آموزش ضریب همبستگی پیرسون


بدراق نوری(علیا).ملا.انه گلدی.یلی بدراق

آموزش انجام ضریب همبستگی پیرسون در spss با مثال عملی + pdf

یکی از مهمترین و پرکاربردترین ضرایب همبستگی ، که محققان نسبت به سایر ضریب همبستگی بیشتر از این ضریب استفاده می کنند، ضریب همبستگی پیرسون می باشد. از اینرو در این پست چگونگی بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون در اس پی اس اس را آموزش می دهم.

هرگاه محقق در کار آماری پایان نامه یا فصل 4 پایان نامه خود بخواهد رابطه بین دو یا چند متغیر را بسنجد باید از آزمون های همبستگی استفاده کند. یکی از آزمون های همبستگی ، ضریب همبستگی کرامر می باشد که در این پست آن را توضیح داده ام.

یکی از پرکاربردترین آزمون های ناپارامتریکی که دانشجویان اغلب در انجام تحلیل آماری پایان نامه و یا انجام فصل 4 پایان نامه مجبورند یاد بگیرند آزمون فریدمن می باشد. از اینرو در این پست سعی می کنم که توضیح کاملی از آزمون فریدمن ارائه بدم امیدوارم که به شما دانشجویان در انجام کار آماری پایان نامه و یا انجام spss کمکی کرده باشم.

این آزمون تعمیم یافته آزمون مک نمار است. در آزمون مک نمار، تنها دو وضعیت قابل بررسی بود، ولی در این آزمون، k وضعیت قابل بررسی است.

محدودیت عمده این آزمون آن است که متغیر مورد نظر حتماً باید دو بعدی باشد. .برای مثال نظر افراد در دو حالت و در K وضعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد و امکان اجرای این آزمون برای یک متغیر چند مقوله ای و در K وضعیت وجود ندارد. (با سه مقوله کم، متوسط و زیاد) را در سه وضعیت مورد ارزیابی قرار دهد، چرا که متغیر مسئولیت پذیری، دو مقوله ندارد.

این آزمون معادل آزمون تحلیل واریانس در آزمون های پارامتریک است. در این آزمون سعی می شود که وضعیت یک متغیر در بین چند گروه مستقل مقایسه و ارزیابی شود.

این آزمون که بسط آزمون من ویتنی می باشد، چند گروه (نه فقط دو گروه) را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای استفاده از این آزمون تأکید می شود، متغیر مورد نظر دارای پیوستگی لازم باشد تا امکان رتبه بندی نمونه ها وجود داشته باشد.

گاهی محقق برای انجام کار آماری پایان نامه اش می خواهد یک متغیر را در سه نمونه بسنجد. برای انجام این نوع از کار آماری پایان نامه باید از تحلیل واریانس استفاده شود.

تحليل واريانس که براي اولين بار توسط سر رونالد فيشر آموزش ضریب همبستگی پیرسون ابداع شد، روشي است که از آن براي مقايسه ميانگين دو يا چند گروه استفاده مي شود. هنگامي که تحليل واريانس براي مقايسه دو گروه استفاده مي شود با آزمون تي معادل است.

آموزش ضریب همبستگی پیرسون

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

همان گونه که در مقاله کواریانس چیست؟ محاسبه کردیم مقدار کواریانس X و Y برابر با 12.5 به دست آمد.
با استفاده از توزیع های حاشیه ای X و Y واریانس و انحراف معیار های X و Y به صورت زیر به دست می آید.

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی بین X و Y نسبتا شدید، ناقص و مستقیم است.

مثال(2): برای داده های زیر ضریب همبستگی پیرسون را به دست آورید.

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

برای محاسبه ضریب همبستگی از فرمول زیر استفاده می کنیم.

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

با توجه به اینکه

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

همبستگی بین X و Y شدید، ناقص و معکوس است.

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
محاسبه همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب پیرسون
محاسبه همبستگی پیرسون در اکسل
روش محاسبه پیرسون

ضريب همبستگي پيرسون در spss

ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
تفسیر ضریب همبستگی پیرسون در spss
تحلیل ضریب همبستگی پیرسون در spss
اموزش ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
مثال برای ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss
فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
آموزش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
آموزش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل

تفسیر ضریب همبستگی پیرسون در spss

تفسیر ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss

تحلیل ضریب همبستگی پیرسون در spss

تفسیر ضریب همبستگی پیرسون در spss
تحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
تفسیر ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
روش محاسبه ضریب همبستگی آموزش ضریب همبستگی پیرسون پیرسون
فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
روش محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن

