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

صورت سود و زیان ساده

هدف استفاده از صورتحساب سود وزیان چیست؟

اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها و هزینه است. صورت سود و زیان اندازه‌گیری عملکرد یک نهاد در طول دوره حسابداری را فراهم می‌نماید. عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می‌توان در شرایط زیر ارزیابی نمود به عبارت دیگر کاربرد و دلیل طبقه بندی در صورت سود و زیان در موارد زیر است:

 • تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت
 • تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره
 • افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
 • مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع و یا بخش مشابه

موجودی کالا در صورت ارزش فعلی خالص چیست؟ سود و زیان

موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد، به همین دلیل موجودی کالا در صورت سود و زیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

صورت سودوزیان جامع یکی از صورت‌های مالی مهم است که تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به تفکیک اجزای تشکیل دهند آن‌ها نمایش می‌دهد. این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه هستند. هدف آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده در یک دوره مالی است و تمرکز اصلی آن بر هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان است.

در اینجا صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت حساب سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در این موارد باید یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره، مبنی بر عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان ارزش فعلی خالص چیست؟ جامع الصاق شود.

از آنجا که‌ تهیه سود و زیان جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان در حسابداری دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت سود زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

الف. درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود).

ب. درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوت‌های‌ حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود وزیان جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید. برای درک بهتر و بیشتر صورت سود و زیان جامع، مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به زبان ساده را مطالعه کنید.

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان در این است که ترازنامه تصویری لحظه‌ای از عملکرد کسب و کار ارائه می‌کند به این معنی که وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی را در یک‌لحظه مشخص می‌کند و فقط در همان تاریخ نشان می‌دهد. در ترازنامه ستونی با نام تاریخ وجود دارد که نشان‌دهنده تاریخ وقوع یک رویداد مشخص است. اما صورت سود زیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی یا دوره مالی نشان می‌دهد. در واقع صورت سود و زیان تمام وقایع منتهی به دوره مالی را گزارش می‌کند.

تمام نکاتی که باید درباره صورت حساب سود و زیان بدانید!

در این مقاله به پاسخ پرسش صورت سود زیان چیست پرداختیم و اشاره کردیم که سود و زیان چگونه محاسبه میشود. اگر هنوز سوالی در رابطه با صورت سود زیان دارید، که در این مقاله به آن اشاره نشده حتما در بخش نظرات آن را با ما به اشتراک بگذارید. همکاران ما در سپیدار سیستم، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

سایبرلا

نرخ بازده داخلی (IRR – Internal Rate of Return) چیست ؟

نرخ بازده داخلی (IRR - Internal Rate of Return) معادل نرخ سودی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به دست آورد. نرخ بازده داخلی یکی از دو روش .

ارزشگذاری دارایی های نامشهود, دانش نامه کسب و کار

ارزش فعلی خالص NPV - Net Present Value

ارزش فعلی خالص (NPV – Net Present Value) چیست ؟

ارزش فعلی خالص (NPV - Net Present Value) یکی از روش‌های پویای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. در این روش کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی هر طرح را در هر دوره پیش‌بینی .

ارزشگذاری دارایی های نامشهود, دانش نامه کسب و کار

روش ارزش گذاری جریان های نقد تنزیل شده DCF

روش ارزش گذاری جریان های نقد تنزیل شده DCF

روش ارزش‌گذاری جریان های نقد تنزیل شده یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین روش‌های ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها نزد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر است. از این روش می توان برای ارزش یابی طرح .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.