اموزش ضریب همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
مثال برای ضریب همبستگی پیرسون در spss
آموزش ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
آموزش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
آموزش انجام ضریب همبستگی پیرسون در spss
آموزش آزمون ضریب همبستگی پیرسون در spss
مثال ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

مثال برای ضریب همبستگی پیرسون در spss

مثال ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

نحوه محاسبه ضریب آموزش ضریب همبستگی پیرسون همبستگی پیرسون در اکسل
فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

محاسبه ضریب پیرسون

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
آموزش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss

چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با spss
فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه همبستگی پیرسون در spss

ضریب همبستگی پیرسون در spss
ضريب همبستگي پيرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
تفسیر ضریب همبستگی پیرسون در spss
تحلیل ضریب همبستگی پیرسون در spss
اموزش ضریب همبستگی پیرسون در spss
مثال برای ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه همبستگی پیرسون در spss

فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در آموزش ضریب همبستگی پیرسون spss
روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
روش محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی پیرسون در spss

ضريب همبستگي پيرسون در spss
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
تفسیر ضریب همبستگی پیرسون در spss
تحلیل ضریب همبستگی پیرسون در spss
اموزش ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
مثال برای ضریب همبستگی پیرسون در spss
آزمون ضریب همبستگی پیرسون در spss
آموزش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

فرمول محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
چگونگی محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در اکسل
طریقه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در spss

همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی در SPSS

همبستگی پیرسون Pearson correlation یک روش مبتنی بر آمار پارامتریک است که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می‌دهد. این روش نیز مانند سایر روش‌های همبستگی روابط متغیرها را دو به دو در نظر می‌گیرد. یعنی چنانچه رابطه دو متغیر A و B را با حضور یا بدون حضور متغیری مانند C بسنجید همچنان میزان این رابطه یکسان بدست می‌آید. این روش توسط کارل پیرسون ابداع شد و مبتنی بر مفروضات آمار پارامتریک است.

در بررسی همبستگی دو متغیر اگر هردو متغیر مورد مطالعه در مقیاس نسبی و فاصله‌ای باشند از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می‌شود. اگر ضریب همبستگی جامعه ρ و ضریب همبستگی نمونه‌ای به حجم n از جامعه r باشد، ممکن است r تصادفی و اتفاقی بدست آمده باشد. برای این منظور از آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در این آزمون بررسی می‌شود آیا دو متغیر تصادفی و مستقل هستند یا خیر. به عبارت دیگر آیا ضریب همبستگی جامعه صفر است یا خیر.

این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱- می‌باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می‌افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می‌کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می‌یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.

محاسبه همبستگی پیرسون در SPSS

مانند شکل بالای صفحه در منوی SPSS از Analyze قسمت Correlate و سپس Bivariate را انتخاب کنید.

در کادر باز شده همبستگی پیرسون را تیک بزنید.

انواع همبستگی دومتغیری

انواع همبستگی دومتغیری

متغیرهایی که میخواهید همبستگی آنها را محاسبه کنید بوسیله دکمه ⇐ به کادر Variables منتق کنید.

اگر میخواهید نتایج معنادار با ستاره مشخص شود تیک Flag significant correlations را فعال کنید.

روی دکمه OK کلیک کنید تا نتایج ظاهر شود.

آزمون همبستگی پیرسون

نتایج آزمون همبستگی پیرسون

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد رابطه بین رضایت و اعتماد ۰/۵۹۵ می‌باشد. مقدار معناداری نیز ۰/۰۰۰ بدست آمده است بنابراین با اطمینان ۹۹% بین رضایت و اعتماد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بیم رضایت و وفاداری نیز ۰/۵۷۳ بدست آمده است. همچنین میزان ارتباط اعتماد و وفاداری نیز ۰/۷۰۹ بدست آمده است.

پکیج آموزشی ضریب همبستگی پیرسون در اس پی اس اس (The correlation coefficient Pearson)

در این پک برای شما عزیزان سه قسمت طراحی و آماده شده که شامل:1-آموزش ویدویی نرم افزار spss مرتبط با آزمون همبستگی پیرسون 2-وورد مربوط به ویدیو و نکات مخصوص و کاربردی این آزمون 3-فایل نرم افزار spss که در ویدیو آموزش داده شده است.

در ادامه به توضیح مختصری در رابطه با پکیج آموزشی ضریب همبستگی پیرسون در spss جهت آشنایی بیشتر شما مخاطبان عزیز میپردازیم.

جهت مشاهده و دانلود پکیج آزمون های آماری در SPSS کلیک کنید .

پکیج آموزشی ضریب همبستگی پیرسون:

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سر کارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

کاربرد اصلی ضریب پیرسون زمانی است که متغیرها از نوع پارامتری باشند؛ بدین معنا که توزیع نرمال داشته باشند و در سطح فاصله ای/نسبی باشند .البته زمانی که متغیرها از نوع شبه فاصله ای باشند برخی از پژوهشگران از ضریب پیرسون استفاده میکنند.

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر r=1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

r=-1 نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل آموزش ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.

جهت مشاهده و دانلود پکیج ضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود پکیج ضریب همبستگی کندال در SPSS کلیک کنید .

مثال
در ایر بخش به بررسی همبستگی آموزش ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سنوات خدمت و درآمد می پردازیم …(ادامه مثال و حل آن درون pdf و ویدیو آموزشی 10 دقیقه ای).

درون پی دی اف آموزشی تحلیل ضریب همبستگی پیرسون :

مقدمه آزمون، تعریف ضریب همبستگی پیرسون ، کاربرد ضریب همبستگی پیرسون ، روش محاسبه با استفاده از اعداد خام ، روش محاسبه از طریق نمره های استاندارد شده، شیوه تفسیر شدت رابطه در همبستگی پیرسون ، حل مثال با نرم افزار به صورت تصویری درون پی دی اف ،توضیحات کامل تحلیل ها و تفاسیر درون SPSS که به صورت تصویری درون pdf آورده شده است

پکیج آموزشی ضریب همبستگی پیرسون:

با خرید این پک آموزشی به راحتی می توانید فصل 4 پایان نامه خود را با هزینه ای کمتر خودتان انجام دهید .

قیمت اصلی پک آموزش spss ( ضریب همبستگی پیرسون )، 8.000 تومان می باشد ولی ما این پک را با 50% تخفیف ویژه کرونایی تقدیمتون می کنیم .

سید محمد طباطبایی بافقی

منبع اصلي: کتاب آموزش کاربردي SPSS
تحقيق همبستگي يکي از روش‌هاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) است که رابطه ميان متغيرها را براساس هدف تحقيق بررسي مي‌کند. مي‌توان تحقيقات همبستگي را براساس هدف به سه دسته تقسيم کرد: همبستگي دو متغيري، تحليل رگرسيون و تحليل کوواريانس يا ماتريس همبستگي. در اين زمينه در بخش اول قسمت تقسيم‌بندي روش‌هاي تحقيق براساس هدف توضيح لازم ارائه گرديد. بنابراين همبستگي براي بررسي نوع و ميزان رابطه متغيرها استفاده مي‌شود. در حاليکه رگرسيون پيش‌بيني روند آينده يک متغير ملاک (وابسته) براساس يک مجموعه روابط بين متغير ملاک با يک چند متغير پيش‌بين (مستقل) است که در گذشته ثبت و ضبط شده است.
ضريب همبستگي شاخصي است رياضي که جهت و مقدار رابطه ي بين دو متغير را توصيف مي‌کند. ضريب همبستگي درمورد توزيع هاي دويا چند متغيره به کار مي رود. اگر مقادير دو متغير شبيه هم تغيير کند يعني با کم يا زياد شدن يکي ديگري هم کم يا زياد شود به گونه‌اي که بتوان رابطه آنها را به صورت يک معادله بيان کرد گوييم بين اين دو متغيرهمبستگي وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريب همبستگي تاو کندال از مهمترين روش‌هاي محاسبه همبستگي ميان متغيرها هستند. بطور کلي:
1- اگر هر دو متغير با مقياس رتبه‌اي باشند از شاخص تاوکندال استفاده مي‌شود.
2- اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و پيوسته باشند از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود.
3- اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و گسسته باشند از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي‌شود.

- تفسير نتايج ضريب همبستگي برونداد SPSS
براساس يک قاعده کلي براساس مقادير زير مي‌توان درباره ميزان همبستگي متغيرها قضاوت کرد. بخاطر داشته باشيد همين تفسير براي مقادير منفي نيز قابل استفاده است:

ضريب همبستگي تفسير
0.00 - 0.19 خيلي اندک و قابل چشم پوشي
0.20 - 0.39 خيلي اندک تا اندک
0.40 - 0.69 متوسط
0.70 - 0.89 زياد
0.90 - 1.00 خيلي زياد

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير نيز ارائه شده است:

ضريب همبستگي تفسير
0.0 - 0.1 خيلي اندک و قابل چشم پوشي
0.1 - 0.3 اندک
0.3 - 0.5 متوسط
0.5 - 1.0 زياد

همچنين آماره .sig يا همان P-Value مربوط به همبستگي مشاهده شده بايد کوچکتر از سطح خطا باشد. يک قانون کلي وجود دارد و آن اينکه اگر همبستگي بزرگتر از 0.3 باشد مقدار معناداري کوچکتر از سطح خطاي 0.05 خواهد بود. تجربه آماري من نيز هميشه مطابق اين قانون بوده است.


کارل پيرسون

ضريب همبستگي پيرسون
در بررسي همبستگي دو متغير اگر هردو متغير مورد مطالعه در مقياس نسبي و فاصله‌اي باشند از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده مي‌شود. اگر ضريب همبستگي جامعه ρ و ضريب همبستگي نمونه‌اي به حجم n از جامعه r باشد، ممکن است r تصادفي و اتفاقي بدست آمده باشد. براي اين منظور از آزمون معني داري ضريب همبستگي استفاده مي‌شود. در اين آزمون بررسي مي‌شود آيا دو متغير تصادفي و مستقل هستند يا خير. به عبارت ديگر آيا ضريب همبستگي جامعه صفر است يا خير.
این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.


چارلز اسپيرمن

ضريب همبستگي اسپيرمن
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌اي جمع آوري شده باشند يا به رتبه تبديل شده باشند، مي‌توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن (rs) كه يكي از روشهاي ناپارامتريك است، استفاده کرد. (بهبوديان، 1383 : 145) يکي از مزيت‌هاي ضريب همبستگي اسپيرمن به ضريب همبستگي پيرسون اين است که اگر يک يا چند داده نسبت به ساير اعداد بسيار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب مي‌شود، ساير داده‌ها تحت الشعاع قرار نمي‌گيرند.
براي محاسبة ضريب همبستگي رتبه‌اي داده‌هاي زوجي (xi,yi) ابتدا به تمام xها برحسب مقاديرشان رتبه مي‌دهيم و همين كار را نيز براي yها انجام مي‌دهيم، سپس تفاضل بين رتبه‌هاي هر زوج را كه با نشان مي‌دهيم حساب مي‌كنيم. در مرحله بعد توان دوم d‌ها را محاسبه كرده، در نهايت با استفاده از اين فرمول ضريب همبستگي رتبه‌اي را حساب مي‌كنيم.


موريس کندال

ضريب همبستگي کندال
موريس گريگور کندال به سال 1930 به مطالعه در مورد اين ضريب پرداخت. دقت کنيد ضريب هماهنگي کندال با ضريب همبستگي تاو کندال تفاوت دارد. کندال در ضريب همبستگي کندال داراي خواصي نظير ضريب همبستگي ساده است. براي برآورد آن از آماره τ استفاده مي‌شود.
ضريب هماهنگي توافقي کندال
ضريب همبستگي کندال که با نماد w نشان داده مي‌شود يک آزمون ناپارامتريک است و براي تعيين ميزان هماهنگي ميان نظرات استفاده مي‌شود. ضريب کندال بين 0 و 1 متغير است. اگر ضريب کندال صفر باشد يعني عدم توافق کامل و اگر يک باشد يعني توافق کامل وجود دارد. ويژگي‌هاي ضريب کندال يکي از مهمترين کاربردهاي اين آزمون را در مديريت فراهم کرده است. براي پايان راندهاي تکنيک دلفي مي‌توان از ضريب هماهنگي کندال استفاده کرد.

ساير ضرائب همبستگي
ضریب همبستگی چوپروف T : ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.
ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.
ضریب کرامر: این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی آموزش ضریب همبستگی پیرسون گیرد و آن را با (V2) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود . http://parsmodir.com/db/research/correlation.php

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :

ب) روش محاسبه از طریق نمره های استاندارد شده :

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر r=1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

r=-1 نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر آموزش ضریب همبستگی پیرسون رابطه ی خطی وجود ندارد.

1) صفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم وجود رابطه ی خطی بین دو متغیر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل بودن دو متغیر را نیز نتیجه گرفت. هنگامی که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صفر باشد، این متغیرها تنها در صورتی مستقل از یکدیگرند که توزیع متغیرها نرمال باشد.

2) همبستگی بین دو متغیر تنها نشان دهنده ی این است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه ی علّی بین متغیرها نمی باشد. به طور مثال اگر در یک تحقیق دو متغیر قد و تحصیلات همبستگی مثبت بالایی داشته باشندنمی توانیم نتیجه بگیریم که افراد قد بلندتر دارای تحصیلات بیشتری هستند. بنابراین باید بین مفاهیم همبستگی و رابطه ی علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بیان دیگر ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند ولی لزومی ندارد که یکی از متغیرها علت و دیگری معلول باشد، علاوه براین عوامل متعدد دیگری نیز می توانند بر ضریب همبستگی اثرگذار باشند.

مثال : سنوات خدمت و میزان درآمد تعدادی کارمنددر دست است ، به کمک نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.